Hlavní navigace

Kdo, dokdy a jak u kompenzačního bonusu? Připravili jsme velký přehled

30. 11. 2020
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Kompenzační bonus již finanční úřady vyplácí. Oproti jarní verzi je však značně osekán. Kdo má nárok a na co si dát pozor? Připravili jsme velký přehled.

Nárok má výrazně nižší počet podnikatelů, jelikož žádat mohou pouze ti, které přímo omezily vládní restrikce. Původně též platilo, že OSVČ nemohly kompenzační bonus kombinovat s dalšími podporami, to se však nakonec změnilo a souběh je umožněn.

Co se dozvíte v článku
 1. Kdo má nárok na bonus?
 2. Jaké podmínky musí navíc splnit OSVČ?
 3. Jaké podmínky musí navíc splnit společníci?
 4. Jaké podmínky musí navíc splnit dohodáři?
 5. Jak se počítá dominantní zdroj obživy?
 6. Kolik bonus činí?
 7. S jakými podporami bonus (ne)lze kombinovat?
 8. Jak o kompenzační bonus žádat?
 9. Dokdy lze o bonus žádat?
 10. Jaké jsou nejčastější chyby spojené se žádostmi?

Kdo má nárok na bonus?

Na kompenzační bonus mají nárok OSVČ, společníci malých společností s ručením omezeným a dohodáři, jejichž činnost (či činnost jejich firmy) byla bezprostředně zakázána či omezena protiepidemickými opatřeními v rámci aktuálně trvajícího nouzového stavu. Jde například o restaurace, kadeřnice či některé obchody.

Nárok ještě mají i podnikatelé, kteří dodávají zboží, služby či jiné výstupy těm podnikatelům, jejichž činnost byla zakázána nebo omezena opatřeními vlády, popřípadě osoby činné na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, které pro uvedené podnikatele pracují. Aby na bonus dosáhli i dodavatelé (ať už jsou OSVČ nebo společníky), musí splnit podmínku, že jejich činnost byla, kvůli omezení či zákazu činnosti jejich odběratelů, vyloučena aspoň z 80 %. Tuto skutečnost podnikatel nemusí dokládat a stačí jen podepsat čestné prohlášení. Finanční správa nicméně upozorňuje, zpětně může nárok ověřit. V případě pochybností o legitimitě nároku pak může podnikatele vyzvat k odstranění pochybností nebo může být provedena daňová kontrola.

Jaké podmínky musí navíc splnit OSVČ?

Kromě výše zmíněné podmínky uzavření či omezení protiepidemickými opatřeními musí jít o OSVČ dle zákona upravujícího důchodové pojištění (může být i OSVČ vedlejší), která byla aktivní k 5. říjnu 2020 či která má přerušenou činnost po 12. březnu 2020. Ať už jde přímo o „zavřenou“ OSVČ či jejího dodavatele z řad OSVČ, musí splňovat ještě podmínku, že převažující část příjmů od 1. června do 30. září bezprostředně pocházela z jedné nebo více omezených či zakázaných činností. V potaz se berou příjmy podle § 6 (ze závislé činnosti), 7 (z podnikání) a 9 zákona o daních z příjmů (z nájmu).

Oproti jarním měsícům tak již není zkoumán souběh se zaměstnáním, ale pouze tzv. dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1. června do 30. září 2020 v některé z oblastí postižených vládními restrikcemi.

OSVČ naopak nesmí být v bonusovém období v úpadku nebo v likvidaci nebo nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona o DPH.

Jaké podmínky musí navíc splnit společníci?

Nárok na bonus mají jen společníci (fyzické osoby) společností s ručením omezeným založenými za účelem dosažení zisku, které mají maximálně 2 společníky, případně které mají společníky jen z jedné rodiny. Členy jedné rodiny se pro účely tohoto zákona rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství. Podíly společníků nesmí být představovány kmenovými listy. Platí též, že tyto podmínky musí společníci splňovat k 5. říjnu 2020.

Firma dále nesmí být v bonusovém období v úpadku nebo v likvidaci nebo nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona o DPH. Podobně jako na jaře musí mít firma obrat aspoň 180 tisíc korun za skončené zdaňovací období daně z příjmů právnických osob bezprostředně předcházející bonusovému období.

Společníci eseróček, respektive firmy samotné, musí stejně jako OSVČ splnit podmínku „převažujících příjmů“. Je tedy nutné, aby firma měla převažující část příjmů mezi červnem a zářím z dnes zakázané či omezené činnosti, a to samé platí i pro společníka (zase se berou v potaz příjmy podle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů).

Jaké podmínky musí navíc splnit dohodáři?

Dohodáři mají na bonus nárok tehdy, pokud mezi červnem a zářím vykonávali práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti) a v důsledku toho byli alespoň 3 kalendářní měsíce účastni nemocenského pojištění jako zaměstnanec a současně nevykonávali jinou činnost, v jejímž důsledku by byli účastni nemocenského pojištění jako zaměstnanec.

Aby dohodář mohl bonus získat, i on musel mít z dohody převažující část příjmů mezi červnem a zářím, přičemž v potaz se berou příjmy podle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů.

Jak se počítá dominantní zdroj obživy?

Jedná se o příjmy v rozhodném období, nikoliv za rozhodné období. Fakticky se tedy jedná o příjmy skutečně vyplacené od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020. Protože jde o příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) dle § 6 zákona o daních z příjmůjedná se dle finanční správy o příjmy „hrubé“. Analogicky tomu tak je i u příjmů ze samostatné činnosti dle § 7 či z nájmu dle § 9 zákona o daních z příjmů, kdy se nezohledňují výdaje.

Příklad

Pokud jste tedy měli v daném období příjmy z podnikání 200 tisíc Kč a k tomu jste pobírali měsíční hrubou mzdu 30 tisíc korun (za 4 měsíce 120 tisíc Kč), na bonus máte nárok (při splnění ostatních podmínek).

U společníků s. r. o. je nutné postupovat ve dvou krocích. V prvním kroku se testuje splnění podmínky převažující části příjmů u společnosti s ručením omezeným, v druhém kroku pak testování příjmů u společníka. Do tohoto testu vstupují příjmy s.r.o. z omezené činnosti odpovídající podílu společníka v s.r.o. (v případě jediného společníka je podíl 100 %, tj. veškeré příjmy společnosti) a ty se porovnávají s příjmy podle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů.

Pokud tedy například firma jednoho společníka měla pouze příjmy z omezené činnosti v rozhodném období 150 000 Kč a společník měl zároveň příjmy z nájmu ve výši 50 000 Kč měsíčně (200 000 Kč za 4 měsíce), nárok na bonus nemá, jelikož příjmy pocházející z činnosti společnosti dotčené opatřeními netvoří převažující část příjmů v rozhodném období.

Kolik bonus činí?

Bonus činí 500 Kč za den. Program je prozatím rozdělený do čtyř bonusových období. Prvním bonusovým obdobím je období od 5. října 2020 do 4. listopadu 2020 (31 dní, tj. 15 500 Kč). Druhým bonusovým obdobím je období od 5. listopadu 2020 do 21. listopadu 2020 (17 dní, tj. 8500 Kč). Třetím pak od 22. 11. 2020 do 13. 12. 2020 (22 dní, tj. 11 000 Kč). Čtvrté začíná 14. 12. 2020 a končí 24. 12. 2020( tj. 11 dnů a 11 500 Kč). Dohromady lze tedy dostat 41 500 korun.

S jakými podporami bonus (ne)lze kombinovat?

OSVČ mohou kompenzační bonus kombinovat ve stejném období s:

 • rodičovským příspěvkem
 • důchodem
 • příjmy ze zaměstnání (převažující část příjmů ovšem musela před uzavřením pocházet z podnikání)
 • klasickým ošetřovným pro zaměstnance
 • příspěvkem na bydlení
 • dávkami v hmotné nouzi (ale pozor na to, že kompenzační bonus je započitatelným příjmem pro stanovení nároku na dávky vyplacené podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi, takže ovlivňuje výši této dávky)
 • nově ošetřovným pro OSVČ
 • nově programy Antivirus na zaměstnance
 • nově Covid Nájemným

OSVČ nemohou kompenzační bonus kombinovat ve stejném období s:

 • podporou v nezaměstnanosti
 • speciálními dotačními programy Covid (s výjimkou Covid Nájemné)

Co se týče společníků eseróček, u nich lze čerpat jak bonus, tak program Antivirus, jelikož subjektem bonusu je společník (fyzická osoba), zatímco subjektem programu Antivirus na zaměstnance je právnická osoba (s.r.o).

Jak o kompenzační bonus žádat?

O kompenzační bonus lze žádat:

 • e-mailem (nutno ručně žádost podepsat a vyfotit či naskenovat),
 • datovou schránkou,
 • prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO),
 • prostřednictvím poštovních služeb,
 • osobně na podatelnách finančních úřadů.

Samotná žádost se skládá z čestného prohlášení, že dotyčný splňuje podmínky pro přiznání bonusu, čísla účtu a identifikačního údaje. Dohodáři navíc musí se žádostí doložit kopii příslušné dohody a mzdových listů nebo jiné relevantní potvrzení zaměstnavatele.

Formulář lze vyplnit ve webové aplikaci a je možné jej také stáhnout ve formátu PDF.

Dokdy lze o bonus žádat?

O kompenzační bonus jde žádat do 2 měsíců po skončení bonusového období. Za první bonusové období lze žádat do 5. ledna 2021, za druhé do 22. ledna, za třetí do 15. února a za čtvrté do 25. února.

Jaké jsou nejčastější chyby spojené se žádostmi?

Nejčastějším problémem jsou chybějící podpisy. Ve formuláři u podzimního bonusu jsou nutné podpisy dva. Nejdříve je nutné vyplnit a podepsat samotnou žádost a poté i čestné prohlášení.

ebf 24 - tip duben

Společníci, kteří posílají vyplněný formulář a jejich bydliště je v jiném městě než sídlo společnosti, mají zasílat žádost na příslušný finanční úřad dle místa svého bydliště, nikoli sídla společnosti. Tedy na územní pracoviště, kam podávají vlastní přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

U společníků s.r.o. dochází také k problémům u podpisu oprávněné osoby. Žadatelem o bonus je společník, tj. fyzická osoba, a žádost, aby byla podepsaná oprávněnou osobou, musí žadatel, posílá-li ji z datové schránky, odeslat ze své osobní datové schránky. Pokud žádost odešle z firemní datové schránky, musí ji podepsat stejně jako v případě zaslání mailem, tzn. žádost je třeba vytisknout, vlastnoručně podepsat, naskenovat a vložit do datové schránky s.r.o. To samé platí pro čestné prohlášení. Z pohledu úřadu se jedná o cizí datovou schránku. Právnická osoba (s.r.o.) není a nemůže být žadatelem.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).