Hlavní navigace

Kdy se může osoba povinná k dani stát plátcem DPH?

20. 9. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Většina podnikatelů si hlídá překročení obratu 1 mil. Kč, aby se nestali plátci DPH. V jakých dalších případech se však mohou podnikatelé stát plátci a co je vlastně myšleno obratem jednoho milionu korun?

Při zaznění slova DPH (daň z přidané hodnoty) si většina podnikatelů hned vybaví limit jednoho milionu korun. To je také jeden z důvodů, proč si většina, zejména drobných podnikatelů, hlídá obrat, aby se takoví podnikatelé nestali plátci DPH. 

Existuje ale více případů, při kterých se osoba povinná k dani stane plátcem DPH. Registrace plátce se tak může rozdělit na povinnou a nepovinnou registraci. Je zapotřebí také rozlišit registraci plátce DPH a registraci identifikované osoby. O institutu identifikované osoby jsme psali zde.

Překročení obratu

Zákon o DPH stanoví, že osoba povinná k dani se stane plátcem DPH, pokud se jedná o osobu se sídlem v tuzemsku, která za dvanáct bezprostředně předcházejících měsíců po sobě jdoucích překročila obrat jeden milion korun. Toto se však nevztahuje na takové osoby povinné k dani, které poskytují pouze osvobozená plnění bez nároku na odpočet. Typicky se jedná například o osoby poskytující finanční poradenství nebo osoby, které pronajímají nemovitost a tyto příjmy zdaňují jako nepodnikatelé – tj. jako příjmy z nájmu.

Je však důležité upozornit zejména na dobu počítání obratu. Zavádějící může být období dvanácti měsíců, které se však nerovná kalendářnímu roku. Při posuzování překročení obratu je tak nutné opravdu posuzovat dvanáct měsíců po sobě jdoucích. Může se jednat například o období od srpna 2020 do července 2021.

Obratem se potom rozumí souhrn úplat bez daně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečnění plnění s místem plnění v tuzemsku, pokud se jedná o úplaty za zdanitelná plnění a plnění osvobozená. Do obratu se naopak nezapočítává úplata za dodání nebo poskytnutí dlouhodobého majetku, pokud se nejedná o plnění obvyklé, které osoba povinná k dani vykonává v rámci své ekonomické činnosti.  

Pokud tedy nastane situace, že osoba povinná k dani má příjmy z nájmu a zároveň příjmy ze samostatné činnosti, je potřeba zpozornit. V takovém případě se tyto úplaty za uskutečněná plnění sčítají. Může se tedy stát, že ačkoli má osoba povinná k dani příjmy ze samostatné činnosti ve výši 200 000 Kč a zároveň příjmy z nájmu ve výši 900 000 Kč, stane se plátcem DPH z důvodu překročení obratu.

Pokud osoba povinná k dani překročí obrat, stane se plátcem daně z přidané hodnoty od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k překročení obratu. Pokud tedy dojde k překročení obratu 10. září 2021, stává se osoba povinná k dani plátcem DPH od 1. listopadu 2021. To platí za podmínek, že se osoba povinná k dani nestane plátcem dříve podle zákona o DPH.

Aktuálně je však ve hře navýšení hranice pro povinnou registraci k DPH, a to ze současného jednoho milionu korun na dva miliony. Zvýšení limitu bude projednávat Poslanecká sněmovna s Hospodářskou komorou ČR.

V případě překročení obratu je osoba povinná k dani povinna podat přihlášku k dani z přidané hodnoty do 15 dní od skončení kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení obratu, místně příslušnému finančnímu úřadu. 

Dobrovolná registrace k DPH

Podnikatelé se mohou registrovat k DPH také dobrovolně. Výhodné je to například v případě, kdy tito podnikatelé budou obchodovat převážně s takovými obchodními partnery, kteří jsou plátci DPH, a pokud by spolu obchodovali v režimu „plátce – neplátce“,  mohlo by to být pro ně nevýhodné, zejména kvůli konečné ceně.

Dobrovolně se mohou k dani z přidané hodnoty přihlásit osoby povinné k dani, které mají sídlo nebo provozovnu v tuzemsku a uskutečňují nebo budou uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně. V případě kladného stanoviska finančního úřadu se tato osoba stane plátcem DPH ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí o registraci k dani z přidané hodnoty.

K DPH se mohou ale přihlásit i osoby povinné k dani, které nemají sídlo ani provozovnu v tuzemsku, ale budou nebo již uskutečňují plnění s nárokem na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku.

Další možnosti povinné registrace k DPH

Zákon o DPH stanoví další situace, při kterých se osoba povinná k dani stává plátcem DPH ze zákona. Jedná se například o situaci, kdy osoba povinná k dani nabyde majetek za účelem uskutečňování ekonomických činností na základě rozhodnutí o privatizaci. Za takové situace se osoba povinná k dani stává plátcem daně ode dne nabytí tohoto majetku. 

Dalším případem, kdy se osoba povinná k dani stane plátcem DPH, je v případě zápisu přeměny právnické osoby do veřejného rejstříku nebo obdobné evidence. V takovém případě se stává osoba povinná k dani plátcem DPH ode dne zápisu přeměny do tohoto veřejného rejstříku. To platí ovšem jen v případě, že je převáděno jmění zanikající nebo rozdělované právnické osoby, která byla plátcem DPH.

Pokud osoba povinná se sídlem v tuzemsku poskytuje služby s místem plnění v tuzemsku nebo zasílá zboží do tuzemska s místem plnění v tuzemsku prostřednictvím své provozovnykterá je umístěna mimo tuzemsko, stává se taková osoba plátcem DPH ode dne uskutečnění tohoto zdanitelného plnění. To neplatí v případě, kdy tato osoba poskytuje služby, které jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně, anebo poskytuje taková plnění, u kterých je povinna přiznat daň příjemce plnění nebo je plnění poskytováno ve zvláštním režimu jednoho správního místa. 

Další ze situací, kdy se osoba povinná k dani stane plátcem, je případ, kdy: „osoba povinná k dani nemá sídlo v tuzemsku, není osvobozenou osobou a uskuteční dodání zboží do jiného členského státu, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska touto osobou, pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou, a to osobě, pro kterou je pořízení zboží v JČS předmětem daně, je plátcem ode dne dodání tohoto zboží. 

Plátcem DPH se stává také osoba povinná k dani, která je členem skupiny, uskutečňuje zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku svou částí umístěnou mimo tuzemsko, stává se plátcem DPH ode dne uskutečnění tohoto plnění. Jsou zde ale výjimky, a to v případě, kdy je plnění poskytováno v režimu povinnosti přiznat daň příjemcem tohoto plnění. 

školení červen - novinky

V případě, že by došlo k úmrtí osoby, která byla plátcem DPH, a dědic by nabyl majetek po této zemřelé osobě a pokračoval by v ekonomické činnosti, stane se tento dědic plátcem DPH ode dne přechodu daňové povinnost zůstavitele.

Ve výše zmíněných případech musí osoba povinna k dani podat přihlášku k registraci k dani z přidané hodnoty do 15 dní ode dne, ve kterém se stala plátcem DPH dle zákona.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).