Hlavní navigace

Začala platit další část malé důchodové reformy. Čtěte, jaké změny přináší

3. 10. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Od 30. září 2011 je účinná další část malé důchodové reformy. A aby toho nebylo málo, od roku 2012 zavádí celou řadu dalších neméně důležitých změn. Víte jakých?

Novela zákona o důchodovém pojištění (č. 220/2011) běžně nazývaná jako „malá důchodová reforma“ nabyla účinnosti 22. července 2011. Podle odborníků není tento název adekvátní, jelikož se nejedná o žádnou důchodovou reformu (dokonce ani malou), ale o několik „drobných“ legislativních změn s různým časovým horizontem. Změny jsou možná drobné svým rozsahem, mají však vážný dopad na většinu pojištěnců. Důležitými daty přitom jsou 22.7.2011, 30.9.2011 a 1.1.2012. Čtěte také: Říkají jí Malá důchodová reforma. Ovšem s velkými změnami

Červencová změna důchodového pojištění

Spolu s účinností novely zákona (22. 7. 2011) nabyla účinnosti ustanovení o:

 • průměrné mzdě – za průměrnou mzdu se (pro účely celého zákona o důchodovém pojištění) považuje součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Průměrná mzda stanovená pro kalendářní rok podle věty první však nesmí být nižší než průměrná mzda stanovená pro bezprostředně předcházející kalendářní rok
 • o nových pravidlech valorizace důchodů (zvyšování důchodů)
 • přesunu některých kompetencí na ministerstvo práce a sociálních věcí – zvyšování důchodů bude nově odpovídat růstu indexu spotřebitelských cen a jedné třetině růstu reálných mezd. O zvyšování nebude rozhodovat vláda samostatným nařízením, ale bude provedeno podle přesně stanovených pravidel vyhláškou MPSV.

Aktuální zářijová změna důchodového pojištění

Pro většinu pojištěnců nastávají nejdůležitější změny právě dnem 30.9.2011. Jedná se o:

 • nový způsob stanovení výpočtového základu
 • další prodlužování důchodového věku
 • vyplývající ze souběhů nároků na starobní  a invalidní důchod.

Nový způsob stanovení výpočtového základu

Malá důchodová reforma zavádí třetí redukční hranici, jejíž výše odpovídá čtyřnásobku průměrné mzdy. Nový výpočet důchodu spočívá ve změně redukce osobního vyměřovacího základu (OVZ), tj. průměrného měsíčního příjmu pojištěnce získaného za dobu pojištění od roku 1986. ČSSZ vydala leták k malé důchodové reformě

V období od 30.9.2011 do 31.12.2011 se výpočtový základ určený redukcí OVZ stanoví tak, že:

 • do částky první redukční hranice (44 % z průměrné mzdy) se započítá 100 % (do 29.9.2011 se započítávalo také 100 %),
 • z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice (116 % průměrné mzdy) se započítá 29 % (do 29.9.2011 se započítávalo 30 %),
 • z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice (400 % průměrné mzdy) se započítá 13 % (do 29.9.2011 se započítávalo 10 %),
 • z částky nad třetí redukční hranici se počítá 10 %.
Zjednodušeně to znamená, že u osob s průměrným příjmem nad 33 950 korun se důchod zvýší o několik set až tisíc korun měsíčně, u osob s příjmem od 10 900 do 33 950 korun se sníží o v rozmezí od 1 do 170 korun a u příjmů pod 10 900 korun se stávající důchod nezmění. Novela se samozřejmě netýká již přiznaných a vyplácených důchodů před 30. září 2011.

Prodlužování důchodového věku

Rozhodné období bude postupně prodlouženo až na 30 let. Začíná 19. rokem věku a končí rokem bezprostředně předcházejícím roku přiznání důchodu. Do tohoto období se nezahrnují roky před kalendářním rokem 1986 a vylučuje se doba soustavné přípravy na budoucí povolání. Zvyšuje se rovněž věk odchodu do důchodu. Nové důchodové tabulky od ročníku narození 19736 ke stažení zde.

Nemusíte ovšem složitě hledat v důchodových tabulkách nebo přepočítávat kalendářní měsíce. Server Podnikatel. cz to vyřešil za vás. Připravili jsme jednoduchou důchodovou kalkulačku. Zadáním ročníku narození a počtu dětí u žen zjistíte, v kolika letech půjdete do důchodu. Čtěte také: Novela k souběhu funkcí konečně na světě

Důchodová kalkulačka

Tlačítko: Spustit

Souběh nároků na starobní a invalidní důchod

Nově bude moci poživatel invalidního důchodu opakovaně uplatnit nárok na starobní důchod i v případě zamítnutí předchozích žádostí z důvodu vyššího invalidního důchodu. Může totiž dojít k situaci, kdy je tento invalidní důchod snížen nebo dokonce zanikne. Nová žádost o starobní důchod bude posouzena podle nových skutečností. Čtěte také: Podnikající absolventi škol platí minimální zálohy na pojistné

Nastávající lednová změna důchodového pojištění

Dnem 1. 1. 2012 nabude účinnosti především:

 • nový způsob určování základní výměry
 • společné posuzování účasti na důchodovém pojištění osob, které jsou současně jednateli i společníky téže společnosti s ručením omezeným
 • o doplnění „mezipásma“ záporné sazby u tzv. předčasných starobních důchodů
 • o zkrácení lhůty pro obnovu nároku na vdovský a vdovecký důchod a o zrušení nároku na 12 měsíčních splátek vdovského nebo vdoveckého důchodu při uzavření nového sňatku.

Výše základní výměry

Podle upraveného ustanovení zákona činí výše základní výměry starobního důchodu 9 procent průměrné mzdy měsíčně (do 30.9. byla stanovena pevnou částkou 2230 korun). Základní výměra důchodu se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru a procentní výměra na celé koruny nahoru. Přitom se výše důchodu vypočtená ke dni vzniku nároku na důchod zaokrouhluje zvlášť. Čtěte také: Konec zmatkům s doplatky pojistného. Termíny konečně sjednoceny 

Společné posuzování společníků a jednatelů

Účast na pojištění v případě výkonu více právních vztahů se posuzuje samostatně v každém tomto právním vztahu. Výjimkou bude situace, kdy jednatel společnosti s ručením omezeným je současně společníkem téže společnosti s ručením omezeným. V takovém případě je účasten pojištění z těchto činností jen jednou (příjmy z obou činností se budou sčítat).

Mezipásmo záporné sazby předčasných důchodů

Na předčasný starobní důchod bude mít nárok pojištěnec, který získal potřebnou dobu pojištění a do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí maximálně:

Brand24

 • 3 roky, pokud jeho důchodový věk je nižší než 63 let,
 • 5 let, pokud je jeho důchodový věk alespoň 63 let a dosáhl věku alespoň 60 let.

Snížení důchodu při předčasném odchodu do důchodu do 30.9.2011:

 • do 720. dne před dosažením důchodového věku krácení o 0,9 %
 • od 721. dne krácení o 1,5 %.

Snížení důchodu při předčasném odchodu do důchodu od 1.10.2011:

 • do 360. dne před dosažením důchodového věku o 0,9 %
 • od 361 – do 720. dne o 1,2 % (mezipásmo)
 • od 721. dne před důchodovým věkem o 1,5 %.

Důchodová kalkulačka

Spočítejte si kdy půjdete podle malé důchodové reformy do předčasného důchodu

Tlačítko: Spustit

Změny nároku na vdovský (vdovecký) důchod

Vdovský (vdovecký) důchod je možné chápat jako určitou náhradu příjmu zemřelého manžela a jeho výše závisí na výši důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti. Novelou se ruší jednorázová výplata částky při zániku nároku na tento důchod uzavřením nového manželství. Lhůta pro možnost opětovného vzniku nároku na vdovský nebo vdovecký důchod, pokud dojde znovu ke splnění zákonem stanovených podmínek, se zkracuje z pěti let na dva roky. Změna se bude týká nároků vzniklých po 31.12.2011.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).