Hlavní navigace

Novela zákona o DPH ještě není účinná, přesto se mění tiskopis přiznání

5. 1. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Účinnost novely zákona o DPH se posouvá na duben 2011. Toho mohou využít například e-shopy k zvýhodněným nákupům. Naopak přiznání k DPH je třeba podat na novém tiskopise. A to už od ledna.

Novela zákona o dani z přidané hodnoty čeká na schválení senátem. Její účinnost je ovšem oproti původnímu předpokladu až od 1. dubna 2011. O připra­vovaných změnách již server Podnikatel.cz informoval článkem: Seznamte se s připravovanými změnami zákona o DPH

E-shopy mohou ještě využít nákupů bez DPH

Posunutí účinnosti zákona je vhodné využít například při nákupu zboží ze států, které nejsou členskými státy, tzv. třetí země. Od dovozního cla jsou osvobozeny zásilky zboží nepatrné hodnoty, tj. do částky 150 EUR. Ovšem jen pokud jsou zasílány ze třetích zemí přímo příjemci, který se nachází na celním území Společenství.

Hodnotu zásilky nejde rozdělit. Celková vlastní hodnota zásilky proto nesmí tuto částku převýšit. Osvobození od cla se netýká alkoholických výrobků, parfémů, toaletních vod, tabáku a tabákových výrobků. Za celní dluh se považuje clo, daň z přidané hodnoty a další poplatky vyměřované při dovozu zboží. Čtěte také: Jak založit e-shop? 

Od 1. dubna 2011 bude od daně osvobozen pouze dovoz zboží, jehož úhrnná hodnota nepřesáhne 22 EUR. Opět s výjimkou alkoholických nápojů, parfémů, toaletní vody, tabáků a tabákových výrobků.

Počínaje lednem se mění tiskopis přiznání DPH

Přestože změny v DPH přinese až aktuální novela zákona s účinností od 1. dubna 2011, mění se již od ledna tiskopis pro přiznání daně z přidané hodnoty. Úpravy tiskopisu totiž přinesl také nový daňový řád účinný od 1. ledna 2011.

Jak uvádí ministerstvo financí, i přes různé datum účinnosti obou předpisů, bude i pro období leden až březen 2011 nutno použit nový vzor tiskopisu č. 17. Poprvé se tedy vyplní za zdaňovací období leden 2011 nebo 1. čtvrtletí 2011.

První strana tiskopisu

První strana tiskopisu obsahuje možnost volby pro řádné, opravné a dodatečné přiznání. V souladu s daňovým řádem může podnikatel nově podat opravné dodatečné přiznání. A to před uplynutím lhůty k řádnému daňovému přiznání. Tímto se nahradí již podané přiznání. Poplatník tedy zaškrtne obě nabízené varianty, „řádné“ i „opravné“. Takto je možné nahradit i dodatečná daňová přiznání. Je třeba zvolit „dodatečné“ a zároveň „opravné“ přiznání. Čtěte více: Mění se lhůty placení a vyměření daní

Nově se v přiznání uvádí počet příloh nebo listů. A to v souladu s § 141 daňového řádu v případě dodatečného přiznání na daň nižší nebo dodatečného přiznání, kterým se nemění poslední známá daň, ale pouze údaje daňovým subjektem dříve tvrzené. Plátce je povinen uvést důvody pro jeho podání. Od dubna 2011 bude rovněž věřitel v případě opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení povinen předložit jako přílohu k daňovému přiznání kopie všech vystavených daňových dokladů, u kterých provedl opravu výše daně a výpis z evidence pro daňové účely. Čtěte také: Souhrn změn, které přinesl rok 2010

Další změnou účinnou od dubna 2011 je předložení výpisu z evidence podle § 92a odst. 6 zákona o DPH ve lhůtě pro podání daňového přiznání. To bude vyžadováno u plátce, který uskutečnil nebo pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti. Výpis se bude předkládat ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, a to pouze elektronicky prostřednictvím nové aplikace na Daňovém portálu nebo datových schránek. Čtěte také: Co čeká a nemine podnikatele v roce 2011?

Tiskopis obsahuje také drobné formální úpravy. Jedná se o Název právnické osoby (dříve Obchodní firma) a adresu adresa místa pobytu fyzické osoby (dříve trvalé bydliště).

Druhá strana tiskopisu

Důležité změny jednotlivých řádků daňového přiznání jsou uvedeny v následující tabulce.

Změny v přiznání k DPH
Změny v daňovém přiznání Původní tiskopis Nový tiskopis
I. Zdanitelná plnění I. Zdanitelná plnění
řádek 5, 6 Přijetí služby od osoby registrované k dani v jiném členském státě (§ 108) Přijetí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě
řádek 7, 8 Dovoz zboží (§ 23) Dovoz zboží (§ 23 odst. 3–5)
řádek 10, 11 Pouze ř.10: Dodání zlata podle zvláštního režimu (§ 92a/2) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – odběratel zboží nebo příjemce služeb
II. Ostatní plnění … II. Ostatní plnění …
řádek 21 Poskytnutí služeb s místem plnění mimo tuzemsko osobě registrované k dani v jiném členské státě (§ 24a) Poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě vymezených v § 102 odst. 1 písm. d
řádek 25 Nový řádek – po novele zákona o DPH Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb
řádek 26 x Ze závorky vypadává § 92a
Doplňující údaje III. Doplňující údaje III.
řádek 30, 31 Původně jeden řádek rozdělen vodorovně Zjednodušený postup při dodání zboží formou třístranného obchodu prostřední osobou
řádek 32 Nový řádek – po novele zákona o DPH Dovoz zboží osvobozený podle § 71g
řádek 33, 34 Nový řádek – po novele zákona o DPH Oprava výše daně u pohledávek v insolvenčním řízení
IV. Nárok na odpočet daně IV. Nárok na odpočet daně
řádek 42 Členěno dle sazby na dva řádky Při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad
řádek 43, 44 Změna číslování řádků Ze zdanitelných plnění vykázaných na řádcích 3 až 13
řádek 45 Původně ř. 46 Odpočet daně při změně režimu Korekce odpočtů daně podle § 75 odst. 4, § 77 a § 79
řádek 46 Změna číslování řádků Odpočet daně celkem (40+41+4­2+43+44+45)
řádek 47 Původně ř. 48 Hodnota pořízeného majetku vymezeného v § 78 odst.2 Hodnota pořízeného majetku vymezeného v § 4 odst. 3 písm. d) a e)
V. Krácení nároku na odpočet V. Krácení nároku na odpočet
řádek 51 Hodnota plnění nezapočítávaných do výpočtu koeficientu (§ 76 odst.3) Hodnota plnění nezapočítávaných do výpočtu koeficientu (§ 76 odst.4)
řádek 52 Vypočtená poměrná část odpočtu daně (§76) Část odpočtu daně v krácené výši Koeficient (%)
řádek 53 Procentní vyjádření koeficientu Vypořádání odpočtu daně (§ 76 odst. 7 až 10) Vypořádací koeficient (%)
VI. Výpočet daňové povinnosti VI. Výpočet daňové povinnosti
řádek 60 Úprava odpočtu daně (§ 78) Úprava odpočtu daně (§ 78 až § 78c) + úprava odpočtu podle § 78 a vyrovnání podle § 79 zákona platného do konce roku 2010
rádek 61 Odstraněn x
řádek 62 Původně ř. 63 Daň na výstupu (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 – 62) Daň na výstupu (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 - 61 + daň podle § 108 odst. 1 písm. k)
řádek 63 Původně ř. 64 Odpočet daně (47 V plné výši + 52 Odpočet + 53 Změna odpočtu + 60 + 61) Odpočet daně (46 V plné výši + 52 Odpočet + 53 Změna odpočtu + 60)
řádek 64 Původně ř. 65 Vlastní daňová povinnost (ř. 63 – ř. 64) Vlastní daňová povinnost (ř. 62 – ř. 63)
řádek 65 Původně ř. 66 Nadměrný odpočet (ř. 64 – ř. 63) Nadměrný odpočet (ř. 63 – ř. 62)
rádek 66 Původně ř. 67 Změna daňové povinnosti při podání dodatečného přiznání (ř. 63 – ř. 64) Změna daňové povinnosti při podání dodatečného přiznání (ř. 62 – ř. 63)

Zdroj: Česká daňová správa

Novela zákona o DPH bude účinná až od 1. dubna 2011. Pro přechodné období, tj. leden až březen 2011, resp. 1. čtvrtletí 2011, bude platný nový tiskopis vzor č. 17, včetně pokynů k vyplnění, ovšem se samostatným dodatkem k Pokynům.

Foto: www.isifa.com

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).