Hlavní navigace

Seznamte se s připravovanými změnami zákona o DPH

15. 11. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
V případě schválení novely zákona o dani z přidané hodnoty čekají plátce DPH významné změny. Začátek roku 2011 se blíží, nenechávejte proto seznámení s novinkami na poslední chvíli.

Ministerstvo financí připravilo novelu zákona o dani z přidané hodnoty. Jedná se o velmi rozsáhlou a pro podnikatele náročnou novelu. Plátci DPH by se měli se změnami seznámit, aby byli na jejich aplikaci v roce 2011 připraveni. Server Podnikatel.cz připravil výběr důležitých změn.

Oprava základu a výše daně (§ 42)

Součástí navrhované novely je ustanovení o opravě základu a výše daně v případě snížení nebo zvýšení ceny za poskytnuté plnění. Doposud má plátce daně v případě slevy nebo zrušení části zdanitelného plnění možnost opravit základ daně a výši daně. Změna ustanovení přináší jednoznačnou povinnost opravit základ a výši DPH. Čtěte také: Vracení DPH podle nových pravidel

Změna v § 42: Plátce opraví základ daně a výši daně při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění, při snížení, popřípadě při zvýšení základu daně, na základě podmínek sjednaných po dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě opravy základu daně a výše daně, plátce do 15 dnů ode dne zjištění skutečností rozhodných pro provedení takové opravy vystaví opravný daňový doklad, pokud měl povinnost vystavit daňový doklad. Pokud plátce neměl povinnost vystavit daňový doklad, provede ve stejné lhůtě opravu v evidenci pro daňové účely.

Oprava výše daně v jiných případech (§ 43)

V případě, že byla daň přiznána jinak, než stanoví zákon, tj. v případě chyby v sazbě daně, v předmětu daně apod. je osoba identifikovaná k dani oprávněna provést opravu v daňovém přiznání na základě doručeného opravného dokladu a tím zvýšit daň na výstupu nebo svoji daňovou povinnost. To může činit problémy zejména příjemcům původního daňového dokladu, kteří by nemuseli opravu plnění zaznamenat. Pokud totiž příjemce plnění nezaznamená chybu ve výši daně na daňovém dokladu a výši daně neopraví, nárok na odpočet v původní nesprávné výši mu správce daně neuzná. Čtěte také: Výdaje paušálem může využít i plátce DPH

Znamená to, že se ruší dosud užívané daňové dobropisy a vrubopisy a nahrazují se opravným dokladem. Opravy chyb budou vždy provedeny jen dodatečným daňovým přiznáním.

Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky (§ 44)

Novela zákona obsahuje také možnost opravy DPH u pohledávek v insolvenčním řízení, které vznikly ve lhůtě 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku. Znamená to, že dodavatelé, kteří odvedli DPH, a jejich odběratel tuto pohledávku neuhradil a nachází se v insolvenčním řízení, mohou opravit odvedenou výši daně a v daňovém přiznání „nárokovat“ její vrácení. Povinností odběratele je samozřejmě odvést zpět původně uplatněný nárok na odpočet daně. O možnosti opravy DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení více: Novela zákona o DPH si posvítí na nepoctivce. Můžete na to doplatit

Opravný daňový doklad (§ 45)

Opravný daňový doklad o opravě základu daně a výše daně bude povinně obsahovat:

 • náležitosti odpovídající původnímu daňovému dokladu, včetně evidenčního čísla,
 • důvod opravy,
 • rozdíl mezi opraveným a původním základem daně,
 • rozdíl mezi opravenou a původní daní,
 • rozdíl mezi opravenou a původní úplatou.

V případě, že se oprava základu daně a oprava výše daně týká více zdanitelných plnění, ke kterým byly vystaveny samostatné daňové doklady, mohou být údaje, které jsou společné pro všechny opravy, uvedeny na opravném daňovém dokladu pouze jednou. Ve vazbě na původní daňové doklady ale musí být na opravném daňovém dokladu uvedena evidenční čísla původních daňových dokladů, rozdíly mezi opraveným a původním základem daně a tomu odpovídající částky daně.

Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a)

Naprostou novinkou se stává režim přenesení daňové povinnosti. Plátce, pro kterého je zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno, má povinnost přiznat a zaplatit daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Na základě směrnice o DPH si mohou členské státy EU stanovit, že u vyjmenovaného zboží nebo služeb je osobou povinnou přiznat a zaplatit daň osoba povinná k dani, pro niž je zdanitelné plnění uskutečněno, tj. odběratel. Dosud bylo toto ustanovení užíváno jen pro dodání zlata. Navrhuje se rozšíření i pro:

 • dodání šrotu a odpadu, včetně jeho zpracování,
 • obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů,
 • poskytnutí stavebních a montážních prací,
 • dodání benzinu nebo nafty od limitu 1500 l na jednu dodávku plátci, ovšem jen v případě povolení limitní výjimky Evropskou unií. V opačném případě bude toto ustanovení z návrhu vypuštěno.

Ručení za neodvedenou daň (§ 109)

Další z navrhovaných změn, které zřejmě přinese potíže nejednomu podnikateli je společné a nerozdílné ručení za odvod daně odběratelem a dodavatelem. Jedná se o ručení mezi dvěma plátci za zdanitelné plnění v tuzemsku, kdy nebyla záměrně odvedena DPH. V novele zákona je uvedeno, že plátce, který přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněné jiným plátcem nebo poskytne úplatu na takové plnění, ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku jeho uskutečnění věděl nebo vědět měl a mohl, že:

 • daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,
 • plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění, nebo obdrží úplatu na takové plnění, se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit,
 • dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.

Ovšem příjemce ručí také za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).