Hlavní navigace

Výdaje paušálem může využít i plátce DPH

26. 7. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 546762
Daňovou evidenci a evidenci DPH upravují dva samostatné zákony. Proto je možné při použití výdajů procentem z příjmů vést jen evidenci k DPH. A na to stačí tabulka vytvořená v Excelu.

Plátce DPH musí rozlišovat evidenci pro účely daně z příjmů a evidenci pro DPH. Každá je totiž vymezena samostatným zákonem. Podnikatel ale nevede nutně účetnictví. Postačí i daňová evidence, jestliže jeho obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhl částku 25 miliónů korun. V případě, že se rozhodne pro uplatnění výdajů procentem z příjmů, nemusí vést ani tu. A to ani kdyby byl plátcem DPH. Úplně dostačující je pomocná evidence vedená pro účely daně z přidané hodnoty. Čtěte více: Vracení DPH podle nových pravidel

Daňová evidence a evidence k DPH

Daňová evidence je hlavním podkladem pro stanovení základu daně z příjmů. Důležitý je z tohoto pohledu deník příjmů a výdajů. Ovšem pro stanovení daňové povinnosti k DPH se samotným deníkem nevystačíme. Tady je potřebná další pomocná evidence. Do deníku příjmů a výdajů se totiž zapisuje jen pohyb peněz, tj. datum, kdy podnikatel peníze skutečně vydá nebo je naopak obdrží. U DPH naopak není uskutečnění platby rozhodující. Podstatné datum zdanitelného plnění uvedené na daňovém dokladu.

Nejvíce zřejmé je to u prodlev mezi zdanitelným plněním a úhradou faktur. Dále u dobírek, záloh, plateb předem a dalších. Rozdíly tak vznikají na konci čtvrtletí, ale zejména na konci kalendářního roku. Například na zatoulanou fakturu se zdanitelným plněním do 31.12, kterou podnikatel – plátce DPH obdrží až v únoru následujícího toku, si bude moci uplatnit odpočet jen dodatečným přiznáním k DPH. Nejzazší termín pro podání řádného přiznání byl 25.1. Čtěte více: Solární elektrárny a DPH, za jakou sazbu se fakturuje?

V praxi se obvykle se oba druhy evidencí, tj. daňová evidence a evidence k DPH, až tak důkladně nerozlišují. Naopak se kvůli usnadnění administrativy spíše prolínají. A to jak při „ručním“ vedení deníku, tak za použití příslušného software, který si s rozdílem v uskutečněných platbách a zdanitelným plněním snadno poradí.

Daňová evidence a uplatnění paušálních výdajů

Podnikatelé mohou pro účely stanovení daně z příjmů fyzických osob použít výdajový paušál. Ne však pro účely daně z přidané hodnoty. Tam jsou i nadále povinni prokázat nárok na odpočet daně z přijatých zdanitelných plnění daňovým dokladem.

Pokud bude podnikatel v daňovém přiznání uplatňovat výdaje procentem z příjmů, nemusí nutně měnit dosavadní způsob vedení daňové evidence. Ze strany ministerstva financí nebyl k tomuto účelu vydán žádný metodický pokyn. Pro evidenci plateb může nadále používat speciální program pro daňovou evidenci a pomocnou evidenci k DPH. Samozřejmě plně dostačující je také starší verze programu pro jednoduché účetnictví, případně vhodně sestavená tabulka v Excelu. Podnikatel tak má k dispozici pro vlastní účely vedenou evidenci příjmů a výdajů a pro účely DPH zákonem nařízenou evidenci. Čtěte více: Příjemce reklamní služby AdWords musí vyčíslit a uhradit DPH

Na druhou stranu je samozřejmě možné vedení daňové evidence ukončit. Pro uplatnění výdajů procentem jsou dle § 7 odst. 8 zákona o daních z příjmů nutné jen záznamy o příjmech a evidence pohledávek. Eviduje se i daňově odepisovaný majetek. Údaje k DPH je možné sledovat například ve vhodně vytvořené pomocné tabulce v Excelu. Plátce je povinen vést evidenci v takovém členění, aby s její pomocí byl schopen sestavit daňové přiznání, a jestliže uskutečnil dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani, též souhrnné hlášení. Zákon o dani z přidané hodnoty konkrétní formu vedení evidence pro účely daně z přidané hodnoty nepředepisuje, sdělila pro server Podnikatel.cz Vanda Kalová, tisková mluvčí Finančního ředitelství v Plzni.

Pomocná evidence k DPH

Evidenci pro daňové účely upravuje § 100 zákona o dani z přidané hodnoty. Zde je uvedeno, že plátce:

školení červen 22 - tip do článku

  • povinně vede v evidenci pro účely daně veškeré údaje vztahující se k jeho daňové povinnosti, zejména údaje potřebné pro správné stanovení daňové povinnosti,
  • vede evidenci v takovém členění, aby byl schopen sestavit daňové přiznání, a v případě dodání z boží do jiného členského státu EU osobě registrované k dani sestavit také souhrnné hlášení,
  • eviduje uskutečněná plnění, která jsou osvobozená od daně nebo nejsou předmětem daně,
  • vede evidenci obchodního majetku,
  • při pořízení zboží z jiného členského státu eviduje hodnotu pořízeného zboží v členění dle jednotlivých států.

Jestliže plátce podniká společně na základě smlouvy o sdružení nebo jiné obdobné smlouvy, vede evidenci pro účely daně za činnost, pro kterou se sdružili, odděleně. Evidenci k DPH vede určený účastník sdružení, který za sdružení plní všechny povinnosti. Člen skupiny je povinen vést i evidenci plnění, která uskutečnil pro ostatní členy skupiny. Čtěte více: Změny v daňových dokladech po novele zákona o DPH

Příklad zápisu v daňové evidenci a v evidenci k DPH

Daňová evidence a evidence DPH
Text Peněžní prostředky – hotovost Zahrnované do základu daně Nedaňové příjmy Nedaňové výdaje
Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje DPH 20 % DPH 20 %
Nákup materiálu 12 000 10000 2000
Příjem tržby 6000 5000 1000
Výplata mezd 8000 8000

DPH u plátce daně neovlivňuje daňový základ.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).