Hlavní navigace

Příjemce reklamní služby AdWords musí vyčíslit a uhradit DPH

9. 3. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Z přijaté reklamní služby AdWords odvádí tuzemský příjemce DPH. Dochází k tzv. samovyměření daně. Daň musí nejen správně stanovit přepočtem cizí měny na koruny, ale také podat daňové přiznání.

Změny zákona o DPH vyvolaly rozhořčení u poskytovatelů reklamních služeb. Především šlo o poskytnutou reklamní službu majiteli webových stránek, kdy reklamní systém Google AdSense umožňuje na tyto webové stránky vložit cizí inzerci. Majitelé stránek získávají příjem v závislosti na počtu kliknutí na zobrazenou reklamu od Google AdSense. Tím, že poskytují službu do jiného členského státu, se podle nových pravidel stali plátci DPH. Google reklama má ovšem strany dvě. Službu lze poskytovat i přijímat. Čtěte více: Povinné „plátcovství“ DPH se změnilo, vyvolalo rozhořčení

Co je služba AdWords?

V případě této služby jde o reklamní systém, který nabízí uživatelům možnost správy reklamních kampaní, neboť zobrazuje reklamní bloky na Googlu, ale i na vyhledávačích a obsahových stránkách partnerských webbů a dalších sítí. Osoba povinná k dani je oproti reklamnímu systému AdSense nikoliv poskytovatelem služby, ale jejím příjemcem, který za poskytnutí služby uhradí stanovenou částku. Čtěte více: Změny v zákoně o DPH platné od ledna 2010

Jestliže je služba AdWords poskytována osobě povinné k dani např. společností Google Inc. se sídlem v USA nebo společností Google Ireland se sídlem v Irsku, jedná se podle § 9 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty o službu s místem plnění v tuzemsku. Místem plnění je sídlo nebo místo podnikání příjemce služby. Důsledkem přijetí této služby v případě osoby se sídlem či místem podnikání v tuzemsku, která samostatně a soustavně uskutečňuje ekonomickou činnost a dosud není registrována jako plátce, je podle § 94 odst. 8 o vznik registrační povinnosti ke dni poskytnutí reklamní služby. Příjemce plnění je povinen podat podle § 95 odst. 6 přihlášku k registraci, a to do 15 dnů ode dne, ve kterém se stal plátcem, vysvětluje Jitka Ježková, tisková mluvčí Finančního ředitelství v Plzni.

DPH vyčíslí a uhradí příjemce služby v ČR

Pokud se jedná o reklamní službu AdWords poskytovanou na základě smluvního vztahu zájemci se sídlem či místem podnikání v České republice společností Google Ireland nebo společností Google Inc., jedná se o službu s místem plnění v tuzemsku. Z tohoto plnění musí být přiznána a zaplacena daň rovněž v tuzemsku. Osobou povinnou přiznat a zaplatit daň je v souladu s § 108 odst. 1 písm. b příjemce služby se sídlem či místem podnikání v České republice, a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Čtěte více: Poskytujete služby v rámci EU? Stáváte se plátcem DPH

Tímto dnem je den poskytnutí služby nebo den vystavení daňového dokladu, podle toho, který den nastane dříve. Ovšem od roku 2010 je § 24 doplněn o odstavec 3. Při poskytnutí služby, u níž jsou plátce nebo osoba identifikovaná k dani povinni přiznat a zaplatit daň podle § 108 odst. 1 písm. b (tj. přijetí služby s místem plnění v tuzemsku od podnikatele neusazeného v tuzemsku), se plnění považuje za uskutečněné nejpozději posledním dnem kalendářního roku, pokud je služba k tomuto dni poskytována alespoň po dobu 12 kalendářních měsíců, dodává Jan Molín, daňový poradce a analytik společnosti MIVO.

Rozumíte problematice DPH?

Přijaté platby v cizí měně se musí přepočítat na koruny

Poskytovatel služby AdWords z jiného státu by měl pro příjemce služby vystavit doklad, na kterém uvede den uskutečnění služby, jestliže se liší od data vystavení dokladu. Plátce DPH, tj. příjemce služby doplní sazbu daně, výši daně a datum doplnění těchto údajů, kterým je den vystavení daňového dokladu. Čtěte více: Reklamní služby Google AdSense a povinná registrace k DPH

Částka za přijatou reklamní službu bude plátcem pravděpodobně hrazena v Euro či jiné měně, proto je nutné ji přepočítat na Kč. Použije se kurz devizového trhu České národní banky platný k datu, k němuž vzniká povinnost přiznat daň v daňovém přiznání. Jedná se o kurz uplatňovaný v účetnictví plátce. Vede-li plátce evidenci, použije jednotný kurz (nevyužije-li kurzy uplatňované podle účetních předpisů). Daná částka je základem daně a daň plátce vypočte podle § 37 odst. 1 jako součin uvedené částky a koeficientu, v jehož čitateli je příslušná sazba daně a ve jmenovateli číslo 100, uvádí Jitka Ježková z FŘ v Plzni.

Jak upřesňuje daňový poradce Jan Molín, jde-li o dlouhodobě přijímanou službu, můžeme v souladu s novými ustanoveními zákona přiznávat plnění až k poslednímu dni kalendářnímu roku. Potom lze pro přepočet na Kč použit kurz platný rovněž k tomuto datu, ovšem za předpokladu, že před dnem uskutečnění zdanitelného plnění nebyla přijata platba na toto plnění.

Pro snadnější pochopení připravila pro Podnikatel.cz Jaroslava Hanková, daňový konzultant společnosti APOGEO příklad: Byla poskytnuta reklamní služba klientovi s místem plnění v tuzemsku. Datum uskutečnění zdanitelného plnění nastalo k datu 20. ledna 2010. Dle smlouvy vystavil poskytovatel doklad na 1000 EUR, datum vystavení je 25. ledna 2010. Příjemce služby používá dle své interní účetní směrnice denní kurz stanovený ČNB. Kurz platný pro osobu provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň (tj. k 20. lednu 2010) je 25,89 Kč/EUR. Plátce musí na daňovém dokladu kromě jiných údajů také vyčíslit základ daně a daň v CZK. Na daňovém dokladu proto uvede základ daně 25 890 Kč a daň (20 %) 5178 Kč.

„Samovyměření“ daně a nárok na odpočet

Příjemce služby podává podle § 101 do 25 dnů od skončení zdaňovacího období (kalendářní měsíc nebo kalendářní čtvrtletí) daňové přiznání, ve kterém vykáže kromě jiných plnění také reklamní služby s místem plnění v tuzemsku. Hodnota reklamních služeb poskytovaných společností Google Ireland se přitom uvádí na řádek 5 a reklamní služby poskytované společností Google Inc. na řádek 11.

Plátce má samozřejmě nárok na uplatnění odpočtu daně u přijatých reklamních služeb AdWords, u nichž mu v tuzemsku vznikla povinnost přiznat daň. Ten by měl být uplatněn v daňovém přiznání na řádku 44 v rozsahu odpovídajícím poskytované službě, přičemž nárok na odpočet daně doloží daňovým dokladem. Čtěte více: Podáváme souhrnné hlášení podle nových pravidel

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).