Hlavní navigace

Reklamní služby Google AdSense a povinná registrace k DPH

8. 2. 2010
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Poskytováním reklamní služby Google Adsense se můžete, ale nemusíte stát plátcem DPH. Záleží na sídle společnosti příjemce, tedy zda jde o Google Ireland nebo Google Inc. K objasnění této problematiky přispěli daňoví odborníci.

V souvislosti s letošními změnami zákona o DPH vzniká mnohým poskytovatelům služeb do jiných členských států registrační povinnost. Prvním poskytnutím takové služby se její poskytovatel stává plátcem DPH, i kdyby se jednalo o pouhý přivýdělek, například reklamou Google AdSense. Čtěte více: Poskytujete služby v rámci EU? Stáváte se plátcem DPH 

Co je reklamní služba Adsence?

Jedná se o poskytnutou reklamní službu majitelem webových stránek, kdy reklamní systém Google AdSense umožňuje na tyto webové stránky vložit cizí inzerci. Za tuto uskutečněnou službu získává majitel webových stránek v závislosti na počtu kliknutí na zobrazenou reklamu úplatu od Google AdSense. Jak vysvětluje Jitka Ježková, tisková mluvčí Finančního ředitelství v Plzni, majitele webových stránek, který poskytuje reklamní službu je podle § 5 zákona o dani z přidané hodnoty nutno považovat za osobu povinnou k dani, protože jím provozovaná činnost v podobě reklamní služby je uskutečňována samostatně a soustavně. Je tedy daňovým subjektem, který je povinen uplatňovat práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona.

V případě poskytovaných služeb je nejprve nutné určit místo plnění a na základě toho rozhodnout, zda je plnění předmětem daně a kdo bude daň odvádět. Následuje určení dne povinnosti přiznat daň a přepočet služby na Kč platným kurzem pro tento den, případně přepočet měsíčním kurzem hodnoty služeb poskytnutých za celý měsíc.

Jak určit místo plnění?

Poskytovatel musí nejprve ujasnit, o jaké plnění se vlastně jedná. Tedy zda je to plnění tuzemské nebo nikoliv, tj. jestli se jedná o předmět české DPH. Podle Jana Molína, daňového poradce a analytika společnosti MIVO je při určení místa plnění podstatné také to, komu je plnění poskytováno.

Z ustanovení § 9 a § 10 zákona o dani z přidané hodnoty vyplývá následující určení místa plnění:

  • plátce EU poskytuje plnění plátci CZ – místo plnění je v ČR a daň odvádí příjemce služby (§ 9 odst. 1),
  • osoba povinná k dani se sídlem v EU (podnikatel dosud neregistrovaný jako plátce) poskytuje službu plátci CZ – místo plnění je v ČR a daň odvádí příjemce služby (§ 9 odst. 1 a § 108 odst. 1 písm. b),
  • plátce CZ poskytuje plnění plátci EU – místo plnění je v sídle plátce EU, daň odvádí příjemce, plnění není předmětem daně v ČR,
  • plátce CZ poskytuje plnění osobě nepovinné k dani se sídlem v ČR (občanu – nepodnikateli) – dle § 9 odst. 2 je místo plnění v ČR, DPH odvádí poskytovatel,
  • plátce CZ poskytuje plnění osobě nepovinné k dani se sídlem ve třetí zemi (§ 10h), místo plnění je v zemi odběratele, plátce CZ poskytuje plnění, které není předmětem české DPH,
  • plátce CZ poskytuje plnění osobě povinné k dani se sídlem ve třetí zemi a odběratel je zároveň registrován jako český plátce: pokud ke skutečnému užití nebo spotřebě služby dochází v tuzemsku, jde o tuzemské plnění a daň musí odvést poskytovatel služby (§ 10k).

Místo plnění u reklamy Google Adsense závisí na sídle společnosti

Služba AdSense poskytovaná majitelem webových stránek je reklamní službou poskytovanou buď ve prospěch společnosti Google Inc. se sídlem v USA (pro účely ZDPH jde o třetí zemi, tj. území mimo Evropské společenství) nebo ve prospěch společnosti Google Ireland se sídlem Irsku (členský stát Evropského společenství). S ohledem na tuto skutečnost se jedná ze strany majitele webových stránek podle § 9 odst. 1 o službu s místem plnění mimo tuzemsko. Jde totiž o službu poskytovanou osobou povinnou k dani se sídlem či místem podnikání v České republice (tuzemsko) osobě povinné k dani, která má sídlo či místo podnikání ve třetí zemi nebo jiném členském státě, uvádí Jitka Ježková, tisková mluvčí Finančního ředitelství v Plzni. Místem plnění je místo, kde má sídlo či místo podnikání osoba povinná k dani, která je příjemcem služby. Povinnost přiznat a zaplatit DPH z poskytované reklamní služby AdSense v tuzemsku jejímu poskytovateli tedy nevzniká.

Reklamní smlouvy s Google Ireland

Jestliže je reklamní služba AdSense poskytována na základě smluvního vztahu ve prospěch společnosti Google Ireland, jedná se o službu poskytovanou podle § 9 odst. 1 zákona o DPH osobě povinné k dani se sídlem či místem podnikání v jiném členském státě. Z tohoto důvodu vzniká majiteli webových stránek v souladu s ustanovením § 94 odst. 11 povinnost registrovat se jako plátce DPH. Plátcem se přitom stává dnem poskytnutí této služby. Majitel webových stránek podává přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stal plátcem. Čtěte více: Povinné „plátcovství“ DPH se změnilo, vyvolalo rozhořčení

Reklamní smlouvy s Google Inc.

V případě reklamní služby poskytované ve prospěch společnosti Google Inc. jde o službu s místem plnění ve třetí zemi. Poskytovateli, který má sídlo nebo místo podnikání v tuzemsku nevzniká registrační povinnost k dani z přidané hodnoty.

Rozumíte problematice DPH?

Kdy je plnění uskutečněno?

Při poskytování služeb je zdanitelné plnění uskutečněno poskytnutím služby nebo vystavením daňového dokladu, podle toho, co nastane dříve. Při aplikaci tohoto základního pravidla uvedeného v § 21 odst. 5 však musíme přihlédnout rovněž k ustanovení § 21 odst. 1, kde je definována povinnost přiznat daň, a to buď ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, nebo ke dni přijetí platby – podle toho, co nastane dříve, sděluje Jan Molín, daňový analytik MIVO.

V případě služby AdSense jde o plnění, na které navazují postupné platby, a proto se považuje tato služba za poskytnutou dnem, kdy uplyne období, k němuž se vztahují přijaté platby. Pokud by poskytování služby přesáhlo jeden kalendářní rok, považuje se takováto služba v případě, že je poskytována ve prospěch osoby se sídlem či místem podnikání v jiném členském státě podle § 24a odst. 4, za uskutečněnou nejpozději posledním dnem daného kalendářního roku, doplňuje Jitka Ježková. Jestliže by datu poskytnutí služby předcházelo datum vystavení daňového dokladu v závislosti na přijaté platbě, potom by se služba považovala za uskutečněnou dnem jeho vystavení.

Jak na přepočet přijatých plateb v EU na Kč?

Plátce je v případě, že uskuteční reklamní službu s místem plnění mimo tuzemsko, povinen vystavit pro příjemce služby daňový doklad, a to do 15 dnů od data uskutečnění služby nebo přijetí platby, pokud platba předchází datum uskutečnění plnění. Náležitosti dokladu uvádí § 33 zákona o DPH. Na doklad se uvede přijatá částka za poskytnutou službu v Kč. Jestliže je částka za poskytnuté služby přijata v Euro či jiné měně, použije plátce pro přepočet na Kč kurz devizového trhu České národní banky (ČNB).

Kurzem pro přepočet na Kč by měl být kurz platný ke dni vzniku povinnosti přiznat daň. Jestliže předpokládáme, že platby nepředcházejí den uskutečnění plnění a zároveň že doklady nejsou vystavovány před poskytnutím služby, můžeme říci, že použijeme kurz platný ke dni poskytnutí služby, vysvětluje Molín. Dodává, že prakticky je cena v EUR přepočítávána kurzem, který účetní jednotka používá, tj. denní kurz dle ČNB (v případě AdSense tedy kurz platný ke dni, kdy byla služba poskytnuta, je-li to z přehledu zřejmé a služba nebyla placena předem) nebo pevný kurz, který si plátce stanovil svým vnitřním předpisem, např. měsíční či roční kurz. Mezi částkou přepočítanou z EUR dle přehledů a částkou, která přijde v korunách na účet, tak budou vznikat kurzové rozdíly.

Poskytovatel služby (plátce DPH) podává daňové přiznání

V souladu s § 101 je plátce povinen do 25 dnů od skončení zdaňovacího období (kalendářní měsíc nebo kalendářní čtvrtletí) podat daňové přiznání a v něm vykázat kromě jiných plnění také služby s místem plnění mimo tuzemsko. Reklamní služby poskytované společnosti Google Ireland se vykazují na řádku 21 daňového přiznání, reklamní služby poskytované společnosti Google Inc. se vykazují na řádku 25 daňového přiznání, vysvětluje Jitka Ježková z FŘ v Plzni. V daňovém přiznání za konkrétní zdaňovací období se plnění vykazuje v závislosti na datu přijaté platby nebo na datu uskutečnění plnění, a to podle toho, který den nastane dříve. Čtěte více: Změny v zákoně o DPH platné od ledna 2010

BRAND

Povinnost podat souhrnné hlášení

Pokud plátce poskytuje reklamní službu ve prospěch společnosti Google Ireland, jedná se o služby s místem plnění mimo tuzemsko, což zakládá plátci také povinnost podat souhrnné hlášení podle § 102. V něm plátce vykáže hodnotu služeb poskytnutých osobě registrované k dani v jiném členském státě. Jestliže uskutečňuje pouze služby s místem plnění mimo tuzemsko, je povinen podat souhrnné hlášení do 25 dnů po skončení zdaňovacího období, tj. kalendářní měsíc nebo kalendářní čtvrtletí. V případě, že dodává také zboží do jiného členského státu, jehož příjemcem je osoba registrovaná k dani v jiném členském státě má povinnost podat souhrnné hlášení do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce bez ohledu na typ zdaňovacího období.

Závěrem Jitka Ježková poznamenala, že plátce má podle § 72 nárok na uplatnění odpočtu daně u přijatých zdanitelných plnění, které souvisí s poskytováním reklamní služby AdSense. Nárok na odpočet daně by měl být uplatněn v daňovém přiznání v rozsahu odpovídajícím poskytované službě a doložen daňovým dokladem.

Na článku spolupracovali Jitka Ježková, tisková mluvčí Finančního ředitelství v Plzni a Jan Molín, daňový poradce a analytik společnosti MIVO.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).