Hlavní navigace

Podáváme souhrnné hlášení podle nových pravidel

16. 2. 2010
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Souhrnné hlášení se nově podává jen elektronicky. Lhůty pro podání závisí od druhu plnění. V některých případech (např. reklamní služba Google AdSense) lze využít nového ustanovení zákona a podat hlášení až k 31.12.

Změny zákona o dani z přidané hodnoty týkající se poskytování služeb v členských státech, přinesly mnohým podnikatelům povinnost registrace k dani. S tím samozřejmě souvisí i pravidelné podání daňového přiznání k DPH a souhrnného hlášení. Přestože souhrnné hlášení není letošní legislativní novinkou, způsob jeho podání se výrazně změnil.

Souhrnná hlášení se v roce 2010 podávají pouze v elektronické podobě formou datové zprávy, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, a to prostřednictvím Daňového portálu české daňové správy Aplikace EPO. Souhrnné hlášení lze odeslat rovněž z datové schránky, vždy ve formátu, struktuře a s údaji stanovenými Ministerstvem financí v Pokynu č. D – 331. Uznávaný elektronický podpis v tomto případě není nutný.

Kdo podává souhrnné hlášení?

V souladu s § 102 odst. 1 zákona o DPH se podání souhrnného hlášení týká plátců DPH, kteří:

  • dodávají zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě,
  • přemisťují obchodní majetek do jiného členského státu,
  • dodávají zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu v třístranném obchodu, pokud je plátce prostřední osobou v této transakci,
  • poskytují služby s místem plnění v jiném členském státě (s výjimkou služeb, které jsou v jiném členském státě osvobozeny od daně) osobě registrované k dani v jiném členském státě, u nichž je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby.

Kdy podat souhrnné hlášení?

Lhůtu pro podávání souhrnného hlášení uvádí § 102 zákona o DPH.

  1. Plátce dodává pouze zboží do jiného členského státu – povinnost podávat souhrnné hlášení měsíčně do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém plátce uskutečnil dodání zboží do jiného členského státu.
  2. Plátce poskytuje pouze služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 zákona o DPH – povinnost podávat souhrnné hlášení shodně s podáváním přiznání k DPH, tj. buď měsíčně, nebo čtvrtletně, a to do 25 dnů po skončení zdaňovacího období.
  3. Plátce dodává zboží i poskytuje služby do jiného členského státu – povinnost podávat souhrnné hlášení měsíčně do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém plátce uskutečnil plnění do jiného členského státu. Čtěte více: Poskytujete služby v rámci EU? Stáváte se plátcem DPH

Jestliže plátce, který dosud poskytuje pouze služby a podává souhrnné hlášení spolu s daňovým přiznáním čtvrtletně, dodá v průběhu kalendářního čtvrtletí zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě, je povinen začít podávat souhrnná hlášení samostatně za každý kalendářní měsíc. V tomto případě podá souhrnná hlášení samostatně za každý kalendářní měsíc již za toto kalendářní čtvrtletí, a to od prvního měsíce, ve kterém dodal zboží. Plátce je povinen podávat souhrnná hlášení měsíčně až do konce kalendářního roku, ve kterém uskutečnil dodání zboží do jiného členského státu. Pokud plátce naopak neuskuteční v některém měsíci tohoto kalendářního roku žádné plnění do jiného členského státu, souhrnné hlášení za tento měsíc nepodává. Čtěte více: Změny v zákoně o DPH platné od ledna 2010

Příklad: Plátce poskytuje pouze služby do jiného členského státu a podává souhrnné hlášení shodně s daňovým přiznáním čtvrtletně. V měsíci květnu dodá zboží do jiného členského státu.

Pokud by plátce nedodal zboží do jiného členského státu, podával by souhrnné hlášení shodně s daňovým přiznáním čtvrtletně, a to do 25.6.2010. Nyní, po dodání zboží, je povinen podat samostatné souhrnné měsíční hlášení za měsíce duben a květen ve lhůtě do 25.6.2010. Následně musí podávat měsíční souhrnná hlášení až do konce kalendářního roku 2010. Jestliže v roce 2011 bude poskytovat pouze služby do jiného členského státu a zdaňovací období pro podávání přiznání k DPH se mu nezmění, bude opět podávat souhrnná hlášení shodně s daňovým přiznáním čtvrtletně.

Rozumíte problematice DPH?

Dotaz z diskuze na souhrnné hlášení při poskytování reklamních služeb

Dotaz z diskuze k reklamní službě Google AdSense: První souhrnné hlášení podávám do 25.4.2010 (čtvrtletní) za to, co vydělám za měsíce leden až březen nebo za to, co mi bylo v těchto měsících skutečně vyplaceno? Google totiž vyplácí peníze s dvouměsíčním zpožděním, tedy jestli něco vydělám za měsíc leden 2010, tak mi to přijde na účet až měsíci březnu 2010. Je to velký problém, když jsem nestihl povinnou registraci a zaregistroval jsem se až od 25.1.2010?, táže se čtenář podepsaný jako Krack.

Odpověď: Souhrnné hlášení nově podávají také poskytovatelé reklamních služeb Google AdSence. Jedná se o služby na základě smluvního vztahu ve prospěch společnosti Google Ireland, tj. osobě povinné k dani se sídlem či místem podnikání v jiném členském státu. Poskytovatel reklamy se stává plátcem DPH dnem poskytnutí této služby. Čtěte více: Reklamní služby Google AdSense a povinná registrace k DPH

Jak pro server Podnikatel.cz vysvětluje Petra Homolová, tisková mluvčí Finančního ředitelství v Ostravě, vzniká dle § 95 odst. 6 zákona o dani z přidané hodnoty povinnost podat přihlášku k registraci sice ve lhůtě do 15 dnů ode dne, ve kterém se osoba povinná stane plátcem, ale správce daně je povinen provést registraci již k datu poskytnutí služby. Jestliže dojde k registraci k pozdějšímu datu, než je den poskytnutí služby, provede správce daně změnu registrace dle § 94 odst. 11, a to zpětně k datu poskytnutí služby. V případě, kdy plátce v období od poskytnutí výše uvedené služby do data původní registrace uskuteční zdanitelné plnění s místem plnění v ČR, vzniká mu dle § 21 povinnost uplatnit daň na výstupu. Jelikož v daném případě dojde ke zpětné registraci k datu poskytnutí služby, nelze v daném případě ukládat náhradu dle § 98 za neuplatnění daně při nesplnění zákonné registrační povinnosti, dodává Homolová.

Služba se považuje za uskutečněnou dnem jejího poskytnutí nebo vystavením daňového dokladu, podle toho, co nastane dříve. V případě služby AdSense jde o plnění, na které navazují postupné platby, a proto se považuje tato služba za poskytnutou dnem, kdy uplyne období, k němuž se vztahují přijaté platby. Pokud by poskytování služby přesáhlo jeden kalendářní rok, považuje se takováto služba v případě, že je poskytována ve prospěch osoby se sídlem či místem podnikání v jiném členském státě podle § 24a odst. 4, za uskutečněnou nejpozději posledním dnem daného kalendářního roku, sděluje Jitka Ježková, tisková mluvčí Finančního ředitelství v Plzni. Jestliže by ale měl tazatel k dispozici daňový doklad dříve, považovala by se služba za uskutečněnou dnem jeho vystavení. Čtěte více: Povinné „plátcovství“ DPH se změnilo, vyvolalo rozhořčení

školení účto leden 23 Kučerová

V zákoně o DPH je tedy nově zakotvena možnost vykázat služby uvedené v § 102 odst. 2 až k poslednímu dni kalendářního roku, pokud smlouva trvá alespoň po dobu 12 měsíců. Tazatel by v tomto případě nemusel řešit otázku, jak vykázat platbu za březen, na kterou zatím nemá daňový doklad a kterou obdrží zřejmě až po 25.4., ale jednoduše přiznat až celkovou částku za poskytnuté služby v období 1–12/2010. Jsou-li splněny předpoklady dané § 24a odst. 4 (místo plnění je v jiném státě EU a odběratel je povinen přiznat z tohoto plnění daň) a plnění můžeme považovat za uskutečněné až posledním dnem kalendářního roku, budou se služby uvádět až v souhrnném hlášení podávaném do 25. ledna následujícího roku, potvrzuje Jan Molín, daňový poradce a analytik společnosti MIVO.

Do 25 dnů po skončení zdaňovacího období podá poskytovatel služby souhrnné hlášení. V daňovém přiznání k DPH za poslední kalendářní čtvrtletí vyplní řádek 21 a celkovou hodnotu poskytnutých služeb uvede také v souhrnném hlášení. Čtěte více: Vracení DPH podle nových pravidel

Souhrnné hlášení lze vyplnit prostřednictvím Daňového portálu. Postupuje se od základních údajů, tj. výběr místně příslušného finančního úřadu, DIČ plátce, zdaňovacího období, identifikačních údajů o plátci až k samotnému vyplnění kódu země členského státu, počtu plnění a celkové hodnoty plnění. Poskytnutí služeb se v souhrnném hlášení vykazuje s novým kódem plnění „3“. Portál nabízí průvodce s nápovědou, automatické součty, výběr jednotlivých členských států, včetně jejich kódů, a další pomůcky pro snadnější vyplnění.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).