Hlavní navigace

Možnosti zrušení konkurenční doložky v pracovní smlouvě

4. 8. 2022
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Jaké jsou hlavní atributy konkurenční doložky dle zákoníku práce se zaměřením na možnosti jejího ukončení? A to jak ze strany zaměstnavatele, tak ze strany zaměstnance?

Institut konkurenční doložky v pracovních vztazích je upraven v ustanovení § 310 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“). 

Za jakých podmínek lze konkurenční doložku se zaměstnancem sjednat?

Konkurenční doložka představuje závazek zaměstnance o tom, že po určitou dobu po ukončení svého zaměstnání u zaměstnavatele, nejdéle však po dobu 1 roku, se zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla totožná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu. S ohledem na totožnost činnosti zaměstnance s předmětem činnosti zaměstnavatele nebude rozhodujícím kritériem totožnost v předmětu podnikání (zapsaném například v obchodním rejstříku), ale k věci je třeba přistupovat především z faktického hlediska. 

Formálně totožný předmět podnikání (např. výkon živnosti volné) tak nebude vždy rozhodný při posuzování případného porušení konkurenční doložky zaměstnancem, jelikož v takovém případě by zaměstnanec byl vyloučen z výkonu takřka jakékoliv činnosti. Totožnost činnosti zaměstnance s činností zaměstnavatele by však byla možná dovodit například v případě, kdy by bývalý vedoucí zaměstnanec cestovní kanceláře, jejímž předmětem podnikání je živnost volná, vykonával v rozporu s konkurenční doložkou ve svém novém zaměstnání u konkurenční cestovní kanceláře rovněž činnost vedoucího zaměstnance. 

Pokud by však v novém zaměstnání vykonával činnost vedoucího účtárny v auditorské společnosti, jejímž předmětem podnikání je také živnost volná, k porušení zákazu konkurence by v takovém případě nemuselo nutně dojít. 

Co musí být součástí konkurenční doložky?

Součástí konkurenční doložky musí být vždy závazek zaměstnavatele, že zaměstnanci poskytne přiměřené peněžité vyrovnání za každý měsíc plnění závazku, a to nejméně ve výši jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku. Konkurenční doložku ovšem může zaměstnavatel se zaměstnancem sjednat pouze v případě, kdy to je možné od zaměstnance spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, poznatků a znalostí pracovních a technologických postupů, které v průběhu zaměstnání u zaměstnavatele získal a jejichž využití by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost. 

Hlavním účelem konkurenční doložky je bezesporu ochrana zaměstnavatele před únikem cenného kow-how, zejména pak informací o zákaznících nebo obchodních partnerech, výrobních postupech atp. Právě z toho důvodu zákoník práce umožňuje zaměstnavateli se zaměstnancem konkurenční doložku uzavřít – musí se však vždy jednat o takového zaměstnance, který přístupem k citlivým informacím disponuje. Nelze tedy platně uzavřít konkurenční doložku s každým zaměstnancem (např. se zaměstnancem na pozici vrátného).

Konkurenční doložka může být mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem uzavřena od samého počátku pracovního poměru (např. jako součást pracovní smlouvy), nic však nebrání jejímu uzavření i později v průběhu trvání pracovního poměru, pokud k tomu vznikne důvod. Byla-li v konkurenční doložce sjednána smluvní pokuta, kterou je zaměstnanec zaměstnavateli povinen zaplatit, jestliže závazek poruší, zanikne závazek zaměstnance z konkurenční doložky zaplacením smluvní pokuty. V této souvislosti není výjimkou, že konkurenční zaměstnavatelé jsou mnohdy ochotni za zaměstnance smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky zaplatit, a to právě výměnou za přístup k cennému know-how prostřednictvím „přetaženého“ zaměstnance.

Možnosti ukončení konkurenční doložky

S ohledem na možnosti ukončení konkurenční doložky existují v zásadě tři možnosti, jak lze konkurenční doložku ukončit. Tou první z nich je dohoda zaměstnavatele se zaměstnancem na ukončení konkurenční doložky, což je právně nejbezpečnější způsob jejího ukončení. Další možností je právo zaměstnavatele i zaměstnance od konkurenční doložky v souladu se zákoníkem práce odstoupit. Podle § 310 odst. 4 zákoníku práce ovšem zaměstnavatel může od konkurenční doložky odstoupit pouze po dobu trvání pracovního poměru. Možnost odstoupení po skončení pracovního poměru je však vyloučena jen pro zaměstnavatele a zaměstnanec tak může v praxi odstoupit od konkurenční doložky i po skončení pracovního poměru.

Jak odstoupit od konkurenční doložky?

Od konkurenční doložky je možné odstoupit jen ze zákonného nebo smluvně sjednaného důvodu. Může nicméně zaměstnavatel odstoupit od konkurenční doložky i bez udání důvodu, pokud si možnost odstoupení bez udání důvodu se zaměstnancem v pracovní smlouvě výslovně sjedná? 

Odpověď na tuto otázku poskytl Ústavní soud ve svém relativně nedávném nálezu sp. zn. II. ÚS 1889/19, ze dne 21. 5. 2021, v němž dovodil, že: „Plošný (judikaturně dotvořený) zákaz smluvních ujednání opravňujících zaměstnavatele odstoupit od konkurenční doložky bez uvedení důvodu (případně „z kteréhokoliv důvodu“) není přípustný. Eventuální svévole nebo zneužití práva zaměstnavatele odstoupit od konkurenční doložky i bez udání důvodu (či „z kteréhokoliv důvodu“), byla-li tato možnost sjednána, musejí být v rámci soudního řízení zjišťovány a prokazovány s ohledem na konkrétní skutkové okolnosti případu, nikoli automaticky a bez dalšího předpokládány.“ Ústavní soud tak možnost zaměstnavatele odstoupit od konkurenční doložky i bez udání důvodu, je-li tato možnost ve smlouvě přímo sjednána, paušálně nevyloučil.

Jak na výpověď ze strany zaměstnance u konkurenční doložky?

Třetí možností ukončení konkurenční doložky je její výpověď ze strany zaměstnance. Zaměstnanec může podle § 310 odst. 5 zákoníku práce konkurenční doložku vypovědět, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil peněžité vyrovnání nebo jeho část do 15 dnů od jeho splatnosti. V případě výpovědi konkurenční doložka zaniká prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Vzhledem k tomu, že konkurenční doložka musí být uzavřena písemně, musí i její případné ukončení být učiněno v písemné formě, a to pod sankcí neplatnosti takovéhoto právního jednání. V každém případě lze při potřebě ukončení konkurenční doložky jednoznačně doporučit vzájemnou dohodu, která bude vyhovující oběma stranám pracovněprávního vztahu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).