Hlavní navigace

Účtujeme krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

9. 3. 2012
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Učíte se účtovat? Přinášíme velký přehled a postupy účtování u krátkodobého finančního majetku a krátkodobých bankovních úvěrů.

Postup účtování třídy 2 – krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry upravuje Český účetní standard pro podnikatele č. 016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry, Vyhláška č. 500/2002 Sb., zákon 563/1991 Sb. o účetnictví a zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

Účtová třída 2 obsahuje

 • hotovosti účetní jednotky (peníze, šeky, poukázky k zúčtování) a ceniny
 • účty v bankách
 • krátkodobé bankovní úvěry
 • jiné krátkodobé finanční výpomoci
 • krátkodobý finanční majetek
 • převody mezi finančními účty

Obsahové vymezení účtových skupin

Finanční majetek účtovaný v účtové třídě je charakterizován vysokou likvidností, okamžitou obchodovatelností a předpokládanou držbou či smluvenou splatností do jednoho roku vztažené k okamžiku uskutečnění účetního případu.

 • Na účtech účtové skupiny 21 – Peníze se účtuje o stavu a pohybu hotovostí na základě pokladních dokladů. Rozdíly zjištěné při inventarizaci pokladní hotovosti a cenin se považují za schodek, nebo přebytek. 
 • Na účtech účtových skupin 22 a 23 se účtuje na základě oznámení banky o přijatých nebo provedených platbách (bankovní výpisy). Vklady nebo výběry peněz v hotovosti, převody mezi bankovními účty lze účtovat prostřednictvím účtu 261 – Peníze na cestě. Na účtech účtové skupiny 22 – Účty v bankách se účtuje o stavu a pohybu peněžních prostředků účetní jednotky u bank (běžný účet v CZK nebo cizí měně, vkladový účet). Analytické evidence se vedou dle jednotlivých účtů. Na účtech účtové skupiny 23 – Běžné bankovní úvěry se účtuje o krátkodobých bankovních úvěrech poskytnutých nejvýše na dobu jednoho roku, pokud nebyly řešeny v rámci běžného účtu. Analytická evidence se vede podle jednotlivých účtů bankovních úvěrů.
 • Na účty účtové skupiny 24 – Jiné krátkodobé finanční výpomoci se účtují krátkodobé finanční výpomoci (závazky) poskytnuté účetní jednotce jinými osobami než bankami (třetími osobami). 
 • Účtová skupina 25 – Krátkodobý finanční majetek tvoří část finančního majetku, který má účetní jednotka převážně v držení pouze do jednoho roku, např. cenné papíry k obchodování a cenné papíry se splatností do jednoho roku.
 • Účtová skupina 26 – Převody mezi finančními účty se používá pro překlenutí časového nesouladu mezi vklady, výběry peněz, šeků a jiných hotovostí a přijetím příslušných bankovních výpisů účetní jednotkou. Obdobně se zde účtuje o účetních případech, při kterých dochází k časovému nesouladu při převodech mezi účty účetní jednotky v bankách. Na účtech se účtuje na základě pokladních dokladů nebo výpisů z bankovních účtů.

Postupy účtování

Účtová skupina 21

211 Peníze – účtujeme o stavu a pohybu peněz v hotovosti, šeků přijatých místo hotovosti, poukázek k zúčtování. Součástí pokladní hotovosti jsou nasáčkované výplaty, depozita, pokud nebyly ve výplatní den předány. Stav peněz nelze nahrazovat stvrzenkami ani úpisy. Pokud jsou pracovníkům svěřeny peníze v hotovosti na předem stanovené účely, účtují se jako pohledávky za zaměstnanci. 

Analytická evidence se vede dle jednotlivých pokladen a dle jednotlivých měn. Při použití cizích měn je nutno účtovat o kursových rozdílech dle vnitřních směrnic účetní jednotky. 

Zákon ukládá provádět inventuru pokladny k rozvahovému dni, rozhodne-li se účetní jednotka jinak, může si vnitřními předpisy stanovit provádění inventur pokladny i v jiných termínech. V případě, že inventura shledá schodek pokladní hotovosti je účtováno o pohledávce za odpovědnou osobou (335), v případě přebytku pokladní hotovostí je účtováno o finančních výnosech (668).
Pro časový nesoulad mezi výdajem z  pokladny a vkladem na běžný účet nebo naopak je využíván účet 261 Peníze na cestě.

Zůstatek v pokladně nesmí dosahovat minusových hodnot. Je běžnou praxí mnohých účetních jednotek účtovat o výdajích, nad skutečnou hotovost v pokladně. Z pokladny lze vyplatit částky pouze do výše zůstatků hotovostí. V případě, že finanční hotovost by měla být nižší než výdaje, které chce účetní jednotka zaúčtovat do vydání, potom je nutno účtovat o přijaté finanční výpomoci, nebo poskytnuté půjčce společníka. 

Účetnictví má podávat věrný a poctivý obraz a to v případě účtování o výdajích z pokladny v okamžiku, kdy zůstatek dosahuje minusových hodnot, neodpovídá skutečnosti, neboť prvotní výdaje musel někdo uhradit. Pokud účetní jednotka nemá dostatek hotovosti, potom musí účtovat o svém závazku vůči zaměstnanci nebo společníku, popřípadě tichém společníku nebo třetí osobě.

213 Ceniny – účtujeme o stavu a pohybu cenin (poštovní známky, dálniční známky, kolky, stravenky, telefonní karty, mají-li hodnotu, ze které může být čerpáno po vydání karty). 

Ceniny, které byly svěřeny pracovníkům k použití na předem stanovené účely, se účtují jako pohledávky za zaměstnanci.

Inventarizace cenin musí být provedena dle zákona o účetnictví k rozvahovému dni. O schodku a přebytcích je účtováno obdobně jako u peněz.

Účtová skupina 22 – Bankovní účty

231 Krátkodobé bankovní úvěry – účtuje se o bankou poskytnutém úvěru na dobu jednoho roku a kratší. Banka může provést platbu přímo z bankovního úvěru, např. uhradí dodavateli platbu za fakturu, potom bude účtováno na MD 321 a D 231. Účet je pasivní.

232 Eskontní úvěry – účtují se úvěry, které poskytla banka na eskontované směnky, nebo jiné cenné papíry, které do doby jejich splatnosti převzala banka k inkasu. Eskontní úvěr je vypořádán v okamžiku, kdy směnečný dlužník uhradí směnku bance. Účet je pasivní.

Účtová skupina 24 – Jiné krátkodobé finanční výpomoci

241 Emitované krátkodobé dluhopisy – je zde účtováno o krátkodobých dluhopisech, které účetní jednotka emitovala se splatností jednoho roku. Účet je pasivní.

249 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci – na účtu je účtováno o přijatých krátkodobých výpomocích (půjčkách), které účetní jednotce poskytly ostatní osoby s výjimkou bank a společníků obchodních společností, na základě smluv. Účet je pasivní.

Účtová skupina 25 – Krátkodobý finanční majetek

251 Majetkové cenné papíry k obchodování – aktivní účet, na účtu je účtováno o nákupu a prodeji krátkodobých cenných papírech (CP) určených k obchodování. Lze tyto CP převést na účet 06, rozhodne-li se následně účetní jednotka, že si CP ponechá.

252 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly – pasivní účet; na účtu je účtováno o nákupu a prodeji vlastních akcií, o snižování základního kapitálu o hodnotu stažených akcií v souladu s příslušným ustanovením obchodního zákoníku, o nabývání vlastních obchodních podílu v souladu s příslušným ustanovením obchodního zákoníku.

253 Registrované dluhové cenné papíry k obchodování – aktivní účet; na účtu je účtováno o pořízení CP, o inkasu splatných CP a o jejich prodeji.

255 Vlastní dluhopisy – pasivní účet; na účtu je účtováno o stažení vlastních neprodaných dluhopisů a o vyřazení vlastních dluhopisů.

256 Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti – aktivní účet; na účtu je účtováno o pořízení krátkodobých dlužných CP držených do splatnosti, o inkasu dlužných cenných papírů, o prodeji dlužných CP.

257 Ostatní realizovatelné cenné papíry – aktivní účet; je účtováno o nákupu opčních listů, o odpisu opčních listů, o prodeji opčních listů, o změně reálné hodnoty opčních listů, o prodeji nebo jiném úbytku zaúčtování oceňovacího rozdílu.

259 Pořizování krátkodobého finančního majetku – aktivní účet; účet slouží k pořizování krátkodobého finančního majetku, který není rozlišen v okamžiku jeho pořízení. Po nakoupení krátkodobého majetku dochází k převodu majetku na příslušný účet 251 – 257.

U veškerého majetku, který je pořízen v cizích měnách je nutno účtovat o kursových rozdílech v souladu se zákonnými předpisy a vnitřní směrnicí vypracovanou účetní jednotkou. 

školení účto leden 23 Kučerová

U hotovostí a cenin se příslušný schodek musí vymáhat po odpovědném pracovníkovi v souladu s právními ustanoveními. V žádném případě nelze tento schodek zaúčtovat v rámci technologických ztrát. Pokud dojde ke škodě na základě rozhodnutí orgánů v trestním řízení, potom může být účtováno na účet 582.

Foto: www.isifa.com

Autor článku

Autorka je redaktorkou serveru Podnikatel.cz. Od roku 2004 je soudním znalcem v oboru ekonomika, účetní evidence. Současně působí jako odborný poradce serveru Podnikatel.cz
Nový dotaz do poradny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).