Hlavní navigace

Naučte se účtovat, jak na přechodné účty aktiv a pasiv

3. 2. 2012
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Nevíte, jak na účtování nákladů a výdajů příštích období? Lámete si hlavu i s výnosy a příjmy příštích období? Poradíme na konkrétních příkladech.

Na účtech účtové skupiny 38 Přechodné účty aktiv a pasiv se časově rozlišují náklady a výnosy v souvislosti s konkrétním titulem v určité známé výši (381, 382, 383, 384 a 385) také i v dohadné výši v souvislosti s konkrétním titulem (388 a 389) mezi dvěma nebo více za sebou následujícími účetními obdobími. Účtová skupina zahrnuje účty:

381 Náklady příštích období

Na účtu se účtují výdaje běžného účetního období, které se týkají nákladů v příštích obdobích, a sice konkrétních jednotlivých účtů v účtové třídě 5 např. náklady na zařazení většího rozsahu drobného nehmotného a hmotného majetku do používání, nájemné placené předem, pojistné, předplatné. V tom účetním období, se kterým časově rozlišené náklady věcně souvisejí, se zúčtují, 

Příklad

31. října 2010 společnost uhradila nájem na období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2012 ve výši 200 000 Kč. 

Platbu zaúčtuje na účet 381 Náklady příštích období. K 31. prosinci 2010 bude vykázán zůstatek na účtu 381 strana MD ve výši 200 000 Kč. 1.ledna 2011 zaúčtuje 100 000 Kč na MD účtu 518 a D 381. K 31.prosinci 2011 bude vykázán zůstatek na účtu 381 strana MD ve výši 100 000 Kč. 1.ledna 2012 zaúčtuje 100 000 Kč na účet 518 a 381. Poznámka: platba bude účtována přes závazkové účty (321, 325, 379).

382 Komplexní náklady příštích období

Na účtu se účtují náklady příštích období, které se sledují ve vztahu k danému účelu, např. náklady na přípravu a záběh výkonů, náklady na výzkum a vývoj, náklady na dlouhodobé propagace, náklady na předzásobení (na skladování). Do nákladů se provede jejich zaúčtování v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně souvisejí, s výjimkou případů vyplývajících ze smluv, nebo z platných předpisů.

383 Výdaje příštích období

Na účtu se vyúčtují náklady, které s běžným účetním obdobím souvisejí, ale jejich výdaj nebyl dosud uskutečněn. Lze vyúčtovat pouze částky, u nichž je známo, že v budoucím období se vynaloží na příslušný účet a v určité výši. Jedná se např. o nájemné placené pozadu, prémie a odměny placené po uplynutí roku.

Příklad

Společnost dle nájemní smlouvy provede 1. února 2012 úhradu nájemného za rok 2011 ve výši 100 000 Kč. 

31.prosince 2011 zaúčtuje do nákladů nájem 100 000 za rok 2011 MD 518 a D 383. K 31. prosinci 2011 bude vykázán zůstatek na účtu 383 na straně D ve výši 100 000 Kč. 1. února 2012 zaúčtuje platbu na stranu MD účtu 383. Poznámka: platba bude účtována přes závazkové účty (321, 325, 379).

384 Výnosy příštích období

Na účtu se účtují příjmy v běžném účetním období, které věcně patří do výnosů příštích období, např. nájemné přijaté předem, částky přijatých paušálů předem na zajištění servisních služeb, přijaté předplatné. Zúčtování přijatých výnosů se provede v období, se kterým věcně souvisí.

Příklad

Společnost obdrží na svůj účet 10.  prosince 2011 nájemné 20 000 Kč dle nájemní smlouvy za období leden 2012.

Přijatá platba bude 10. prosince 2011 prostřed­nictvím pohledávkových účtů (311, 315, 378) zaúčtována na účet 384. K 31. prosinci 2011 bude tento účet vykazovat zůstatek na straně Dal ve výši 20 000 Kč. 1. ledna 2012 společnost vyúčtuje přijaté výnosy do výnosů běžného účetního období na MD 384 a D 602.

385 Příjmy příštích období

Na účtu se účtují částky, které účetní jednotka nepřijala (neinkasovala), které věcně a časově souvisejí s výnosy běžného účetního období a nejsou zúčtovány přímo na účtech pohledávek. Jsou to například dodávky energie, plynu a vody uskutečněné do konce účetního období a vyfakturované v následujícím období, výnosové provize, provedené a odebrané dosud nevyúčtované práce a služby. Na účet se účtuje se souvztažnými zápisy ve prospěch účtů v účtové třídě 6.

Příklad

Operátor poskytuje služby A s.r.o. za období od 11. prosince 2011 do 10. ledna 2012. A s.r.o. spotřebovala služby ve výši 12 000 Kč. Dle evidence operátora činí poskytnuté služby v roce 2011 A s.r.o 5 000 Kč­. 

Operátor 31. prosince 2011 zaúčtuje částku 5 000 Kč na účtech MD 385 a D 602. Zůstatek k 31. prosince 2011 bude vykázán ve výši 5 000 Kč na straně MD. Vystavený doklad 10. ledna 2012 operátor zaúčtuje na MD 311 12 000 Kč; 5 000 Kč na účet D 385 a 7 000 Kč na účet D 602.

388 Dohadné účty aktivní

Na účtu se účtují dohadné položky aktivní , které nelze vyúčtovat jako obvyklé pohledávky, přičemž výnos přísluší do daného účetního období, nebo je prokazatelně protipoložkou k vyúčtovaným nákladům. Například pohledávka za pojišťovnou v důsledku pojistné události, kdy nebyla ještě poskytnuta pojistná náhrada a pojišťovna nepotvrdila ke konci rozvahového dne konečnou výši náhrady, výnosové úroky, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtováni za běžné účetní období, odhad poplatků z licencí nebo jiných majetkových práv.

Příklad

Společnost vlastní nemovitost, kde v důsledku velkých mrazů popraskalo vodovodní potrubí. Škoda byla řádně zdokladována a nahlášena na pojišťovnu. Pojišťovna pojistnou událost k 31. prosinci 2011 neuhradila. Náklady na opravu činily 31 000 Kč. 

Společnost 31. prosince 2011 zaúčtuje částku 31 000 Kč na účtech MD 388 a D 648. Zůstatek k 31. prosinci 2011 bude vykázán ve výši 31 000 Kč na straně MD. Po obdržení platby společnost vyúčtuje přijatou platbu na účet 388 na stranu D, při použití pohledávkového účtu (311, 315. 378).

389 Dohadné účty pasivní

Na účtu se účtují dohadné položky pasivní, které nelze vyúčtovat jako obvyklý dluh, např nevyfakturované dodávky materiálu, plynu, elektrické energie, vody, telefony, opravy a jiné poskytnuté služby. Lze vyúčtovat pouze částky, u nichž je známo, že se v budoucím období vynaloží na příslušný účet, ale není známa jejich výše. To je rozdíl mezi účty 383 a 389.

Příklad

Společnost sleduje spotřebu el.energie a plynu. 31. prosince.2011 vy­počte dle skutečné spotřeby a ceny zjištěných energií předpokládanou spotřebu el. energie a plynu ve výši 15 000 Kč. Vypočtenou částku zaúčtuje na účet 502 a 389. K 31. prosinci 2011 bude vykázán zůstatek na straně D účtu 389 ve výši 15 000 Kč. Po obdržení faktur bude vyúčtován účet 389 na straně MD. 

Účtování na účtech účtové skupiny 38 Přechodné účty aktiv a pasiv je popsáno v účetním standardu č. 017 Zúčtovací vztahy. Při sestavování účetní závěrky budou výše uvedené účty, které účetní jednotka použila, zahrnuty do výkazu Rozvaha, a to 

na straně aktiv v řádcích:

056 – Dohadné účty aktivní – účet 388
064 – Náklady příštích období – účet 381
065 – Komplexní náklady příštích období – účet 382
066 – Příjmy příštích období 

na straně pasiv v řádcích:

112 – Dohadné účty pasivní – účet 389
119 – Výdaje příštích období – účet 383
120 – Výnosy příštích období – účet 384.

Každá účetní jednotka, by měla řádně účtovat o svých příjmech a výdajích v běžném účetním období. Je nutno rozlišovat příjmy a výdaje, které přechází z jednoho účetního období do druhého. Nedodržením zásady účtovat do toho období, kterého se týká, může dojít k porušení § 7 zákona o účetnictví o podávání věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. V neposlední řadě může účetní jednotka neúčtováním na účtech přechodných účtů aktiv a pasiv porušit zákon o dani z příjmu, tím že své příjmy nebo výdaje zahrne do nesprávného daňového období. 

účto únor klímová

Lze namítnout, že částky uvedené na účtech 388 a 389 jsou pouze určitým odhadem, přičemž skutečnost může být odlišná. Je to pravda, ale je též třeba dodržovat zásadu opatrnosti, a účetní není ten, kdo je kvalifikován spočítat předpokládanou spotřebu energií. I odborník se může mýlit, ale je zde snaha do příslušného účetního období zahrnout všechny skutečné a pravděpodobné výdaje a příjmy, které účetní jednotka přijala či vynaložila a současně přepokládá přijat příjmy a vynaložit výdaje související s koncem účetního období. Zůstatky dohadných položek se v následujícím období vyúčtují ve prospěch výnosů nebo k tíži nákladů, pokud skutečné výdaje byly vyšší než předpokládané.

Foto: www.isifa.com

Autor článku

Autorka je redaktorkou serveru Podnikatel.cz. Od roku 2004 je soudním znalcem v oboru ekonomika, účetní evidence. Současně působí jako odborný poradce serveru Podnikatel.cz
Nový dotaz do poradny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).