Hlavní navigace

Nemovitosti k podnikání budou platit poloviční daň, umožnila to nenápadná novela

4. 8. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 631791
Potvrzeno. Daň z nemovitostí určených k podnikání je možné snížit na polovinu. A bez dalšího navýšení obecním koeficientem. Pozemky znovu měřit nemusíte, je třeba podat nové přiznání. Tiskopisy se připravují.

Zákon o dani z nemovitostí byl bez výraznějšího zájmu médií či veřejnosti novelizován. Novela vyšla 19. července 2011 ve Sbírce zákonů pod číslem 212/2011. Nešlo o žádné zásadní změny platného zákona o dani z nemovitostí, cílem bylo zejména odstranění výkladových nejasnosti zdanění u pozemků s plošnými stavbami.

Důležité je, že díky této drobné změně v pojmech sazba daně u některých ploch využitých k podnikání klesne až na polovinu. A to už převratné opatření, které přispěje ke snížení daňové zátěže podnikatelů, zajisté je. Zákon nabude účinnosti 1. ledna 2012. Čtěte také: Velký přehled nových výdajů a změn, které čekají na podnikatele

Co zpevněná plocha pozemku?

Pod pojmem plošné stavby, neboli zpevněné plochy pozemku, se rozumí pozemky nebo jejich části evidované v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, jehož povrch je zpevněn stavbou bez svislé nosné konstrukce. Může jít například o komunikace, parkoviště, výstavní plochy, plochy pro překládání zboží, manipulační plochy mezi jednotlivými budovami a další. Podle současného změní § 7 zákona o dani z nemovitostí jsou zpevněné plochy (nemovité plošné stavby) předmětem daně ze staveb. Pro stanovení základu daně jsou vymezeny jako stavby bez svislé nosné konstrukce. Aby mohla být stavba (budova i zpevněná plocha) předmětem daně ze staveb, musí být:

  1. stavbou nemovitou spojenou se zemí pevným základem,
  2. být samostatnou věcí způsobilou být předmětem občanskoprávních vztahů.

Naplnění těchto podmínek v daňovém řízení u jednotlivých zpevněných ploch je někdy problematické (vzhledem k rozmanitosti, stáří objektu nebo neexistenci příslušné dokumentace), vyvolává komplikace a pochybnosti v daňovém řízení. Další nejasnosti často přináší posouzení, zda se jedná o samostatnou věc. Dle důvodové zprávy k novele zákona se nejvyšší soud v řadě rozsudků spíše přiklonil k rozhodnutí, že zpevněná plocha pozemku (komunikace, manipulační plocha) není samostatnou věcí, ale je pouze způsobem využití pozemku. Čtěte také: 4 dilemata, které před vás postaví důchodová reforma

Plošná stavba nebude nově stavbou, ale pozemkem

Stavby zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání budou od roku 2012 jednoznačně vyjmuty z předmětu daně ze staveb. Skončí nekonečné dohady a prokazování, zda má být taková stavba zdaněna daní ze staveb nebo daní z pozemků. Plošné stavby sloužící k podnikání však budou rozděleny do dvou skupin podle podnikatelských činností. Přesto bude sazba daně výrazně nižší než sazba daně ze staveb. V případě nezemědělských pozemků klesne z 10 na 5 korun za metr čtvereční. Čtěte také: Výdajové paušály. Kalousek potvrdil, že je chce snížit. Podnikatelé to odmítají a hrozí odchodem na pracák

V souladu s novým ustanovením § 7 odst. 4 zákona o dani z nemovitostí budou zpevněné plochy zdaněny speciální daní. Znamená to, že sazba daně u ostatních pozemků činí za každý metr čtvereční u:

  • zpevněných ploch pozemků, užívaných k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní sloužících pro
    1. zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství 1,00 Kč,
    2. průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní podnikatelskou činnost. 5,00 Kč,
  • stavebních pozemků 2,00 Kč,
  • ostatních ploch 0,20 Kč,
  • zastavěných ploch a nádvoří 0,20 Kč.
Pokud zpevněná plocha pozemku slouží k různým podnikatelským činnostem a není možné vymezit rozsahy výměry zpevněné plochy pozemku sloužící jednotlivým činnostem, použije se vyšší sazba daně, tj. 5 Kč za m2, tj. sazba určena pro jiné než zemědělské podnikání.

Nebude stavba, nebude zvýšení obecním koeficientem

Protože se plošné stavby budou jednoznačně považovat za pozemky, nebudou na ně moci obce použít zvýšení daně koeficientem. Podle důvodové zprávy k novele zákona: Daňové zatížení poplatníků se nezvýší, naopak díky nové úpravě dojde ke snížení sazby daně u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní na polovinu. Navíc nebude aplikováno ani případné zvýšení sazby daně koeficientem 1,5, který ve své působnosti může stanovit obec pouze pro stavby.

Změna neproběhne automaticky. Je třeba podat přiznání

Poplatníky bude samozřejmě zajímat, zda změna proběhne automaticky. Neproběhne. Výhodou je, že nebudou muset zjišťovat novou výměru zpevněných ploch. Nejde totiž o jiný rozsah pozemku, ale pouze o zařazení ploch do jiné kategorie a tím samozřejmě i do jiné sazby. Co však budou muset učinit, je podat nové daňové přiznání k dani z nemovitostí. V tomto přiznání zařadí plošné stavby do daně z pozemků. Jak již bylo výše popisováno, jedná se o pozemky, které jsou v katastru vedeny jako ostatní plocha, zastavěná plocha nebo nádvoří. Přiznání k dani z nemovitostí se podává do 31.1. Platí vždy pro následující kalendářní rok. Čtěte také: Paragony nezahazujte. Budete je potřebovat

Nově navržená úprava zdanění se netýká pozemků zemědělské půdy a půdy hospodářských lesů a rybníků. Přínosem návrhu je dle důvodové zprávy k novele především vyjasnění a dosažení jednoznačnosti právní úpravy, odstranění výkladových nejasností a zejména zjednodušení správy daně a snížení administrativní náročnosti zpracování těchto specifických případů zdanění.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).