Hlavní navigace

Časté otázky a odpovědi k novému kompenzačnímu bonusu pro OSVČ

1. 12. 2021
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Aktualizováno: Aktualizováno o změny schválené ve Sněmovně. (2. 12. 2021 15:19)
Server Podnikatel.cz sestavil přehled otázek a odpovědí k novému kompenzačnímu bonusu, a to se zaměřením na OSVČ.

Jde o první část třídílného seriálu článků. V dalších dvou se server Podnikatel.cz zaměří na společníky s. r. o. a lidi pracující na dohody, kterých se má kompenzační bonus rovněž týkat.

Už lze posílat žádosti?

Nikoli, žádosti ještě nejde podávat. Návrh na znovuzavedení kompenzačního bonusu totiž ještě neprošel legislativním procesem, doposud jej schválila pouze Poslanecká sněmovna. Parametry, podmínky nebo výše bonusu atd. se sice ještě teoreticky mohou změnit, očekává se však, že Senát návrh podpoří beze změn. Bonus by se tak měl začít vyplácet již brzy.

Jaké základní podmínky musí OSVČ splnit?

Na kompenzační bonus mají nárok nově OSVČ, společníci malých společností s ručením omezeným a dohodáři, jejichž činnost (či činnost jejich firmy) byla významně dotčena. Oproti předchozí verzi chybí důvody, které se považují za „významné dotčení“.

Nově se činnost považuje za významně dotčenou, pokud výše příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z této činnosti nepřekročila převážně v důsledku krizových opatření ve srovnávaném období 70 % průměrné měsíční výše těchto příjmů plynoucích z téže činnosti ve srovnávacím období. Naopak je uvedeno, že činnost se nepovažuje za významně dotčenou, pokud je tento pokles příjmů zjevně způsoben převážně jinými důvody než

  • dopadem opatření,
  • péčí o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážkou v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeného koronavirem označovaným jako SARS CoV-2 nebo
  • nařízenou karanténou nebo izolací podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Jaké další podmínky musí OSVČ splnit?

Zároveň platí, že OSVČ nesmí být v bonusovém období nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona o DPH. U OSVČ platí, že musí jít o OSVČ dle zákona upravujícího důchodové pojištění (může být i OSVČ vedlejší), která byla aktivní k 22. listopadu 2021 či která má přerušenou činnost po 22. listopadu 2020. OSVČ nicméně může vzniknout nárok na kompenzační bonus pouze za kalendářní den, ve kterém není její samostatná výdělečná činnost přerušena.

Dále musí být splněna podmínka, že z této dotčené činnosti pochází převažující část příjmů (přitom se zohlední pouze příjmy podle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů) ve srovnávacím období.

Co je zakázáno a na co mám nárok?

Tady je přehled všech opatření, která jsou platná pro podnikatele i veřejnost. Přečtěte si také seznam všech podpor, které lze ještě aktuálně čerpat. 

Mají nárok na bonus všechny OSVČ, které skončí v karanténě či izolaci?

Původně měly mít nárok na kompenzační bonus v karanténě jen OSVČ, které si platí nemocenské pojištění. V Poslanecké sněmovně ale došlo k úpravě a nárok na kompenzační bonus budou mít i OSVČ, které skončí v karanténě či izolaci, nemocenské pojištění si neplatí, ale splní další podmínky (např. 30 % pokles tržeb).

Mohou žádat OSVČ vedlejší?

Pokud OSVČ splní podmínky, není vedlejší činnost překážkou.

Lze kombinovat kompenzační bonus s podporou v nezaměstnanosti?

Ne, není to možné.

Co je bonusové období?

Bonusová období jsou období, za která se kompenzační bonus vyplácí. Zatím jsou dvě. Prvním bonusovým obdobím je období od 22. listopadu 2021 do 31. prosince 2021. Druhé bonusové období pak tvoří období od 1. ledna 2022 do 31. ledna 2022.

Co je srovnávané období?

Srovnávaným obdobím je kalendářní měsíc, který celý spadá do bonusového období. U bonusu za prosinec 2021 tak jde o prosinec 2021, u bonusu za leden 2022 jde o leden 2022.

Co je srovnávací období?

Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022 stanovuje, že srovnávacím obdobím je období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, které si podnikatel zvolí v rámci rozhodného období (1. června 2021 – 31. října 2021), nebo v rámci v období od 1. listopadu 2019 do 29. února 2020, nelze-li činnost z důvodu jejího sezónního charakteru účelně vykonávat v žádném ze 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v rámci rozhodného období.

U bonusu za prosinec 2021 může být srovnávacím obdobím buď červen až srpen 2021, nebo červenec až září 2021, nebo srpen až říjen 2021. Pokud jde o sezónního podnikatele, může jít buď o listopad 2019 až leden 2020, či prosinec 2019 až únor 2020.

Co když OSVČ zahájila činnost později než v první den srovnávacího období?

Pokud OSVČ zahájila činnost později než v první den srovnávacího období, srovnávacím obdobím pro ni bude kterékoliv období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v rámci období prvních 5 kalendářních měsíců, po jejichž celou dobu byla tímto podnikatelem.

Co když začala OSVČ podnikat až v říjnu a nemá tedy 3 po sobě jdoucí měsíce na srovnání?

Pokud OSVČ začala například podnikat 1. října 2021, má pro první bonusové období k dispozici reálně pouze dva kalendářní měsíce (říjen a listopad 2021). Pro druhé bonusové období to budou již tři kalendářní měsíce (říjen až prosinec 2021). Jak serveru Podnikatel.cz potvrdilo ministerstvo financí, pokud má tedy podnikatel k dispozici měně než 3 celé kalendářní měsíce, neznamená to automaticky ztrátu nároku na kompenzační bonus, pouze se zmenšuje počet měsíců, ze kterých se počítá měsíční průměr tržeb porovnávaný s tržbami ve srovnávaném období.

Ve Sněmovně se navíc tento princip do návrhu zákona taxativně uvedl, a to včetně fixace nejzazšího konce srovnávacího období. Součástí srovnávacího období tak nemůže být kalendářní měsíc, který následuje po kalendářním měsíci listopadu 2021. Nelze-li určit 3 celé kalendářní měsíce, může být srovnávací období tvořeno méně než 3 celými kalendářními měsíci.

Co když OSVČ začala podnikat až v listopadu a nemá ani 1 měsíc na srovnání?

Pro OSVČ, které svou činnost zahájily až po 1. listopadu 2021, v důsledku čehož nesplní podmínku alespoň jednoho celého kalendářního měsíce, kdy jsou subjektem kompenzačního bonusu, se stanovilo jako srovnávací období měsíc listopad. Ze dnů, kdy již byly podnikatelsky aktivní, se vypočte denní průměr tržeb, který se dosadí za dny, kdy dosud nepodnikaly. Do tohoto výpočtu sice na jedné straně vstupují i dny zasažené prvními razantnějšími mimořádnými opatřeními, nicméně je podle poslanců zapotřebí zohlednit skutečnost, že podnikatelé, kteří svou činnost zahájili těsně před účinností těchto opatření, tak činili již se znalostí aktuální epidemické situace a možných opatření státu.

I nadále však platí, že OSVČ, které zahájily podnikání po 22. listopadu 2021, nejsou subjekty kompenzačního bonusu.

Vykonává-li OSVČ více činností, vzniká nárok na kompenzační bonus pro každou z těchto dotčených činností?

Nevzniká. Nárok na kompenzační bonus za jednotlivý kalendářní den bonusového období je pro jednoho konkrétního žadatele vždy pouze jeden, bez ohledu na počet činností, které vykonává.

Jaké tržby se porovnávají?

Do srovnání se u pravidla o 30 % poklesu nepočítají všechny příjmy z dané činnosti, ale pouze příjmy, které odpovídají tržbám z prodeje výrobků, zboží nebo služeb. Jestli například OSVČ provozuje restaurace, jejími tržbami jsou příjmy z prodeje jídla a nápojů zákazníkům a posuzuje se pokles jen těchto příjmů. Pokud ve srovnávacím nebo srovnávaném období prodala součást vybavení restaurace, vznikne jí sice příjem z tohoto prodeje, ale k němu nebude pro účely posouzení poklesu příjmů z její činnosti přihlíženo, protože nejde o tržbu z prodeje výrobků ani zboží (vybavení restaurace pro ni nepředstavuje výrobek ani zboží, ale např. dlouhodobý majetek).

Počítají se tržby dle toho, kdy byla vydána faktura, nebo dle toho, kdy peníze reálně přišly?

Ohledně časového zařazení, pokud podnikatel například vydá fakturu v lednu a peníze mu dorazí až v únoru, se příjmy určují stejně jako ty pro účely daní z příjmů. Pokud vede účetnictví, odpovídají jeho příjmy výnosům podle účetnictví, kdy záleží na okamžiku zaúčtování, kterým je například uvedené vydání faktury. Pokud podnikatel účetnictví nevede (například má jen daňovou evidenci), použije se hotovostní princip, kdy je rozhodným datem samotná úhrada.

Mají plátci DPH při testech „významného dotčení činnosti“ a „majoritních příjmů“ vycházet z příjmů snížených o DPH, tak jako u daně z příjmů?

Ano, při předmětných testech vychází plátci DPH z příjmů bez DPH.

Kolik má bonus činit?

Kompenzační bonus pro OSVČ má dosahovat až 1000 Kč za den. V návrhu se nachází omezující podmínka, že výše kompenzačního bonusu za bonusové období nesmí překročit limitní částku. Limitní částka se vypočte jako rozdíl průměrné měsíční výše příjmů ze všech významně dotčených činností ve srovnávacím období a výše příjmů ze všech významně dotčených činností ve srovnávaném období, a to celé vydělené počtem kalendářních dní srovnávaného období.

Pokud si například student dříve přivydělával jako OSVČ a měl v červnu až srpnu 2021 průměrné příjmy z podnikání ve výši 20 tisíc měsíčně a v lednu 2022 bude mít 10 tisíc Kč, nedostane za leden kompenzační bonus ve výši 31 tisíc Kč, ale jen ve výši 10 tisíc Kč.

OSVČ, které jsou v karanténě či izolaci a nesplňují podmínku 30% poklesu tržeb, ale jsou nemocensky pojištěné, by měly dostávat taxativních 500 Kč denně. Ty, které splňují podmínky snížení tržeb, mohou dosáhnout až na 1000 Kč i bez nemocenského pojištění.

S jakými programy mohou OSVČ kompenzační bonus kombinovat a se kterými nikoli?

Kompenzační bonus nebude možné kombinovat s podporou v nezaměstnanosti. Původně neměl být umožněn souběh s dalšími programy, ale ve Sněmovně došlo ke změně a kompenzační bonus by mělo být možné kombinovat i s programy Covid 2021, Covid Nepokryté náklady či s Antivirem.

Jakým způsobem půjde žádost podat?

Jak už bylo řečeno na začátku, žádost zatím nelze podávat. Až bude návrh schválen, žádost o kompenzační bonus půjde podat stejným způsobem jako u předchozích verzí bonusu:

Dokdy půjde žádost podat?

Žádost o kompenzační bonus půjde podat nejpozději do 2 měsíců po skončení bonusového období.

Bude moct být vyplacený kompenzační bonus, připsaný na bankovní účet, exekuován?

Kompenzační bonus by neměl podléhat výkonu rozhodnutí ani exekuci.

CIF 24 - tip - superearly cena

Jak je to se zdaněním kompenzačního bonusu?

Kompenzační bonus je definován jako daňový bonus, tj. jedná se o osvobozený příjem, který se neuvádí v daňovém přiznání.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).