Hlavní navigace

Neplatíte si nemocenské pojištění? Nedostanete nemocenskou

19. 8. 2008
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 244974
Nemocenské pojištění je dobrovolné. Jeho neplacením si může OSVČ v případě dlouhodobé nemoci nebo narození dítěte způsobit nemalé problémy. Část podnikatelů se k nemocenskému pojištění nepřihlásí a k tomuto účelu využívá služeb soukromých pojišťoven.

Dávky nemocenského pojištění finančně zabezpečí osoby samostatně výdělečně činné v okamžiku, kdy kvůli pracovní neschopnosti v době nemoci či mateřské ztratí krátkodobě výdělek.

OSVČ mohou také využít služeb komerčního pojištění, kde si mohou nemocenské pojištění sjednat jako samostatné nebo doplňkové v rámci životního pojištění. S rostoucím počtem podnikatelů v České republice úměrně roste i zájem o tento produkt, kterým podnikatel může efektivněji a pružněji řešit nenadálé situace a s nimi spojený výpadek příjmu. uvedla pro business server Podnikatel.cz KATEŘINA BÍLÁ, tisková mluvčí společnosti Generali pojišťovna a.s.

Nemocenské pojištění osoby samostatně výdělečně činné je dobrovolné

Platí-li osoba samostatně výdělečně činná zálohy na sociální pojištění, může se rozhodnout, zda podá přihlášku k dobrovolnému k nemocenskému pojištění a bude platit zálohy i na nemocenské pojištění. Pokud OSVČ zálohy na sociální pojištění neplatí, nemůže se přihlásit k nemocenskému pojištění. V tomto případě lze využít pouze služeb komerčního pojištění.

Jak by se měla podle vašeho názoru platit nemocenská?

Z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných se poskytují nemocenské dávky a peněžitá pomoc v mateřství.

Pokud se OSVČ k nemocenskému pojištění nepřihlásí nebo neplatí pojištění, nebude v případě nemoci dostávat nemocenské dávky a rovněž nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

Vznik nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění může vzniknout:

 • ode dne zahájení (znovuzahájení) činnosti – přihláška se podává do 8 dnů od zahájení (znovuzahájení) činnosti, současně s přihláškou k účasti na důchodovém pojištění,
 • kdykoliv, ode dne přihlášení k nemocenskému pojištění – nemocenské pojištění vzniká nejdříve dnem, v němž byla přihláška podána.

Zánik nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění zaniká:

 • • dnem odhlášení OSVČ z nemocenského pojištění – tento den nemůže předcházet dni, v němž byla odhláška podána,
 • • posledním dnem měsíce, za který byla naposledy zaplacena záloha na pojistné v případě ukončení samostatně výdělečné činnosti nebo ztráty oprávnění k podnikání,
 • • posledním dnem měsíce, na který bezprostředně navazují tři kalendářní měsíce, za které OSVČ dluží pojistné.

Jak by se měla podle vašeho názoru platit nemocenská?

Podmínky nároku na nemocenské

Nemocenské náleží, jsou-li současně splněny tři podmínky:

 1. OSVČ je uznána dočasně neschopnou k výkonu své dosavadní výdělečné činnosti nebo je v nařízené karanténě.
 2. OSVČ má zaplaceno pojistné za dobu účasti na nemocenském pojištění, z něhož je nárok na nemocenské uplatněn, a to včetně kalendářního měsíce předcházející nemoci (karanténě).
 3. Účast na nemocenském pojištění OSVČ trvala alespoň po dobu 3 kalendářních měsíců před vznikem neschopnosti (karantény). To neplatí v případě, že účast na nemocenském pojištění vznikla do osmi dnů od zahájení samostatně výdělečné činnosti.

Stanovení výše záloh na nemocenské pojištění, které je OSVČ povinna odvádět

Výše zálohy na pojistné na nemocenské pojištění je závislá na výši dosažených příjmů po odpočtu výdajů, které OSVČ dosáhla v předchozím kalendářním roce. Minimální výše zálohy pro OSVČ vykonávající v roce 2008 hlavní činnost je 238 Kč a pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost je 95 Kč.

Příklad výpočtu záloh na nemocenské pojištění
Příjmy 400 000
Výdaje 200 000
Příjmy po odpočtu výdajů 200 000
Průměrný měsíční příjem (200 000/12) 16 667
Vyměřovací základ ( 0,5 * 200 000) 100 000
Pojiastné (100 000 * 0,296) 29 600
Stanovení záloh:
Nejnižší vyměřovací základ (0,5 * 16 667) 8 334
Nejnižší měsíční záloha na pojistné na DP (8334 * 0,296) 2 467
Nejnižší měsíční pojistné na NP (8334 * 0,044) 367
Celkem zálohy 2 834

Stanovení dávek nemocenského pojištění

Nemocenské dávky se počítají u všech pojištěnců, tedy jak zaměstnanců tak i OSVČ stejně. Rozhodující je denní vyměřovací základ. Tím je u OSVČ součet měsíčních vyměřovacích základů pro placení záloh na pojistné v předchozím kalendářním roce dělený počtem dnů v roce. Čtěte více: Od července se zaměstnanci dočkají „královské” nemocenské

Denní vyměřovací základ pro výpočet dávek nemocenského pojištění se dále redukuje prostřednictvím redukčních hranic. Redukční hranice jsou pro rok 2008 dvě: 550 Kč a 790 Kč. Částka denního vyměřovacího základu do 550 Kč se započítává z 90 %, částka od 550 Kč do 790 Kč se počítá ze 60 % a k částce nad 790 Kč se nepřihlíží. Čtěte více: Nemocenská 2008 včera, dnes a zítra

Příklad:

Součet měsíčních vyměřovacích základů pro placení záloh na pojistné OSVČ z předchozího příkladu je 100 008 Kč. Redukovaný vyměřovací základ je 247 Kč (100 008 Kč/365 = 274, částka 274 je menší než 550 Kč, tedy násobíme 0,9).

Procentní sazby pro výpočet nemocenského z redukovaného denní vyměřovacího základu jsou v období od 1.9. – 31.12.2008:

 • 25 % od 1.-3. kalendářního dne neschopnosti
 • 60 % od 4.-30. kalendářního dne neschopnosti
 • 66 % od 31.-60. kalendářního dne neschopnosti
 • 73 % od 61. kalendářního dne neschopnosti

Peněžitá pomoc v mateřství OSVČ

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má OSVČ, která řádně platila pojistné na nemocenské pojištění a zálohy na pojistné na důchodové pojištění. Dále splňuje potřebnou dobu účasti na nemocenském pojištění, což je 270 dnů účasti na nemocenském pojištění v posledních dvou letech před porodem. Současně musí být splněna podmínka účasti na nemocenském pojištění OSVČ po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem. OSVČ nesmí osobně vykonávat výdělečnou činnosti v době pobírání této dávky. Čtěte více: Podnikání a rodičovská dovolená jdou skloubit bez problémů

Výpočet peněžité pomoci OSVČ v mateřství

U peněžité pomoci v mateřství se při výpočtu redukovaného základu postupuje stejně, jen s tím rozdílem, že se redukční hranice 550 Kč započítává plně a částka od 550 Kč do 790 Kč ze 60 %, k částce nad 790 Kč se nepřihlíží. Dávka se poskytuje od prvního dne nároku ve výši 69 % procent redukovaného vyměřovacího základu.

Aby bylo dosaženo nejvyšší možné nemocenské a peněžité pomoci v mateřství měla by výše záloh na důchodové pojištění činit 7113 Kč. Pojistné na nemocenské pojištění by pak činilo 1058 Kč.

Komerční pojištění

Od 1.1.2008 platí nové znění ustanovení § 25 zákona o daních z příjmů. Pro daňové účely nelze uznat jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů pojistné na sociální pojištění hrazené osobami samostatně výdělečně činnými, které nejsou nemocensky pojištěny a pojistí se na denní dávku při dočasné pracovní neschopnosti u soukromé pojišťovny. Přesto je vhodné zvážit všechny varianty pojištění, tedy zda využít nemocenské pojištění, komerční pojištění nebo kombinaci obou.

Například Generali pojišťovna a.s. podle KATEŘINY BÍLÉ, nabízí pojištění, které se vztahuje na pracovní neschopnost z důvodu nemoci a úrazu s délkou výplaty pojistného až 365 dnů. Denní dávka pojištění je vyplácena od předem smluvně dohodnutého dne pracovní neschopnosti, s výplatou od 15., 22. nebo 29. dne. Pojištění lze sjednat i na tvz. „paušální“ denní dávku ve výši až 500 Kč, kde se nezkoumá výše příjmů klienta. V případě pracovní neschopnosti, kdy je klient bezprostředně hospitalizován z důvodu úrazu je dávka vyplácena již od 1. dne pracovní neschopnosti.

pojišťovny AXA životní pojišťovna, a.s., lze uzavřít pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti pouze tehdy, pokud klient současně sjednává nebo již má sjednáno kapitálové životní pojištění nebo investiční životní pojištění. Pojistná částka na jeden den je nejméně 50 Kč, její maximální výše je stanovena na 1000 Kč. Denní dávka je vyplácena od 22. dne pracovní neschopnosti. Hodnoty denních dávek jsou stanoveny pro jednotlivá pásma čistého ročního příjmu. Pojištění se uzavírá na dobu jednoho roku, každoročně se automaticky prodlužuje o další rok, pokud není vypovězeno. Lze se také pojistit pro pobyt v nemocnici.

pojišťovny Uniqa je možné sjednat balíček klasického kapitálového životního pojištění s připojištěním zproštění od placení pojistného při přiznání plného invalidního důchodu. V rámci tohoto programu lze uzavřít úrazové pojištění s denním odškodným za úraz a s progresivním plněním u závažných tělesných poškození či pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti bez zkoumání příjmu pojištěného.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).