Hlavní navigace

Povinnost mít ve vedení alespoň 33 % žen? V Česku se dotkne (zatím) jen pěti firem

12. 2. 2024
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Velké firmy budou muset nově přijmout jeden z cílů genderové vyváženosti ve vedení a usilovat o jeho dosažení. Vzhledem k podmínkám se ale tato povinnost dotkne v ČR jen 5 firem.

Tyto společnosti si budou muset vytyčit jednu z met. Buď půjde o cíl, aby ženy zastávaly nejméně 40 % míst nevýkonných členů vedoucího orgánu, anebo minimálně 33 % všech míst ve vedoucích orgánech, ať jde o výkonné nebo nevýkonné členy vedoucího orgánu. Novinka má nabýt účinnosti na konci letošního roku.

Co se dozvíte v článku
 1. Kvóty pro ženy se dotknou v ČR jen 5 firem
 2. Jaké cíle si budou muset firmy stanovit
 3. Firmy budou mít i další povinnosti
 4. Návrh rovněž obsahuje sankce
 5. Změny mají platit od konce letošního roku

Kvóty pro ženy se dotknou v ČR jen 5 firem

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák poslal do připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou vyváženého zastoupení žen a mužů ve vedoucích orgánech některých emitentů. Novela promítá do českého právního řádu požadavky evropské směrnice o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy orgánů kotovaných společností.

Vzhledem k tomu, že český právní řád pojem „kotovaná společnost“ nepoužívá, má se genderová vyváženost týkat jen firem, jejichž průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období činí alespoň 250 zaměstnanců, a současně, jejichž roční úhrn čistého obratu přesahuje částku odpovídající 50 000 000 EUR nebo aktiva celkem přesahují částku odpovídající 43 000 000 EUR. Zároveň se má zákon týkat jen emitentů se sídlem v České republice, jejichž akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na právnické osobě jsou přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu.

Jak podotýká zpráva RIA, k 31. 10. 2023 se (podle údajů ČNB) jedná v ČR jen o 5 společností: ČEZ, Komerční banku, Monetu Money Bank, Philip Morris ČR a Kofolu Československo. Tyto společnosti přitom již částečně zkušenosti s požadavkem genderově vyváženého zastoupení ve svých vedoucích orgánech (dozorčích radách a představenstvech) mají, uvádí zpráva RIA s tím, že například Komerční banka už stanovené požadavky plní. Výčet firem, kterých se nová pravidla dotknou, se nicméně může v budoucnu změnit.

Jaké cíle si budou muset firmy stanovit

Tyto firmy budou muset nově stanovit cíl v oblasti dosahování vyrovnanějšího zastoupení žen a mužů ve svých vedoucích orgánech, tj. v dozorčích radách a představenstvu, případně ve správní radě. A budou usilovat o to, aby stanoveného cíle dosáhly. Zvýšené zastoupení žen ve vedoucích orgánech společností společnostem může pomoci vytvořit spravedlivější a inkluzivnější pracovní prostředí, které je pro zaměstnance příznivější a více je motivuje. Může také pomoci společnostem přilákat a udržet si nejlepší zaměstnance. Zastoupení žen ve vedoucích orgánech je důležité pro společnosti i proto, že jim dává šanci lépe porozumět potřebám svých zákazníků a zaměstnanců a vyvinout produkty a služby, které jsou pro ženy relevantní a užitečné, a tudíž více poptávané, doplňuje důvodová zpráva.

Firmy si budou muset stanovit cíl vyváženého zastoupení žen a mužů mezi členy vedoucího orgánu v podobě

 • obsazení nejméně 40 % funkcí nevýkonných členů vedoucího orgánu emitenta osobami méně zastoupeného pohlaví, nebo
 • obsazení nejméně 33 % funkcí všech členů vedoucího orgánu emitenta osobami méně zastoupeného pohlaví,

Pokud firma zvolí 40% cíl, musí současně stanovit i cíl poměru žen a mužů směřující k vyváženému zastoupení žen a mužů mezi výkonnými členy vedoucího orgánu

Firmy budou mít i další povinnosti

Společnosti dále budou muset zvolený cíl uveřejnit na svých internetových stránkách vhodným a snadno přístupným způsobem. Tuto povinnost půjde splnit rovněž uveřejněním celé výroční finanční zprávy, případně jiného dokumentu, jehož jsou požadované informace součástí, na internetových stránkách.

Firmy budou mít za povinnost přizpůsobit své postupy výběru kandidátů pro volbu nebo jmenování členů vedoucích orgánů (členy představenstva a dozorčí rady, případně správní rady) tím, že zajistí, aby se během celého procesu výběru kandidátů používala transparentní, nediskriminační a na zásluhách založená kritéria. Pravidla pro výběr kandidáta na člena vedoucího orgánu emitenta budou muset být jasná, neutrální a jednoznačná. Je zřejmé, že výběr kandidáta je předpokladem volby nebo jmenování člena vedoucího orgánu a že konečným cílem je změnit genderové složení vedoucích orgánů. Směrnice i navržená právní úprava však upouštějí od explicitní regulace samotné volby nebo jmenování člena vedoucího orgánu, píše se v důvodové zprávě.

Společnosti, které neplní cíl vyváženého genderového zastoupení, budou muset při výběru upřednostnit kandidáta méně zastoupeného pohlaví, a to za předpokladu, že kandidáti mají stejné nebo srovnatelné kvalifikační předpoklady, pokud jde o způsobilost, schopnosti a pracovní výkonnost. Od požadavku podle věty první se může emitent odchýlit v zájmu plnění jiných cílů politiky rozmanitosti nebo z důvodů zvláštního zřetele hodných. Přitom emitent objektivně posoudí a zohlední konkrétní situaci kandidáta více zastoupeného pohlaví na základě nediskriminačních kritérií, stanoví zákon.

Firma, která neplní cíl, navíc bude muset neúspěšnému kandidátovi, který byl posuzován při výběru, na jeho žádost uvést kvalifikační kritéria, na kterých byl výběr založen, informace a posouzení kandidátů podle těchto kritérií a o konkrétních důvodech, které rozhodly ve prospěch kandidáta více zastoupeného pohlaví.

Návrh rovněž obsahuje sankce

Právnická osoba se jako emitent dopustí přestupku tím, že

 • výroční finanční zpráva emitenta neobsahuje požadované informace o stanovení a plnění cílů,
 • nestanoví cíl vyváženého zastoupení žen a mužů mezi členy vedoucího orgánu emitenta
 • neuvede na svých internetových stránkách požadované informace o stanovení a plnění cílů

Právnická osoba se jako emitent, který neplní cíle, dopustí přestupku tím, že

Content First

 • poruší při výběru kandidáta na člena vedoucího orgánu emitenta povinnosti stanovené zákonem 
 • neposkytne kandidátovi na člena vedoucího orgánu emitenta informace podle zákona

Za všechny prohřešky bude hrozit sankce až do výše 1 milionu korun.

Změny mají platit od konce letošního roku

Pokud zákon projde celým legislativní procesem, měl by nabýt účinnosti na konci letošního roku.

Měly by se kvóty pro ženy ve vedení rozšířit i na další firmy?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).