Hlavní navigace

Příspěvek 5000 Kč na dítě: Jak žádat, podmínky, co se počítá do příjmů?

3. 6. 2022
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Aktualizováno: Příspěvek schválil Senát. (24. 6. 2022 14:25)
Příspěvek 5000 Kč na dítě se má v roce 2022 vyplácet rodičům s příjmy do 1 milionu Kč na dítě do 18 let věku. Jak žádat, podmínky, a co vše se počítá do příjmů?

Někteří dostanou příspěvek automaticky, jiní o něj budou muset požádat. Žádost půjde podat buď elektronicky, nebo v listinné podobě. Peníze by se měly začít vyplácet v srpnu.

Co se dozvíte v článku
 1. Vláda příspěvek schválila
 2. Kolik bude příspěvek činit
 3. Jaké podmínky musíte splnit
 4. Co se počítá do příjmů
 5. Jak se budou počítat příjmy OSVČ s paušální daní
 6. Kdo dostane 5000 Kč automaticky a kdo musí požádat
 7. Co bude muset žádost obsahovat
 8. Jak podat žádost
 9. Kdo je považován za rodiče
 10. Odkdy se bude příspěvek vyplácet

Vláda příspěvek schválila

Prezident Miloš Zeman již podepsal návrh zákona o jednorázovém příspěvku na dítě ve výši 5000 Kč. Zatímco na vládě byl návrh projednáván opakovaně, jelikož původně předložený zákon obsahoval řadu chyb, byl v rozporu s právem EU a ministerstvo práce a sociálních věcí ho tak muselo přepracovat, ve Sněmovně a v Senátu vše proběhlo bez komplikací. 

Psali jsme: Jurečkův šlendrián: Navrhovaných 5000 Kč na dítě není v souladu s právem EU

Kolik bude příspěvek činit

Výše příspěvku bude činit 5000 Kč na každé dítě.

Jaké podmínky musíte splnit

Na příspěvek budou mít nárok rodiče (nebo rodič), se kterými dítě ke dni podání žádosti o příspěvek žije a kteří měli v roce 2021 příjmy do 1 milionu Kč hrubého. Dítě musí mít trvalý pobyt a bydliště v ČR. Příspěvek se bude vyplácet na děti, které k 1. srpnu 2022 nedovršily 18 let věku. Příspěvek se rovněž bude vyplácet na děti narozené od 2. srpna do konce roku 2022.

Podmínku trvalého pobytu nemusí splnit:

 • cizinec, kterému byla udělena doplňková ochrana
 • cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské unii na území jiného členského státu Evropské unie a bylo mu vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zákona upravujícího pobyt cizinců,
 • cizinec, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem vědeckého výzkumu podle zákona upravujícího pobyt cizinců,
 • cizinec, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle zákona upravujícího pobyt cizinců,
 • cizinec, kterému byla vydána zaměstnanecká karta podle zákona upravujícího pobyt cizinců,
 • cizinec, který je zaměstnaný na území České republiky, nebo cizinec, který již byl zaměstnán na území České republiky alespoň po dobu 6 měsíců a je v evidenci uchazečů o zaměstnání, pokud mu bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zákona upravujícího pobyt cizinců,
 • cizinec, který je rodinným příslušníkem osob, kterým byla udělena doplňková ochrana, a kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zákona upravujícího pobyt cizinců,
 • cizinec, jehož nárok vyplývá z přímo použitelného předpisu Evropské unie, nebo cizince, který má právo na rovné zacházení podle předpisů Evropské unie upravujícího volný pohyb osob.

Posledně jmenovaná skupina nemusí splňovat ani podmínku bydliště.

Co se počítá do příjmů

Oproti první verzi se významně rozšířil i seznam příjmů, které se do limitu jednoho milionu korun budou počítat. 

Z příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny, se budou počítat tyto příjmy:

 1. příjmy ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů, byly-li v roce 2021 zaúčtovány,
 2. příjmy ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů, v rozsahu odpovídajícím dílčímu základu daně z příjmů ze samostatné činnosti rodiče v roce 2021 podle zákona o daních z příjmů,
 3. příjmy z nájmu podle zákona o daních z příjmů, byly-li v roce 2021 vyplaceny,
 4. ostatní příjmy podle zákona o daních z příjmů, s výjimkou výher v hazardních hrách a výher z reklamních soutěží a slosování, cen z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a cen ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen podmínkami soutěže, nebo jde o soutěžící vybrané pořadatelem soutěže anebo příjmu z jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnění na základě ujednání mezi poškozeným a pojistitelem, byly-li v roce 2021 vyplaceny,

a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, po odpočtu dalších výdajů, odpočítávaných z takových příjmů podle zákona o daních z příjmů.

Z příjmů, které jsou podle zákona o daních z příjmů osvobozeny od daně z příjmů, se budou brát v potaz tyto příjmy:

 1. plnění z vyživovací povinnosti nebo obdobná plnění poskytovaná ze zahraničí, s výjimkou uvedeného příjmu, náhrady nebo uvedeného plnění, poskytnutých v rozhodném období z příjmů osoby, která se pro účely stanovení rozhodného příjmu považuje za společně posuzovanou osobu s osobou, která toto výživné nebo plnění přijala, byly-li v roce 2021 vyplaceny,
 2. výsluhové náležitosti a služební příspěvek na bydlení u vojáků z povolání a výsluhové nároky u příslušníků bezpečnostních sborů podle jiných právních předpisů, byly-li v roce 2021 vyplaceny,
 3. příjmy z úplatného prodeje podílu v obchodní korporaci, s výjimkou prodeje cenného papíru, byly-li v roce 2021 vyplaceny,
 4. příjmy plynoucí jako náhrada za služebnost vzniklou ze zákona nebo rozhodnutím státního orgánu podle jiného právního předpisu, byly-li v roce 2021 vyplaceny,
 5. náhrada mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu nebo snížené odměny od prvního do čtrnáctého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle jiných právních předpisů, byly-li v roce 2021 zaúčtovány,
 6. příjmy z dávek a plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona upravujícího důchodové spoření, byly-li v roce 2021 vyplaceny,
 7. odměna, odchodné, starobní důchod, důchod, příspěvek, poskytované z rozpočtu Evropské unie poslanci nebo bývalému poslanci Evropského parlamentu, zvolenému na území České republiky, dále zaopatření a náhrada výdajů poskytované z rozpočtu Evropské unie pozůstalému manželovi nebo manželce a nezaopatřeným dětem v případě úmrtí poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky, byly-li v roce 2021 zaúčtovány,
 8. příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území České republiky, plynoucí poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, kteří jsou daňovými nerezidenty, od zaměstnavatelů se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, podle zákona o daních z příjmů, byly-li v roce 2021 zaúčtovány,
 9. zvláštní příplatek nebo příplatek za službu v zahraničí poskytovaný podle jiných právních předpisů vojákům a příslušníkům bezpečnostních sborů vyslaným v rámci jednotky mnohonárodních sil nebo mezinárodních bezpečnostních sborů mimo území České republiky po dobu působení v zahraničí, byly-li v roce 2021 zaúčtovány,

a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení a dalších výdajů odpočítávaných z takových příjmů podle zákona o daních z příjmů, které se pro tento účel stanoví obdobně jako takové výdaje pro určení základu daně podle zákona o daních z příjmů.

Dále se budou do příjmů počítat

 1. dávky nemocenského pojištění a důchodového pojištění, byly-li v roce 2021 vyplaceny (čili i mateřská),
 2. podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, byly-li v roce 2021 vyplaceny,
 3. příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v předchozích bodech v částce, v jaké byly vyplaceny, popřípadě po odpočtu výdajů, pojistného a příspěvku, nebyly-li tyto příjmy už započteny, byly-li v roce 2021 vyplaceny,
 4. náhradní výživné pro nezaopatřené dítě podle zákona o náhradním výživném, byly-li v roce 2021 vyplaceny,
 5. rodičovský příspěvek a opakující se zaopatřovací příspěvek, byly-li v roce 2021 vyplaceny,
 6. mzdové nároky podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, a to v rozsahu, ve kterém je zaměstnavatel zaměstnancům nezúčtoval, byly-li v roce 2021 vyplaceny,
 7. příjmy ze zahraničí obdobné náhradnímu výživnému či rodičovskému příspěvku, a to za podmínek, v rozsahu a ve výši, v jaké se započítává náhradní výživné a rodičovský příspěvek, byly-li v roce 2021 vyplaceny.

Pokud má mít rodič více druhů příjmů, příjmy se musí sečíst a žádný z takových příjmů nelze snížit o ztrátu z jiného druhu příjmů ani o ztrátu ze stejného druhu příjmů, k níž došlo v jiném roce než v roce 2021. 

Pokud se z dávek státní sociální podpory započitatelných do rozhodného příjmu posuzované osoby uhrazují přeplatek na dávce podle § 62 zákona o státní sociální podpoře nebo částky, které jí byly poskytnuty na uvedených dávkách neprávem nebo proto, že uvedená dávka byla poskytnuta v nesprávné výši, snižuje se rozhodný příjem o částku této úhrady, došlo-li k takové úhradě v roce 2021.

Jak se budou počítat příjmy OSVČ s paušální daní

Pokud OSVČ vykonává v paušálním režimu hlavní činnost, započítává se jí jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu vždy nejméně částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Částka průměrné měsíční mzdy se stanoví podle § 5 odst. 7 zákona o státní sociální podpoře.

Kdo dostane 5000 Kč automaticky a kdo musí požádat

Automaticky příspěvek dostanou rodiny, které pobírají přídavek na dítě, a to za měsíc červen 2022 s podmínkou, že ke dni 1. srpna 2022 nedovršilo dítě 18 let věku. U dětí, které ke dni 1. srpna 2022 sice nedovršily ještě 18 let věku, ale nemají nárok na výplatu přídavku na dítě v červenci 2022 za měsíc červen 2022, a u dětí narozených od 2. srpna 2022 do dne 31. prosince 2022 již dávka nebude vyplacena automaticky, ale musí být o ni požádáno.

Psali jsme: Někteří dostanou 5000 Kč příspěvek na dítě automaticky, jiní o něj budou muset požádat

Co bude muset žádost obsahovat

Žádost bude muset obsahovat

 • jméno a příjmení, místo a datum narození a rodné číslo dítěte, bylo-li mu přiděleno, a číslo dokladu totožnosti dítěte, byl-li mu vydán,
 • jméno a příjmení, místo a datum narození a rodné číslo rodiče, popřípadě evidenční číslo pojištěnce přidělené orgánem sociálního zabezpečení, nemá-li rodič přiděleno rodné číslo, a číslo dokladu totožnosti rodiče, se kterým dítě žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby a jehož příjem se sleduje
 • kontaktní údaje žadatele, zejména adresa elektronické pošty a telefonní číslo,
 • adresu bydliště dítěte a rodiče dítěte, se kterým dítě žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby a jehož příjem se sleduje,
 • určení, jakým způsobem má být dávka vyplacena,
 • čestné prohlášení o výši rozhodného příjmu rodičů v roce 2021,
 • jde-li o osobu, která vykonávala v roce 2021 samostatnou výdělečnou činnost v paušálním režimu jako hlavní činnost, prohlášení o této skutečnosti,

Ohledně příjmů tak bude stačit čestné prohlášení. Krajská pobočka úřadu práce a ministerstvo budou oprávněny vyžádat si od České správy sociálního zabezpečení a Ministerstva financí ČR údaj o výši příjmů, které jsou uvedenými institucemi evidovány pro případnou kontrolu, doplňuje se v důvodové zprávě.

Psali jsme: Příjmy pro příspěvek 5000 Kč na dítě nebude nutné dokládat, má stačit čestné prohlášení

Jak podat žádost

Žádost o přiznání příspěvku půjde podat v elektronické nebo listinné podobě. Žádost bude možné podat prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva, která bude součástí informačního systému státní sociální podpory nebo prostřednictvím konkrétního kontaktního místa veřejné správy CzechPOINT. V případě elektronického podání se bude muset žadatel ověřit elektronickou identitou. Od října by pak mělo být možné podat žádost i na poště. Na podání žádosti budou mít rodiče jeden rok.

Příspěvek bude vyplácet a spravovat Úřad práce ČR (na úřadech práce ale nepůjde žádat).

Kdo bude mít nárok na příspěvek 5000 Kč na dítě?
Na příspěvek budou mít nárok rodiče (nebo rodič), se kterými dítě ke dni podání žádosti o příspěvek žije a kteří měli v roce 2021 příjmy do 1 milionu Kč hrubého. Dítě musí mít trvalý pobyt a bydliště v ČR. Příspěvek se bude vyplácet na děti, které k 1. srpnu 2022 nedovršily 18 let věku. Příspěvek se rovněž bude vyplácet na děti narozené od 2. srpna do konce roku 2022.
Jak žádat o příspěvek 5000 Kč na dítě?
Automaticky příspěvek dostanou rodiny, které pobírají přídavek na dítě, a to za měsíc červen 2022 s podmínkou, že ke dni 1. srpna 2022 nedovršilo dítě 18 let věku. U dětí, které ke dni 1. srpna 2022 sice nedovršily ještě 18 let věku, ale nemají nárok na výplatu přídavku na dítě v červenci 2022 za měsíc červen 2022, a u dětí narozených od 2. srpna 2022 do dne 31. prosince 2022 již dávka nebude vyplacena automaticky, ale musí být o ni požádáno. Žádost půjde podat prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva, která bude součástí informačního systému státní sociální podpory nebo prostřednictvím konkrétního kontaktního místa veřejné správy CzechPOINT.

Kdo je považován za rodiče

Za rodiče pro účely vyhodnocení nároku na příspěvek budou považováni nejen biologičtí rodiče nebo osvojitelé, ale také osoby, jimž bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, manžel, partner rodiče nebo vdovec nebo vdova po rodiči nebo druh či družka rodiče nebo uvedené osoby, pokud s dítětem a rodičem nebo uvedenou osobou žijí a společně hradí náklady na své potřeby. Podmínka, že alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni podání žádosti o příspěvek musejí společně hradit náklady na své potřeby, platí pro druha a družku, píše se v důvodové zprávě.

Brand24

Psali jsme: Příspěvek 5000 Kč na dítě: Kdo všechno bude považován za „rodiče“?

Odkdy se bude příspěvek vyplácet

Zákon by měl nabýt účinnosti dnem jeho vyhlášení. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR věří, že se začne vyplácet již v srpnu.

Je podle vás příspěvek ve výši 5000 Kč dostatečný?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).