Hlavní navigace

Slevy na dani od roku 2016

11. 1. 2016
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Čtěte, které slevy na dani se od roku 2016 mění a za jakých podmínek je naopak můžete využít v ročním zúčtování či daňovém přiznání za rok 2015.

S počátkem nového roku je čas na rekapitulaci slev na dani. Slevy se nijak zásadně oproti roku 2015 nemění, pouze v některých případech dochází k omezení jejich uplatnění.

Přehled slev na dani a daňového zvýhodnění

V daňovém přiznání nebo ročním zúčtování za rok 2015 i 2016 lze dle § 35ba a § 35c zákona o daních z příjmů uplatnit tyto slevy a zvýhodnění:

 • Základní sleva na poplatníka
 • Sleva na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti (roční sleva)
 • Sleva z titulu pobírání invalidního důchodu
 • Sleva držitele průkazu ZTP/P
 • Sleva pro studenta
 • Sleva za umístění dítěte (roční sleva)
 • Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Základní sleva na poplatníka

Základní sleva na poplatníka činí 24 840 korun. Na slevu mají nárok všichni poplatníci (podnikatelé, zaměstnanci, starobní důchodci, matky na mateřské atd.), kteří měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy. Sleva se vždy uplatňuje v plné roční výši, a to i v situaci, kdy výdělečná činnost trvala pouze několik měsíců. Uplatňuje se měsíčně podpisem tiskopisu Prohlášení poplatníka, ročně žádostí o roční zúčtování u posledního zaměstnavatele či podaným daňovým přiznáním.

Sleva na manžela

Zákon umožňuje využít slevu na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve společné domácnosti. Sleva činí stejně jako v případě základní slevy 24 840 korun za rok. Pokud manželka (manžel) vlastní průkaz ZTP/P, zvyšuje se na dvojnásobek. Jestliže došlo k uzavření sňatku během roku, činí sleva 1/12 z částky 24 840 Kč za každý měsíc, ve kterém byla uplatněná osoba k 1. dni manželkou (manželem). Slevu lze uplatnit pouze ročně, a to na základě daňového přiznání či ročního zúčtování daní. Měsíčně se sleva neuplatňuje.

Definici společně hospodařící domácnosti obsahuje § 21e zákona o daních z příjmů. Manželem se pro tyto účely rozumí také partner podle zákona upravujícího registrované partnerství (ne druh a družka).

Co se do příjmů počítá:

 • K uplatnění slevy nesmí příjmy protějšku poplatníka přesáhnout hranici 68 000 korun za rok. Příjmy není třeba nijak dokládat, potvrzují se pouze čestným prohlášením. Za příjem se považují hrubá mzda (ne superhrubá), hrubé příjmy z podnikání (ne příjmy minus výdaje, ale pouze příjmy neboli tržby), příjmy z pronájmu, důchody ze sociálního zabezpečení (starobní, invalidní), nemocenské dávky, peněžitá podpora v mateřství a dávky v nezaměstnanosti.
 • Do příjmů se naopak nezapočítává rodičovský příspěvek, dávky státní sociální podpory, zvýšení důchodu pro bezmocnost, stipendium při soustavné přípravě na budoucí povolání, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření. Jak potvrdilo Generální finanční ředitelství, do příjmů se nezapočítává ani případný vrácený přeplatek na dani z předchozího zdaňovacího období. 
 • U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.

Období zahrnutí příjmů bylo aktuálně upřesněno pokynem GFŘ D-22 tak, aby již v této oblasti nedocházelo k chybám. Nyní je nesporné, že

 • příjmy ze závislé činnosti vyplacené poplatníkovi nebo obdržené poplatníkem nejdéle do 31 dnů po skončení zdaňovacího období, za které byly dosaženy, se považují za příjmy vyplacené nebo obdržené v tomto zdaňovacím období. Znamená to, že se příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání) vyplacené za prosinec 2015 až v lednu 2016 zahrnují do vlastního příjmu manželky (manžela) do zdaňovacího období roku 2015.
 • do příjmu manželky (manžela) se zahrnují sociální dávky dosažené v daném zdaňovacím období, tj. od 1. ledna do 31. prosince daného kalendářního roku. Z toho plyne, že mateřská, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, ošetřovné vyplacené v lednu 2016 se započítávají do vlastního příjmu manželky (manžela) ve zdaňovacím období roku 2016.

Čtěte také: Blíží se zúčtování příjmů za rok 2015. Nezapomeňte na pokyn D-22

Stále je platné omezení využití této slevy pro podnikatele, kteří využívají výdajové paušály a mají příjmy pouze z podnikatelské a jiné výdělečné činnosti. Nárok na slevu zůstane zachován OSVČ, která je zaměstnána a součet základů daně s využitím paušálu bude nižší než 50 % celkového základu daně.

Základní a rozšířená sleva na invaliditu

Základní sleva na invaliditu (sleva prvního a druhého stupně invalidního důchodu) činí 2520 korun, rozšířená sleva na invaliditu (invalidní důchod třetího stupně) činí 5040 korun. V případě změny nároku (zvýšení na třetí stupeň nebo snížení z třetího stupně na druhý) rozhoduje oprávněnost k prvnímu dni měsíce, ve kterém byl vyplácen. Nárok na slevu se uplatňuje kopií výměru o přiznání důchodu a potvrzením o výplatě důchodu od ČSSZ, případně při souběhu invalidního a starobního důchodu potvrzením správce daně.

Sleva na držitele průkazu ZTP/P

Zvláštní slevu na dani si mohou uplatnit držitelé průkazu ZTP/P. Její výše činí 1/12 částky 16 140 korun za každý měsíc, na jehož počátku byl poplatník držitelem průkazu ZTP/P. Dokládá se průkazem ZPT/P.

Sleva na studenta

Poplatník, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, může, a to až do dovršení věku 26 let, případně do 28 let věku u prezenční formy doktorského studia na vysoké škole, využít slevu na studium ve výši 4020 korun. Posuzuje se včetně měsíce dovršení věku 26 nebo 28 let. Nárok na slevu má student za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jeho studium trvalo.

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Je nutné vědět, které slevy uplatnit a čím jejich nárok doložit.

K doložení nároku na slevu je nutné potvrzení o studiu. V případě studia vysoké školy se může jednat o prezenční, distanční i kombinovanou formu studia. Sleva se však nepočítá pro formu celoživotního vzdělávání. Pokud poplatník splňuje podmínky jen pro část roku, uplatní 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jsou podmínky splněny. Soustavná příprava na budoucí povolání je definována zákonem o státní sociální podpoře. Soustavnou přípravou na budoucí povolání je i doba přerušení studia na vysoké škole, po kterou by jinak trvala mateřská nebo rodičovská dovolená (tj. až do tří let věku dítěte). Dokládá se potvrzením vysoké školy o přerušení studia.

Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se sice považuje studium na středních a vysokých školách, ovšem výjimkou je studium za trvání služebního poměru.

Sleva za umístění dítěte

Sleva za umístění dítěte byla zavedena již pro rok 2014. V roce 2015 se uplatní prakticky za stejných podmínek. Roční sleva za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku – např. dětská skupina, mateřská školka (registrovaná podle školského zákona, nebo i firemní, soukromá), dále jakékoliv jiné obdobné zařízení jako např. lesní školka, soukromé jesle, či dětské centrum v případě, že provozuje mateřskou školku. Uplatní se formou potvrzení (průkazu) z předškolního zařízení (není stanoven povinný tiskopis) o výši vynaložených výdajů poplatníkem „za umístění“ (školkovné, nikoli stravné), kde je uvedeno jméno vyživovaného dítěte poplatníka a celková částka výdajů uhrazená v příslušném zdaňovacím období.

Musí se jednat o dítě ve společně hospodařící domácnosti – dítě vlastní, osvojené nebo v péči nahrazující péči rodičů, a také na dítě druhého z manželů. U vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud je v péči, která nahrazuje péči rodičů.

Slevu lze uplatnit maximálně ve výši minimální mzdy platné k prvnímu dni daného zdaňovacího období na každé dítě ve společně hospodařící domácnosti. Pro rok 2015 se jedná o částku 9200 korun. Ve společně hospodařící domácnosti může být uplatněna pouze jedním z poplatníků (nelze rozdělit např. mezi oba rodiče část slevy, sleva přitom nesouvisí nijak s daňovým zvýhodněním, tj. jeden z poplatníků ve společně hospodařící domácnosti si může na konkrétní dítě uplatnit daňové zvýhodnění a druhý slevu za umístění dítěte).

Čtěte také: Slevu na školkovné již neuplatníte na všechny školky a dětské skupiny

Nový vzor tiskopisu Daňového prohlášení za rok 2015 již obsahuje potřebnou tabulku pro uplatnění roční slevy za umístění dítěte, není potřeba vkládat speciální přílohu jako v roce 2014. Poplatník podávající daňové přiznání doloží nárok na slevu potvrzením z předškolního zařízení a vyplní řádek 69a. Slevy za umístění dítěte se netýká omezení možnosti uplatnit daňové zvýhodnění při uplatnění výdajů procentem z příjmů.

Podmínky uplatnění slevy za rok 2016 se ale výrazně změní. Slevu bude možné uplatnit až do částky 9900 korun. Ovšem je nově a poněkud úžeji definován pojem předškolní zařízení. Za „předškolní zařízení“ se považuje pouze:

 • a) mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,
 • b) zařízení služby péče o dítě v dětské skupině (pouze registrované) a
 • c) zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou 1. zařízením služby péče o dítě v dětské skupině, nebo 2. mateřskou školou podle školského zákona.

Předpokládá se, že Generální finanční ředitelství v průběhu roku 2016 definuje novým pokynem, která zařízení je možno považovat za zařízení péče o děti předškolního věku se srovnatelným charakterem s mateřskou školou podle školského zákona či registrovanou dětskou skupinou.

Daňové zvýhodnění na dítě

Výše daňového zvýhodnění na vyživované dítě ve společně hospodařící domácnosti se prozatím nemění. Činí 13 404 korun ročně, u druhého vyživovaného dítěte ve společně hospodařící domácnosti 15 804 korun ročně a u třetího a dalšího vyživovaného dítěte ve společně hospodařící domácnosti 17 004 korun ročně.

Daňové zvýhodnění se uplatňuje slevou na dani, daňovým bonusem nebo kombinací slevy na dani a daňového bonusu (záleží na výši příjmů poplatníka). Maximální výše ročního daňového bonusu činí 60 300 Kč. Zvýhodnění na dítě může uplatnit pouze jeden z poplatníků, kteří spolu žijí ve společně hospodařící domácnosti. Na roční daňový bonus má nárok jen poplatník, který ve zdaňovacím období dosáhl příjmu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy platné k prvnímu dni zdaňovacího období, tedy 55 200 korun (v roce 2016 se částka zvyšuje na 59 400 korun).

Čtěte také: 5 novinek, které čekají zaměstnavatele v roce 2016

Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti, včetně měsíce, kdy dovrší 18 let. Dále zletilé dítě do 26 let věku (včetně), které nepobírá invalidní důchod třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání. Platí to i pro zletilé studující dítě ve společné domácnosti, které přestalo být u poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči.

Poplatník prokazuje nárok potvrzením, zda a v jaké výši uplatňuje daňové zvýhodnění druhý z manželů. Potvrzení vydá zaměstnavatel, v případě podnikatelů nebo nezaměstnaných se doloží čestným prohlášením. U zletilých dětí je nutné potvrzení školy o studiu. Pro daňové zvýhodnění osob samostatně výdělečně činných využívajících výdaje procentem z příjmu platí stejné omezení, jako v případě uplatnění slevy na manžela/manželku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).