Hlavní navigace

Snižte si daně zákonnými možnostmi na minimum

6. 3. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Termín odevzdání daňového přiznání se neúprosně blíží, ve stejný den máme i povinnost doplatit případný doplatek na dani. Všichni chceme platit co nejnižší daně, využijme proto všech zákonných možností ke snížení naší daňové povinnosti!

Nepodat daňové přiznání v zákonem stanovené lhůtě se může poplatníkovi pěkně prodražit, protože místně příslušný finanční úřad mu může zvýšit vyměřenou daň až o 10 %! Současně pokud není v zákonem stanovené lhůtě zaplacená daň, narůstá poplatníkovi penále (výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí). S promlčením daňové povinnosti nelze rovněž příliš počítat, protože promlčecí lhůta činí 6 let a byl-li v uvedené době proveden úkon ke zjištění výše daně nebo její vyměření, plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce daně dozvěděl. Finanční úřady na to dávají dobrý pozor.

Nevyužít zákonné nezdanitelné části základu daně by byla velká škoda

Zákonem jsou za rok 2007 umožněny následující nezdanitelné části základu daně – samozřejmě při splnění zákonných podmínek:

Dary

Finančně obdarovat můžeme samozřejmě kohokoliv a je to jenom naše svobodné rozhodnutí. Jestliže však chceme, aby náš finanční dar byl daňově odpočitatelnou položkou, musí být příjemcem daru:

  • fyzická osoba provozující např. školské, zdravotnické zařízení… nebo musí jít o finanční dar určený fyzické osobě na zdravotnické pomůcky (např. pro invalidu, rehabilitační pomůcky …),
  • u právnických osob je těch možností mnohem více, např. když slouží darovaná částka (může to však být i nepeněžitý dar) na financování školství, vzdělávání, sociálních účelů, zdravotnictví, ekologických či humanitárních ú­čelů.

Pro splnění všech našich závazků vůči Finančnímu úřadu je potřeba mít u jednotlivých darovacích částek sepsanou darovací smlouvu – musí být uveden účel a příjemce daru musí splňovat zákonné podmínky, a musí doložit doklad o zaplacení této částky – ať už pokladní doklad nebo výpis z účtu. Tento doklad musí mít samozřejmě datum z roku, za který podáváme daňové přiznání. Každý občan (nebo firma), který chce uplatnit při vyplňování daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob dar jako daňově uznatelný výdaj, musí darovat alespoň 1000 Kč. Jako dar na zdravotnické účely se posuzuje i odběr krve u bezpříspěvkového dárce krve, a to částkou 2000 Kč za jeden odběr. Maximální výše finančního daru není omezena, ale pro daňové účely lze uplatnit maximálně 10 % ze základu daně.

Úroky z úvěru

Odečet úroků z úvěru je v poslední době velmi diskutovaným tématem a uvažuje se dokonce o zrušení tohoto odpočtu, což by pro občany, kteří mají hypotéku, byla citelná finanční rána. Vždyť lze v současné době uplatnit odpočet až 300 000 Kč z úvěru ze stavebního spoření a z hypotečního úvěru. Úvěrem musí být řešeny bytové potřeby poplatníka (např. výstavba domu, koupě pozemku – musí být zahájena stavba do 4 let od uzavření úvěrové smlouvy, koupě bytu, splacení členského vkladu…). V případě, že má více účastníků smlouvu o úvěru, mohou odpočet uplatnit buď všichni (rovným dílem), nebo pouze jeden z nich. Poplatník musí být ve smlouvě uveden jako účastník smlouvy. Oprávněnost pro odpočet zaplacených úroků se prokazuje (v prvním roce uplatnění odpočtu): smlouvou o hypotéčním úvěru nebo smlouvou o úvěru u stavebního spoření, výpisem z listu vlastnictví (koupené nemovitosti) a potvrzením banky nebo spořitelny o částce zaplacených úroků (v dalších letech stačí již pouze tento doklad).

Příspěvky na penzijní pojištění

Od základu daně lze odečíst platbu příspěvků zaplacených občanem na penzijní připojištění se státním příspěvkem. Při spoření nad 6000 Kč ročně je možné si o částku, která přesahuje, snížit daňový základ, a to až do výše 12 000 Kč za zdaňovací období. Finančnímu úřadu musí poplatník doložit smlouvu o penzijním připojištění (pouze v prvním roce, kdy uplatňuje tento odpočet) a potvrzení jeho penzijního fondu o zaplaceném pojistném (v dalších letech stačí u daňového přiznání přiložit pouze toto potvrzení). Jednotlivé fondy je zasílají zpravidla do poloviny února. Pokud však dojde ke zrušení smlouvy dříve, než činí zákonné podmínky (což samozřejmě lze), musí poplatník počítat s tím, že v daňovém přiznání za rok, ve kterém došlo k ukončení smlouvy, bude muset uvést jako příjem všechny částky z minulých let, které mu snížily daňovou povinnost, jednoduše řečeno zpětně všechno dodaní. Jednoznačně tedy platí, nerušit penzijní pojištění dříve.

Příspěvky na životní pojištění

Stát podporuje životní pojištění formou daňových výhod. Při splnění státem stanovených podmínek pro životní pojištění si může občan, který má sjednané životní pojištění, každý rok odečíst od základu daně z příjmu pojistné, které zaplatil, a to až do výše 12 000 Kč. Výplata pojistného však je ve smlouvě sjednána nejdříve až po 60 měsících od uzavření smlouvy a nejdříve lze pojistné vyplatit v roce, kdy poplatník dosáhne věku 60 let. Finančnímu úřadu musí poplatník doložit smlouvu o životním pojištění (pouze v prvním roce, kdy uplatňuje tento odpočet) a potvrzení jeho pojišťovny o zaplaceném pojistném (v dalších letech stačí u daňového přiznání přiložit pouze toto potvrzení). Jednotlivé pojišťovny je zasílají zpravidla do poloviny února. Lze mít samozřejmě uzavřeno více životních pojistek u více subjektů, potom se tyto částky sčítají (pouze však do výše 12 000 Kč). Pokud však dojde ke zrušení smlouvy dříve, než činí zákonné podmínky (což samozřejmě lze), musí poplatník počítat s tím, že v daňovém přiznání za rok, ve kterém došlo k ukončení smlouvy, bude muset uvést jako příjem všechny částky z minulých let, které mu snížily daňovou povinnost, jednoduše řečeno zpětně všechno dodaní. Jednoznačně tedy platí, nerušit životní pojištění dříve.

Daně III

Členské příspěvky zaplacené odborové organizaci

Maximální výše možného odpočtu je 3000 Kč, poplatník musí být současně členem této odborové organizace.

Při využití všech zákonných možností se daňová povinnost poplatníka může výrazně snížit, v našem názorném příkladu má drobný živnostník příjmy 800 tisíc Kč a výdaje 400 tisíc Kč (paušál 50 %), na pojistném zaplatil celkem 69 000 Kč, jeho daňová povinnost činí necelých 54 000 Kč. Pokud však budeme počítat, že měl maximálně využil penzijního a životního pojištění (12 000 Kč) a úvěr z jeho hypotéky činil 25 000 Kč, tak na dani zaplatí již pouze 43 200 Kč (zaokrouhleno). Daňová úspora v našem případě činí 10 800 Kč.

Kdo vám radí v otázkách snižování základu daně?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).