Hlavní navigace

Součinnost zaměstnavatelů vůči exekutorům v nové podobě

21. 10. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Součinnostní dotazy exekutorů dostanou od příštího roku nová pravidla. Doplňuje se exekuční řád a zavádí nový elektronický formulář.

Cílem novely exekučního řádu a občanského soudního řádu s číslem 286/2021 Sb., je především pomoct dlužníkům z dluhové pasti. Avšak nová práva a povinnosti se týkají i zaměstnavatelů. Zde je jednou z důležitých novinek úprava povinné součinnosti exekutorům.

Hlavní změny v poskytování součinnosti

Novela zavádí informační povinnost zaměstnavatelů na žádost exekutora. Exekutor bude moci od příštího roku písemně žádat plátce mzdy o sdělení údajů o mzdě zaměstnance, prováděných srážkách ze mzdy či údajů o pracovněprávním vztahu, nároku nebo práva povinného, na jejichž základě povinný pobírá mzdu či jiný příjem.

S odloženou účinnosti o 30 měsíců po vyhlášení novely budou takzvaní kvalifikovaní plátci sdělovat prostřednictvím určeného formuláře údaje potřebné k vedení exekuce. A to elektronicky datovým souborem, přičemž formát a struktura datového souboru bude teprve specifikována vyhláškou.

Součinnost nově dle exekučního řádu

Exekuční řád v § 33 odst. 4 upravuje povinnost peněžních ústavů, pojišťoven, notářů, advokátů, ale i dalších fyzických a právnických osob poskytovat soudnímu exekutorovi součinnost při vedení exekuce. Tato součinnost spočívá zejména v poskytování údajů o číslech účtů povinného nebo údajů o majetku povinného jimi spravovaném nebo u nich pro povinného či povinným uschovaném. Exekutoři někdy žádají sdělení informací podle tohoto ustanovení i po zaměstnavateli. Avšak zaměstnavatel zde výslovně uveden není.

V důvodové zprávě ke zmíněné novele se píše, že exekuční řád v platném znění výslovně nezakotvuje možnost soudního exekutora zjišťovat údaje o mzdě nebo jiném příjmu, který je povinnému vyplácen, o srážkách prováděných z tohoto příjmu a o pracovněprávním vztahu povinného, případně o nároku nebo právu, ze kterého plyne příjem povinného (např. o tom, jak dlouho trvá pracovní poměr a zda je tedy stabilní, zda jde o pracovní poměr na dobu určitou nebo neurčitou), ačkoliv jsou tyto údaje potřebné pro vedení exekuce srážkami ze mzdy nebo jiných příjmů.

Jak před časem ve svém stanovisku zveřejnilo ministerstvo spravedlnosti, zaměstnavatel poskytuje tyto informace v souladu s obecným ustanovením § 128 občanského soudního řádu. Nyní se tedy do exekučního řádu tato informační povinnost zaměstnavatele doplňuje.

Jaké údaje bude moci exekutor požadovat?

Rozhodně to neznamená, že by exekutor mohl požadovat jakékoli údaje o zaměstnanci. Od 1. ledna 2022 bude v souladu s upraveným § 33 exekučního řádu plátce mzdy nebo plátce jiného příjmu povinen sdělit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje o mzdě nebo jiném příjmu jím vypláceném, srážkách prováděných ze mzdy nebo z jiného příjmu nebo údaje týkající se pracovněprávního vztahu povinného, nároku nebo práva povinného, na jejichž základě povinný pobírá mzdu nebo jiný příjem. 

O jaké konkrétní údaje se jedná, lze v podstatě vyvodit rovněž ze stanoviska ministerstva spravedlnosti k součinnostním dotazům soudních exekutorů na plátce mzdy povinných, které je publikováno na jejich internetových stránkách od ledna loňského roku. Jak pro server Podnikatel.cz potvrdila Markéta Poslušná právě z ministerstva spravedlnosti, ze stanoviska plyne, že dohledový orgán (ministerstvo spravedlnosti) vychází z obecného pravidla, podle kterého je plátce mzdy povinen poskytnout soudnímu exekutorovi informace, jež se vážou k výši vypláceného příjmu, jeho právnímu základu a k otázce, zda jsou z tohoto příjmu uspokojováni jiní věřitelé: Soudní exekutor prostřednictvím součinnostních dotazů nesmí po plátci mzdy povinného požadovat informace, které plátce mzdy od svého zaměstnance nesmí zjišťovat podle zákoníku práce. Informace, které nejsou relevantní pro provádění srážek ze mzdy, ani informace, které si je schopen zjistit jiným způsobem. Markéta Poslušná dodala, že ministerstvo spravedlnosti ve stanovisku uznává, že soudní exekutor může v rámci součinnosti ve zvláště odůvodněných případech legitimně požadovat i jiné informace než ty, které se vážou k výši vypláceného příjmu atd., na něž se však zároveň nevztahuje žádná z výluk výše uvedených. Budou-li takové informace soudním exekutorem požadovány, je soudní exekutor povinen žádost o ně konkrétně odůvodnit.

Stanovisko k součinnostním dotazům exekutorů

Server Podnikatel.cz informoval o stanovisku již začátkem roku 2020. V článku je rovněž odkaz na stanovisko ministerstva spravedlnosti: Průlom v poskytování součinnosti. Ministerstvo si došlápne na exekutory

školení červen - novinky

V dalším článku (Chaos v poskytování součinnostních dotazů exekutorům pokračuje) je popisována situace, kdy zaměstnavatel postupoval v souladu se stanoviskem a opakovaně odmítl sdělit informace, které exekutor dle stanoviska zjišťovat nesmí, a byla mu exekutorem vyměřena pořádková pokuta. Popisujeme reakci ministerstva spravedlnosti i doporučený postup pro zaměstnavatele.

Kvalifikovaný plátce a formulář pro sdělování informací

S odloženou účinností o 30 měsíců, tedy od 1. ledna 2024, nabude účinnosti nový § 34 odst. 4 exekučního řádu, podle kterého soudní exekutor požádá plátce mzdy na formuláři, jehož náležitosti a vzor stanoví prováděcí právní předpis, o sdělení údajů podle § 33 odst. 5, případně o sdělení jiných údajů potřebných k vedení exekuce, jejichž potřebnost v žádosti odůvodní. Máme za to, že přes odlišnou účinnost je možné obě ustanovení vykládat ve vzájemné souvislosti – soudní exekutor může požadovat od plátce mzdy sdělení údajů podle § 33 odst. 5, ale i jiných údajů potřebných k vedení exekuce, jejichž potřebnost v žádosti odůvodní. Lze rovněž vycházet z toho, že nový § 33 odst. 5 exekučního řádu nevylučuje použití § 128 občanského soudního řádu, podle kterého je každý povinen na dotaz sdělit soudu (v exekučním řízení soudnímu exekutorovi) skutečnosti, které mají význam pro řízení a rozhodnutí, uzavřela za ministerstvo spravedlnosti Markéta Poslušná.

Nové ustanovení § 34 exekučního řádu ve znění od 1. ledna 2024

Exekutor požádá plátce mzdy na formuláři, jehož náležitosti a vzor stanoví prováděcí právní předpis, o sdělení údajů podle § 33 odst. 5, případně o sdělení jiných údajů potřebných k vedení exekuce, jejichž potřebnost v žádosti odůvodní. Plátce mzdy poskytne exekutorovi požadované údaje na formuláři, jehož náležitosti a vzor stanoví prováděcí právní předpis a který je součástí formuláře podle věty první. Doručuje-li exekutor žádost prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, požádá plátce mzdy o údaje podle § 33 odst. 5 i elektronicky datovým souborem. Plátce mzdy, jehož celkový roční úhrn čistého obratu podle zákona o účetnictví za poslední účetní období předcházející žádosti o součinnost dosáhl alespoň částku 100 000 000 Kč nebo zaměstnává-li nejméně 50 zaměstnanců v pracovním poměru (dále jen „kvalifikovaný plátce mzdy“), údaje podle § 33 odst. 5 elektronicky datovým souborem poskytne. Kvalifikovaný plátce mzdy není povinen poskytnout exekutorovi údaje podle § 33 odst. 5, není-li žádost o tyto údaje podána elektronicky datovým souborem na formuláři podle věty první nebo nemá-li datový soubor stanovený formát nebo strukturu. Ministerstvo stanoví vyhláškou formát a strukturu datového souboru.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).