Hlavní navigace

Stahujte žádost o kompenzační bonus pro rok 2022. Kdo a odkdy může žádat?

28. 12. 2021
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Kompenzační bonus pro OSVČ, společníky „eseróček“ a lidi pracující na dohody se vrací. Už sice lze stáhnout žádost, s jejím podáním však počkejte až na rok 2022.

Finanční správa totiž bude moct podle zákona začít žádosti vyhodnocovat až v lednu příštího roku. Server Podnikatel.cz připravil velký přehled toho nejdůležitějšího, co se s novým kompenzačním bonusem pojí.

Co se dozvíte v článku
 1. Kompenzační bonus se vrací
 2. Jak půjde žádost podat
 3. Dokdy se budou žádosti podávat
 4. Kdo má nárok na kompenzační bonus
 5. Musí být splněn pokles tržeb o 30 %
 6. Co je srovnávacím a srovnávaným obdobím
 7. Pozor na převažující část příjmů z dotčené činnosti
 8. Bonus bude opět až 1000 Kč
 9. Souběhy podpor budou povoleny
 10. Jak dlouho se bonus bude vyplácet

Kompenzační bonus se vrací

Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022, který opětovně zavádí pro OSVČ, společníky malých „eseróček“ a lidi pracující na dohody o provedení práce a pracovní činnosti kompenzační bonus, již vyšel ve Sbírce zákonů. Oproti předchozí verzi kompenzačního bonusu došlo k několika změnám. Zřejmě nejvýznamnější novinkou je, že pro nárok na bonus už není třeba 50% pokles tržeb, ale stačí snížení o 30 %.

Podnikatelé si sice už mohou stáhnout žádost o kompenzační bonus, neměli by ji však ještě podávat. V návrhu je totiž stanoveno, že tzv. srovnávaným obdobím není kalendářní měsíc bezprostředně předcházející bonusovému období, ale kalendářní měsíc, který celý spadá do bonusového období. V praxi to znamená, že až po skončení těchto měsíců bude možné provést zákonem stanovené porovnání příjmů a zjistit, zda jsou splněny zákonné podmínky pro nárok na kompenzační bonus. Za první bonusové období tak nebude možné srovnání provést dříve než 1. 1. 2022, upozornila finanční správa.

Jak půjde žádost podat

Žádost o kompenzační bonus půjde podat stejným způsobem jako u předchozích verzí bonusu:

 • prostřednictvím webové aplikace,
 • e-mailem (nutno ručně žádost podepsat a vyfotit či naskenovat),
 • datovou schránkou,
 • prostřednictvím Aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO),
 • prostřednictvím poštovních služeb,
 • osobně v podatelnách finančních úřadů a ve sběrných boxech umístěných na územních pracovištích.

Dokdy se budou žádosti podávat

Žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 2 měsíců po skončení bonusového období. Za první období tedy půjde podat do 1. března 2022, za druhé do 1. dubna 2022. Není-li tato žádost v této lhůtě podána, nárok na kompenzační bonus zaniká.

Kdo má nárok na kompenzační bonus

Jaké podmínky musí splnit OSVČ

Aby na bonus dosáhla OSVČ, musí jít o OSVČ dle zákona upravujícího důchodové pojištění (může být i OSVČ vedlejší), která byla aktivní k 22. listopadu 2021 či která má přerušenou činnost po 22. listopadu 2020. OSVČ nicméně může vzniknout nárok na kompenzační bonus pouze za kalendářní den, ve kterém není její samostatná výdělečná činnost přerušena.

Psali jsme: Časté otázky a odpovědi k novému kompenzačnímu bonusu pro OSVČ

Jaké podmínky musí splnit společníci s.r.o.

Nárok na bonus mají jen společníci (fyzické osoby) společností s ručením omezeným založených za účelem dosažení zisku, které mají maximálně 2 společníky, případně které mají společníky jen z jedné rodiny. Členy jedné rodiny se pro účely tohoto zákona rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství. Platí též, že tyto podmínky musí společníci splňovat k 22. listopadu 2021.

Firma dále nesmí být v bonusovém období nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona o DPH a nesmí být v úpadku nebo v likvidaci. Stejně tak musí mít firma obrat aspoň 120 tisíc korun v jednom ze dvou skončených zdaňovacích období daně z příjmů právnických osob bezprostředně předcházejících bonusovému období. Pokud jde o začínající firmu, musí výše předpokládaných příjmů činit alespoň 120 tisíc korun za zdaňovací období.

Psali jsme: Nejčastější otázky a odpovědi ke kompenzačnímu bonusu pro společníky s.r.o. 

Jaké podmínky musí splnit dohodáři

Dohodáři mají na bonus nárok tehdy, pokud v rozhodném období (1. červen 2021 – 31. říjen 2021) vykonávali práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti) a v důsledku toho byli alespoň 3 kalendářní měsíce účastni nemocenského pojištění jako zaměstnanec a současně nevykonávali jinou činnost, v jejímž důsledku by byli účastni nemocenského pojištění jako zaměstnanec.

Psali jsme: Časté otázky a odpovědi ke kompenzačnímu bonusu pro lidi pracující na dohody

Pro OSVČ, společníky i dohodáře platí, že nesmí být v bonusovém období nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona o DPH.

Musí být splněn pokles tržeb o 30 %

Na kompenzační bonus mají nárok nově OSVČ, společníci malých společností s ručením omezeným a dohodáři, jejichž činnost (či činnost jejich firmy) byla významně dotčena. Činnost se považuje za významně dotčenou, pokud výše příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z této činnosti nepřekročila převážně v důsledku krizových opatření ve srovnávaném období 70 % průměrné měsíční výše těchto příjmů plynoucích z téže činnosti ve srovnávacím období. Činnost se naopak nepovažuje za významně dotčenou, pokud je tento pokles příjmů zjevně způsoben převážně jinými důvody než

 • dopadem opatření,
 • péčí o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážkou v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeného koronavirem označovaným jako SARS CoV-2 nebo
 • nařízenou karanténou nebo izolací podle zákona o ochraně veřejného zdraví v případě subjektu kompenzačního bonusu.

Jak uvedlo ministerstvo financí v důvodové zprávě, vzhledem k tomu, že v aplikační praxi není možné exaktně spočítat, co je přesnou příčinou poklesu tržeb, postačí pro zachování nároku na kompenzační bonus, aby pokles tržeb nebyl zjevně způsoben jiným faktorem.

Psali jsme: Jak se u kompenzačního bonusu počítá 30% pokles tržeb? Ukazujeme na příkladech 

Co je srovnávacím a srovnávaným obdobím

Srovnávaným obdobím je kalendářní měsíc, který celý spadá do bonusového období. V případě prvního bonusového období tak jde o prosinec 2021, v případě druhého o leden 2022. Právě v tomto období musíte mít pokles tržeb alespoň o 30 %.

Srovnávacím obdobím je období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, které si zvolíte v rámci

 • rozhodného období (rozhodným obdobím je období od 1. června 2021 do 31. října 2021), nebo
 • období od 1. listopadu 2019 do 31. března 2020, nelze-li činnost z důvodu jejího sezónního charakteru účelně vykonávat v žádném ze 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v rámci rozhodného období.

Platí, že pro ty, kdo zahájili činnost později než v první den srovnávacího období, je srovnávacím obdobím kterékoliv období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v rámci období prvních 5 kalendářních měsíců, po jejichž celou dobu podnikají.

Dále je stanoveno, že součástí srovnávacího období nemůže být kalendářní měsíc, který následuje po kalendářním měsíci listopadu 2021. To je důležité pro druhé bonusové období (případně další bonusová období). Důvodem je, aby jako srovnávací období nebyly použity kalendářní měsíce plně zasažené stávajícími či očekávanými opatřeními státu.

Nelze-li určit 3 celé kalendářní měsíce, může být srovnávací období tvořeno méně než 3 celými kalendářními měsíci. Nelze-li takto určit alespoň 1 celý kalendářní měsíc, je srovnávacím obdobím kalendářní měsíc listopad 2021 s tím, že za každý den, kdy subjekt kompenzačního bonusu dosud nebyl tímto subjektem, se použije denní průměr příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z významně dotčené činnosti za dny, kdy byl subjektem kompenzačního bonusu.

Pokud jste tak například začali podnikat až v listopadu 2021, je srovnávacím obdobím listopad 2021 (a srovnávaným prosinec 2021). Pokud jste začali podnikat například 15. listopadu 2021, dopočítá se ze dnů, kdy jste již byli podnikatelsky aktivní, denní průměr tržeb, který se dosadí za dny, kdy jste dosud nepodnikali. Zároveň platí, že kdo začal podnikat po 22. listopadu 2021, nárok na bonus nemá.

Pozor na převažující část příjmů z dotčené činnosti

U OSVČ navíc musí být splněna podmínka, že z této dotčené činnosti pochází převažující část příjmů (přitom se zohlední pouze příjmy podle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů) ve srovnávacím období. Ta samá podmínka platí i pro společníky s. r. o. a i samotná eseróčka. Místo převažující části příjmů lze nicméně zohlednit převažující část přidané hodnoty pocházející z dané činnosti.

U dohodářů platí, že na kompenzační bonus budou mít nárok, pokud práci nemohli vykonávat z důvodů na straně zaměstnavatele, které nastaly v důsledku toho, že činnost zaměstnavatele byla významně dotčena v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření. Také dohodář musí mít převažující část příjmů z této práce, přičemž zohlední pouze příjmy podle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů. Oproti podnikatelům se však bere rozhodné období (od června do konce října 2021). Za rozhodné období ale mohou použít i období 5 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, z nichž poslední celý spadá do bonusového období. I dohodáři pak mohou místo převažující části příjmů zohlednit převažující část přidané hodnoty pocházející z dané činnosti.

Bonus bude opět až 1000 Kč

Kompenzační bonus činí 1000 Kč. Netýká se to ale všech. V zákoně se totiž nachází omezující podmínka, že výše kompenzačního bonusu za bonusové období nesmí překročit limitní částku. Limitní částka se vypočte jako rozdíl průměrné měsíční výše příjmů ze všech významně dotčených činností ve srovnávacím období a výše příjmů ze všech významně dotčených činností ve srovnávaném období, a to celé vydělené počtem kalendářních dní srovnávaného období.

Příklady

Jestliže například OSVČ v červnu 2021 vydělala 50 tisíc Kč, v červenci 60 tisíc Kč a srpnu 70 tisíc Kč, v průměru vydělávala ve srovnávacím období 60 tisíc Kč. V lednu 2022 OSVČ vydělá 20 tisíc Kč. Rozdíl je tedy 40 tisíc Kč. Limitní částka je tedy 1290 Kč za den. Částka je vyšší než 1000 Kč, podnikatel tak dostane za leden maximální možný bonus 31 tisíc Kč.

Pokud si například student dříve přivydělával jako OSVČ a měl v červnu až srpnu 2021 průměrné příjmy z podnikání ve výši 20 tisíc měsíčně a v lednu 2022 bude mít 10 tisíc Kč, nedostane za leden kompenzační bonus ve výši 31 tisíc Kč, ale jen ve výši 10 tisíc Kč. 

Taxativně 500 Kč denně se bude platit dohodářům. 500 Kč denně náleží rovněž OSVČ a společníkům firem, kteří skončí v karanténě či izolaci, jsou plátci nemocenského pojištění, ale zároveň nesplňují pokles tržeb. Jestliže podnikatel podmínku snížení tržeb v případě karantény nebo izolace splňuje, může dosáhnout až na maximální částku 1000 Kč denně (počítá se stejně jako v příkladech uvedených výše.

Psali jsme: Ne každá OSVČ získá kompenzační bonus 1000 Kč denně. Část z nich dostane méně

Souběhy podpor budou povoleny

Kompenzační bonus nebude možné kombinovat s podporou v nezaměstnanosti. Původně neměl být umožněn souběh s dalšími programy, ale ve Sněmovně došlo ke změně a kompenzační bonus by mělo být možné kombinovat i s dalšími dotačními programy. Existuje však jedna výjimka.

CIF 24 - tip - superearly cena

V případě společníka, zaměstnance společnosti s ručením omezeným, která obdržela z důvodu jeho zaměstnání v této společnosti prostředky z programu Antivirus nebo z programu tento program nahrazujícího, je za kalendářní den, za který společnost s ručením omezeným tyto prostředky obdržela, vyloučen nárok daného společníka na kompenzační bonus.

Jak dlouho se bonus bude vyplácet

Prozatím by se měl kompenzační bonus vyplácet do konce ledna 2022. Prvním bonusovým obdobím je období od 22. listopadu 2021 do 31. prosince 2021. Ačkoli první bonusové období trvá už od listopadu, do srovnávaného období se počítají jen tržby za prosinec. Druhým bonusovým obdobím je období od 1. ledna 2022 do 31. ledna 2022. Zákon nicméně počítá s tím, že vláda může svým nařízením dobu vyplácení bonusu prodloužit.

Kdo má nárok na kompenzační bonus?
Nárok na kompenzační bonus mají OSVČ, společníci s.r.o. a dohodáři, kteří měli alespoň 30% pokles tržeb. Splnit musí i další podmínky, které jsou vždy specifické dle toho, zda je o OSVČ či společníky.
Dokdy lze podat žádost o kompenzační bonus?
Žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 2 měsíců po skončení bonusového období. Za první období tedy půjde podat do 1. března 2022, za druhé do 1. dubna 2022. Není-li tato žádost v této lhůtě podána, nárok na kompenzační bonus zaniká.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).