Hlavní navigace

Také podnikatelé se musejí pojistit. Zjistěte, proti čemu povinně a kdy dobrovolně

24. 6. 2010
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 546762
Podnikatel, který je zároveň zaměstnavatelem, má ze zákona povinnost si sjednat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancem při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání. Dobrovolně si pak může sjednat pojištění pohledávek a majetku.

Sjednat si pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání musí podnikatel povinně, pokud má nějaké zaměstnance. Tento druh pojištění nabízejí dvě pojišťovny a jejich sazby se řídí vyhláškou.

Pojištění povinné: odpovědnosti zaměstnavatele

Pokud má podnikatel alespoň jednoho zaměstnance, automaticky mu vzniká podle vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání, povinnost hradit pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu. Podnikatel nesepisuje žádnou smlouvu, ani se nikde neregistruje.

Zákonné pojištění lze sjednat u dvou pojišťoven – u České pojišťovny a Kooperativy. Pojistné produkty obou pojišťoven se řídí vyhláškou. Stejné jsou sazby pojistného a následně i případná pojistná plnění.

Škodnou událostí je pracovní úraz nebo nemoc z povolání. Pojistnou událostí je vznik povinnosti zaměstnavatele nahradit škodu, která vzniká zaměstnanci následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Při odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnavatel vyplácí v souladu se zákoníkem práce bolestné, náhradu za ztížené společenské uplatnění, náhradu za ztrátu výdělku, jednorázové odškodnění pozůstalých nebo náklady na výživu pozůstalých. Pojištěný zaměstnavatel má právo, aby příslušná pojišťovna uhradila náhrady škody, které vzniknou jako následek pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Zákonné pojištění odpovědnosti vzniká dnem vzniku prvního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele, tj. přijetím zaměstnance do pracovního poměru. Podnikatel pak musí písemně oznámit vybrané pojišťovně, že se stal zaměstnavatelem. Čtěte více: Neplatíte pojištění za zaměstnance? Doplatíte na to

Výše pojistného

Pojistné se stanovuje z vyměřovacího základu, který odpovídá vyměřovacímu základu pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení. Rozhodný vyměřovací základ je souhrnem vyměřovacích základů všech zaměstnanců, které podnikatel za uplynulé čtvrtletí zaměstnával. Sazba pojistného činí 2,8 až 54,4 promile, minimální pojištění za kalendářní čtvrtletí je 100 korun.

Pro určení sazby je rozhodující převažující předmět činnosti zaměstnavatele podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ). Konkrétní určení sazby pojistného vyplývá z přílohy č. 2 k vyhlášce č. 125/1993 Sb.

Sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Sazba (promile) Příklad činnosti podle OKEČ
2,8 kadeřnictví, kosmetika, reklamní činnost, pojišťovnictví
4,2 textilní a oděvní výroba, pohostinství, ubytování, daňové a podnikatelské poradenství
7 zemědělství
8,4 výroba nápojů, výroba strojů, přístrojů a nábytku, pozemní doprava
10,5 práce s výbušninami, výškové práce, práce s jedovatými látkami
50,4 dobývání černého uhlí, rudy
5,6 ostatní nevyjmenované ekonomické činnosti

Pojistné se hradí dopředu, do konce prvního kalendářního měsíce příslušného čtvrtletí. Pokud pojistné zaměstnavatel neplatí řádně a včas, zvyšuje se výše pojistného o 10 % z dlužné částky za každý započatý měsíc.

V dubnu 2006 byl přijat nový Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, který by měl vstoupit v platnost v lednu 2013. Změna se pak projevuje v platbě pojistného, které by se mělo odvádět každý kalendářní měsíc, ve stejný den jako pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Čtěte více: Hradíte řádně a včas zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele?

Pojištění dobrovolné: pojištění pohledávek a majetku

Pojištění pohledávek je určeno podnikatelským subjektům, kteří chtějí snížit riziko toho, že jim dlužník včas a řádně neuhradí dlužnou částku. Obecně platí, že téměř každý obchodní úvěr může být pojištěn. Toto pojištění se může vázat buď na konkrétní obchod, nebo na konkrétního obchodního partnera, v jehož případě se pojišťuje obrat. Pokud chce podnikatel zabezpečit majetek podniku proti nejrůznějším rizikům či nenadálým událostem, může si sjednat také pojištění majetku. Pojišťovny nabízí různé produkty, které lze i kombinovat.

Pojištění pohledávek

Výše pojistky

Výše pojistky kryje tzv. subjektivní riziko, tedy pravděpodobnost platební nevůle či platební neschopnosti (tj. konkurz, exekuce, vyrovnání) odběratele, jehož bonitu pojišťovna individuálně ohodnotí a určí, jakou výši úvěru (úvěrový limit), respektive obratu, je ochotna pojistit. Tato informace je pro nás velmi cenná, neboť signalizuje výši rizika vázaného na vztah vůči danému partnerovi.

Pojistné

Výše pojistného je individuální a stanovuje se jako promile z pojištěného obratu, které je dáno rizikem spojeným s partnerem a rizikem spojeným s daným teritoriem. Pojišťovny obyčejně žádají i minimální výši obratu, který bude pojistkou kryt. Čtěte více: Pojištění pohledávek sráží riziko ztráty

Pojistné plnění

Máme-li pojištěný daný obchodní vztah, v jehož případě není pohledávka uhrazena ve splatnosti, je proces pojistného plnění závislý na délce takzvané karenční lhůty (5 – 12 měsíců). Jde o období, které začíná dnem uplynutí splatnosti pohledávky a končí uplynutím karenční lhůty, jejíž délka je pojišťovnou určena a která je teritoriálně odlišena (ČR a ostatní země EU mají nejkratší karenční lhůty).

V první části karenční lhůty si podnikatel vymáhá pohledávku sám, a není-li uhrazena, postupuje celou věc pojišťovně, která se vymáhání zhostí sama, nebo celou věc předá k inkasu svým smluvním partnerům. K pojistnému plnění pak dojde, jestliže nebude pohledávka vymožena do konce karenční lhůty.

Náklady spojené s vymáháním kryje pojišťovna ze svých zdrojů, neboť jsou součástí pojistného plnění. Případné získané prostředky pojišťovna převede na účet klienta, přičemž jejich výše může být zohledněna o určenou spoluúčast, popřípadě již dříve vymožené prostředky.

Doplňkové služby a výhody pojištění

Pojišťovny kromě samotného pojištění nabízí i doplňkové služby, především informačního charakteru. Klient tak může získat komplexní informace o potenciálních či existujících klientech (průběžné sledování finanční pozice stávajících odběratelů), o trzích a průmyslových odvětvích. To vše i s využitím moderních informačních systémů.

Výhody, které se váží na pojištění pohledávek, spočívají například ve zvýšení úvěrové bonity při jednání s bankou, která samozřejmě zohledňuje fakt, že má podnikatel pojištěné své pohledávky.

Uzavírání pojistné smlouvy

Pojišťovna bude před uzavřením smlouvy vyžadovat obecné informace o podnikateli. Dále bude zkoumat, v jakém odvětví podnikatel působí, jakého dosahuje obratu a do kterých teritorií směřují exportované dodávky. Nezbytné je podat informace o dosavadní struktuře pohledávek vzhledem k jejich splatnosti a vzhledem k objemu těchto pohledávek. Kromě toho je hodnoceno i rozdělení obratu z hlediska distributorů (zda je dodáváno výrobci, velkoobchodníkovi či maloobchodníkovi apod.). V neposlední řadě pojišťovna zjišťuje, jaké má podnikatel dosavadní zkušenosti ve vymáhání svých pohledávek.

Poplatky

Výše poplatků kolísá zhruba v řádech tisíců korun (pro žádost vztahující se k ČR necelých 1000 Kč). Další poplatky se váží na službu sledování bonity odběratele a pohybují v rozpětí od 300 Kč do 1000 Kč za jedno čtvrtletí.

Další poplatky jsou spojené se samotným inkasem pohledávek, přičemž svou roli zde sehrává výše inkasované pohledávky. Samotné pojistné je stanovováno v promile z obratu vůči danému odběrateli po posouzení rizik a bonity dlužníka.

Pojištění majetku

Podnikatel může pojistit svůj majetek proti různým rizikům. Předmětem pojištění tak mohou být věci movité i nemovité, výrobní a provozní zařízení, zásoby, peníze, cenné papíry, umělecká díla a jiné cennosti, elektronické nosiče dat a podobně.

Na českém trhu zpravidla nelze sjednat jedno pojištění na veškerý majetek, ale pojišťovny nabízí různé druhy pojištění. Jde například o:

  • Pojištění majetku (pojištění movitosti, nemovitosti)
  • Pojištění cizí věci (pojištění předmětu leasingu, pronájmu)
  • Pojištění zásob
  • Pojištění strojů a zařízení
  • Pojištění proti odcizení majetku
  • Pojištění přerušení provozu
  • Živelní pojištění (pojištění proti požáru, blesku, povodni, vichřici, výbuchu)
  • All risk pojištění (pojištění všech rizik kromě jmenovitě vyloučených)

Pojištění majetku může být sjednáno na různé ceny:

školení červen 22 - tip do článku

Nová cena – částka, kterou je nutno vynaložit na znovupořízení nové věci
Obvyklá cena – cena dosažitelná při prodeji stejné popřípadě obdobné věci
Časová cena – nová cena snížená o opotřebení nebo znehodnocení

Každá pojišťovna nabízí různé produkty a jejich kombinace. Také cena pojištění se odvíjí od konkrétních potřeb klienta – podnikatele. Čtěte více: Chcete ušetřit na pojištění firemních aut? Využijte pojištění flotil

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).