Hlavní navigace

Velká novela zákona o DPH odstartovala

4. 4. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Od 1. dubna je účinná novela zákona o DPH, která vyžaduje další povinnosti plátců daně, úpravu software, ale hrozí také výraznější postihy. Přinášíme přehled toho nejdůležitějšího, co novela přináší.

Přes určité potíže při projednávání a schvalování vstoupila 1. dubna v účinnost novela zákona o dani z přidané hodnoty. Jedná se o zákon č. 47/2011 Sb., který byl publikován v částce 17 Sbírky zákonů. Jde o nejrozsáhlejší a nejvýznamnější změny v oblasti DPH od vstupu Česka do Evropské unie a účinnosti současného zákona o DPH. Zahrnuje změny, které přináší novela Směrnice Rady 2006/112/ES, ale i některé instituty, které tato Směrnice umožnila členským státům zavést na dobrovolné bázi.

Jak uvedl Jan Černohouz, daňový poradce z AK Kocián Šolc Balaštík: Novela se dotkne všech plátců a bude pro ně v mnoha případech znamenat nutnost úpravy daňových informačních systémů. Lze předpokládat, že se správci daně na změny, které novela přináší, zaměří, a pokud je plátci nebudou dostatečně důsledně reflektovat, může to pro ně znamenat zvýšené riziko penalizace.

Školení: Novela zákona o DPH. Praktické rady pro účetní

Jan Molín - new

V souvislosti s novelou zákona o DPH odstartoval server Podnikatel.cz školení, které vás zasvětí do problematiky s tímto tématem spojené.

V rámci školení se zaměříme v oblasti DPH na tato témata:

  • Místo plnění
  • Základ daně
  • Odpočet daně
  • Zvláštní režimy
  • Ručení za nezaplacenou daň, zvláštní způsob zajištění daně a registrace plátce DPH

Součástí školení bude i odborná diskuze, vše pod taktovkou zkušeného daňového poradce Jana Molína ze společnosti MIVO, s.r.o. REGISTRUJTE SE NYNÍ

Co důležitého novela přinesla?

Výrazné změny v oblasti uplatňování nároku na odpočet DPH

Plátci DPH budou muset pečlivě sledovat přijaté daňové doklady a použití dlouhodobého i ostatního majetku. Změny se týkají jak obecných podmínek pro uplatňování nároku na odpočet daně, tak korekce nároku na odpočet daně u pořizovaného majetku a úpravy odpočtu daně u dlouhodobého majetku. Čtěte také: Na kolik reforma skutečně sníží přímou daňovou zátěž OSVČ a firem?

Například se jedná o možnost uplatnit nárok na odpočet až za zdaňovací období, kdy má plátce k dispozici daňový doklad. V praxi to znamená, že pokud bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění 26. květen, daňový doklad bude vystaven 29. května, ale plátce obdrží daňový doklad až 5. června 2011, bude si moci uplatnit nárok na odpočet daně až v daňovém přiznání za měsíc červen. Dosud se nárok uplatňoval v měsíci uskutečnění zdanitelného plnění.

Změny v opravách základu daně a výše daně

Novela zavedla povinnost opravit základ daně a výši daně ve vyjmenovaných případech. A to i v případech, kdy dochází ke snížení daňové povinnosti. Například se jedná o snížení ceny, ke kterému dojde po dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo při vrácení části zdanitelného plnění. Čtěte také: Náklady právnických osob po novele zákona o daních z příjmů

Nově se zavádí oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. Zákon umožňuje plátci daně vynárokovat zpět část DPH zaplacené na výstupu, pokud dlužník nezaplatil za poskytnuté plnění. Podmínky pro provedení opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení jsou následující:

  • dlužník se nachází v insolvenčním řízení a insolvenční soud rozhodl o způsobu řešení jeho úpadku,
  • pohledávka vznikla aspoň 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku a
  • věřitel řádně přihlásil svoji pohledávku nejpozději ve lhůtě stanovené rozhodnutím soudu o úpadku, pohledávka byla zjištěna a v insolvenčním řízení se k ní přihlíží.

Opravu výše daně nelze provést u kapitálově či personálně spojených osob a u podnikatelů ve sdružení. Věřitel vystaví a každému dlužníkovi doručí zvláštní opravný daňový doklad, povede jejich evidenci a přiloží ji k daňovému přiznání včetně kopie všech opravených daňových dokladů, sděluje Gabriela Magsumová, daňový poradce ze společnosti APOGEO. Dodává, že lhůta pro provedení této opravy je 3 roky od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo původní zdanitelné plnění. V případě úhrady pohledávky bude věřitel povinen daň opět finančnímu úřadu doplatit. Zavádí se definice dlouhodobého majetku. Ta je důležitá např. při uplatnění nároku na odpočet daně, pokud se tento majetek používá z části pro jiné než ekonomické činnosti, nebo při úpravách nároku na odpočet daně související s tímto majetkem. Čtěte také: Jak se změní výše důchodu po penzijní reformě? Čtěte pohledy odborníků

Zavádí se definice dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností

Změna se dotkne plátců, kteří použijí takový majetek pro účely, pro které mají nárok na odpočet v krácené výši. Nově se za fikci dodání zboží považuje také uvedení do stavu způsobilého k užívání dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností. Mohlo by se například jednat o budovu, jejíž základy postaví jeden dodavatel, hrubou stavbu jiný dodavatel a dokončovací práce si plátce zhotoví sám. Z plnění přijatých v souvislosti s pořízením takového majetku si bude moci plátce uplatnit plný nárok na odpočet. Na druhou stranu však bude hodnota této budovy pro plátce představovat hodnotu zdanitelného plnění na výstupu a plátce si současně uplatní z tohoto plnění daň na vstupu v krácené výši podle aktuální koeficientu, vysvětluje Jan Černohouz z AK Kocián Šolc Balaštík. Čtěte také: Novinky v daních právnických osob

Změna místa plnění v oblasti kultury, umění, sportu, vědy vzdělávání a zábavy

Při poskytnutí takové služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy vzdělávání a zábavy osobě povinné k dani se místo plnění určí dle sídla nebo místa podnikání této osoby.

Povinnost přiznat daň při poskytnutí služby

Jestliže bude poskytnuta služba osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční osobou, musí plátce přiznat daň i ze zálohy na tyto služby. Datum vystavení daňového dokladu již nebude pro povinnost přiznat daň rozhodující.

Režim přenesení daňové povinnosti

Byl zaveden zvláštní režim přenesení daňové povinnosti na plátce, který pořizuje zlato, odpad vznikající při výrobě kovů a šrot z vyjmenovaných kovů, emisní povolenky a od 1. 1. 2012 také stavební a montážních práce.

Institut ručení plátce

Odběratel nově ručí za daň nezaplacenou plátcem – poskytovatelem zdanitelného plnění. Tento institut by měl přinutit plátce k důslednému výběru svých dodavatelů. Čtěte také: Novela zákona o DPH ještě není účinná, přesto se mění tiskopis přiznání

Daň stanovená náhradním způsobem

Znatelně se zvýší postih na pozdní registraci. Dosud při pozdní registraci berňák vyměřil pouze náhradu za neuplatnění daně. Nově při nesplnění této povinnosti stanoví daň náhradním způsobem.

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).