Hlavní navigace

Jak vyplnit Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2008

10. 3. 2009
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Podnikatel po vyplnění daňového přiznání vyplní také Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ i pro svou zdravotní pojišťovnu. Vyúčtuje tím pojistné za rok 2008 a vypočítá nové zálohy, které bude platit v roce 2009.

Odevzdáním daňového přiznání povinnosti podnikatele rozhodně nekončí. Vyplnit a odevzdat na příslušnou správu sociálního zabezpečení musí také Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2008. Stejně tak i Přehled o příjmech a výdajích OSVČ podnikatel doručí své zdravotní pojišťovně.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2008 pro Českou správu sociálního zabezpečení

Růžovo-žlutý formulář Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2008 získáte přímo na územních pracovištích ČSSZ. Formulář si však můžete pohodlně opatřit ve formátu pdf na serveru Podnikatel.cz. Formulář není nutné mít vytištěný barevně, postačuje i výtisk černobílý.

Přehled je pouze dvoustránkový. Na první straně vyplňujete své identifikační údaje, údaje o samostatné výdělečné činnosti a údaje o příjmech a výdajích v roce 2008. Druhá strana slouží k informacím o vyúčtování případného přeplatku na pojistném a určení nové výše zálohy sociálního pojištění.

Vyplňujeme Přehled o příjmech a výdajích – strana 1

V úvodní části přehledu o příjmech a výdajích se označí, zda se jedná o řádný nebo opravný přehled. V případě, že podáváte přehled o příjmech a výdajích za rok 2008 poprvé, řádně v termínu, křížkem označíte řádný. Opravný se podává v případě, že bylo zjištěna nějaká chyba v již podaném přehledu, tudíž je nutné podat nový, opravný přehled.

Část první je určena pro vyplnění identifikačních údajů OSVČ. Zde se vyplní kromě údajů typu jméno, příjmení, datum narození a adresa, také variabilní symbol. Variabilní symbol je přidělený příslušnou Českou správou sociálního zabezpečení. Variabilní symbol uvádí ČSSZ i pojištěnec, tedy OSVČ při veškeré vzájemné komunikaci. Pokud variabilní symbol neznáte, najdete ho například v písemném vyúčtování záloh pojistného, které ČSSZ rozesílá pojištěncům, nebo, pokud si nejste jisti, je možnost se přímo obrátit na příslušnou Správu sociálního zabezpečení, kde vám bude variabilní symbol sdělen. Dalším důležitým identifikačním údajem je rodné číslo. V druhé části přehledu se uvádí údaje o samostatné výdělečné činnosti a daňovém přiznání.

Banner - Jak na daně

Důležitá informace je na řádku 9, ve kterém OSVČ určí, zda samostatná výdělečná činnost byla vykonávána jako hlavní, vedlejší nebo hlavnívedlejší. Označení, o jakou výdělečnou činnost se jedná, má vliv na výpočet vyměřovacího základu pro pojistné a následně také na určení výše pojistného. Čtěte více: Vedlejší samostatnou výdělečnou činnost oznamte včas

Řádky 10 – 13 vyplní OSVČ pouze jednoduchým označením varianty ano či ne. OSVČ pouze označuje tvrzení, která jsou uvedena v jednotlivých řádcích. Řádek 14 vyplňuje pouze OSVČ, které finanční úřad prodloužil lhůto pro předložení daňového přiznání. Řádek 15 vyplní poplatníci, kteří platí daň paušální částkou. Vedlejší samostatná výdělečná činnost podle § 9 odst. 6 písmena a) až f) Zákona č. 155/1995 je vykonávána v případě, že OSVČ:

 • je souběžně zaměstnána a příjmy ze zaměstnání dosahují alespoň 96 000 Kč,
 • pobírá částečný nebo plný invalidní důchod nebo starobní důchod,
 • měla nárok na rodičovský příspěvek nebo osobně pečuje o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I. nebo pečuje o osobu, která je závislá na péči jiné osoby (tj. osoby se středně těžkou závislostí, těžkou závislostí nebo úplnou závislostí),
 • vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách ČR,
 • byla nezaopatřeným dítětem,
 • byla ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody déle než 3 kalendářní měsíce.

V řádcích 16 – 21 vypíše osoba informace, které jsou důvodem pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Vypisuje zde i intervaly, odkdy dokdy skutečnost pro vedlejší činnost trvala.

Pokud je OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost souběžně zaměstnána, dokládá spolu s přehledem potvrzení od zaměstnavatele, že příjmy ze závislé činnosti přesáhly v roce 2008 již zmíněnou hranici 96 000 Kč.

Ve čtvrté části uvádí OSVČ příjmy a výdaje ze samostatné výdělečné činnosti a určí průměrný měsíční příjem, vypočtený vyměřovací základ, minimální vyměřovací základ a určený vyměřovací základ. Nově se v Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ uvádí také vyměřovací základ ze zaměstnání, a to z důvodu tzv. zastropení výše vyměřovacího základu pro výpočet pojistného. Čtěte více: Novinky v Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ 

Anketa

Měl by ČEZ své ceny ještě více snížit?

Příklad vyplnění 4. části Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2008

Paní Ptáčníková je OSVČ. Celý rok podnikala, vedla daňovou evidenci. Příjmy, ovlivňující základ daně v roce 2008, vykazuje ve výši 368 000 Kč, výdaje ovlivňující základ daně roku 2008, jsou 215 000 Kč. Na zálohách na důchodové pojištění zaplatila 25 500 Kč.

Vzhledem k tomu, že paní Ptáčníková nebyla v průběhu roku 2008 zaměstnána a nejsou známy žádné důvody pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti, její podnikání považujeme za hlavní činnost.

 • ř. 22 Příjmy 368 000 Kč
 • ř. 23 Výdaje 215 000 Kč
 • ř. 24 Příjmy – výdaje 153 000 Kč
 • ř. 25 Počet měsíců samostatné výdělečné činnosti hlavní: 12 vedlejší: 0
 • ř. 25a Samostatná výdělečná činnost alespoň po část měsíce, vyplní se údaje z řádku 25 po odpočtu měsíců, kdy OSVČ pobírala nemocenské dávky nebo peněžitou pomoc v mateřství. V našem příkladu zůstávají hodnoty stejné hlavní: 12 vedlejší: 0
 • ř. 26 Průměrný měsíční příjem (153 000 Kč : 12) 12 750 Kč Vypočítá se jako podíl řádku 24 a součtu měsíců uvedených v řádku 25a
 • ř. 26a Vyplňují jen osoby, které vykonávaly zároveň hlavní i vedlejší činnost.
 • ř. 27 Vypočtený vyměřovací základ (153 000×0,5) 76 500 Kč Tj. 50 % z rozdílu příjmů a výdajů, který je uveden v řádku 24 OSVČ, která vykonává jen vedlejší činnost, má stanovenou tzv. rozhodnou částku. V roce 2008 je to 51 744 Kč. Rozhodná částka se snižuje o 4312 Kč za každý měsíc, ve kterém nebyla vykonávána vedlejší činnost. Pokud OSVČ vykonávající vedlejší činnost nedosáhne rozhodné částky, v řádcích 27 až 30 uvede 0.
 • ř. 27a Vyplňují jen osoby, které vykonávaly zároveň hlavní i vedlejší činnost.
 • ř. 28 Minimální vyměřovací základ 76 500 Kč OSVČ, která vykonává hlavní činnost, uvede částku z řádku 27, nejméně však 64 680 Kč. Maximálně 1 034 880 Kč.
 • ř. 29 Určený vyměřovací základ 76 500 Kč OSVČ si může vyměřovací základ určit, částka nemůže být nižší než na řádku 28 a vyšší než maximální vyměřovací základ.
 • ř. 30 Pokud byla OSVČ souběžně zaměstnána, uvádí úhrn vyměřovacích základů ze zaměstnání. 
 • ř. 31 Součet řádku 29 a 30. Slouží ke zjištění celkového vyměřovacího základu. 76 500 Kč
 • ř. 32 Vyměřovací základ ze SVČ 76 500 Kč
 • ř. 33 Pojistné na DP (76 500 Kč x 0,296) 22 644 Kč Pojistné je 29,6 % z vyměřovacího základu, zaokrouhluje se na celé koruny nahoru.
 • ř. 34 Úhrn zaplacených záloh 25 500 Kč V účetnictví nebo daňové evidenci lze zjistit výši zaplacených záloh na pojistném.
 • ř. 35 Rozdíl mezi pojistným a úhrnem zaplacených záloh (řádek 34 – řádek 33) 2856 Kč

Paní Ptáčníková má přeplatek na pojistném. Na zálohách zaplatila více. O způsobu použití přeplatku rozhodne v části páté přehledu, na straně druhé. Přeplatek může využít na úhradu záloh na pojistné v roce 2009 nebo si nechá přeplatek vrátit na účet nebo poslat poštovní poukázkou. Čtěte více: Nejčastější chyby u sociálního a zdravotního pojištění

tip do článku - změny v účtárně - říjen 21

Část šestá slouží pro určení výše záloh na důchodové pojištění. Opět je nutné zde označit, zda se jedná o hlavní nebo vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. V řádku 36 OSVČ uvede měsíční vyměřovací základ, tj. řádek 24×0,5: řádek 25 V našem příkladu je to 153 000×0,5 : 12 = 6375 Kč. OSVČ vykonávající hlavní činnost, uvede minimální vyměřovací základ 5889 Kč a následně i minimální zálohu na pojistné ve výši 1720 Kč. V řádku 37 se uvede nová výše zálohy na důchodové pojištění pro rok 2009 (ř. 36×0,292) V našem příkladu 6375 Kč x 0,292 = 1862 Kč. Od roku 2009 dochází ke snížení výše pojistného na 29,2 % z vyměřovacího základu. Toto je nutné zohlednit při vyplňování řádku 37. Upozorňujeme jen, že v pokynech vyplnění přehledu za rok 2008 je uvedena stará sazba 29,6 %.

V části sedmé přehledu se uvádí údaje o spolupracující OSVČ. Čtěte více: Podnikatel.cz radí: O své příjmy se podělte s manželkou Část osmá slouží jako přihláška k účasti na důchodovém pojištění OSVČ, kterou může použít osoba, která při výkonu vedlejší činnosti nedosáhla rozhodné částky k účasti na důchodovém pojištění. Čtěte více: Víte, na co platíte sociální pojištění? Na důchod. Část devět se vyplňuje jen u opravného přehledu. Závěrečná desátá část je určena pro prohlášení o pravdivosti uvedených údajů, razítko a podpis. Uvádí se zde také počet příloh podávaných společně s přehledem.

Vyplněný přehled má OSVČ povinnost podat příslušné České správě sociálního zabezpečení nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podle Zákona o daních z příjmů podat daňové přiznání. Čtěte více: Vyplňujeme přiznání k dani z příjmů – základní část OSVČ musí podat přehled na svou zdravotní pojišťovnu. Formulář pro vyplnění získáte u pobočky své zdravotní pojišťovny nebo na webových stránkách konkrétní zdravotní pojišťovny.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).