Hlavní navigace

Změny zákona o daních z příjmů od roku 2014

2. 12. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.SXC.hu
O daňových změnách pro rok 2014 je definitivně rozhodnuto. Čtěte, co důležitého se mění v dani z příjmů fyzických i právnických osob.

O osudu novelizace daňových zákonů je rozhodnuto. Nová Poslanecká sněmovna je minulý týden potvrdila. Jako zákon s číslem 344/2013 Sb. nabývají definitivně účinnosti k 1. lednu 2014. Jedná se o 41 novel zákonů (42. schválená novela je účinná až od roku 2015). Především jde o změny navazující na nový občanský zákoníkzákon o obchodních korporacích. Přinášíme výčet vybraných změn důležitých jak pro fyzické, tak pro právnické osoby. 

Novela zákona o daních z příjmů

Ilustrační obrázek
Autor: www.SXC.hu

Změny zákona o daních z příjmů nabývají účinnosti k 1. lednu 2014. 

Předmět daně se rozšiřuje o nové druhy příjmů, takzvaných bezúplatných příjmů. Jde zejména o dopad zrušení zákona o dani dědické a dani darovací, dále úpravu příjmů plynoucích z provozu rodinného závodu nebo ze společenství jmění. V zákoně byly rozšířeny výjimky a osvobození bezúplatného nabytí. Novela zákona o daních z příjmů rovněž musela reagovat na nové pojmy a nové instituty. Například na zavedení nového druhu cenného papíru (kmenového listu společnosti s ručením omezeným), na operace vzájemného darování, na zavedení takzvaného svěřenského fondu, odkazu a dědické smlouvy, výměnku, podnikatelského pronájmu movitých věcí, pachtu, pachtýře a dalších.

Vybrané změny pro fyzické osoby i právnické osoby od roku 2014

1. Cenné papíry

Prodlužuje se lhůta pro osvobození pro majitele akcií, který se je rozhodne prodat. A to z šesti měsíců na tři roky od nabytí s přechodným ustanovením, jež z této podmínky vyjímá cenné papíry nabyté do konce roku 2013 a zachovává u nich původní lhůtu pro osvobození. Současně dochází k zavedení ročního limitu 100 000 korun pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, které nejsou součástí obchodního majetku.

2. Autorské honoráře

Zvyšuje se limit pro zdanění příjmů autorů zvláštní sazbou daně. Pokud úhrn autorských honorářů od jednoho plátce (jedno nakladatelství, jedna redakce apod.) nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 korun, budou příjmy zdaněny plátcem konečnou srážkovou 15% daní (dosavadní limit je 7000 korun). Na žádost poplatníka je plátce daně povinen do 10 dnů od podání žádosti vystavit doklad o vyplacených příjmech a sražené dani za období, za které byl poplatníkovi vyplacen uvedený autorský příjem. 

3. Srážková daň u dohod

Pro uplatnění srážkové daně u dohod o provedení práce se současný limit 5000 korun zvyšuje na 10 000 korun (samozřejmě za předpokladu, že poplatník nepodepíše prohlášení k dani). Jedná se o součást první fáze zavedení jednoho inkasního místa. Způsob zdanění příjmů ze závislé činnosti u dohod o provedení práce je upraven tak, aby samostatným základem daně pro daň vybíranou srážkou byly stejné příjmy jako příjmy, které nepodléhají odvodům sociálního a zdravotního pojištění. To by dle zákonodárců v budoucnu komplikovalo správu jednoho inkasního místa. 

4. Nezdanitelná částka  - dary fyzických a právnických osob 

Zvyšuje se limit odčitatelných položek od základu daně v případě darů a současně se slovo dary nahrazuje slovem bezúplatné plnění. Maximální uplatnitelná výše hodnoty daru u fyzických osob bude 15 % ze základu daně. U právnických osob dochází ke sjednocení limitu na 10 %. 

5. Zdanění příjmů z praxe

Od daně z příjmů se osvobozují výdělky studentů za práci v rámci jejich praxe. Výdělky studentů nebudou nadále podléhat odvodům sociálního a zdravotního pojištění. 

6. Příležitostné příjmy

Limit osvobození u příležitostných příjmů, zemědělské výroby nebo pronájmu se zvyšuje na maximálně 30 000 korun ročně (obdobně byl zvýšen maximální počet včelstev u příjmů z chovu včel z dosavadních 40 na 60. Jedno včelstvo je oceněno částkou 500 korun). 

7. Motivační příspěvek a podpora vzdělávání

Zvyšuje se motivační příspěvek poskytnutý žákovi nebo studentovi jako daňově uznatelná položka v případě středních škol s dosavadních 2000 korun na 5000 korun, u vysokých škol z dosavadních 5000 korun na 10 000 korun. Motivačním příspěvkem se rozumí stipendium, příspěvek na stravování, ubytování, vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních související s budoucím výkonem profese, jízdné v prostředcích hromadné dopravy do místa vzdělávání a na pořízení osobních ochranných prostředků a pomůcek. U motivačního příspěvku nadále platí, že na straně studenta nepodléhá odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Samozřejmě podléhá daním z příjmů, ovšem vlivem uplatnění slev na dani se jejich daňová povinnost obvykle zcela eliminuje. Podrobněji v článku: Motivační příspěvek na vzdělávání uplatníte do nákladů. Třeba i na vlastní dítě 

Současně se zavádí nové odčitatelné položky od základu daně na podporu odborného vzdělávání. Jedná se o nové § 34 f, 34 g, 34 h zákona o daních z příjmů (pořízení majetku pro účely vzdělávání a odpočet výdajů na žáky nebo studenty ve výši 200 korun na hodinu podle počtu hodin uskutečněných v období na pracovišti poplatníka v rámci praktického vyučování, odborné praxe, vzdělávací činnosti v rámci části akreditovaného studijního programu vysoké školy. Čtěte více: Chystá se výrazné snížení daně podporou vzdělávání. Zjistili jsme přesná čísla

8. Pacht obchodního závodu

Vkládá se nové ustanovení § 32b zákona o daních z příjmů, takzvaný pacht obchodního závodu. Pachtýř obchodního závodu, který má písemný souhlas propachtovatele k odpisování, postupuje při uplatňování odpisů hmotného majetku a nehmotného majetku obdobně podle ustanovení o odpisování při zajištění dluhu převodem práva. Při pachtu obchodního závodu se zvyšuje výsledek hospodaření u:

  • a) pachtýře o rozdíl mezi odpisy podle právního předpisu upravujícího účetnictví a pachtovným a dále o výši pohledávky, která na něj přechází na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu, a to ve výši, v jaké ji neuhradil propachtovateli,
  • b) propachtovatele o částku ve výši dluhu zachyceného na rozvahových účtech, který přechází na pachtýře na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu, a to ve výši, v jaké ho neuhradil pachtýři.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).