Hlavní navigace

Chystá se výrazné snížení daně podporou vzdělávání. Zjistili jsme přesná čísla

19. 8. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: www:isifa.com
Zcela nové podmínky poskytování praxe na pracovišti přináší novela zákona o daních z příjmů. Čtěte o nových odpočtech na majetek i paušálech na studenty.

Změna zákona o daních z příjmů, která momentálně vstupuje do 2. čtení, je zaměřena na podporu vzdělávání. Podle zákonodárců má přispět ke zvýšení kvality vzdělávání a snížení nezaměstnanosti absolventů.

Větší možnosti získání praxe motivací zaměstnavatelů

V novele zákona o daních z příjmů (sněmovní tisk č. 951) se píše, že zaměstnavatelé po uchazečích vyžadují schopnost umění jednat s lidmi, praktické dovednosti a znalost praxe, schopnost prezentace a sebeprezentace, komunikační dovednosti, samostatnost, loajalitu a schopnost řešit stresové situace. Jako nejzásadnější problém pak vidí málo praktických zkušeností absolventů. Potíží je i struktura absolventů odborného vzdělávání. Část z nich nenajde na trhu práce uplatnění, jiné obory naopak trpí nedostatkem odborníků. Je zřejmé, že nabídka studijních oborů by měla vycházet jak z preferencí žáků, tak z potřeb zaměstnavatelů. Podle důvodové zprávy k novele zákona je jedním z dílčích kroků, jak toho dosáhnout, poskytování přípravy na pracovišti, čímž zaměstnavatel dává najevo svůj zájem o určité dovednosti.

Zaměstnavatelé, kteří by přispěli k získání praktických zkušeností a tím si zároveň připravili své budoucí pracovníky, je třeba namotivovat vhodným opatřením. Z toho důvodu je tu změna zákona o daních z příjmů v podobě daňových odpisů ze základu daně na investice vztažené do vzdělávání.

5 navržených změn zákona o daních z příjmů

1. Zvýšení motivačního příspěvku

Upravuje se paragraf 24 odst. 2 písm. zu, tj. zvýšení motivačního příspěvku poskytnutého na základě smluvního vztahu žákovi nebo studentovi připravujícímu se pro poplatníka na výkon profese, a to do výše 5000 korun měsíčně (dosud 2000 korun). V případě studenta vysoké školy až do výše 10 000 Kč měsíčně (dosud 5000 korun). Motivačním příspěvkem se rozumí stipendium, příspěvek na stravování, ubytování, vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních související s budoucím výkonem profese, jízdné v prostředcích hromadné dopravy do místa vzdělávání a na pořízení osobních ochranných prostředků a pomůcek poskytovaných nad rámec zvláštních právních předpisů. 

V případě schválení novely zákona bude podstatně zvýšena již existující odečitatelná položka na stipendia, tedy takzvaný motivační příspěvek. Opatření reflektuje na zvyšování nákladů spojených se studiem a snaží se předcházet negativním důsledkům předpokládaného zavedení školného na vysokých školách.

2. Položky odčitatelné od základu daně

Paragraf 34 zákona o daních z příjmů by nově umožnil od základu daně odečíst odpočet na podporu výzkumu, vývoje a odborného vzdělávání. Odpočet, který nebylo možné odečíst z důvodů nízkého základu daně nebo daňové ztráty, půjde odečíst nejpozději ve třetím období následujícím po období, ve kterém vznikl. Uplatněný odpočet na podporu odborného vzdělávání zůstane zachován, pokud majetek, pořízený pro účely odborného vzdělávání, bude pro účely odborného vzdělávání používán v deklarovaném rozsahu po dobu nejméně tří po sobě jdoucích zdaňovacích období. V opačném případě by se postupovalo podle upraveného § 23 tohoto zákona, a to doúčtováním daně.

3. Doúčtování daně v případě nesplnění podmínek

V § 23 zákona o daních z příjmů je upravena věta v odstavci 3, kdy se výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji zvyšuje o částky uplatněné v předchozích zdaňovacích obdobích nebo v obdobích, za která se podává daňové přiznání, jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, pokud následně došlo k porušení podmínek pro jejich uplatnění jako výdaje (nákladu) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém k porušení došlo; částky uplatněné jako odečet od základu daně, pokud následně došlo k porušení podmínek pro jejich uplatnění jako odečtu od základu daně, a to ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém k porušení došlo. 

Opatření tedy rozšiřuje stávající ustanovení § 34 tak, aby bylo aplikovatelné na odpočty na odborné vzdělávání a zároveň zamezuje zneužívání odpočtů. Je nutné umožnit doúčtování daně v případě nesplnění podmínek během tří let od uplatnění odpisu. Zařízení se zvýhodněnými odpisy totiž musí být tři roky využíváno pro účely odborné výuky.

4. Odpočet na odborné vzdělávání

Paragraf 34a stanovuje výši odpočtu na podporu výzkumu, vývoje a nově i odborného vzdělávání. Odpočet výdajů na majetek pořízený pro účely odborného vzdělávání od základu daně v roce uvedení majetku do užívání při současném odepisování tohoto majetku činí:

  • 110 % vstupní ceny majetku při použití tohoto majetku na odborné vzdělávání ve více než 50 % doby provozu, nebo
  • 50 % vstupní ceny majetku při použití tohoto majetku na odborné vzdělávání v nejméně 30 % a nejvýše 50 % doby provozu.
Ilustrační obrázek
Autor: www:isifa.com

Chystají se nové odpočty při pořízení majetku využitého pro praxi a paušály na studenty.

Vstupní cena majetku přitom nesmí překročit výši 2 000 000 korun, na 400 hodin praktického vyučování nebo odborné praxe na pracovišti poplatníka na jednoho žáka nebo studenta. Odpočet výdajů na majetek bezplatně převedený za účelem odborného vzdělávání do užívání školy či školského zařízení pro zájmové vzdělávání činí 110 % vstupní ceny majetku.

Odpočet výdajů vynaložených v období na žáka či studenta účastnícího se praktického vyučování nebo odborné praxe na pracovišti poplatníka od základu daně paušální částkou činí:

  • 80 000 Kč na 1 žáka či studenta, který se aktivně účastní praktického vyučování nebo odborné praxe na pracovišti poplatníka v souhrnné délce více než 400 hodin za rok,
  • 40 000 Kč na 1 žáka či studenta, který se aktivně účastní praktického vyučování nebo odborné praxe na pracovišti poplatníka v souhrnné délce nejméně 200 a nejvýše 400 hodin za rok.

Výdaji vynaloženými na odborné vzdělávání zahrnovanými do odpočtu se rozumí výdaje, které poplatník vynaložil na pořízení hmotného majetku zařazeného v odpisových skupinách 1, 2 a 3 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu za účelem odborného vzdělávání. Dále na pořízení softwaru za účelem odborného vzdělávání. Samozřejmě musí být evidovány odděleně od ostatních výdajů (nákladů). Nepatří sem výdaje vynaložené na vzdělávání, na které byla byť jen částečně poskytnuta podpora z veřejných zdrojů.

Novela tedy definovala dvě míry odpisů podle časového poměru využívání pořízeného majetku ke vzdělávacím účelům vůči celkovému využití. Firma by mohla sdílet zařízení jak pro účely výuky, tak pro účely běžného výrobního provozu. Proto jsou tu dvě pásma zvýhodněného odepisování, tj. při využití nadpoloviční doby provozu pro účely výuky a při využití 30 – 50 % provozního času. Se zvýhodněnými odpisy vybavení, které je využíváno z méně než třicetiprocentní výuce, návrh nepočítá. Firmy budou rovněž moci využít dvě paušální částky odpočtu od základu daně pro firmy, které poskytují vzdělávání na pracovišti (praxi, stáž apod.), které se budou odvíjet od délky setrvání studenta na pracovišti během jednoho roku.

5. Odborné vzdělávání

Současně je zcela novým § 34f definován pojem „odborné vzdělávání“. Odborným vzděláváním je:

  • a) vzdělávací činnost v rámci praktického vyučování nebo praktické přípravy uskutečňované na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělávání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování nebo odborné praxe a o podmínkách pro jejich konání,
  • b) školské služby poskytované ve školských zařízeních, které jsou zapsány ve školském rejstříku a které doplňují nebo podporují praktické vzdělávání ve školách podle písmene a), nebo s ním přímo souvisejí,
  • c) pravidelná praktická vzdělávací a praktická zájmová činnost poskytovaná ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání,
  • d) praktická vzdělávací činnost poskytovaná na vysokých školách v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných v rámci akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných podle zvláštních právních předpisů, v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných jako Univerzita třetího věku, praktická vzdělávací činnost v rámci plnění povinné školní docházky žáků ve školách zřízených na území České republiky a nezapsaných do školského rejstříku, v níž ministr školství, mládeže a tělovýchovy povolil plnění povinné školní docházky.

V případě schválení nabude novela zákona účinnosti prvním dnem následujícím po dni uveřejnění ve Sbírce zákonů. Pro snazší orientaci v připravovaných změnách připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu vzorový příklad motivace zaměstnavatelů k podpoře vzdělávání snížením daně z příjmů.

Příklad MPO k novele zákona

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).