Hlavní navigace

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

Firma ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 5446, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 499 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25677888

Sídlo:

Radlická 333/150, Praha Radlice, 150 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

3. 7. 1998

DIČ:

Skupinove_DP

Aktuální kontaktní údaje ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

66300 Správa fondů

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 5446, Městský soud v Praze

Obchodní firma

O.B.INVEST, investiční společnost, a.s. od 3. 7. 1998

Obchodní firma

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost od 31. 12. 2011

Obchodní firma

ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB do 31. 12. 2011 od 5. 3. 2003

Obchodní firma

OB Invest, investiční společnost, a.s. do 5. 3. 2003 od 6. 4. 2000

Právní forma

Akciová společnost od 3. 7. 1998

adresa

Radlická 333/150
Praha 5 15057 od 21. 6. 2007

adresa

Perlová 371/5
Praha 1 11000 do 21. 6. 2007 od 5. 3. 2003

adresa

Škrétova 490/12
Praha 2 12000 do 5. 3. 2003 od 2. 10. 2002

adresa

Milíčova 470/6
Praha 3 13000 do 2. 10. 2002 od 18. 2. 2002

adresa

Milíčova 6
Praha 3 13000 do 18. 2. 2002 od 3. 7. 1998

Předmět podnikání

Společnost je oprávněna podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění v rozsahu uvedeném v povolení uděleném Českou národní bankou: - obhospodařovat investiční fondy nebo zahraniční investiční fondy; - provádět administraci investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů; - obhospodařovat majetek zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management); - poskytovat investiční poradenství týkající se investičních nástrojů. od 2. 9. 2014

kolektivní investování podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění (dále jen "zákon o kolektivním investování") a činnosti uvedené v ustanovení § 15 zákona o kolektivním investování v rozsahu povolení u děleného Českou národní bankou do 2. 9. 2014 od 21. 6. 2007

předmětem podnikání společnosti je kolektivní investování podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění (dále jen "zákon o kolektivním investování") a činnosti uvedené v ustanovení § 15 zákona o kelektivn ím investování v rozsahu povolení uděleného Komisí pro cenné papíry do 21. 6. 2007 od 9. 8. 2005

předmětem podnikání společnosti je kolektivní investování podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění (dále jen "zákon o kolektivním investování") a činnosti uvedené v ustanovení § 15 zákona o kelektivn ím investování do 9. 8. 2005 od 13. 8. 2004

Shromažďovat peněžní prostředky v podílových fondech a obhospodařovat majetek v podílových fondech v souladu se zákonem č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen "zákon o investičních společnostech a i nvestičních fondech) a statuty podílových fondů. do 13. 8. 2004 od 7. 11. 2003

Obhospodařovat majetek investičních fondů v souladu se zákonem, statuty obhospodařovaných investičních fondů a obhospodařovatelskými smlouvami. do 13. 8. 2004 od 7. 11. 2003

Obhospodařovat majetek penzijních fondů v souladu se zákonem, statuty obhospodařovaných penzijních fondů a obhospodařovatelskými smlouvami. do 13. 8. 2004 od 7. 11. 2003

Kupovat, prodávat, půjčovat a půjčovat si cenné papíry na vlastní účet, v souladu a v rozsahu stanoveném zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a dalšími platnými právními předpisy. do 13. 8. 2004 od 7. 11. 2003

shromažďovat peněžní prostředky vydáváním podílových listů, z takto shromážděných peněžních prostředků vytvářet podílové fondy a obhospodařovat majetek v podílových fondech podle statutů těchto fondů, pokud zákon č. 248/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů nestanoví jinak, do 7. 11. 2003 od 3. 7. 1998

obhospodařovat majetek investičních fondů podle obhospodařovatelských smluv, do 7. 11. 2003 od 3. 7. 1998

obhospodařovat majetek penzijních fondů podle obhospodařovatelských smluv v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem, do 7. 11. 2003 od 3. 7. 1998

kupovat, prodávat, půjčovat a půjčovat si cenné papíry na vlastní účet do 7. 11. 2003 od 3. 7. 1998

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 3. 7. 2014

Na společnost ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (před sloučením ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB), IČ: 25677888, se sídlem Radlická 333/150, PSČ: 150 57, Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5446, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající společnosti ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB, IČ: 63999463, se sídlem Radlická 333/150, PSČ: 150 57, Praha 5 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3544. V souvislosti s fúzí došlo ke změně obchodní firmy z ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB na ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost a ke zm ěně výše základního kapitálu z 216000000 Kč na 499000000 Kč, s čímž souvisí i změna počtu akcií z 216 kusů na 499 kusů. od 31. 12. 2011

Na společnost ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB přešlo jmění zaniklé společnosti První investiční společnost, a.s. se sídlem Praha 1, Perlová 371/5, PSČ: 115 20, IČ: 002 55 149, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Pra ze, oddíl B, vložka 365. od 13. 1. 2004

Společnost je právní nástupcem obchodní společnosti O.B.INVEST, investiční společnost, spol. s r.o., IČ 44 26 74 87, se sídlem U Rajské zahrady 3, 130 00 Praha 3. od 7. 11. 2003

Jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady společnosti rozhodl dne 21. července 2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií nepeněžitými vklady za těchto podmínek: 1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 191.000.000,- Kč (slovy: stodevadesátjednamiliónů korun českých) na částku 216.000.000,- Kč (slovy: dvěstěšestnáctmiliónů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základní ho kapitálu, tj. nad částku 191.000.000,- Kč, se nepřipouští. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: počet: 191 ks (slovy: sto devadesát jeden kus) jmenovitá hodnota: 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) druh: kmenová forma: na jméno podoba: listinná 3. Akcie budou v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu, tj. všech 191 ks nových akcií v souhrnné jmenovité hodnotě 191.000.000,- Kč, upsány nepeněžitými vklady, takže stávající akcionář nebude mít přednostní právo k upsání těchto akcií, a tyto akcie b udou nabídnuty následujícím společnostem, jako předem určeným zájemcům ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku: a) Československá obchodní banka, a.s., se sídlem 115 20 Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14, IČ 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B.XXXVI, vložka 46; b) Auxilium, a.s., se sídlem 111 50 Praha 1, Jindřišská 16/937, IČ 25636855, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5146. 4. Československá obchodní banka, a.s. upíše 158 akcií a Auxilium, a.s. upíše 33 akcií. 5. Emisní kurs upisovaných, tzn, všech nově vydávaných akcií, se stanovuje částkou 3.031.989,53,- Kč (slovy: tři miliony třicet jeden tisíc devět set osmdesát devět korun českých padesát tři haléřů) za jednu akcii. 6. Emisní ážio ve výši 388.110.000,- Kč (slovy: tři sta osmdesát osm milionů sto deset tisíc korun českých), které tvoří rozdíl mezi hodnotou nepeněžitých vkladů, tj. částkou 579.110.000,- Kč, a jmenovitou hodnotou akcií, tj. částkou 191.000.000,- Kč, bud e převedeno na účet emisního ážia Společnosti. 7. Předmětem nepeněžitých vkladů do základního kapitálu Společnosti je 5.906 akcií společnosti První investiční společnost, a.s., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl, vložka 365 (dále je "PIAS"). Akcie PIAS mají jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč a jsou vydány jako kmenové akcie na jméno v listinné podobě. 8. Československá obchodní banka, a.s. vloží do základního kapitálu Společnosti 4.878 akcií PIAS, které byly ke dnei 30. dubna 2003 oceněny nezávislým znalcem na částku 478.309.952,59 Kč, přičemž Československé obchodní bance, a.s. bude za tento nepeněži tý vklad vydáno 158 nových kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč. 9. Auxilium, a.s. vloží do základního kapitálu Společnosti 1.028 akcií PIAS, které byly ke dni 30. dubna 2003 oceněny nezávislým znalcem na částku 100.800.047,41 Kč, přičemž společnosti Auxilium, a.s. bude za tento nepeněžitý vklad vydáno 33 nových kmenov ých akcií Společnosti na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč. 10. Jediný akcionář shodně s rozhodnutím představenstva o hospodářské využitelnosti vkladu konstatuje, že předmětný nepeněžitý vklad je pro Společnost ve vztahu k jejímu předmětu podnikání hospodářsky využitelný. Společnost navýšením základního kapitálu z íská kontrolu nad jinou investiční společností, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování upravené zákonem č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Propojením obou společností předpokládá jediný akcionář prohloubení efektivity a výnosnosti obou společností, a proto má za to, že upsání akcií uvedených nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu Společnosti. 11. Akcie nového druhu nebudou vydány, vydání poukázek na akcie se nepřipouští. 12. ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB, jako jediný akcionář Společnosti ukládá představenstvu Společnosti, aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do 30 dnů od přijetí tohot o rozhodnutí a oznámilo společnostem Československá obchodní banka, a.s. a Auxilium, a.s. podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastane. 13. Upsání akcií Společnosti smlouvami o upsání akcií uzavřených mazi Společností a společnostmi Československá obchodní banka, a.s. a Auxilium, a.s. (dále též "upisovatelé") bude ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovac í podmínku pro případ, že nabude právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 14. Představesntvo Společnosti je povinno předat upisovatelům návrh na uzavření smluv o upsání akcií podepsaný jménem Společnosti společně s oznámením, že byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Text návrhu smluv o upsání akcií , které budou uzavřeny mezi Společností a společnostmi Československá obchodní banka, a.s. a Auxilium, a.s., tvoří přílohy č. 3 a 4 notářského zápisu. 15. Společnosti Československá obchodní banka, a.s. a Auxilium, a.s., jako předem určení zájemci, upíší akcie Spolenčosti tím, že Společnosti doručí řádně podepsané smlouvy o úpisu akcií, které obdrželi od Společnosti podepsané jejím jménem, a to nejpozdě jí do 14 dní od doručení písmeného oznámení o podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, přičemž smlouvy o úpisu akcií mají být doručeny do výše uvedeného sídla Společnosti. 16. Představnestvo Společnosti je povinno oznámit upisovatelům nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku bez zbyteného odkladu poté, kdy toto usnesení nabude právní moci. Upisovatelé jsou povinni zcela splatit emisní k urz upsaných akcií nepeněžitým vkladem nejpozději do 5 dní od doručení oznámení o nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku představenstvem Společnosti. Emisní kurz bude splacen protokolárním předáním předmětných akcií a provedením rubopisu v sídle Společnosti. 17. Představenstvo Společnosti je povinno podat návrh na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku nejpozději do 14 dní od splnění obou těchto skutečností, tj. od nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obch odního rejstříku a úplného splacení emisního kurzu všech akcií, upsaných upisovateli. do 22. 10. 2003 od 8. 9. 2003

Kapitál

Základní kapitál

vklad 499 000 000 Kč

od 31. 12. 2011

Základní kapitál

vklad 216 000 000 Kč

do 31. 12. 2011 od 22. 10. 2003

Základní kapitál

vklad 25 000 000 Kč

do 22. 10. 2003 od 3. 7. 1998
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 499 od 31. 12. 2011
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 216 do 31. 12. 2011 od 22. 10. 2003
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 25 do 22. 10. 2003 od 5. 3. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 25 do 5. 3. 2003 od 3. 7. 1998

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Michal Babický

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2021

vznik členství: 16. 9. 2021

Stoupající 801/26, Praha, 190 00, Česká republika

Jiří Vévoda

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 6. 2018

vznik členství: 29. 3. 2018

Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Johan Marcel R Lema

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2018

vznik členství: 20. 9. 2017

vznik funkce: 12. 10. 2017

Schoonstraat 23A, Evergem, 9 940, Belgické království

Historické vztahy

Ing. Petr Hutla

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 5. 2017 - Poslední vztah: 2. 6. 2018

vznik členství: 23. 3. 2017

zánik členství: 29. 3. 2018

Na vrších 1490/7, Praha, 100 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Petr Hutla

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 5. 2017 - Poslední vztah: 2. 6. 2018

vznik členství: 23. 3. 2017

zánik členství: 29. 3. 2018

Na vrších 1490/7, Praha, 100 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Michal Babický

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2016 - Poslední vztah: 9. 11. 2021

vznik členství: 15. 9. 2016

zánik členství: 15. 9. 2021

Stoupající 801/26, Praha, 190 00, Česká republika

Dirk Mampaey

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 2. 2016 - Poslední vztah: 12. 1. 2018

vznik členství: 10. 6. 2014

zánik členství: 30. 8. 2017

vznik funkce: 30. 11. 2015

zánik funkce: 30. 8. 2017

De Schietboog 99, Schilde, 2 970, Belgické království

Dirk Mampaey

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 2. 2016 - Poslední vztah: 12. 1. 2018

vznik členství: 10. 6. 2014

zánik členství: 30. 8. 2017

vznik funkce: 30. 11. 2015

zánik funkce: 30. 8. 2017

De Schietboog 99, Schilde, 2 970, Belgické království

Mgr. Bc. Jana Urbánková

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2015 - Poslední vztah: 30. 11. 2016

vznik členství: 19. 2. 2015

zánik členství: 15. 9. 2016

Na výsluní 291, Albrechtice nad Orlicí, 517 22, Česká republika

Mgr. Bc. Jana Urbánková

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2015 - Poslední vztah: 30. 11. 2016

vznik členství: 19. 2. 2015

zánik členství: 15. 9. 2016

Na výsluní 291, Albrechtice nad Orlicí, 517 22, Česká republika

ing. Marek Ditz

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 2014 - Poslední vztah: 25. 5. 2017

vznik členství: 10. 6. 2014

zánik členství: 23. 3. 2017

U Císařské cesty 188, Praha, 103 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

ing. Marek Ditz

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 2014 - Poslední vztah: 25. 5. 2017

vznik členství: 10. 6. 2014

zánik členství: 23. 3. 2017

U Císařské cesty 188, Praha, 103 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Chris Sterckx

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 2014 - Poslední vztah: 30. 11. 2016

vznik členství: 10. 6. 2014

zánik členství: 2. 9. 2016

de Selliers de Moranvillelaan 70, Brussels, 1 082, Belgické království

Chris Sterckx

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 2014 - Poslední vztah: 30. 11. 2016

vznik členství: 10. 6. 2014

zánik členství: 2. 9. 2016

de Selliers de Moranvillelaan 70, Brussels, 1 082, Belgické království

Dirk Mampaey

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 2014 - Poslední vztah: 4. 2. 2016

vznik členství: 10. 6. 2014

De Schietboog 99, Schilde, 2 970, Belgické království

Ing. Tomáš Jirgl

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2014 - Poslední vztah: 23. 5. 2015

vznik členství: 10. 3. 2014

zánik členství: 2. 9. 2014

Donínská 1764, Praha 9, 190 16, Česká republika

Nik Vincke

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2013 - Poslední vztah: 2. 9. 2014

vznik členství: 4. 3. 2013

zánik členství: 10. 6. 2014

Nebušická 868, Praha 6, 164 00, Česká republika

Jaroslav Mužík

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2012 - Poslední vztah: 4. 2. 2016

vznik členství: 8. 11. 2012

zánik členství: 30. 11. 2015

vznik funkce: 23. 11. 2012

zánik funkce: 30. 11. 2015

Benátská 1712/3, Praha, 128 00, Česká republika

RNDr. Jiří Sušický

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2012 - Poslední vztah: 2. 9. 2014

vznik členství: 30. 10. 2012

zánik členství: 28. 5. 2014

Havlůjové 1032, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Mária Rojíková

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2012 - Poslední vztah: 2. 9. 2014

vznik členství: 30. 10. 2012

zánik členství: 28. 5. 2014

04419 Košice, Olešovany 121, Slovenská republika

Gert Rammeloo

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2012 - Poslední vztah: 30. 11. 2016

vznik členství: 26. 5. 2011

zánik členství: 26. 5. 2016

ul. Od Lasu 22, 05-510 Konstancin-Jeziorna, Polská republika

Gert Rammeloo

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2012 - Poslední vztah: 30. 11. 2016

vznik členství: 26. 5. 2011

zánik členství: 26. 5. 2016

ul. Od Lasu 22, 05-510 Konstancin-Jeziorna, Polská republika

Ing. Nicole Krajčovičová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2012 - Poslední vztah: 5. 10. 2012

vznik členství: 18. 1. 2012

zánik členství: 24. 9. 2012

Branaldova 1014/7, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Aleš Zíb

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2012 - Poslední vztah: 25. 10. 2012

vznik členství: 18. 1. 2012

zánik členství: 1. 10. 2012

Na Rozmezí 101, Písek, 397 01, Česká republika

Johan Lema

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2012 - Poslední vztah: 7. 12. 2012

vznik členství: 31. 12. 2011

zánik členství: 31. 10. 2012

Evergem, Schoonstraat 23A, 9940, Belgické království

Gert Rammeloo

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2011 - Poslední vztah: 7. 12. 2012

vznik členství: 26. 5. 2011

vznik funkce: 2. 9. 2011

zánik funkce: 23. 11. 2012

05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Od Lasu 22, Polská republika

Mgr. Martin Jarolím

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 7. 2011 - Poslední vztah: 28. 5. 2014

vznik členství: 26. 5. 2011

zánik členství: 4. 3. 2014

Nad Cementárnou 341/14, Praha 4, 147 00, Česká republika

Gert Rammeloo

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 7. 2011 - Poslední vztah: 17. 10. 2011

vznik členství: 26. 5. 2011

05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Od Lasu 22, Polská republika

Ing. Karel Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2011 - Poslední vztah: 2. 1. 2012

vznik členství: 24. 2. 2011

zánik členství: 31. 12. 2011

Kostelní 364/26, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Petr Hutla

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2010 - Poslední vztah: 21. 6. 2013

vznik členství: 20. 10. 2010

zánik členství: 19. 2. 2013

Na vrších 1490/7, Praha 10, 100 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Peter Marchand

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2010 - Poslední vztah: 12. 3. 2012

vznik členství: 1. 9. 2010

zánik členství: 10. 1. 2012

Geraardsbergen, Zavelstraat 120, PSČ 9500, Belgické království

Karel Heyndrickx

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 3. 2010 - Poslední vztah: 12. 7. 2011

vznik členství: 15. 10. 2009

zánik členství: 7. 5. 2011

vznik funkce: 3. 12. 2009

zánik funkce: 7. 5. 2011

Wezemaal, Aarschotsesteenweg 238, 3111, Belgické království

Karel Heyndrickx

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 11. 2009 - Poslední vztah: 18. 3. 2010

vznik členství: 15. 10. 2009

Wezemaal, Aarschotsesteenweg 238, 3111, Belgické království

Ing. Josef Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 7. 2009 - Poslední vztah: 6. 9. 2010

vznik členství: 4. 6. 2009

zánik členství: 22. 6. 2010

U Kříže 631/20, Praha 5, 158 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Luc Popelier

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 7. 2009 - Poslední vztah: 18. 11. 2009

vznik členství: 12. 5. 2009

zánik členství: 2. 10. 2009

vznik funkce: 5. 6. 2009

zánik funkce: 2. 10. 2009

Mechelen, Voosdonk 21, PSČ 2801, Belgické království

Ing. Petr Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 7. 2009 - Poslední vztah: 9. 3. 2011

vznik členství: 12. 5. 2009

zánik členství: 4. 2. 2011

U Kříže 609/2, Praha 5, 158 00, Česká republika

Christof De Mil

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 2008 - Poslední vztah: 12. 7. 2011

vznik členství: 7. 10. 2008

zánik členství: 6. 5. 2011

Aalter, Brielstraat 13, 9880, Belgické království

Jeroen Van Leeuwen

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 2008 - Poslední vztah: 12. 3. 2012

vznik členství: 7. 10. 2008

zánik členství: 10. 1. 2012

třída Míru 90, Pardubice, 530 02, Česká republika

John Hollows

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2008 - Poslední vztah: 6. 9. 2010

vznik členství: 5. 12. 2007

zánik členství: 11. 5. 2010

Vlaamse Gaaienlaan 11, Tervuren, 3 080, Belgické království

Ing. Josef Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2007 - Poslední vztah: 13. 7. 2009

vznik členství: 3. 6. 2004

zánik členství: 3. 6. 2009

U Kříže 631/20, Praha 5, 158 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Christian Defrancq

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2006 - Poslední vztah: 13. 7. 2009

vznik členství: 2. 6. 2006

zánik členství: 11. 5. 2009

vznik funkce: 23. 6. 2006

zánik funkce: 11. 5. 2009

Kortenberg 23, Zonnelaan, 3 070, Belgické království

Erwin Schoeters

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2006 - Poslední vztah: 13. 7. 2009

vznik členství: 8. 12. 2005

zánik členství: 11. 5. 2009

Verbrandelei 21, Wommelgem, 2 160, Belgické království

Guido Segers

předseda

První vztah: 21. 12. 2005 - Poslední vztah: 28. 6. 2006

vznik členství: 8. 12. 2005

zánik členství: 2. 6. 2006

vznik funkce: 9. 12. 2005

zánik funkce: 2. 6. 2006

Torenstraat 114,B-3110, Rotselaar, Belgické království

Stefan Duchateau

člen

První vztah: 21. 12. 2005 - Poslední vztah: 21. 12. 2005

vznik členství: 8. 12. 2005

Steengavenstraat 53,B-3530, Houthalen - Helchteren, Belgické království

Erwin Schoeters

člen

První vztah: 21. 12. 2005 - Poslední vztah: 28. 6. 2006

vznik členství: 8. 12. 2005

Mechelsesteenweg 155/40, Antverpy, Belgické království

Stefan Duchateau

člen

První vztah: 21. 12. 2005 - Poslední vztah: 12. 12. 2008

vznik členství: 8. 12. 2005

zánik členství: 7. 10. 2008

Steenhavenstraat 53,B-3530, Houthalen - Helchteren, Belgické království

Philippe Moreels

člen

První vztah: 21. 12. 2005 - Poslední vztah: 28. 2. 2008

vznik členství: 8. 12. 2005

zánik členství: 5. 12. 2007

Pařížská 128/22, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

člen

První vztah: 21. 12. 2005 - Poslední vztah: 12. 12. 2008

vznik členství: 8. 12. 2005

zánik členství: 3. 10. 2008

Ostrovní 5, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Josef Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2005 - Poslední vztah: 21. 6. 2007

vznik členství: 3. 6. 2004

Špindlerův Mlýn 9, 543 51, Česká republika

Johan De Ryck

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2005 - Poslední vztah: 21. 12. 2005

vznik členství: 3. 6. 2004

zánik členství: 8. 12. 2005

vznik funkce: 11. 6. 2004

zánik funkce: 8. 12. 2005

Norbertov 714/4, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Josef Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2004 - Poslední vztah: 9. 8. 2005

vznik členství: 3. 6. 2004

Dürerova 2169/2, Praha 10, 100 00, Česká republika

Johan De Ryck

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2004 - Poslední vztah: 9. 8. 2005

vznik členství: 3. 6. 2004

vznik funkce: 11. 6. 2004

Havlíčkovy sady 59, Praha 2, 120 00, Česká republika

Mgr. Martin Vít

První vztah: 7. 11. 2003 - Poslední vztah: 21. 12. 2005

vznik členství: 1. 8. 2003

zánik členství: 8. 12. 2005

Maiselova 25/4, Praha 1, 110 00, Česká republika

Mgr. Petr Vlasák

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2003 - Poslední vztah: 13. 8. 2004

vznik členství: 1. 8. 2003

zánik členství: 3. 6. 2004

vznik funkce: 18. 8. 2003

zánik funkce: 3. 6. 2004

Habrmannova 230, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Zbyněk Těhle

První vztah: 5. 3. 2003 - Poslední vztah: 13. 8. 2004

vznik členství: 4. 11. 2002

zánik členství: 3. 6. 2004

Chlístov 1, Benešov u Prahy, 256 01, Česká republika

Ing. Ivo Hoffman

První vztah: 2. 10. 2002 - Poslední vztah: 5. 3. 2003

zánik členství: 4. 11. 2002

vznik funkce: 22. 5. 2002

Leštínská 2336/24, Praha 9, 193 00, Česká republika

Ing. Libor Bosák

První vztah: 2. 10. 2002 - Poslední vztah: 7. 11. 2003

zánik členství: 1. 8. 2003

vznik funkce: 6. 2. 2002

Štěchovická 1402/7, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Jiří Hofta

První vztah: 2. 10. 2002 - Poslední vztah: 7. 11. 2003

zánik členství: 1. 8. 2003

vznik funkce: 6. 2. 2002

Choceradská 3120/8, Praha 4, 140 00, Česká republika

ing. Jiří Hofta

První vztah: 3. 7. 1998 - Poslední vztah: 19. 8. 2002

Choceradská 3120/8, Praha 4, Česká republika

Ing. Jindřich Pich

První vztah: 3. 7. 1998 - Poslední vztah: 19. 8. 2002

Ke Skále 182/18, Praha 4, Česká republika

ing. Libor Bosák

První vztah: 3. 7. 1998 - Poslední vztah: 19. 8. 2002

Štěchovická 1402/7, Praha 10, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Marek Fér

člen představenstva

První vztah: 29. 10. 2020

vznik členství: 28. 8. 2020

Tyršova 1170, Řevnice, 252 30, Česká republika

Petr Dolanský

člen představenstva

První vztah: 13. 5. 2019

vznik členství: 18. 3. 2019

Bratislavská 1488/6, Praha, 102 00, Česká republika

Nicole Krajčovičová

předsedkyně představenstva

První vztah: 13. 5. 2019

vznik členství: 27. 9. 2017

vznik funkce: 18. 3. 2019

Branaldova 1014/7, Praha, 155 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Jürgen Steven Verschaeve

člen představenstva

První vztah: 13. 5. 2019 - Poslední vztah: 29. 10. 2020

vznik členství: 21. 2. 2019

zánik členství: 27. 8. 2020

Mimosalaan 63, 2500 Lier, Belgické království

Jürgen Steven Verschaeve

předseda představenstva

První vztah: 1. 3. 2018 - Poslední vztah: 13. 5. 2019

vznik členství: 17. 8. 2017

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 14. 9. 2017

zánik funkce: 31. 12. 2018

Mimosalaan 63, Lier, 2 500, Belgické království

Ing. Nicole Krajčovičová

člen představenstva

První vztah: 12. 1. 2018 - Poslední vztah: 13. 5. 2019

vznik členství: 27. 9. 2017

Branaldova 1014/7, Praha, 155 00, Česká republika

Jaroslav Mužík MBA

předseda představenstva

První vztah: 22. 12. 2017 - Poslední vztah: 12. 1. 2018

vznik členství: 15. 12. 2015

zánik členství: 31. 5. 2017

vznik funkce: 21. 12. 2015

zánik funkce: 31. 5. 2017

Školní 334, Neveklov, 257 56, Česká republika

Jaroslav Mužík MBA

předseda představenstva

První vztah: 22. 12. 2017 - Poslední vztah: 12. 1. 2018

vznik členství: 15. 12. 2015

zánik členství: 31. 5. 2017

vznik funkce: 21. 12. 2015

zánik funkce: 31. 5. 2017

Školní 334, Neveklov, 257 56, Česká republika

Mgr. Jan Barta

člen představenstva

První vztah: 4. 2. 2016 - Poslední vztah: 30. 11. 2016

vznik členství: 11. 12. 2015

zánik členství: 30. 9. 2016

Na břevnovské pláni 1265/3, Praha, 169 00, Česká republika

Jaroslav Mužík MBA

předseda představenstva

První vztah: 4. 2. 2016 - Poslední vztah: 22. 12. 2017

vznik členství: 15. 12. 2015

vznik funkce: 21. 12. 2015

Benátská 1712/3, Praha, 128 00, Česká republika

Mgr. Jan Barta

člen představenstva

První vztah: 4. 2. 2016 - Poslední vztah: 30. 11. 2016

vznik členství: 11. 12. 2015

zánik členství: 30. 9. 2016

Na břevnovské pláni 1265/3, Praha, 169 00, Česká republika

Jaroslav Mužík MBA

předseda představenstva

První vztah: 4. 2. 2016 - Poslední vztah: 22. 12. 2017

vznik členství: 15. 12. 2015

vznik funkce: 21. 12. 2015

Benátská 1712/3, Praha, 128 00, Česká republika

Ing. Aleš Zíb

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2012 - Poslední vztah: 12. 1. 2018

vznik členství: 12. 10. 2012

zánik členství: 30. 9. 2017

U Kunratického lesa 1384/15, Praha, 148 00, Česká republika

Ing. Aleš Zíb

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2012 - Poslední vztah: 12. 1. 2018

vznik členství: 12. 10. 2012

zánik členství: 30. 9. 2017

U Kunratického lesa 1384/15, Praha, 148 00, Česká republika

Mgr. Jan Barta

předseda představenstva

První vztah: 25. 10. 2012 - Poslední vztah: 4. 2. 2016

vznik členství: 10. 12. 2010

zánik členství: 10. 12. 2015

vznik funkce: 16. 10. 2012

zánik funkce: 10. 12. 2015

Na břevnovské pláni 1265/3, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Nicole Krajčovičová

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2012 - Poslední vztah: 12. 1. 2018

vznik členství: 26. 9. 2012

zánik členství: 26. 9. 2017

Branaldova 1014/7, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Nicole Krajčovičová

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2012 - Poslední vztah: 12. 1. 2018

vznik členství: 26. 9. 2012

zánik členství: 26. 9. 2017

Branaldova 1014/7, Praha 5, 155 00, Česká republika

Johan De Ryck

předseda představenstva

První vztah: 19. 1. 2012 - Poslední vztah: 25. 10. 2012

vznik členství: 10. 12. 2010

zánik členství: 7. 10. 2012

vznik funkce: 1. 1. 2012

zánik funkce: 7. 10. 2012

Na okraji 2031/25, Praha 6, 162 00, Česká republika

Mgr. Jan Barta

člen představenstva

První vztah: 19. 1. 2012 - Poslední vztah: 25. 10. 2012

vznik členství: 10. 12. 2010

Na břevnovské pláni 1265/3, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Josef Beneš

člen představenstva

První vztah: 2. 1. 2012 - Poslední vztah: 5. 10. 2012

vznik členství: 31. 12. 2011

zánik členství: 4. 9. 2012

U Kříže 631/20, Praha 5, 158 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Johan De Ryck

člen představenstva

První vztah: 13. 12. 2010 - Poslední vztah: 19. 1. 2012

vznik členství: 10. 12. 2010

Na okraji 2031/25, Praha 6, 162 00, Česká republika

Mgr. Jan Barta

předseda představenstva

První vztah: 13. 12. 2010 - Poslední vztah: 19. 1. 2012

vznik členství: 10. 12. 2010

vznik funkce: 10. 12. 2010

zánik funkce: 2. 1. 2012

Na břevnovské pláni 1265/3, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Nicole Krajčovičová

člen představenstva

První vztah: 29. 11. 2010 - Poslední vztah: 2. 1. 2012

vznik členství: 22. 10. 2010

zánik členství: 30. 12. 2011

Branaldova 1014/7, Praha 5, 155 00, Česká republika

Johan De Ryck

člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2009 - Poslední vztah: 13. 12. 2010

vznik členství: 9. 12. 2005

zánik členství: 9. 12. 2010

Na Okraji 25/2031, Praha 6, 162 00, Česká republika

Johan De Ryck

člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2009 - Poslední vztah: 13. 12. 2010

vznik členství: 9. 12. 2005

zánik členství: 9. 12. 2010

Na Okraji 25/2031, Praha 6, 162 00, Česká republika

Mgr. Jan Barta

předseda představenstva

První vztah: 13. 7. 2009 - Poslední vztah: 13. 12. 2010

vznik členství: 9. 12. 2005

zánik členství: 9. 12. 2010

vznik funkce: 1. 5. 2009

zánik funkce: 9. 12. 2010

Na břevnovské pláni 1265/3, Praha 6, 169 00, Česká republika

Mgr. Jan Barta

předseda představenstva

První vztah: 13. 7. 2009 - Poslední vztah: 13. 7. 2009

vznik členství: 1. 5. 2009

vznik funkce: 1. 5. 2009

Na břevnovské pláni 1265/3, Praha 6, 169 00, Česká republika

Johan De Ryck

předseda představenstva

První vztah: 21. 6. 2007 - Poslední vztah: 13. 7. 2009

vznik členství: 9. 12. 2005

zánik členství: 1. 5. 2009

vznik funkce: 9. 12. 2005

zánik funkce: 1. 5. 2009

Na Okraji 25/2031, Praha 6, 162 00, Česká republika

Johan De Ryck

předseda

První vztah: 21. 12. 2005 - Poslední vztah: 21. 6. 2007

vznik členství: 9. 12. 2005

vznik funkce: 9. 12. 2005

Norbertov 714/4, Praha 6, 169 00, Česká republika

Mgr. Jan Barta

člen

První vztah: 21. 12. 2005 - Poslední vztah: 13. 7. 2009

vznik členství: 9. 12. 2005

zánik členství: 1. 5. 2009

Na břevnovské pláni 1265/3, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Jarmila Čermáková

člen

První vztah: 21. 12. 2005 - Poslední vztah: 6. 9. 2010

vznik členství: 9. 12. 2005

zánik členství: 11. 5. 2010

Novoborská 374/29, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Pavel Romanovský

člen představenstva

První vztah: 9. 8. 2005 - Poslední vztah: 21. 12. 2005

vznik členství: 11. 6. 2004

zánik členství: 9. 12. 2005

Na Drážce 1564, Pardubice, 530 03, Česká republika

Mgr. Denisa Weikertová

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2004 - Poslední vztah: 9. 8. 2005

vznik členství: 11. 6. 2004

zánik členství: 30. 3. 2005

Seydlerova 2150/5, Praha 5, 158 00, Česká republika

Ing. Pavel Romanovský

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2004 - Poslední vztah: 9. 8. 2005

vznik členství: 11. 6. 2004

Čapkova 224/4, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Robert Pecha

předseda představenstva

První vztah: 13. 8. 2004 - Poslední vztah: 21. 12. 2005

vznik členství: 11. 6. 2004

zánik členství: 9. 12. 2005

vznik funkce: 14. 7. 2004

zánik funkce: 9. 12. 2005

Boloňská 302, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ing. Jarmila Čermáková

člen

První vztah: 12. 1. 2004 - Poslední vztah: 13. 8. 2004

vznik členství: 8. 12. 2003

zánik členství: 11. 6. 2004

vznik funkce: 8. 12. 2003

Novoborská 374/29, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Pavel Tichý

předseda

První vztah: 7. 11. 2003 - Poslední vztah: 13. 8. 2004

vznik členství: 4. 11. 2002

zánik členství: 11. 6. 2004

vznik funkce: 7. 8. 2003

zánik funkce: 11. 6. 2004

Březovská 495, Zvole u Prahy, 252 45, Česká republika

Mgr. Jan Barta

První vztah: 5. 3. 2003 - Poslední vztah: 13. 8. 2004

vznik členství: 4. 11. 2002

zánik členství: 11. 6. 2004

Na břevnovské pláni 3, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Pavel Tichý

První vztah: 5. 3. 2003 - Poslední vztah: 7. 11. 2003

vznik členství: 4. 11. 2002

Březovská 495, Zvole u Prahy, 252 45, Česká republika

Ing. Ivo Hoffman

člen

První vztah: 18. 2. 2002 - Poslední vztah: 2. 10. 2002

vznik funkce: 11. 7. 2001

zánik funkce: 22. 5. 2002

Leštínská 2336/24, Praha 9, 193 00, Česká republika

Ing. Vítězslav Vojáček

První vztah: 2. 1. 2001 - Poslední vztah: 12. 1. 2004

zánik členství: 8. 12. 2003

vznik funkce: 19. 10. 2000

Bryksova 951/13, Praha 9- Černý Most, Česká republika

Mgr. Miroslava Kořínková

První vztah: 10. 4. 2000 - Poslední vztah: 2. 1. 2001

Špitálská 670/10, Praha 9, Česká republika

Ing. Petr Lašek

předseda

První vztah: 21. 12. 1999 - Poslední vztah: 2. 10. 2002

vznik funkce: 11. 5. 1999

zánik funkce: 19. 9. 2001

Přecechtělova 2392, Praha 5, Česká republika

Ing. Zdeňka Weissová

První vztah: 3. 7. 1998 - Poslední vztah: 10. 4. 2000

Za vodárnou 29, Praha 8, Česká republika

Mgr. Drahomíra Lamserová

První vztah: 3. 7. 1998 - Poslední vztah: 18. 2. 2002

Seydlerova 2149, Praha 5, Česká republika

Ing. Petr Hlinomaz CSc.

První vztah: 3. 7. 1998 - Poslední vztah: 21. 6. 1999

Bezdrevská 376, Praha 9, Česká republika

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. V případě písemných právních jednání společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.

od 3. 6. 2019

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.

do 3. 6. 2019 od 31. 5. 2019

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo otištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva s uvedením jména a funkce.

do 31. 5. 2019 od 12. 1. 2018

Jménem společnosti jsou oprávněni jednat vždy dva členové představenstva společně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo otištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva společně.

do 12. 1. 2018 od 7. 11. 2003

Jménem společnosti jsou oprávněni jednat vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo otištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva společně.

do 7. 11. 2003 od 5. 3. 2003

Jménem společnosti je oprávněn jednat člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo otištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva.

do 5. 3. 2003 od 2. 10. 2002

Jménem společnosti jedná její představenstvo tak, že jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, vytištěnému nebo otištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva společně.

do 2. 10. 2002 od 3. 7. 1998

Další vztahy firmy ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

Historické vztahy

Petr Dolanský

První vztah: 21. 2. 2019 - Poslední vztah: 13. 5. 2019

Prokurista se podepisuje tak, že k vytištěné či nadepsané obchodní firmě společnosti, nebo otisku jejího razítka připojí svůj podpis a údaj označující prokuru. do 13. 5. 2019 od 21. 2. 2019

Bratislavská 1488/6, Praha, 102 00, Česká republika

Československá obchodní banka, a. s.

První vztah: 3. 7. 1998 - Poslední vztah: 5. 3. 2003

Radlická 333/150, Praha Radlice, 150 00

Dalších 16 vztahů k tomuto subjektu

 • Michaela Lhotková

  člen představenstva

  Ke Kukaláku 837, Psáry, 252 44, Česká republika

 • Jan Sadil

  člen představenstva

  Pod strašnickou vinicí 3200/40, Praha, 100 00, Česká republika

 • Ján Lučan

  člen představenstva

  Podvinný mlýn 2347/26, Praha, 190 00, Česká republika

 • Marcela Suchánková

  člen představenstva

  Vidoulská 760/8, Praha, 158 00, Česká republika

 • Petr Hutla

  člen představenstva

  Na vrších 1490/7, Praha, 100 00, Česká republika

 • Héléne Goessaert

  člen představenstva

  Na Kleovce 27/8, Praha, 120 00, Česká republika

 • Jiří Vévoda

  člen představenstva

  Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

 • Zdeněk Tůma

  předseda dozorčí rady

  Na Císařce 3222/16, Praha, 150 00, Česká republika

 • Ladislava Spielbergerová

  člen dozorčí rady

  Wintrova 452, Jesenice, 270 33, Česká republika

 • Štěpán Stránský

  člen dozorčí rady

  Neužilova 1495/2, Praha, 156 00, Česká republika

 • Franky Depickere

  člen dozorčí rady

  Izegemstraat 203, 8770 Ingelmunster, Belgické království

 • Willy Kiekense

  člen dozorčí rady

  Schaarstraat 18, 8000 Brugge, Belgické království

 • Christine Van Rijsseghem

  člen dozorčí rady

  Avenue du Manoir 24, 1410 Waterloo, Belgické království

 • John Arthur Hollows

  předseda představenstva

  Souběžná I 665/47, Praha, 158 00, Česká republika

 • Marc Wittemans

  člen dozorčí rady

  Beatrijslaan 91, Rotselaar, 3 110, Belgické království

 • Willem Hueting

  člen dozorčí rady

  Regentesselaan 75, CP Den Haag, 2 562, Nizozemské království

Akcionáři

ČSOB Asset Management, a.s., IČ: 63999463

Škrétova, Česká republika, Praha 2, 120 00

do 22. 10. 2003 od 5. 3. 2003

Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350

Na Příkopě, Česká republika, Praha 1

do 5. 3. 2003 od 3. 7. 1998
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).