Hlavní navigace

Letiště Vodochody a.s.

Firma Letiště Vodochody a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 12916, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 1 979 800 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

28199472

Sídlo:

U Letiště 374, Odolena Voda, 250 70

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 11. 2007

DIČ:

CZ28199472

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 12916, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Letiště Vodochody a.s. od 30. 11. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 30. 11. 2007

adresa

U Letiště 374
Odolena Voda 25070 od 30. 11. 2007

Předmět podnikání

poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti Vodochody do 1. 3. 2016 od 20. 5. 2009

provozování letiště Vodochody do 1. 3. 2016 od 20. 5. 2009

poskytování letištní služby řízení, přibližovací služby řízení, navigační služby, služby pro přehled o provozu, komunikační služby a letecké informační služby do 1. 3. 2016 od 20. 5. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 14. 9. 2023 od 20. 5. 2009

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 20. 5. 2009 od 30. 11. 2007

zprostředkování obchodu a služeb do 20. 5. 2009 od 30. 11. 2007

správa a údržba nemovitostí do 20. 5. 2009 od 30. 11. 2007

pronájem a půjčování věcí movitých do 20. 5. 2009 od 30. 11. 2007

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 20. 5. 2009

Ostatní skutečnosti

K obchodnímu závodu společnosti Letiště Vodochody a.s. ("Zástavce") je zřízeno zástavní právo ve prospěch MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, banky vzniklé podle maďarského práva, zapsané u Městského soudu v Budapešti jednající ho jakožto rejstříkový soud pod registračním číslem společnosti: 01-10-041712, se sídlem 1051 Budapešť, Nádor u. 31., Maďarsko ("Zástavní věřitel"), na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu závodu uzavřené dne 27. září 2021 mezi Zástavní m věřitelem a Zástavcem ("Zástavní smlouva") k zajištění řádného a včasného uspokojení Zajištěného dluhu (jak je tento pojem definován v čl. 1.1 Zástavní smlouvy). K obchodnímu závodu Zástavce je na základě Zástavní smlouvy zřízen rovněž zákaz zřízení dal šího zástavního práva jako věcné právo ve smyslu § 1309 odst. 2 a § 1761 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve prospěch Zástavního věřitele, a to na dobu existence zástavního práva k obchodnímu závodu Zástavce ve prospěch Zástavního věřitele, nejdéle však do 15. srpna 2041. od 4. 3. 2022

Na základě smlouvy o prodeji a koupi části závodu ze dne 28. prosince 2015 došlo k převodu části závodu společnosti Letiště Vodochody a.s. se sídlem Odolena Voda - Dolínek, U Letiště 374, 250 70, IČ: 281 99 472 na společnost AERO Vodochody AEROSPACE a.s. se sídlem Odolena Voda - Dolínek, U Letiště 374, 250 70, IČ: 241 94 204. Doklad o koupi části závodu společnosti Letiště Vodochody a.s. byl za společnost AERO Vodochody AEROSPACE a.s. uložen do sbírky listin obchodního rejstříku dne 4. ledna 2016. od 1. 3. 2016

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 13. 6. 2014

Společnost AERO Vodochody a.s., vykonávající působnost valné hromady společnosti Letiště Vodochody a.s.: a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Letiště Vodochody a.s. ze stávající výše 1.859.800.000,- Kč o částku 120.000.000,- Kč na částku 1.979.800.000,- Kč upisováním nových akcií peněžitými vklady s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; b) rozhoduje, že bude upisováno šest set kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějíc ích na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč; c) rozhoduje, že emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč činí 200.000,- Kč; d) určuje, že všechny akcie společnosti bu dou upsány jediným akcionářem společnosti Letiště Vodochody a.s. - společností AERO Vodochody a.s.; e) určuje, že všechny akcie společnosti budou upsány v sídle společnosti Letiště Vodochody a.s. ve smlouvě o upsání akcií ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení o počátku běhu této lhůty společnosti AERO Vodochody a.s. s tím, že toto oznámení bude doručeno společnosti AERO Vodochody a.s. ve lhůtě 15 dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře společnosti AERO Vodochody a.s. o zvýšení zákla dního kapitálu společnosti Letiště Vodochody a.s. do obchodního rejstříku a jeho přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti Letiště Vodochody a.s. obsahujícího zapsané usnesení jediného akcionáře společnosti AERO Vodochody a.s. o  zvýšení základního kapitálu společnosti Letiště Vodochody a.s. do obchodního rejstříku; f) určuje, že akcie budou splaceny v sídle společnosti AERO Vodochody a.s. ve lhůtě 30 dnů ode dne upsání akcií společnosti; g) určuje, že celý emisní kurs upisovatele m upsaných akcií bude splacen výhradně započtením pohledávky společnosti AERO Vodochody a.s. proti pohledávce společnosti Letiště Vodochody a.s. na splacení emisního kursu akcií upsaných společností AERO Vodochody a.s.; h) souhlasí se započtením pohledávk y společnosti AERO Vodochody a.s. ve výši 120.000.000,- Kč proti pohledávce společnosti Letiště Vodochody a.s. na splacení emisního kurzu šesti set kusů nových akcií v celkové výši 120.000.000,- Kč. Pohledávka společnosti AERO Vodochody a.s. vůči společno sti Letiště Vodochody a.s.vznikla na základě smlouvy o úvěru uzavřené dne 16.9.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.12.2009, dodatku č. 2 ze dne 16.9.2010 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 15.8.2011, kterou společnost AERO Vodochody a.s., jakožto věřitel, po skytla společnosti Letiště Vodochody a.s., jakožto dlužníkovi, finanční prostředky ve výši 120.000.000,- Kč; i) schvaluje následující postup pro uzavření dohody o započtení shora uvedené pohledávky společnosti AERO Vodochody a.s. proti pohleávce společnos ti Letiště Vodochody a.s. na splacení emisního kursu nových akcií: - společnost Letiště Vodochody a.s. zašle návrh dohody o započtení společnosti AERO Vodochody a.s. do 15 dnů ode dne , kdy dojde k uzavření smlouvy o upsání akcií mezi společností Letiště Vodochody a.s. a společností AERO Vodochody a.s.; - dohoda o započtení bude mezi společností Letiště Vodochody a.s. a společnsotí AERO Vodochody a.s. uzavřena do 15 dnů ode dne, kdy bude návrh společnosti Letiště Vodochody a.s. na uzavření dohody o započt ení doručen společnosti AERO Vodochody a.s. nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro uzavření dohody o započení bude sídlo společnosti Letiště Vodochody a.s., a to každý pracovní den od 8 .00 do 17.00 hodin. do 2. 12. 2011 od 5. 10. 2011

Dne 1.12.2008 rozhodl jediný akcionář společnosti navrhovatele o zvýšení základního kapitálu společnosti navrhovatele upsáním nových akcií, a to o částku 1,857.800.000,- Kč na novou sumární výši základního kapitálu 1,859.800.000,- Kč upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem. Uvedené rozhodnutí je obsaženo v notářském zápisu č.j. NZ 409/2008, N 439/2008 ze dne 1.12.2008, pořízeném JUDr. Janou Vaňkovou, notářem se sídlem v Praze: 1. Rozhoduji o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Vodochody a.s., se sídlem Odolena Voda, Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSČ 250 70, identifikační číslo 281 99 472, z dosavadní výše základního kapitálu 2,000.000,-Kč (tj. slovy: dva miliony korun českých) o částku 1.857.800.000,- Kč (tj. slovy: jedna miliarda osm set padesát sedm milionů osm set tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 1.859.800.000,-Kč (tj. jedna miliarda osm set padesát devět milionů osm set tisíc ko run českých). ----------------- Základní kapitál Společnosti se zvýší upsáním nových akcií dle ustanovení §203 a násl. Obchodního zákoníku o částku 1.857.800.000,- Kč (tj. slovy: jedna miliarda osm set padesát sedm milionů osm set tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu S polečnosti 1.859.800.000,-Kč (tj. jedna miliarda osm set padesát devět milionů osm set tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. ------------- 2. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno vydáním 9 289 ks (tj. slovy: devíti tisíc dvou set osmdesáti devíti kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých) znějících na jméno. Všechny akc ie budou v listinné podobě a nebudou kótované. ------------------------------------------------------ S nově emitovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny. ------------------- 3. Upsání všech akcií, tzn. 9 289 ks (tj. slovy: devíti tisíc dvou set osmdesáti devíti kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých) znějících na jméno, bude realizováno neveřejným úpisem a bude nabídnuto předem určenému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři, a to obchodní společnosti AERO Vodochody a.s., se sídlem Odolena Voda, Dolínek, U Letiště 374, PSČ 250 70, identifikační číslo 281 99 472 (dále též jen ?Jediný akcionář?). -------------------------- Vyslovuji souhlas s tím, aby všechny akcie emitované ke zvýšení základního kapitálu upsal předem určený zájemce - jediný akcionář Společnosti, tj. obchodní společnost AERO Vodochody a.s., se sídlem Odolena Voda, Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSČ 250 70, identifikační číslo 000 10 545, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ve vložce 449, oddíl B, dnem 2. ledna 1991, jako výlučný vlastník nemovitostí, které jsou předmětem nepeněžitého vkladu. ---------------------------- 4. Akcie je možno upsat v sídle obchodní společnosti Letiště Vodochody a.s., na adrese Odolena Voda, Dolínek, ul. U Letiště 374, PSČ 250 70, v pracovních dnech v době od 8:00 (tj. slovy: osmi hodin) do 16:00 hod. (tj. slovy: šestnácti hodin) ve lhůtě 15 ( tj. slovy: patnácti) dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva obchodní společnosti Letiště Vodochody a.s., předem určenému zájemci ? Jedinému akcionáři, o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku spolu s návrhem Smlouvy o upsání akcií. Písemné oznámení o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí Jediného akcionáře do obchodního rejstříku zašle obchodní společnost Letiště Vodochody a.s. předem určenému zájemci ? tj. Jedinému akcionáři - doporučeným dopisem nebo předá osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh Smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozho dnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí Jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. ---------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 5. Předem určený zájemce ? Jediný akcionář - upisuje akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci (3) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů. -------------------------------------------------------------- 6. Emisní kurs upisovaných akcií je roven nominální hodnotě akcie, tj. 200.000,-Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých) na jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých). Emisní kurs bude splacen nepen ěžitým vkladem dle bodu 7 tohoto rozhodnutí. ------------------------------------------------------------ 7. Nepeněžitý vklad spočívá ve vkladu nemovitostí, a to pozemků a staveb uvedených, popsaných a oceněných ke dni 27.11.2008, ve znaleckém posudku č. N 30064/08 znalce ? společnosti EQUITA Consulting s.r.o., IČ: 257 61 421, se sídlem Praha 1, Nové Město, T ruhlářská 1108/3, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ve vložce 67860, oddíl C, znaleckého ústavu zapsaného Rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR dne 23.7.2008 pod čj. 91/2008-OD-ZN/11 do prvního oddílu seznamu ús tavů kvalifikovaných pro znalecké činnosti v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění uvedeným tamtéž, na částku 1.857.817.000,-Kč (tj. jedna miliarda osm set padesát sedm milionů osm set sedmnáct tisíc korun českých), a to:---- ? budova č.p. 374 na stavební parcele č. 288, ? budova na stavební parcele č. 224, ? pozemková parcela č. 232 o výměře 2932 m2, ? stavební parcela č. 288 o výměře 1080 m2, ? stavební parcela č. 290 o výměře 273 m2, ? stavební parcela č. 224 o výměře 949 m2, ? pozemková parcela č. 227/1 o výměře 9 157 m2, ? pozemková parcela č. 227/3 o výměře 2965 m2, ? pozemková parcela č. 227/4 o výměře 455 m2, ? pozemková parcela č. 258/4 o výměře 7286 m2, ? pozemková parcela č. 258/5 o výměře 4838 m2, ? pozemková parcela č. 258/6 o výměře 237 m2, ? pozemková parcela č. 258/7 o výměře 1485 m2, ? pozemková parcela č. 258/9 o výměře 24687 m2, ? pozemková parcela č. 258/10 o výměře 55 m2, ? pozemková parcela č. 258/11 o výměře 158 m2, ? pozemková parcela č. 258/12 o výměře 451 m2, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 806, k.ú. Dolínek, obec Odolena Voda, okres Praha ? východ, ? budova na stavební parcele č. 77, ? stavební parcela č. 77o výměře 680 m2, ? pozemková parcela č. 236/1 o výměře 225511 m2, ? pozemková parcela č. 236/5 o výměře 125811 m2, ? pozemková parcela č. 236/6 o výměře 37811 m2, ? pozemková parcela č. 236/7 o výměře 3888 m2, ? pozemková parcela č. 236/8 o výměře 4054 m2, ? pozemková parcela č. 236/9 o výměře 1399 m2, ? pozemková parcela č. 236/10 o výměře 45614 m2, ? pozemková parcela č. 236/11 o výměře 1057 m2, ? pozemková parcela č. 236/12 o výměře 3238 m2, ? pozemková parcela č. 236/16 o výměře 936 m2, ? pozemková parcela č. 289/6 o výměře 263 m2, ? pozemková parcela č. 504/2 o výměře 42 m2, a pozemek ve zjednodušené evidenci (parcela původního pozemkového katastru) ? pozemková parcela č. PK 255/1 o výměře 277 m2, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 303, k.ú. Hoštice u Vodochod, obec Vodochody, okres Praha ? východ, ? pozemková parcela č. 337 o výměře 94508 m2, a pozemky ve zjednodušené evidenci (parcely původního pozemkového katastru): ? pozemková parcela č. PK 336 o výměře 19406 m2, ? pozemková parcela č. PK 329 o výměře 5355 m2, ? pozemková parcela č. PK 331 o výměře 13635 m2, ? pozemková parcela č. PK 333 o výměře 6499 m2, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 14, k.ú. a obec Klíčany, okres Praha ? východ, dále spoluvlastnický podíl ve výši id. 10/16 na těchto parcelách ve zjednodušené evidenci (parcely původního pozemkového katastru v k.ú. Klíčany: ? pozemková parcela č. PK 335 o výměře 22306 m2, ? pozemková parcela č. PK 330 o výměře 9668 m2, ? pozemková parcela č. PK 332 o výměře 1291 m2, ? pozemková parcela č. PK 334 o výměře 20210 m2, zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 245, k.ú. a obec Klíčany, okres Praha ? východ, ? budova na stavební parcele č. 140, ? budova na stavební parcele č. 141, ? stavební parcela č. 140 o výměře 81 m2, ? stavební parcela č. 141 o výměře 19 m2, ? pozemková parcela č. 39/25 o výměře 48962 m2, ? pozemková parcela č. 39/40 o výměře 1978 m2, ? pozemková parcela č. 39/41 o výměře 18915 m2, ? pozemková parcela č. 39/42 o výměře 26435 m2, ? pozemková parcela č. 39/43 o výměře 3686 m2, ? pozemková parcela č. 39/44 o výměře 159 m2, ? pozemková parcela č. 39/45 o výměře 24841 m2, ? pozemková parcela č. 46/3 o výměře 292 m2, ? pozemková parcela č. 39/39 o výměře 34522 m2, ? pozemková parcela č. 39/1 o výměře 295 097 m2, ? pozemková parcela č. 53/1 o výměře 55002 m2, ? pozemková parcela č. 53/7 o výměře 25193 m2, ? pozemková parcela č. 52/1 o výměře 1627 m2, ? pozemková parcela č. 53/5 o výměře 4924 m2, ? pozemková parcela č. 54/1 o výměře 45221 m2, ? pozemková parcela č. 155/2 o výměře 37352 m2, ? pozemková parcela č. 32/1 o výměře 38859 m2, ? pozemková parcela č. 39/48 o výměře 277 m2, ? pozemková parcela č. 39/49 o výměře 39539 m2, ? pozemková parcela č. 47/1 o výměře 6529 m2, ? pozemková parcela č. 47/2 o výměře 7530 m2, ? pozemková parcela č. 48/1 o výměře 23322 m2, ? pozemková parcela č. 48/2 o výměře 32316 m2, ? pozemková parcela č. 48/3 o výměře 491 m2, ? pozemková parcela č. 168/1 o výměře 233 m2, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 4, k.ú. a obec Máslovice, okres Praha ? východ, ? budova na stavební parcele č. 197, ? budova na stavební parcele č. 413, ? budova na stavební parcele č. 424, ? stavební parcela č. 196 o výměře 54 m2, ? stavební parcela č. 197 o výměře 235 m2, ? stavební parcela č. 413 o výměře 60 m2, ? stavební parcela č. 424 o výměře 85 m2, ? pozemková parcela č. 101/2 o výměře 6553 m2, ? pozemková parcela č. 101/3 o výměře 24966 m2, ? pozemková parcela č. 101/4 o výměře 7241 m2, ? pozemková parcela č. 101/5 o výměře 10203 m2, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 202, k.ú. a obec Postřižín, okres Praha ? východ ? budova na stavební parcele č. 147, ? budova na stavební parcele č. 148, ? budova na stavební parcele č. 150, ? stavební parcela č. 147 o výměře 51 m2, ? stavební parcela č. 148 o výměře 87 m2, ? stavební parcela č. 150 o výměře 37 m2, ? pozemková parcela č. 223/1 o výměře 227031 m2, ? pozemková parcela č. 223/2 o výměře 11033 m2, ? pozemková parcela č. 223/3 o výměře 235 m2, ? pozemková parcela č. 223/4 o výměře 769 m2, ? pozemková parcela č. 223/5 o výměře 36719 m2, ? pozemková parcela č. 223/6 o výměře 22 m2, ? pozemková parcela č. 223/7 o výměře 8531 m2, ? pozemková parcela č. 223/8 o výměře 190 m2, ? pozemková parcela č. 223/9 o výměře 67 m2, ? pozemková parcela č. 223/10 o výměře 773 m2, ? pozemková parcela č. 223/11 o výměře 34640 m2, ? pozemková parcela č. 223/12 o výměře 7707 m2, ? pozemková parcela č. 223/13 o výměře 1504 m2, ? pozemková parcela č. 223/14 o výměře 2154 m2, ? pozemková parcela č. 223/15 o výměře 23705 m2, ? pozemková parcela č. 223/16 o výměře 1771 m2, ? pozemková parcela č. 223/17 o výměře 240 m2, ? pozemková parcela č. 223/18 o výměře 3665 m2, ? pozemková parcela č. 223/19 o výměře 15156 m2, ? pozemková parcela č. 223/20 o výměře 2756 m2, ? pozemková parcela č. 223/21 o výměře 16589 m2, ? pozemková parcela č. 223/22 o výměře 42873 m2, ? pozemková parcela č. 223/23 o výměře 182344 m2, ? pozemková parcela č. 223/24 o výměře 1074 m2, ? pozemková parcela č. 223/25 o výměře 175 m2, ? pozemková parcela č. 223/26 o výměře 189 m2, ? pozemková parcela č. 223/27 o výměře 2312 m2, ? pozemková parcela č. 223/28 o výměře 20666 m2, ? pozemková parcela č. 223/29 o výměře 3742 m2, ? pozemková parcela č. 223/30 o výměře 998 m2, ? pozemková parcela č. 223/31 o výměře 10585 m2, ? pozemková parcela č. 223/32 o výměře 6247 m2, ? pozemková parcela č. 223/33 o výměře 17542 m2, ? pozemková parcela č. 223/34 o výměře 3229 m2, ? pozemková parcela č. 223/35 o výměře 6917 m2, ? pozemková parcela č. 223/36 o výměře 528 m2, ? pozemková parcela č. 223/37 o výměře 64 m2, ? pozemková parcela č. 223/38 o výměře 29 m2, ? pozemková parcela č. 223/39 o výměře 261 m2, ? pozemková parcela č. 223/40 o výměře 9933 m2, ? pozemková parcela č. 223/41 o výměře 4272 m2, ? pozemková parcela č. 223/42 o výměře 841 m2, ? pozemková parcela č. 223/43 o výměře 18093 m2, ? pozemková parcela č. 223/44 o výměře 103984 m2, ? pozemková parcela č. 223/45 o výměře 1229 m2, ? pozemková parcela č. 311/1 o výměře 262 m2, ? pozemková parcela č. 311/2 o výměře 333 m2, ? pozemková parcela č. 311/3 o výměře 46 m2, ? pozemková parcela č. 311/4 o výměře 53 m2, ? pozemková parcela č. 343 o výměře 126 m2, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 303, k.ú. Vodochody u Prahy, obec Vodochody, okres Praha ? východ, ? pozemková parcela č. 465/1 o výměře 90095 m2, ? pozemková parcela č. 465/2 o výměře 3280 m2, ? pozemková parcela č. 465/3 o výměře 4 m2, ? pozemková parcela č. 465/4 o výměře 571 m2, ? pozemková parcela č. 465/5 o výměře 77 m2, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 23, k.ú. a obec Zlončice, okres Praha ? východ, a další stavby nezapsané v katastru nemovitostí: ? radiomaják ? bližná, parc.č. st. 180, k.ú. Panenské Břežany, ? oplocení letiště, ? osvětlení VPD, ? ukládací nádrž k benzínu,-- ? kanalizace VPD, ? buňka, ? buňka pro strážné, ? kompenzační kruh P181, ? stání cisteren, ? buňka, ? předzávodní část, ? osvětlení předzávodní část, ? čekárna u autobusového nádraží, ? letecká věž, parc. č. st. 197, k.ú. Postřižín, ? anténní domek, parc. č. st. 150, k.ú. Vodochody, ? piloti ZVS P148, parc.č. st. 148, k.ú. Vodochody, ? garáže a dílna ZVS P147, parc.č. st. 147, k.ú. Vodochody, ? ubytovna C3 P 77, parc.č. st. 224, k.ú. Dolínek, ? topná přípojka, ? komunikace C3, parc. č. 227/3, k.ú. Dolínek, ? vodovod pro C3, ? kanalizace dešťová C3, ? kanalizace splašková C3, ? kabelová přípojka, ? kompenzace ? sociální domek, parc.č. 140, k.ú. Máslovice, ? kompenzace ? přípojka, ? kompenzace domek A B, parc. č. st. 141, k.ú. Máslovice, ? objekt správy provozu 135, parc.č. st. 424, k.ú. Postřižín, ? objekt správy provozu VP150, parc.č. 413, k.ú. Postřižín, ? komunikační plochy. Vklad spočívající ve vkladu všech shora uvedených nemovitostí bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle Společnosti na adrese Odolena Voda, Dolínek, U Letiště 374, PSČ 250 70, předáním prohlášení předem určeného zájemce ? Jedi ného akcionáře - s jeho úředně ověřeným podpisem v souladu s ustanovením §60 odst. (1) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů a předáním nemovitostí,--------------------------------------------------------------- ----- 8. Nepeněžitý vklad, a to nemovitosti uvedené výše pod bodem 7 byl v souladu s ustanovením §59 odst. (3) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, popsán a oceněn znaleckým posudkem č. N 30064/08 znalce ? společnos ti EQUITA Consulting s.r.o., IČ: 257 61 421, se sídlem Praha 1, Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ve vložce 67860, oddíl C, znaleckého ústavu zapsaného Rozhodnutím Ministerstva spraved lnosti ČR dne 23.7.2008 pod čj. 91/2008-OD-ZN/11 do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znalecké činnosti v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění uvedeným tamtéž. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Městský s oud v Praze usnesením ze dne 14.11.2008 č.j. 2Nc 5381/2008 -12, které nabylo právní moci dne 24.11.2008. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 1.857.817.000,-Kč (tj. slovy: jedna miliarda osm set padesát sedm milionů osm set sedmnáct tisíc korun českých) a na nepeněžitý vklad předem určeného zájemce ? Jediného akcionáře se započítává částkou 1.857.800.000,-Kč (tj. slovy: jedna miliarda osm set padesát sedm milionů osm set tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vkl ad bude předem určenému zájemci vydáno 9 289 ks (tj. slovy: devět tisíc dvě stě osmdesát devět kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,-Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých) znějících na jméno. ---------------------- ------------------------------------ Celková hodnota nepeněžitého vkladu tak, jak je výše popsán, stanovená citovaným znaleckým posudkem, činí 1.857.817.000,-Kč (tj. slovy: jedna miliarda osm set padesát sedm milionů osm set sedmnáct tisíc korun českých) a na nepeněžitý vklad předem určeného zájemce ? Jediného akcionáře se započítává částkou 1.857.800.000,-Kč (tj. slovy: jedna miliarda osm set padesát sedm milionů osm set tisíc korun českých). --------------- 9. Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci ? Jedinému akcionáři -vydáno 9 289 ks (tj. slovy: devět tisíc dvě stě osmdesát devět kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,-Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc ko run českých) znějících na jméno.---------------------------------------------------------------------------------------- 10. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je důležitý zájem Společnosti vlastnit nemovitosti, které budou sloužit k rozvoji podnikatelských aktivit obchodní společnosti Letiště Vodochody a.s., tj. k výstavbě a provozování letiště. V případě, že by nebyl předmět vkladu do Společnosti vložen, musela by si jej Společnost pronajmout nebo odkoupit. Předmět vkladu může Společnost nabýt do vlastnictví jen od svého jediného akcionáře. Nabytí věcí, které tvoří nepeněžitý vklad, formou vkladu do základního kapitá lu je pro Společnost nejvýhodnějším řešením a je v důležitém zájmu Společnosti. do 1. 1. 2009 od 4. 12. 2008

Dne 3.10.2008 rozhodl jediný akcionář společnosti navrhovatele o zvýšení základního kapitálu společnosti navrhovatele upsáním nových akcií, a to o částku 1,672.000.000,- Kč na novou sumární výši základního kapitálu 1,674.000.000,- Kč upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem. Uvedené rozhodnutí je obsaženo v notářském zápisu č.j. NZ 339/2008, N 265/2008 ze dne 3.10.2008, pořízeném JUDr. Janou Vaňkovou, notářem se sídlem v Praze: 1. Rozhoduji o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Vodochody a.s., se sídlem Odolena Voda, Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSČ 250 70, identifikační číslo 281 99 472, z dosavadní výše základního kapitálu 2,000.000,-Kč (tj. slovy: dva miliony korun českých) o částku 1.672.000.000,-Kč (tj. slovy: jedna miliarda šest set sedmdesát dva miliony korun českých) na novou výši základního kapitálu 1.674.000.000,-Kč (tj. slovy: jedna miliarda šest set sedmdesát čtyři miliony korun českých). Základní kapitál Společnosti se zvýší upsáním nových akcií dle ustanovení §203 a násl. Obchodního zákoníku o částku 1.672.000.000,- Kč (tj. slovy: jedna miliarda šest set sedmdesát dva milióny korun českých). Upisování akcií nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 8.360 ks (tj. slovy: osmi tisíc tří set šedesáti kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých), znějících na jméno. Všechny akcie budou v l istinné podobě a nebudou kótované. S nově emitovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny. 3. Upsání všech nových akcií, tzn. 8.360 ks (tj. slovy: osmi tisíc tří set šedesáti kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých) znějících na jméno, bude realizováno neveřejným úpis em a bude nabídnuto předem určenému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři, a to obchodní společnosti AERO Vodochody a.s., se sídlem Odolena Voda, Dolínek, U Letiště 374, PSČ 250 70, identifikační číslo 281 99 472 (dále též jen ?Jediný akcionář?). Já, obchodní společnost AERO Vodochody a.s., se sídlem Odolena Voda, Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSČ 250 70, identifikační číslo 000 10 545, jediný akcionář obchodní společnosti Letiště Vodochody a.s., se sídlem Odolena Voda, Dolínek, U Letiště 374, PSČ 250 70, identifikační číslo 281 99 472, vyslovuji souhlas s tím, aby všechny akcie emitované ke zvýšení základního kapitálu Společnosti upsal předem určený zájemce, a to jediný akcionář Společnosti, tedy obchodní společnost AERO Vodochody a.s., se sí dlem Odolena Voda, Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSČ 250 70, identifikační číslo 000 10 545, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ve vložce 449, oddíl B, dnem 2. ledna 1991, jako výlučný vlastník nemovitostí, které jsou předmě tem nepeněžitého vkladu. 4. Akcie je možno upsat v sídle obchodní společnosti Letiště Vodochody a.s., na adrese Odolena Voda, Dolínek, ul. U Letiště 374, PSČ 250 70, v pracovních dnech v době od 8:00 (tj. slovy: osmi hodin) do 16:00 hod. (tj. slovy: šestnácti hodin) ve lhůtě 30 ( tj. slovy: třiceti) dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva obchodní společnosti Letiště Vodochody a.s., předem určenému zájemci o tom, že došlo k zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchod ního rejstříku a že usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku nabylo právní moci, spolu s návrhem Smlouvy o upsání akcií. Písemné oznámení o tom, že došlo k zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady do obchodního r ejstříku, zašle obchodní společnost Letiště Vodochody a.s. předem určenému zájemci ? tj. jedinému akcionáři - doporučeným dopisem nebo předá osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh Smlouvy o upsání akcií. 5. Předem určený zájemce ? Jediný akcionář - upisuje akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v §205 odstavci (3) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů. 6. Emisní kurs upisovaných akcií je roven nominální hodnotě akcií, tj. 200.000,-Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých) na jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých). Emisní kurs bude splacen nepen ěžitým vkladem dle bodu 7 tohoto rozhodnutí. 7. Nepeněžitý vklad spočívá ve vkladu nemovitostí, a to budova č.p. 374 na stavební parcele č. 288, stavební parcela č. 232 o výměře 2 932 m2, stavební parcela č. 288 o výměře 1 080 m2, stavební parcela č. 290 o výměře 273 m2, pozemková parcela č. 227/1 o výměře 9 157 m2, pozemková parcela č. 227/3 o výměře 2 965 m2, pozemková parcela č. 227/4 o výměře 455 m2, pozemková parcela č. 258/10 o výměře 55 m2, pozemková parcela č. 258/11 o výměře 158 m2, pozemková parcela č. 258/12 o výměře 451 m2, pozemková parcela č. 258/4 o výměře 7 286 m2, pozemková parcela č. 25 8/5 o výměře 4 838 m2, pozemková parcela č. 258/6 o výměře 237 m2, pozemková parcela č. 258/7 o výměře 1 485 m2 a pozemková parcela č. 258/9 o výměře 24 687 m2, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 806, k.ú. Dolínek, obec Odolena Voda, okres Praha ? vý chod, spoluvlastnický podíl ve výši id. 19/90 na pozemkové parcele č. 183 o výměře 18 800 m2 zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 148, k.ú. Hoštice u Vodochod, obec Vodochody, okres Praha ? východ, pozemková parcela č. 236/1 o výměře 225 511 m2, pozemk ová parcela č. 236/5 o výměře 125 811 m2, pozemková parcela č. 236/6 o výměře 37 811 m2, pozemková parcela č. 236/7 o výměře 3 888 m2, pozemková parcela č. 236/8 o výměře 4 054 m2, pozemková parcela č. 236/9 o výměře 1 399 m2, pozemková parcela č. 236/10 o výměře 45 614 m2, pozemková parcela č. 236/11 o výměře 1 057 m2, pozemková parcela č. 236/12 o výměře 3 238 m2, pozemková parcela č. 236/16 o výměře 936 m2, pozemková parcela č. 255/1 o výměře 277 m2, pozemková parcela č. 289/6 o výměře 263 m2 a pozemko vá parcela č. 504/2 o výměře 42 m2, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 303, k.ú. Hoštice u Vodochod, obec Vodochody, okres Praha - východ, pozemková parcela č. 337 o výměře 94 508 m2. zapsaná v katastru nemovitostí na LV č. 14, k.ú. a obec Klíčany, o kres Praha ? východ, budova bez č.p./č.e. na stavební parcele č. 140, budova bez č.p./č.e. na stavební parcele č. 141, stavební parcela č. 140 o výměře 81 m2, stavební parcela č. 141 o výměře 19 m2, pozemková parcela č. 155/2 o výměře 37 352 m2, pozemková parcela č. 32/1 o výměře 38 859 m2, pozemková parcela č. 39/1 o výměře 295 097 m2, pozemková parcela č. 39/25 o výměře 48 926 m2, pozemková parcela č. 39/39 o výměře 34 522 m2, pozemková parcela č. 39/40 o výměře 1 978 m2, pozemková parcela č. 39/41 o v ýměře 18 915 m2, pozemková parcela č. 39/42 o výměře 26 435 m2, pozemková parcela č. 39/43 o výměře 3 686 m2, pozemková parcela č. 39/44 o výměře 159 m2, pozemková parcela č. 39/45 o výměře 24 841 m2, pozemková parcela č. 39/48 o výměře 277 m2, pozemková parcela č. 39/49 o výměře 39 539 m2, pozemková parcela č. 46/3 o výměře 292 m2, pozemková parcela č. 47/1 o výměře 6 529 m2, pozemková parcela č. 47/2 o výměře 7 530 m2, pozemková parcela č. 48/1 o výměře 23 322 m2, pozemková parcela č. 48/2 o výměře 32 3 16 m2, pozemková parcela č. 52/1 o výměře 1 627 m2, pozemková parcela č. 53/1 o výměře 55 002 m2, pozemková parcela č. 53/5 o výměře 4 924 m2, pozemková parcela č. 53/7 o výměře 25 193 m2 a pozemková parcela č. 54/1 o výměře 45 221 m2, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 4, k.ú. a obec Máslovice, okres Praha - východ, budova bez č.p./č.e. na stavební parcele č. 197, stavební parcela č. 196 o výměře 54 m2, stavební parcela č. 197 o výměře 235 m2, pozemková parcela č. 101/2 o výměře 6 553 m2, pozemkov á parcela č. 101/3 o výměře 25 111 m2, pozemková parcela č. 101/4 o výměře 7 241 m2 a pozemková parcela č. 101/5 o výměře 10 203 m2, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 202, k.ú. a obec Postřižín, okres Mělník, budova bez č.p./č.e. na stavební parcele č. 147, budova bez č.p./č.e. na stavební parcele č. 148, budova bez č.p./č.e. na stavební parcele č. 150, stavební parcela č. 147 o výměře 51 m2, stavební parcela č. 148 o výměře 87 m2, stavební parcela č. 149 o výměře 126 m2, stavební parcela č. 150 o v ýměře 37 m2, pozemková parcela č. 223/1 o výměře 227 031 m2, pozemková parcela č. 223/2 o výměře 11 033 m2, pozemková parcela č. 223/3 o výměře 235 m2, pozemková parcela č. 223/4 o výměře 769 m2, pozemková parcela č. 223/5 o výměře 36 719 m2, pozemková pa rcela č. 223/6 o výměře 22 m2, pozemková parcela č. 223/7 o výměře 8 531 m2, pozemková parcela č. 223/8 o výměře 190 m2, pozemková parcela č. 223/9 o výměře 67 m2, pozemková parcela č. 223/10 o výměře 773 m2, pozemková parcela č. 223/11 o výměře 34 640 m2 , pozemková parcela č. 223/12 o výměře 7 707 m2, pozemková parcela č. 223/13 o výměře 1 504 m2, pozemková parcela č. 223/14 o výměře 2 154 m2, pozemková parcela č. 223/15 o výměře 23 705 m2, pozemková parcela č. 223/16 o výměře 1 771 m2, pozemková parcela č. 223/17 o výměře 240 m2, pozemková parcela č. 223/18 o výměře 3 665 m2, pozemková parcela č. 223/19 o výměře 15 156 m2, pozemková parcela č. 223/20 o výměře 2 756 m2, pozemková parcela č. 223/21 o výměře 16 589 m2, pozemková parcela č. 223/22 o výměře 42 873 m2, pozemková parcela č. 223/23 o výměře 182 344 m2, pozemková parcela č. 223/24 o výměře 1 074 m2, pozemková parcela č. 223/25 o výměře 175 m2, pozemková parcela č. 223/26 o výměře 189 m2, pozemková parcela č. 223/27 o výměře 2 312 m2, pozemková p arcela č. 223/28 o výměře 20 666 m2, pozemková parcela č. 223/29 o výměře 3 742 m2, pozemková parcela č. 223/30 o výměře 998 m2, pozemková parcela č. 223/31 o výměře 10 585 m2, pozemková parcela č. 223/32 o výměře 6 247 m2, pozemková parcela č. 223/33 o v ýměře 17 542 m2, pozemková parcela č. 223/34 o výměře 3 229 m2, pozemková parcela č. 223/35 o výměře 6 917 m2, pozemková parcela č. 223/36 o výměře 528 m2, pozemková parcela č. 223/37 o výměře 64 m2, pozemková parcela č. 223/38 o výměře 29 m2, pozemková p arcela č. 223/39 o výměře 261 m2, pozemková parcela č. 223/40 o výměře 9 933 m2, pozemková parcela č. 223/41 o výměře 4 272 m2, pozemková parcela č. 223/42 o výměře 841 m2, pozemková parcela č. 223/43 o výměře 18 093 m2, pozemková parcela č. 223/44 o výmě ře 103 984 m2, pozemková parcela č. 223/45 o výměře 1 229 m2, pozemková parcela č. 311/1 o výměře 262 m2, pozemková parcela č. 311/2 o výměře 333 m2, pozemková parcela č. 311/3 o výměře 46 m2 a pozemková parcela č. 311/4 o výměře 53 m2. zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 303, k.ú. Vodochody u Prahy, obec Vodochody, okres Praha ? východ, pozemková parcela č. 465/1 o výměře 90 095 m2, pozemková parcela č. 465/2 o výměře 3 280 m2, pozemková parcela č. 465/3 o výměře 4 m2, pozemková parcela č. 465/4 o vý měře 571 m2 a pozemková parcela č. 465/5 o výměře 77 m2, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 23, k.ú. a obec Zlončice, okres Mělník a dále další stavby nezapsané v katastru nemovitostí, které jsou příslušenstvím nebo součástí výše uvedených nemovitost í jako věci hlavní, přičemž stavby jsou popsané ve znaleckém posudku č. 1804AJ4755/07 ze dne 13.12.2007 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1.10.2008, vypracovaném znalcem - společností NOVOTA a.s., se sídlem Klimentská 36, 110 00 Praha 1, IČ: 256 40 046, zapsan ého Ministerstvem spravedlnosti ČR dne 20.7.1995 pod č.j. 275/94-OOD do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění v rozsahu upraveném Ministerstvem spravedlnosti ČR dne 13.2.2002 č.j. M-214/2022 pro ceny a odhady pro oceňování nemovitostí a staveb, oceňování podniků a jejich částí, včetně přezkoumání smluv o převodu nebo nájmu podniku nebo jeho části, posuzování proveditelnosti a rentability investičních projektů, ekonomické efek tivnosti občanských a průmyslových staveb a podnikatelských záměrů, oceňování movitého majetku, včetně technologických zařízení, strojů, dopravních prostředků, spotřebního zboží, oceňování nehmotného majetku, majetkových práv a výrobně technických a obcho dních poznatků, oceňování finančního majetku včetně cenných papírů, jejich derivátů a obchodních podílů, oceňování pohledávek, závazků a nároků ze životního pojištění a penzijního pojištění, oceňování obchodního jmění při přeměnách společností a přezkoumá vání smluv o přeměnách obchodních společností včetně zpracování zpráv, přezkoumávání vztahů mezi propojenými osobami a vztahů mezi minoritními a majoritními akcionáři, přezkoumávání ovládacích smluv a smluv o převodu zisku, přezkoumávání činnosti členů st atutárních orgánů z hlediska ekonomických zájmů, stanovování a posuzování přiměřené ceny nebo směnného poměru cenných papírů při povinné nabídce převzetí nebo nabídce na odkoupení a zjišťování hodnot vypořádacích podílů. Vklad spočívající ve vkladu všech shora uvedených nemovitostí bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle Společnosti na adrese Odolena Voda, Dolínek, U Letiště 374, PSČ 250 70, předáním prohlášení předem určeného zájemce s jeho úředně ověřeným podpisem v souladu s ustanovením §60 odst. (1) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů a předáním nemovitostí. 8. Nepeněžitý vklad byl v souladu s ustanovením §59 odst. (3) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, popsán a oceněn: nemovitosti uvedené výše pod bodem 7 znaleckým posudkem 1804AJ4755/07 ze dne 13.12.2007 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1.10.2008, který vypracoval znalecký ústav společnost NOVOTA a.s., se sídlem Klimentská 36, 110 00 Praha 1, IČ: 256 40 046, zapsaného Mini sterstvem spravedlnosti ČR dne 20.7.1995 pod č.j. 275/94-OOD do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění v rozsahu upraveném Ministerstvem spravedlnosti ČR dne 13.2.2002 č.j. M-2 14/2022. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Městský soud v Praze usnesením ze dne 5.12.2007, č.j. 2Nc 6397/2007-12. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 1.672.000.000,-Kč (tj. slovy: jedna mi liarda šest set sedmdesát dva milióny korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 8.360 ks (tj. slovy: osm tisíc tři sta šedesát kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,-Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých) každé akcie, znějících na jméno. Celková hodnota nepeněžitého vkladu tak, jak je výše popsán, stanovený citovaným znaleckým posudkem, činí 1.672.000.000,-Kč (tj. slovy: jedna miliarda šest set sedmdesát dva milióny korun českých) . 9. Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 8.360 ks (tj. slovy: osm tisíc tři sta šedesát kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,-Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých) každé akcie, znějíc ích na jméno.-- 10. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je důležitý zájem Společnosti vlastnit nemovitosti, které budou sloužit k rozvoji podnikatelských aktivit obchodní společnosti Letiště Vodochody a.s., tj. k výstavbě a provozování letiště. V případě, že by nebyl předmět vkladu do Společnosti vložen, musela by si jej Společnost pronajmout nebo odkoupit. Předmět vkladu může Společnost nabýt do vlastnictví jen od svého jediného akcionáře. Nabytí věcí, které tvoří nepeněžitý vklad, formou vkladu do základního kapitá lu je pro Společnost nejvýhodnějším řešením a je v důležitém zájmu Společnosti. do 18. 11. 2008 od 14. 10. 2008

Dne 13.12.2007 rozhodl jediný akcionář společnosti navrhovatele o zvýšení základního kapitálu společnosti navrhovatele upsáním nových akcií, a to o částku 1,672.000.000,- Kč na novou sumární výši základního kapitálu 1,674.000.000,- Kč upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem. Uvedené rozhodnutí je obsaženo v notářském zápisu č.j. NZ 489/2007, N 508/2007 ze dne 13.12.2007, pořízeném JUDr. Janou Vaňkovou, notářem se sídlem v Praze: 1. Rozhoduji o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Vodochody a.s., se sídlem Odolena Voda, Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSČ 250 70, identifikační číslo 281 99 472, z dosavadní výše základního kapitálu 2,000.000,-Kč (tj. slovy: dva miliony korun českých) o částku 1.672.000.000,-Kč (tj. slovy: jedna miliarda šest set sedmdesát dva miliony korun českých) na novou výši základního kapitálu 1.674.000.000,-Kč (tj. slovy: jedna miliarda šest set sedmdesát čtyři miliony korun českých). Základní kapitál Společnosti se zvýší upsáním nových akcií dle ustanovení §203 a násl. Obchodního zákoníku o částku 1.672.000.000,- Kč (tj. slovy: jedna miliarda šest set sedmdesát dva milióny korun českých). Upisování akcií nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno vydáním 8.360 ks (tj. slovy: osmi tisíc tři sta šedesáti kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých) znějících na jméno. Všechny akcie budou v listinné podobě a nebudou kótované. S nově emitovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny. 3. Upsání všech akcií, tzn. 8.360 ks (tj. slovy: osmi tisíc tři sta šedesáti kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých) znějících na jméno, bude realizováno neveřejným úpisem a bu de nabídnuto předem určenému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři, a to obchodní společnosti AERO Vodochody a.s., se sídlem Odolena Voda, Dolínek, U Letiště 374, PSČ 250 70, identifikační číslo 281 99 472 (dále též jen ?Jediný akcionář?). Vyslovuji souhlas s tím, aby všechny akcie emitované ke zvýšení základního kapitálu upsal předem určený zájemce - jediný akcionář Společnosti, tj. obchodní společnost AERO Vodochody a.s., se sídlem Odolena Voda, Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSČ 250 70 , identifikační číslo 000 10 545, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ve vložce 449, oddíl B, dnem 2. ledna 1991, jako výlučný vlastník nemovitostí, které jsou předmětem nepeněžitého vkladu. 4. Akcie je možno upsat v sídle obchodní společnosti Letiště Vodochody a.s., na adrese Odolena Voda, Dolínek, ul. U Letiště 374, PSČ 250 70, v pracovních dnech v době od 8:00 (tj. slovy: osmi hodin) do 16:00 hod. (tj. slovy: šestnácti hodin) ve lhůtě 15 ( tj. slovy: patnácti) dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva obchodní společnosti Letiště Vodochody a.s., předem určenému zájemci, o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku spolu s návrhem Smlouvy o upsání akcií. Písemné oznámení o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku zašle obchodní společnost Letiště Vodochody a.s. předem určenému zájem ci ? tj. jedinému akcionáři - doporučeným dopisem nebo předá osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh Smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí náv rhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. 5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci (3) Obchodního zákoníku. 6. Emisní kurs upisovaných akcií je roven nominální hodnotě akcie, tj. 200.000,-Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých) na jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých). Emisní kurs bude splacen nepen ěžitým vkladem dle bodu 7 tohoto rozhodnutí. 7. Nepeněžitý vklad spočívá ve vkladu nemovitostí, a to: - budova č.p. 374 na stavební parcele č. 288, stavební parcela č. 232 o výměře 2 932 m2, stavební parcela č. 288 o výměře 1 080 m2, stavební parcela č. 290 o výměře 273 m2, pozemková parcela č. 227/1 o výměře 9 157 m2, pozemková parcela č. 227/3 o výměře 2 965 m2, pozemková parcela č. 227/4 o výměře 455 m2, pozemková parcela č. 258/10 o výměře 55 m2, pozemková parcela č. 258/11 o výměře 158 m2, pozemková parcela č. 258/12 o výměře 451 m2, pozemková parcela č. 258/4 o výměře 7 286 m2, pozemková parcela č. 258/5 o výměře 4 838 m2, pozemková parcela č. 258/6 o výměře 237 m2, pozemková parcela č. 258/7 o výměře 1 485 m2 a pozemková parcela č. 258/9 o výměře 24 687 m2, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 806, k.ú. Dolínek, obec Odolena Voda, okres Praha - východ - spoluvlastnický podíl ve výši id. 19/90 na pozemkové parcele č. 183 o výměře 18 800 m2 zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 148, k.ú. Hoštice u Vodochod, obec Vodochody, okres Praha - východ - pozemková parcela č. 236/1 o výměře 225 511 m2, pozemková parcela č. 236/5 o výměře 125 811 m2, pozemková parcela č. 236/6 o výměře 37 811 m2, pozemková parcela č. 236/7 o výměře 3 888 m2, pozemková parcela č. 236/8 o výměře 4 054 m2, pozemková parcela č. 236/9 o výměře 1 399 m2, pozemková parcela č. 236/10 o výměře 45 614 m2, pozemková parcela č. 236/11 o výměře 1 057 m2, pozemková parcela č. 236/12 o výměře 3 238 m2, pozemková parcela č. 236/16 o výměře 936 m2, pozemková parcela č. 255/1 o výměře 277 m2, pozemková parcela č. 289/6 o výměře 263 m2 a pozemková parcela č. 504/2 o výměře 42 m2, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 303, k.ú. Hoštice u Vodochod, obec Vodochody, okres Praha - východ - pozemková parcela č. 337 o výměře 94 508 m2. zapsaná v katastru nemovitostí na LV č. 14, k.ú. a obec Klíčany, okres Praha - východ - budova bez č.p./č.e. na stavební parcele č. 140, budova bez č.p./č.e. na stavební parcele č. 141, stavební parcela č. 140 o výměře 81 m2, stavební parcela č. 141 o výměře 19 m2, pozemková parcela č. 155/2 o výměře 37 352 m2, pozemková parcela č. 32/1 o výměře 38 859 m2, pozemková parcela č. 39/1 o výměře 295 097 m2, pozemková parcela č. 39/25 o výměře 48 926 m2, pozemková parcela č. 39/39 o výměře 34 522 m2, pozemková parcela č. 39/40 o výměře 1 978 m2, pozemková parcela č. 39/41 o výměře 18 915 m2, po zemková parcela č. 39/42 o výměře 26 435 m2, pozemková parcela č. 39/43 o výměře 3 686 m2, pozemková parcela č. 39/44 o výměře 159 m2, pozemková parcela č. 39/45 o výměře 24 841 m2, pozemková parcela č. 39/48 o výměře 277 m2, pozemková parcela č. 39/49 o výměře 39 539 m2, pozemková parcela č. 46/3 o výměře 292 m2, pozemková parcela č. 47/1 o výměře 6 529 m2, pozemková parcela č. 47/2 o výměře 7 530 m2, pozemková parcela č. 48/1 o výměře 23 322 m2, pozemková parcela č. 48/2 o výměře 32 316 m2, pozemková pa rcela č. 52/1 o výměře 1 627 m2, pozemková parcela č. 53/1 o výměře 55 002 m2, pozemková parcela č. 53/5 o výměře 4 924 m2, pozemková parcela č. 53/7 o výměře 25 193 m2 a pozemková parcela č. 54/1 o výměře 45 221 m2, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 4, k.ú. a obec Máslovice, okres Praha - východ, budova bez č.p./č.e. na stavební parcele č. 197, stavební parcela č. 196 o výměře 54 m2, stavební parcela č. 197 o výměře 235 m2, pozemková parcela č. 101/2 o výměře 6 553 m2, pozemková parcela č. 101/3 o výměře 25 111 m2, pozemková parcela č. 101/4 o výměře 7 241 m2 a pozemková parcela č. 101/5 o výměře 10 203 m2, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 202, k.ú. a obec Postřižín, okres Mělník - budova bez č.p./č.e. na stavební parcele č. 147, budova bez č.p./č.e. na stavební parcele č. 148, budova bez č.p./č.e. na stavební parcele č. 150, stavební parcela č. 147 o výměře 51 m2, stavební parcela č. 148 o výměře 87 m2, stavební parcela č. 149 o výměře 126 m2, stavební parcela č. 150 o výměře 37 m2, pozemková parcela č. 223/1 o výměře 227 031 m2, pozemková parcela č. 223/2 o výměře 11 033 m2, pozemková parcela č. 223/3 o výměře 235 m2, pozemková parcela č. 223/4 o výměře 769 m2, pozemková parcela č. 223/5 o výměře 36 719 m2, pozemková parcela č. 223/6 o výměře 22 m2, pozemková parcela č. 223/7 o výměře 8 531 m2, pozemková parcela č. 223/8 o výměře 190 m2, pozemková parcela č. 223/9 o výměře 67 m2, pozemková parcela č. 223/10 o výměře 773 m2, poze mková parcela č. 223/11 o výměře 34 640 m2, pozemková parcela č. 223/12 o výměře 7 707 m2, pozemková parcela č. 223/13 o výměře 1 504 m2, pozemková parcela č. 223/14 o výměře 2 154 m2, pozemková parcela č. 223/15 o výměře 23 705 m2, pozemková parcela č. 2 23/16 o výměře 1 771 m2, pozemková parcela č. 223/17 o výměře 240 m2, pozemková parcela č. 223/18 o výměře 3 665 m2, pozemková parcela č. 223/19 o výměře 15 156 m2, pozemková parcela č. 223/20 o výměře 2 756 m2, pozemková parcela č. 223/21 o výměře 16 589 m2, pozemková parcela č. 223/22 o výměře 42 873 m2, pozemková parcela č. 223/23 o výměře 182 344 m2, pozemková parcela č. 223/24 o výměře 1 074 m2, pozemková parcela č. 223/25 o výměře 175 m2, pozemková parcela č. 223/26 o výměře 189 m2, pozemková parcel a č. 223/27 o výměře 2 312 m2, pozemková parcela č. 223/28 o výměře 20 666 m2, pozemková parcela č. 223/29 o výměře 3 742 m2, pozemková parcela č. 223/30 o výměře 998 m2, pozemková parcela č. 223/31 o výměře 10 585 m2, pozemková parcela č. 223/32 o výměře 6 247 m2, pozemková parcela č. 223/33 o výměře 17 542 m2, pozemková parcela č. 223/34 o výměře 3 229 m2, pozemková parcela č. 223/35 o výměře 6 917 m2, pozemková parcela č. 223/36 o výměře 528 m2, pozemková parcela č. 223/37 o výměře 64 m2, pozemková par cela č. 223/38 o výměře 29 m2, pozemková parcela č. 223/39 o výměře 261 m2, pozemková parcela č. 223/40 o výměře 9 933 m2, pozemková parcela č. 223/41 o výměře 4 272 m2, pozemková parcela č. 223/42 o výměře 841 m2, pozemková parcela č. 223/43 o výměře 18 093 m2, pozemková parcela č. 223/44 o výměře 103 984 m2, pozemková parcela č. 223/45 o výměře 1 229 m2, pozemková parcela č. 311/1 o výměře 262 m2, pozemková parcela č. 311/2 o výměře 333 m2, pozemková parcela č. 311/3 o výměře 46 m2 a pozemková parcela č . 311/4 o výměře 53 m2. zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 303, k.ú. Vodochody u Prahy, obec Vodochody, okres Praha - východ - pozemková parcela č. 465/1 o výměře 90 095 m2, pozemková parcela č. 465/2 o výměře 3 280 m2, pozemková parcela č. 465/3 o výměře 4 m2, pozemková parcela č. 465/4 o výměře 571 m2 a pozemková parcela č. 465/5 o výměře 77 m2, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 23, k.ú. a obec Zlončice, okres Praha ? východ a dále další stavby nezapsané v katastru nemovitostí, které jsou příslušenstvím nebo součástí výše uvedených nemovitostí jako věci hlavní, přičemž stavby jsou popsané ve znaleckém posudku č. 1804AJ4755/07 ze dne 13.12.2007 vypracované znalcem - společnost í NOVOTA a.s., se sídlem Klimentská 36, 110 00 Praha 1, IČ: 256 40 046, zapsaného Ministerstvem spravedlnosti ČR dne 20.7.1995 pod č.j. 275/94-OOD do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znalecké ho oprávnění v rozsahu upraveném Ministerstvem spravedlnosti ČR dne 13.2.2002 č.j. M-214/2022 pro ceny a odhady pro oceňování nemovitostí a staveb, oceňování podniků a jejich částí, včetně přezkoumání smluv o převodu nebo nájmu podniku nebo jeho části, p osuzování proveditelnosti a rentability investičních projektů, ekonomické efektivnosti občanských a průmyslových staveb a podnikatelských záměrů, oceňování movitého majetku, včetně technologických zařízení, strojů, dopravních prostředků, spotřebního zboží , oceňování nehmotného majetku, majetkových práv a výrobně technických a obchodních poznatků, oceňování finančního majetku včetně cenných papírů, jejich derivátů a obchodních podílů, oceňování pohledávek, závazků a nároků ze životního pojištění a penzijní ho pojištění, oceňování obchodního jmění při přeměnách společností a přezkoumávání smluv o přeměnách obchodních společností včetně zpracování zpráv, přezkoumávání vztahů mezi propojenými osobami a vztahů mezi minoritními a majoritními akcionáři, přezkoumá vání ovládacích smluv a smluv o převodu zisku, přezkoumávání činnosti členů statutárních orgánů z hlediska ekonomických zájmů, stanovování a posuzování přiměřené ceny nebo směnného poměru cenných papírů při povinné nabídce převzetí nebo nabídce na odkoupe ní a zjišťování hodnot vypořádacích podílů. Vklad spočívající ve vkladu všech shora uvedených nemovitostí bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle Společnosti na adrese Odolena Voda, Dolínek, U Letiště 374, PSČ 250 70, předáním prohlášení předem určeného zájemce s jeho úředně ověřeným podpisem v souladu s ustanovením §60 odst. (1) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů a předáním nemovitostí. 8. Nepeněžitý vklad byl v souladu s ustanovením §59 odst. (3) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, popsán a oceněn: nemovitosti uvedené výše pod bodem 7 znaleckým posudkem 1804AJ4755/07 ze dne 13.12.2007, kter ý vypracoval znalecký ústav společnost NOVOTA a.s., se sídlem Klimentská 36, 110 00 Praha 1, IČ: 256 40 046, zapsaného Ministerstvem spravedlnosti ČR dne 20.7.1995 pod č.j. 275/94-OOD do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění v rozsahu upraveném Ministerstvem spravedlnosti ČR dne 13.2.2002 č.j. M-214/2022. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Městský soud v Praze usnesením ze dne 5.12.2007, č.j. 2Nc 6397/2 007-12. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 1.672.000.000,-Kč (tj. slovy: jedna miliarda šest set sedmdesát dva milióny korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 8.360 ks (tj. sl ovy: osm tisíc tři sta šedesát kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,-Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých) znějících na jméno. Celková hodnota nepeněžitého vkladu tak, jak je výše popsán, stanovený citovaným znaleckým posudkem, činí 1.672.000.000,-Kč (tj. slovy: jedna miliarda šest set sedmdesát dva milióny korun českých). 9. Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 8.360 ks (tj. slovy: osm tisíc tři sta šedesát kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,-Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých) znějících na jméno. ------------------- 10. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je důležitý zájem Společnosti vlastnit nemovitosti, které budou sloužit k rozvoji podnikatelských aktivit obchodní společnosti Letiště Vodochody a.s., tj. k výstavbě a provozování letiště. V případě, že by nebyl předmět vkladu do Společnosti vložen, musela by si jej Společnost pronajmout nebo odkoupit. Předmět vkladu může Společnost nabýt do vlastnictví jen od svého jediného akcionáře. Nabytí věcí, které tvoří nepeněžitý vklad, formou vkladu do základního kapitá lu je pro Společnost nejvýhodnějším řešením a je v důležitém zájmu Společnosti. do 11. 9. 2008 od 17. 12. 2007

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 979 800 000 Kč

od 2. 12. 2011

Základní kapitál

vklad 1 859 800 000 Kč

do 2. 12. 2011 od 1. 1. 2009

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 1. 1. 2009 od 30. 11. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 9 899 od 2. 12. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 9 299 do 2. 12. 2011 od 1. 1. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 1. 1. 2009 od 30. 11. 2007

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Pavel Tůma

předseda představenstva

První vztah: 28. 11. 2023

vznik členství: 16. 2. 2023

vznik funkce: 3. 10. 2023

Andělská 5213/7, Jablonec nad Nisou, 466 05, Česká republika

Radek Novotný

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2023

vznik členství: 1. 9. 2023

Za Humny 1829, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Historické vztahy

Pavel Tůma

člen představenstva

První vztah: 23. 3. 2023 - Poslední vztah: 28. 11. 2023

vznik členství: 16. 2. 2023

Andělská 5213/7, Jablonec nad Nisou, 466 05, Česká republika

Ing. Rostislav Pilc

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2022 - Poslední vztah: 23. 3. 2023

vznik členství: 23. 5. 2022

zánik členství: 16. 2. 2023

Jankovcova 1587/8a, Praha, 170 00, Česká republika

Kristóf Szalay-Bobrovniczky

člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2021 - Poslední vztah: 25. 8. 2022

vznik členství: 30. 9. 2021

zánik členství: 23. 5. 2022

Stromfeld Aurél út 29-33. C. ép. 1 em.1, Budapešť, 1 124, Maďarská republika

Ing. Michal Flídr

člen představenstva

První vztah: 13. 11. 2018 - Poslední vztah: 13. 3. 2019

vznik členství: 11. 11. 2016

zánik členství: 28. 2. 2019

Pod Tvrzí 391, Odolena Voda, 250 70, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Kubát

člen představenstva

První vztah: 13. 11. 2018 - Poslední vztah: 13. 3. 2019

vznik členství: 11. 11. 2016

zánik členství: 28. 2. 2019

Na Hřebenkách 3304/20, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

Ing. Martin Kačur

předseda představenstva

První vztah: 13. 11. 2018 - Poslední vztah: 6. 10. 2021

vznik členství: 11. 11. 2016

zánik členství: 30. 9. 2021

vznik funkce: 11. 11. 2016

zánik funkce: 30. 9. 2021

Sartoriova 31/2, Praha, 169 00, Česká republika

Ing. Michal Flídr

člen představenstva

První vztah: 7. 10. 2016 - Poslední vztah: 13. 11. 2018

vznik členství: 11. 11. 2011

zánik členství: 11. 11. 2016

Pod Tvrzí 391, Odolena Voda, 250 70, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Michal Flídr

člen představenstva

První vztah: 7. 10. 2016 - Poslední vztah: 13. 11. 2018

vznik členství: 11. 11. 2011

zánik členství: 11. 11. 2016

Pod Tvrzí 391, Odolena Voda, 250 70, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Kubát

člen představenstva

První vztah: 17. 5. 2014 - Poslední vztah: 13. 11. 2018

vznik členství: 11. 11. 2011

zánik členství: 11. 11. 2016

Na Hřebenkách 3304/20, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Kubát

člen představenstva

První vztah: 17. 5. 2014 - Poslední vztah: 13. 11. 2018

vznik členství: 11. 11. 2011

zánik členství: 11. 11. 2016

Na Hřebenkách 3304/20, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Kubát

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 17. 5. 2014

vznik členství: 11. 11. 2011

Frimlova 1347/2b, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Martin Kačur

předseda představenstva

První vztah: 5. 12. 2011 - Poslední vztah: 13. 11. 2018

vznik členství: 11. 11. 2011

zánik členství: 11. 11. 2016

vznik funkce: 11. 11. 2011

zánik funkce: 11. 11. 2016

Sartoriova 31/2, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Martin Kačur

předseda představenstva

První vztah: 5. 12. 2011 - Poslední vztah: 13. 11. 2018

vznik členství: 11. 11. 2011

zánik členství: 11. 11. 2016

vznik funkce: 11. 11. 2011

zánik funkce: 11. 11. 2016

Sartoriova 31/2, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Kubát

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2011 - Poslední vztah: 18. 7. 2013

vznik členství: 11. 11. 2011

Frimlova 1347/28, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Michal Flídr

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2011 - Poslední vztah: 7. 10. 2016

vznik členství: 11. 11. 2011

Pod Tvrzí 391, Odolena Voda, 250 70, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Michal Flídr

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2011 - Poslední vztah: 7. 10. 2016

vznik členství: 11. 11. 2011

Pod Tvrzí 391, Odolena Voda, 250 70, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Michal Flídr

První vztah: 27. 2. 2008 - Poslední vztah: 5. 12. 2011

vznik členství: 6. 2. 2008

zánik členství: 11. 11. 2011

Pod Tvrzí 391, Odolena Voda, 250 70, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Martin Frývaldský-Betinský

První vztah: 30. 11. 2007 - Poslední vztah: 27. 2. 2008

vznik členství: 30. 11. 2007

zánik členství: 6. 2. 2008

Lamačova 633/4, Praha 5, 152 00, Česká republika

Ing. Martin Kačur

předseda představenstva

První vztah: 30. 11. 2007 - Poslední vztah: 5. 12. 2011

vznik členství: 30. 11. 2007

zánik členství: 11. 11. 2011

vznik funkce: 30. 11. 2007

zánik funkce: 11. 11. 2011

Sartoriova 31/2, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Kubát

První vztah: 30. 11. 2007 - Poslední vztah: 5. 12. 2011

vznik členství: 30. 11. 2007

zánik členství: 11. 11. 2011

Frimlova 1347/28, Praha 5, 155 00, Česká republika

Za společnost jednají společně oba členové představenstva.

od 14. 9. 2023

Za společnost jedná samostatně jediný člen představenstva.

do 14. 9. 2023 od 13. 3. 2019

Jménem společnosti jedná představenstvo, za společnost jednají společně alespoň dva členové představenstva.

do 13. 3. 2019 od 30. 11. 2007

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Jana Fialová

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2021

vznik členství: 30. 9. 2021

Točitá 1964/34, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Marek Šmrha

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2021 - Poslední vztah: 6. 10. 2021

vznik členství: 1. 3. 2019

zánik členství: 30. 9. 2021

Pod Kapličkou 253/16, Únětice, 252 62, Česká republika

Marek Šmrha

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2019 - Poslední vztah: 4. 8. 2021

vznik členství: 1. 3. 2019

Kodaňská 572/47, Praha, 101 00, Česká republika

Ing. Dominika Kalinová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2018 - Poslední vztah: 13. 3. 2019

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 1. 3. 2019

Lysolajské údolí 256/47a, Praha, 165 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Dominika Kalinová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2018 - Poslední vztah: 1. 9. 2018

vznik členství: 1. 1. 2016

Kovárenská 8/5, Praha, 165 00, Česká republika

Ing. Dominika Kalinová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2016 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 1. 1. 2016

Lysolajské údolí 256/47a, Praha, 165 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Dominika Kalinová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2016 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 1. 1. 2016

Lysolajské údolí 256/47a, Praha, 165 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Petr Brychta

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 8. 2013 - Poslední vztah: 1. 3. 2016

vznik členství: 11. 11. 2011

zánik členství: 31. 12. 2015

Pilská 371, Praha, 198 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Ladislav Hájek

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2013 - Poslední vztah: 1. 3. 2016

vznik členství: 11. 11. 2011

zánik členství: 31. 12. 2015

Krásnolipská 1400/45, Rumburk, 408 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Ladislav Hájek

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 12. 2011 - Poslední vztah: 24. 8. 2013

vznik členství: 11. 11. 2011

Staré Křečany 126, 407 61, Česká republika

Ing. Petr Brychta

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 12. 2011 - Poslední vztah: 28. 8. 2013

vznik členství: 11. 11. 2011

Irvingova 691/5, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Jan Vachek

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 12. 2011 - Poslední vztah: 1. 3. 2016

vznik členství: 11. 11. 2011

zánik členství: 30. 9. 2015

vznik funkce: 11. 11. 2011

zánik funkce: 30. 9. 2015

Školská 108/15, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Ladislav Hájek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2009 - Poslední vztah: 5. 12. 2011

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 11. 11. 2011

Staré Křečany 126, 407 61, Česká republika

Ing. Petr Brychta

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2009 - Poslední vztah: 5. 12. 2011

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 11. 11. 2011

Irvingova 691/5, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Jan Vachek

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2009 - Poslední vztah: 5. 12. 2011

vznik členství: 1. 12. 2008

zánik členství: 11. 11. 2011

vznik funkce: 1. 12. 2008

zánik funkce: 11. 11. 2011

Školská 108/15, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Vachek

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2007 - Poslední vztah: 1. 1. 2009

vznik členství: 30. 11. 2007

zánik členství: 30. 11. 2008

vznik funkce: 30. 11. 2007

zánik funkce: 30. 11. 2008

Tř. Edvarda Beneše 576/88, Hradec Králové, 500 12, Česká republika

Mgr. Ladislav Hájek

První vztah: 30. 11. 2007 - Poslední vztah: 1. 1. 2009

vznik členství: 30. 11. 2007

zánik členství: 30. 11. 2008

Staré Křečany 126, 407 61, Česká republika

Ing. Jozef Janov

První vztah: 30. 11. 2007 - Poslední vztah: 1. 1. 2009

vznik členství: 30. 11. 2007

zánik členství: 30. 11. 2008

Slavkovská 337, Nová Lesná, 059 86, Slovenská republika

Akcionáři

Vodochody Holdings HU Kft

Bem József utca 9, Maďarská republika, Budapešť, 1027

od 6. 10. 2021

Salori Holding B.V.

Strawinskylaan, Nizozemské království, Amsterdam

do 6. 10. 2021 od 5. 3. 2015

AERO Vodochody a.s., IČ: 00010545

U Letiště, Česká republika, Odolena Voda, 250 70

do 5. 3. 2015 od 30. 11. 2007

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 11. 2007

Živnosti

Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 23. 2. 2015
Péče o dítě do tří let věku v denním režimu
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 10. 11. 2014
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 3. 11. 2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Fotografické služby
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Poskytování technických služeb
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 11. 2007
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).