Hlavní navigace

Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Firma Poštovní tiskárna cenin Praha a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1496, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 33 124 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

45273448

Sídlo:

Ortenovo náměstí 542/16, Praha 7 Holešovice, 170 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 5. 1992

DIČ:

CZ45273448

Aktuální kontaktní údaje Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

18120 Tisk ostatní, kromě novin
18130 Příprava tisku a digitálních dat

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1496, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. od 24. 2. 2015

Obchodní firma

Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. do 24. 2. 2015 od 1. 5. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 1. 5. 1992

adresa

Ortenovo náměstí 542/16
Praha 7 17004 od 3. 9. 2012

adresa

Ortenovo nám. 542/16
Praha 7 - Holešovice 17000 do 3. 9. 2012 od 9. 4. 2002

adresa

Ortenovo nám. 16
Praha 7 - Holešovice do 9. 4. 2002 od 8. 3. 1993

adresa

Ortenovo nám. 16
Praha 1 do 8. 3. 1993 od 1. 5. 1992

Předmět podnikání

výrobní a obchodní činnost v oblasti polygrafického průmyslu od 9. 4. 2002

tisk poštovních cenin, kolků a jiných ceninových nebo ochraňovaných tiskovin od 9. 4. 2002

tisk veřejně obchodovatelných cenných papírů a ostatních cenných papírů podle znění Zákona o cenných papírech od 9. 4. 2002

výroba ostatních polygrafických výrobků od 9. 4. 2002

polygrafická výroba od 9. 4. 2002

b) tisk obligací, dluhopisů, veřejně obchodovatelných cenných papírů, vkladových listů a šeků apod. do 9. 4. 2002 od 31. 3. 1998

b) tisk akcií, obligací, dluhopisů, vkladových listů, šeků apod., do 31. 3. 1998 od 1. 5. 1992

a) tisk známek, kolků, obálek prvního dne vydání, cenin, kupónů a dalších státních a jiných cenin, do 9. 4. 2002 od 1. 5. 1992

c) tisk kreditních a čipových karet, do 9. 4. 2002 od 1. 5. 1992

d) tisk grafických a pamětních listů, potisk exklusivních obálek a dopisních papírů ocelotiskem, tisk propagačních materiálů, do 9. 4. 2002 od 1. 5. 1992

e) tisk tiskopisů, nálepek a formulářů pro pošty, banky a ostatní právnické a fyzické osoby, do 9. 4. 2002 od 1. 5. 1992

f) obchodní a prodejní činnost v oblasti reprodukční a polygrafické výroby. do 9. 4. 2002 od 1. 5. 1992

Ostatní skutečnosti

Valná hromada obchodní společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. přijala dne 27.12.2022 rozhodnutí tohoto znění: 1. Určuje se, že hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 375 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále též Zákon o obchodních korporacích), je pan František Beneš, BA, dat. nar. 10.8.1989, pobyt na adrese 140 00 Praha 4, Krč, Rozá rčina 1355/27, (dále jen Hlavní akcionář). Ze seznamu akcionářů Společnosti, na základě výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů, vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů, vyhotoveného ke dni podání žádosti o svolání valné hromady Hlavním akci onářem (t.j. ke dni 16.10.2022) a k rozhodnému dni pro účast na náhradní valné hromadě, bylo osvědčeno, že Hlavní akcionář vlastní 29.880 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě (CZ 0008439254) o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč vydanýc h Společností, tedy o souhrnné jmenovité hodnotě 90,2 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen podíl o velikosti 90,2 % na hlasovacích právech v obchodní společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s., IČO: 452 73 448, se sídlem na adrese 170 04 Praha 7, Holešovice, Ortenovo náměstí 542/16, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka č. 1496 (dále a výše jen Společnost). Bylo tak osvědčeno, že Hlavní akcionář je hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ust. § 375 Zákona o obchodních korporacích. 2. Náhradní valná hromada rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. Zákona o obchodních korporacích o přechodu všech akcií vydaných Společností, které jsou vlastněny akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím těchto ostatních akcionářů přechází na Hlavního akcionáře uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení náhradní valné hromady v obchodním rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen Den přechodu). Na Hlavního akcionáře tak ke D ni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou ke Dni přechodu osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Bez zbytečného odkladu po Dni přechodu dá představenstvo Společnosti příkaz k zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře ke všem akciím původně vlastněným ostatními vlastníky akcií Společnosti v příslušné evidenci cenných papírů. 3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti nebo, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím, zástavnímu věřiteli protiplnění za jejich akcie, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře, ve výši 3.464,- Kč za 1 kmenovou akc ii na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč emitovanou Společností. Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 845-66/2022, vypracovaným NSG Morison znalecká kancelář s.r.o., IČO: 246 64 651, se sídlem na a drese 11000 Praha 1, Staré Město, Jakubská 647/2, který ocenil hodnotu 1 kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč emitované Společností na částku 3.464,- Kč. 4. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře k akciím, které v rámci přechodu účastnických cenných papírů přešly na Hlavního akcionáře v přísl ušné evidenci cenných papírů. Výplatou protiplnění akcionářům Společnosti pověřil Hlavní akcionář Českou spořitelnu, a.s., banku se sídlem na adrese 140 00 Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČO: 452 44 782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soud em v Praze v oddílu B, vložka č. 1171 (dále též Česká spořitelna). 5. Česká spořitelna vyplatí protiplnění jedním z těchto způsobů: 1. v hotovosti na každé pobočce České spořitelny v České republice, která umožňuje výplatu prostředků v hotovosti, 2. na bankovní účet, který akcionář pro tyto účely sdělí České spořitelně osobně na kterékoli její pobočce v České republice. Akcionář, který si přeje vyplatit protiplnění v hotovosti, popřípadě na bankovní účet, který České spořitelně sdělí osobně na pobočce, se musí dostavit osobně či v zastoupení na pobočku České spořitelny (v případě výplaty v hotovosti na pobočku České spoř itelny, která výplatu prostředků v hotovosti umožňuje) a předložit tyto dokumenty a poskytnout tyto informace: (i) průkaz totožnosti (t.j. občanský průkaz či cestovní pas) akcionáře či zmocněnce, (ii) v případě, že se na pobočku dostaví zmocněnec, originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci s úředně ověřeným podpisem, ne starší než 3 měsíce, opravňující takového zmocněnce jednat jménem akcionáře (vzor plné moci je ke stažení na webu Společnosti) , (iii) v případě, že je akcionář anebo jeho zmocněnec právnickou osobou se sídlem mimo Českou republiku, originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného rejstříku akcionáře anebo zmocněnce či jiného úředního dokumentu, ne staršího než 3 měsíce, po tvrzujícího, že osoba, která se dostavila na pobočku České spořitelny, je oprávněna jednat jménem akcionáře, případně zmocněnce, (iv) v případě, že je akcionář obcí v České republice, originál nebo úředně ověřenou kopii usnesení příslušného orgánu obce o volbě starosty do funkce, (v) v případě, že si akcionář přeje vyplatit protiplnění na bankovní účet, informace o bankovním účtu akcionáře pro výplatu protiplnění, t.j. v případě bankovního účtu pro platbu v rámci České republiky: a) číslo bankovního účtu, b) název banky, u které je bankovní účet veden, c) jméno a příjmení osoby, která je vlastníkem bankovního účtu, d) rodné číslo žadatele, v případě bankovního účtu pro platbu mimo Českou republiku: a) IBAN / číslo bankovního účtu pro platbu do zahraničí, b) BIC / SWIFT kód banky, u které je bankovní účet veden, c) název (popřípadě jméno a příjmení) a adresa příjemce. Výplata protiplnění v hotovosti bude zahájena na pobočkách České spořitelny (které umožňují výběr v hotovosti) bezprostředně po Dni přechodu akcií na Hlavního akcionáře, tedy v Den zahájení výplaty protiplnění, který bude s předstihem 3 (slovy: tří) dnů z veřejněn na internetové stránce Společnosti https://www.ptcpraha.cz. Výplatu protiplnění bezhotovostním převodem na bankovní účet si lze u České spořitelny vyžádat pomocí formuláře, který bude zveřejněn na internetové stránce Společnosti https://www.ptcpraha.cz do 5 dnů po dni konání valné hromady. Možnost výplaty protiplnění prostřednictvím České spořitelny bude možné využít od Dne zahájení výplaty po dobu 3 měsíců. V případě, že ke Dni přechodu akcií bude zřízeno k akciím akcionáře zástavní právo, je akcionář povinen zajistit, že údaje o bankovním účtu poskytne České spořitelně příslušným způsobem zástavní věřitel, popřípadě že se zástavní věřitel či jeho zmocněnec dostaví na pobočku České spořitelny v České republice, která umožňuje výběr v hotovosti za účelem výplaty protiplnění v hotovosti. Veškeré informace týkající se přechodu akcií, výplaty Protiplnění (včetně oznámení dne zahájení výplaty) a informace s tím související budou zveřejněny na internetové stránce Společnosti www.ptcpraha.cz, v sekci Informace pro akcionáře, a současně budou z asílány akcionářům e mailem na jejich e mailovou adresu, kterou sdělí Společnosti zasláním e mailu na adresu krejcik@ptcpraha.cz s textem: Souhlasím se zasíláním informací z PTC. Pro orientaci akcionářů lze předběžně uvést, že Den zahájení výplaty protipl nění bude následovat 7 až 8 týdnů po dni konání valné hromady. od 28. 12. 2022

zkratka obchodního jména : PTC Praha a.s. od 31. 3. 1998

Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Správa pošt a telekomunikací Praha, s.p. od 1. 5. 1992

Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. od 1. 5. 1992

V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 28.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. od 1. 5. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 33 124 000 Kč

od 1. 5. 1992
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 33 124 od 3. 7. 2023
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 33 124 do 3. 7. 2023 od 31. 3. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 33 124 do 31. 3. 1998 od 8. 3. 1993
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 16 224 do 8. 3. 1993 od 1. 5. 1992

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Hynek Eiselt

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2020

vznik členství: 11. 11. 2020

Prostřední 792, Hostivice, 253 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

František Beneš, BA

Předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2020

vznik členství: 11. 11. 2020

vznik funkce: 11. 11. 2020

Rozárčina 1355/27, Praha, 140 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Daňhel

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 8. 2020

vznik členství: 29. 6. 2020

Tehovská 1239/21, Praha, 100 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Břetislav Janík

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2018 - Poslední vztah: 22. 8. 2020

vznik členství: 7. 6. 2016

zánik členství: 16. 6. 2020

Rezlerova 289/20, Praha, 109 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ivan Feninec

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2016 - Poslední vztah: 19. 12. 2020

vznik členství: 8. 6. 2016

zánik členství: 11. 11. 2020

vznik funkce: 23. 6. 2016

zánik funkce: 11. 11. 2020

Zastávka-U Hřiště 89, Vrábče, 370 01, Česká republika

Ing. Břetislav Janík

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2016 - Poslední vztah: 1. 7. 2018

vznik členství: 7. 6. 2016

Rezlerova 289, Praha, 109 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Danka Eybergerová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2016 - Poslední vztah: 19. 12. 2020

vznik členství: 7. 6. 2016

zánik členství: 11. 11. 2020

Sadová 472/10, Praha, 161 00, Česká republika

JUDr. Martin Budiš

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2015 - Poslední vztah: 13. 8. 2016

vznik členství: 28. 5. 2012

zánik členství: 7. 6. 2016

vznik funkce: 28. 5. 2012

zánik funkce: 7. 6. 2016

Gen. Svobody 448/18, Mohelnice, 789 85, Česká republika

JUDr. Martin Budiš

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2015 - Poslední vztah: 13. 8. 2016

vznik členství: 28. 5. 2012

zánik členství: 7. 6. 2016

vznik funkce: 28. 5. 2012

zánik funkce: 7. 6. 2016

Gen. Svobody 448/18, Mohelnice, 789 85, Česká republika

Ing. Ivan Feninec

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2015 - Poslední vztah: 13. 8. 2016

vznik členství: 27. 5. 2014

zánik členství: 7. 6. 2016

vznik funkce: 1. 10. 2015

zánik funkce: 7. 6. 2016

Zastávka-U Hřiště 89, Vrábče, 370 01, Česká republika

Ing. Ivan Feninec

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2015 - Poslední vztah: 13. 8. 2016

vznik členství: 27. 5. 2014

zánik členství: 7. 6. 2016

vznik funkce: 1. 10. 2015

zánik funkce: 7. 6. 2016

Zastávka-U Hřiště 89, Vrábče, 370 01, Česká republika

Ing. Bohumil Hála

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2015 - Poslední vztah: 13. 8. 2016

vznik členství: 30. 6. 2015

zánik členství: 7. 6. 2016

zánik funkce: 7. 6. 2016

Bohuslava ze Švamberka 1284/12, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 36 vztahů k této osobě

Ing. Bohumil Hála

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2015 - Poslední vztah: 13. 8. 2016

vznik členství: 30. 6. 2015

zánik členství: 7. 6. 2016

zánik funkce: 7. 6. 2016

Bohuslava ze Švamberka 1284/12, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 36 vztahů k této osobě

Ing. Jitka Salmonová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2014 - Poslední vztah: 13. 8. 2016

vznik členství: 14. 8. 2014

zánik členství: 7. 6. 2016

zánik funkce: 7. 6. 2016

Mělnická 513/17, Libiš, 277 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jitka Salmonová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2014 - Poslední vztah: 13. 8. 2016

vznik členství: 14. 8. 2014

zánik členství: 7. 6. 2016

zánik funkce: 7. 6. 2016

Mělnická 513/17, Libiš, 277 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bc. Petr Řehák

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2014 - Poslední vztah: 30. 8. 2014

vznik členství: 27. 5. 2014

zánik členství: 15. 7. 2014

Saudkova 883/7, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Ivan Feninec

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2014 - Poslední vztah: 10. 11. 2015

vznik členství: 27. 5. 2014

Zastávka-U Hřiště 89, Vrábče, 370 01, Česká republika

Martin Budiš

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2014 - Poslední vztah: 10. 11. 2015

vznik členství: 28. 5. 2012

vznik funkce: 22. 4. 2014

zánik funkce: 30. 9. 2015

Gen. Svobody 448/18, Mohelnice, 789 85, Česká republika

Petr Řehák

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2013 - Poslední vztah: 15. 8. 2014

vznik členství: 24. 10. 2013

zánik členství: 27. 5. 2014

Saudkova 883/7, Praha 4, 149 00, Česká republika

Petr Zatloukal

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2013 - Poslední vztah: 13. 8. 2016

zánik členství: 7. 6. 2016

vznik funkce: 10. 9. 2013

zánik funkce: 7. 6. 2016

Kahovská 1706/2, Praha, 149 00, Česká republika

Petr Zatloukal

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2013 - Poslední vztah: 13. 8. 2016

zánik členství: 7. 6. 2016

vznik funkce: 10. 9. 2013

zánik funkce: 7. 6. 2016

Kahovská 1706/2, Praha, 149 00, Česká republika

Danka Eybergerová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2013 - Poslední vztah: 13. 8. 2016

vznik členství: 28. 5. 2012

zánik členství: 7. 6. 2016

zánik funkce: 7. 6. 2016

Sadová 472/10, Praha, 161 00, Česká republika

Danka Eybergerová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2013 - Poslední vztah: 13. 8. 2016

vznik členství: 28. 5. 2012

zánik členství: 7. 6. 2016

zánik funkce: 7. 6. 2016

Sadová 472/10, Praha, 161 00, Česká republika

JUDr. Martin Budiš

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2012 - Poslední vztah: 21. 6. 2014

vznik členství: 28. 5. 2012

Gen. Svobody 448/18, Mohelnice, 789 85, Česká republika

Mgr. Danka Pešková

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2012 - Poslední vztah: 13. 8. 2013

vznik členství: 28. 5. 2012

Půlkruhová 813/34, Praha 6, 160 00, Česká republika

JUDr. Martin Budiš

Člen

První vztah: 16. 5. 2012 - Poslední vztah: 3. 9. 2012

vznik členství: 12. 4. 2012

zánik členství: 28. 5. 2012

Gen. Svobody 448/18, Mohelnice, 789 85, Česká republika

Mgr. Danka Pešková

Člen

První vztah: 16. 5. 2012 - Poslední vztah: 3. 9. 2012

vznik členství: 12. 4. 2012

zánik členství: 28. 5. 2012

Půlkruhová 813/34, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Josef Bajza, MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2011 - Poslední vztah: 19. 12. 2013

vznik členství: 28. 4. 2010

zánik členství: 23. 10. 2013

Hulanova 1389/7, Praha 10, 104 00, Česká republika

Mgr. Marcela Uherková

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2011 - Poslední vztah: 16. 5. 2012

vznik členství: 24. 5. 2011

zánik členství: 26. 3. 2012

Husinecká 852/21, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Josef Bajza, MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2010 - Poslední vztah: 2. 11. 2011

vznik členství: 28. 4. 2010

Erbenova 2153/16, Jihlava, 586 01, Česká republika

Vladimír Ajgrman

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 1. 2010 - Poslední vztah: 9. 2. 2015

vznik členství: 10. 12. 2009

zánik členství: 10. 12. 2014

zánik funkce: 10. 12. 2014

Vrbenského 1497/44, Praha 7, 170 00, Česká republika

Mgr. Marcela Uherková

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2009 - Poslední vztah: 15. 9. 2011

vznik členství: 25. 5. 2005

zánik členství: 24. 5. 2011

Husinecká 852/21, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Mgr. Pavel Vaněrek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2009 - Poslední vztah: 27. 1. 2010

vznik členství: 15. 4. 2009

zánik členství: 20. 8. 2009

Špitálská 668/6, Praha 9, 190 00, Česká republika

Mgr. Ondřej Chmela

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2009 - Poslední vztah: 4. 2. 2012

vznik členství: 15. 4. 2009

zánik členství: 14. 12. 2011

Nad dědinou 1071/26, Brno, 635 00, Česká republika

Ing. Ivan Feninec, MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2009 - Poslední vztah: 21. 6. 2014

vznik členství: 15. 4. 2009

zánik členství: 15. 4. 2014

vznik funkce: 24. 4. 2009

zánik funkce: 15. 4. 2014

Vrábče 89, 370 01, Česká republika

Mgr. Marcela Uherková

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2008 - Poslední vztah: 1. 7. 2009

vznik členství: 25. 5. 2005

vznik funkce: 22. 9. 2008

zánik funkce: 24. 4. 2009

Husinecká 852/21, Praha 3, 130 00, Česká republika

Jaroslav Štefek

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2008 - Poslední vztah: 27. 1. 2010

vznik členství: 10. 9. 2008

zánik členství: 25. 11. 2009

U lipové aleje 468/13, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ing. Ladislav Musil

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2008 - Poslední vztah: 26. 1. 2009

vznik členství: 19. 6. 2008

zánik členství: 21. 11. 2008

Platanová 198, Zdiby, 250 66, Česká republika

Další vztah k této osobě

Pavel Vavřina

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2008 - Poslední vztah: 16. 11. 2013

vznik členství: 10. 9. 2008

zánik členství: 10. 9. 2013

Imrychova 982/5, Praha 4, 143 00, Česká republika

Jaroslav Štefek

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 4. 2007 - Poslední vztah: 30. 12. 2008

vznik členství: 28. 8. 2003

zánik členství: 28. 8. 2008

U lipové aleje 468/13, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ing. Jan Balák

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 4. 2007 - Poslední vztah: 26. 1. 2009

vznik členství: 30. 11. 2006

zánik členství: 21. 11. 2008

vznik funkce: 30. 11. 2006

zánik funkce: 21. 11. 2008

Bělohorská 516/183, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Jarmila Mykytynová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2005 - Poslední vztah: 1. 7. 2009

vznik členství: 25. 5. 2005

zánik členství: 15. 4. 2009

Na návrší 1329/2, Praha 4, 141 00, Česká republika

Mgr. Marcela Uherková

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2005 - Poslední vztah: 30. 12. 2008

vznik členství: 25. 5. 2005

Husinecká 852/21, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Ivan Šrom

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 10. 2005 - Poslední vztah: 1. 12. 2005

vznik členství: 5. 10. 2004

zánik členství: 25. 5. 2005

Kardašovská 670/15, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Jarmila Mykytynová

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 10. 2005 - Poslední vztah: 1. 12. 2005

vznik členství: 5. 10. 2004

zánik členství: 25. 5. 2005

Na návrší 1329/2, Praha 4, 141 00, Česká republika

Hana Zemanová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2003 - Poslední vztah: 30. 12. 2008

vznik členství: 28. 8. 2003

zánik členství: 28. 8. 2008

Vrbenského 1497/44, Praha 7, Česká republika

Jaroslav Štefek

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2003 - Poslední vztah: 2. 4. 2007

vznik členství: 28. 8. 2003

Koněvova 203, Praha 3, Česká republika

ing. Miroslav Špaček

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 2003 - Poslední vztah: 30. 12. 2008

vznik členství: 27. 6. 2003

zánik členství: 18. 6. 2008

vznik funkce: 27. 6. 2003

zánik funkce: 18. 6. 2008

Sadová 60, Černošice, Česká republika

ing. Miroslav Špaček

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 6. 2002 - Poslední vztah: 11. 10. 2003

vznik členství: 23. 6. 1998

zánik členství: 23. 6. 1998

vznik funkce: 7. 10. 1998

Sadová 60, Černošice, Česká republika

Ing. Jozef Páleník

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2002 - Poslední vztah: 2. 4. 2007

zánik členství: 28. 6. 2006

vznik funkce: 29. 6. 2001

zánik funkce: 28. 6. 2006

Pomořanská 481/12, Praha 8, Česká republika

Ing. Ivan Šrom

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2000 - Poslední vztah: 18. 10. 2005

zánik členství: 24. 8. 2004

vznik funkce: 24. 8. 1999

zánik funkce: 24. 8. 2004

Kardašovská 670/15, Praha 9, Česká republika

Ing. Jarmila Mykytynová

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2000 - Poslední vztah: 18. 10. 2005

zánik členství: 24. 8. 2004

vznik funkce: 24. 8. 1999

zánik funkce: 24. 8. 2004

Na návrší 1329/2, Praha 4, Česká republika

Aleš Kuželka

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 11. 1998 - Poslední vztah: 29. 5. 2000

Bitovská 10, Praha 4, Česká republika

Hana Zemanová

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 11. 1998 - Poslední vztah: 26. 11. 2003

zánik členství: 8. 7. 2003

vznik funkce: 8. 7. 1998

Vrbenského 1497/44, Praha 7, Česká republika

RNDr. David Tumpach

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 1998 - Poslední vztah: 17. 11. 1998

Nuselská 67, Praha 4, Česká republika

Václav Zerzán

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 10. 1994 - Poslední vztah: 17. 11. 1998

Krosnářova 1098, Praha 8, Česká republika

ing. Markéta Behenská

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 10. 1994 - Poslední vztah: 29. 5. 2000

K lukám 645, Praha 4, Česká republika

ing. Pavel Tarant

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 1994 - Poslední vztah: 31. 3. 1998

Petra Rezka 2, Praha 4, Česká republika

Miroslav Vondřich

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 1994 - Poslední vztah: 26. 11. 2003

zánik členství: 8. 7. 2003

vznik funkce: 8. 7. 1998

Bohnická 63/4, Praha 8, Česká republika

Zdenka Uhlíková

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 1993 - Poslední vztah: 27. 4. 1994

Kurkova 1209, Praha 8, Česká republika

ing. Miroslav Špaček

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 1993 - Poslední vztah: 20. 6. 2002

vznik funkce: 17. 11. 1992

Sadová 60, Černošice, Česká republika

Michael Holan

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 8. 3. 1993

r.č. 460402/012 do 8. 3. 1993 od 1. 5. 1992

Jasná II/1338, Praha 4, Česká republika

Ing. Ján Palovský

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 8. 3. 1993

r.č. 491014/113 do 8. 3. 1993 od 1. 5. 1992

nám. Hraničarov 2, Bratislava, Česká republika

Ing. Stanislav Topolský

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 27. 4. 1994

r.č. 510514/138 do 27. 4. 1994 od 1. 5. 1992

Žalmanova 15, Bratislava, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Filip Beneš, MSc.

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2020

vznik členství: 11. 11. 2020

vznik funkce: 11. 11. 2020

Rozárčina 1355/27, Praha, 140 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miroslav Krejčík

Předseda představenstva

První vztah: 14. 1. 2020

vznik členství: 11. 12. 2019

vznik funkce: 11. 12. 2019

V Topolech 924, Unhošť, 273 51, Česká republika

JUDr. Ing. František Beneš, CSc.

člen představenstva

První vztah: 24. 5. 2016

vznik členství: 24. 3. 2016

vznik funkce: 24. 3. 2016

Rozárčina 1355/27, Praha, 140 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Oldřich Vytiska

člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2020 - Poslední vztah: 19. 12. 2020

vznik členství: 17. 9. 2020

zánik členství: 11. 11. 2020

vznik funkce: 17. 9. 2020

zánik funkce: 11. 11. 2020

Šípková 1866/12, Praha, 142 00, Česká republika

Mgr. Ing. Lukáš Svoboda

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2020 - Poslední vztah: 22. 10. 2020

vznik členství: 11. 12. 2019

zánik členství: 16. 9. 2020

zánik funkce: 16. 9. 2020

Heleny Malířové 924/6, Praha, 169 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Ing. Lukáš Svoboda

člen představenstva

První vztah: 29. 7. 2016 - Poslední vztah: 14. 1. 2020

vznik členství: 11. 12. 2014

zánik členství: 11. 12. 2019

vznik funkce: 11. 12. 2014

zánik funkce: 11. 12. 2019

Heleny Malířové 924/6, Praha, 169 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Jiří Štráberger, MBA

člen představenstva

První vztah: 9. 2. 2015 - Poslední vztah: 24. 5. 2016

vznik členství: 11. 12. 2014

zánik členství: 24. 3. 2016

vznik funkce: 11. 12. 2014

zánik funkce: 24. 3. 2016

Seydlerova 2149/7, Praha, 158 00, Česká republika

Mgr. Jiří Štráberger, MBA

člen představenstva

První vztah: 9. 2. 2015 - Poslední vztah: 24. 5. 2016

vznik členství: 11. 12. 2014

zánik členství: 24. 3. 2016

vznik funkce: 11. 12. 2014

zánik funkce: 24. 3. 2016

Seydlerova 2149/7, Praha, 158 00, Česká republika

Mgr. Ing. Lukáš Svoboda

člen představenstva

První vztah: 9. 2. 2015 - Poslední vztah: 29. 7. 2016

vznik členství: 11. 12. 2014

vznik funkce: 11. 12. 2014

Tovární 321, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Ing. Lukáš Svoboda

člen představenstva

První vztah: 9. 2. 2015 - Poslední vztah: 29. 7. 2016

vznik členství: 11. 12. 2014

vznik funkce: 11. 12. 2014

Tovární 321, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miroslav Krejčík

předseda představenstva

První vztah: 9. 2. 2015 - Poslední vztah: 14. 1. 2020

vznik členství: 11. 12. 2014

zánik členství: 28. 11. 2019

vznik funkce: 15. 12. 2014

zánik funkce: 28. 11. 2019

V Topolech 924, Unhošť, 273 51, Česká republika

Bc. Josef Hehejík

člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2014 - Poslední vztah: 9. 2. 2015

vznik členství: 10. 9. 2014

zánik členství: 10. 12. 2014

zánik funkce: 10. 12. 2014

Dlouhá 2235, Kladno, 272 01, Česká republika

Mgr. Jakub Patočka

člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2014 - Poslední vztah: 9. 2. 2015

vznik členství: 10. 9. 2014

zánik členství: 10. 12. 2014

zánik funkce: 10. 12. 2014

Pod kaštany 2295/21, Brno, 616 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Dr. Tomáš Smrček

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2014 - Poslední vztah: 9. 2. 2015

vznik členství: 15. 7. 2014

zánik členství: 10. 12. 2014

zánik funkce: 10. 12. 2014

Za Humny 747, Horoměřice, 252 62, Česká republika

Radek Šmerda

předseda představenstva

První vztah: 27. 3. 2013 - Poslední vztah: 16. 11. 2013

vznik členství: 25. 1. 2013

zánik členství: 22. 8. 2013

vznik funkce: 28. 1. 2013

zánik funkce: 22. 8. 2013

Jindřišská 874/25, Praha 1, 110 00, Česká republika

Mgr. Petr Somol, MBA

člen

První vztah: 26. 11. 2012 - Poslední vztah: 30. 12. 2014

vznik funkce: 17. 9. 2012

zánik funkce: 9. 9. 2014

Linhartova 1288/10, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Ján Dzvoník

člen

První vztah: 12. 11. 2012 - Poslední vztah: 30. 12. 2014

vznik členství: 11. 10. 2012

zánik členství: 9. 9. 2014

Vstavačová 1284/12, Praha 5, 155 00, Česká republika

Mgr. Petr Somol, MBA

První vztah: 25. 10. 2012 - Poslední vztah: 26. 11. 2012

vznik funkce: 17. 9. 2012

Linhartova 1288/10, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Štefek

předseda představenstva

První vztah: 29. 11. 2010 - Poslední vztah: 27. 3. 2013

vznik členství: 25. 11. 2009

zánik členství: 25. 1. 2013

vznik funkce: 19. 11. 2010

zánik funkce: 25. 1. 2013

U lipové aleje 704/13, Praha 10, 107 00, Česká republika

Ing. Dana Kiedroňová

člen představenstva

První vztah: 29. 11. 2010 - Poslední vztah: 25. 10. 2012

vznik členství: 11. 11. 2010

zánik členství: 30. 8. 2012

Kmetská 1301/5, Ostrava, 710 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Štefek

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2010 - Poslední vztah: 29. 11. 2010

vznik členství: 25. 11. 2009

U lipové aleje 704/13, Praha 10, 107 00, Česká republika

Bc. Jaroslav Štefek

člen představenstva

První vztah: 27. 1. 2010 - Poslední vztah: 13. 10. 2010

vznik členství: 25. 11. 2009

U lipové aleje 704/13, Praha 10, 107 00, Česká republika

Hana Zemanová

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2009 - Poslední vztah: 25. 10. 2012

vznik členství: 24. 4. 2009

zánik členství: 30. 8. 2012

Vrbenského 1497/44, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Pavel Mejstřík

předseda představenstva

První vztah: 26. 1. 2009 - Poslední vztah: 13. 10. 2010

vznik členství: 25. 8. 2004

zánik členství: 23. 9. 2010

vznik funkce: 29. 12. 2008

zánik funkce: 23. 9. 2010

Mukařov, okr. Praha - východ, Svojetice 210

Jiří Vošahlík

člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2008 - Poslední vztah: 1. 7. 2009

vznik funkce: 22. 9. 2008

zánik funkce: 2. 6. 2009

Výletní 364/6, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Alois Těšitel

člen představenstva

První vztah: 23. 8. 2007 - Poslední vztah: 30. 12. 2008

vznik členství: 31. 5. 2007

zánik členství: 22. 9. 2008

Jihovýchodní VI. 929/2, Praha 4, 141 00, Česká republika

Ing. Ladislav Musil

předseda představenstva

První vztah: 2. 4. 2007 - Poslední vztah: 30. 12. 2008

vznik členství: 30. 11. 2006

zánik členství: 18. 6. 2008

vznik funkce: 11. 1. 2007

zánik funkce: 18. 6. 2008

Platanová 198, Zdiby, 250 66, Česká republika

Další vztah k této osobě

ing. Vlasta Svobodová

předseda představenstva

První vztah: 22. 12. 2004 - Poslední vztah: 2. 4. 2007

vznik členství: 25. 8. 2004

zánik členství: 30. 11. 2006

vznik funkce: 5. 10. 2004

zánik funkce: 30. 11. 2006

Šluknovská 316/12, Praha 9, Česká republika

Ing. Karel Kohout

člen představenstva

První vztah: 22. 12. 2004 - Poslední vztah: 23. 8. 2007

vznik členství: 25. 8. 2004

zánik členství: 18. 4. 2007

Vojanova 45, Plzeň, Česká republika

Ing. Pavel Mejstřík

člen představenstva

První vztah: 22. 12. 2004 - Poslední vztah: 26. 1. 2009

vznik členství: 25. 8. 2004

Mukařov, okr. Praha - východ, Svojetice 210

ing. Alexander Feoktistov

předseda představenstva

První vztah: 20. 6. 2002 - Poslední vztah: 22. 12. 2004

vznik členství: 16. 9. 1999

zánik členství: 25. 8. 2004

vznik funkce: 18. 10. 1999

zánik funkce: 25. 8. 2004

Černého 426/8, Praha 8, Česká republika

JUDr. Václav Vycpálek

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 2000 - Poslední vztah: 22. 12. 2004

zánik členství: 25. 8. 2004

vznik funkce: 16. 9. 1999

Šiškova 1231, Praha 8, Česká republika

Karel Pavlík

člen představenstva

První vztah: 17. 11. 1998 - Poslední vztah: 29. 5. 2000

Nad lesním divadlem 1113, Praha 4, Česká republika

RNDr. Ing. Vladimír Fejfar, CSc

člen představenstva

První vztah: 31. 3. 1998 - Poslední vztah: 31. 3. 1998

Bílinská 516, Praha 9, Česká republika

RNDr. Ing. Vladimír Faifr, CSc

člen představenstva

První vztah: 31. 3. 1998 - Poslední vztah: 29. 5. 2000

Bílinská 516, Praha 9, Česká republika

Vladimír Faifr, Csc.

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 1995 - Poslední vztah: 31. 3. 1998

Bílinská 516, Praha 9, Česká republika

ing. Vlasta Svobodová

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 1995 - Poslední vztah: 22. 12. 2004

zánik členství: 25. 8. 2004

vznik funkce: 16. 9. 1999

Šluknovská 316/12, Praha 9, Česká republika

ing. Libuše Vlčková

člen představenstva

První vztah: 31. 10. 1994 - Poslední vztah: 11. 10. 1995

Petrohradská 1436/28, Praha 10, Česká republika

ing. Vladimír Kolátor

člen představenstva

První vztah: 31. 10. 1994 - Poslední vztah: 29. 5. 2000

Umělecká 5/1005, Praha 7, Česká republika

ing. Alexander Feoktistov

člen představenstva

První vztah: 31. 10. 1994 - Poslední vztah: 20. 6. 2002

vznik funkce: 16. 9. 1999

Černého 426/8, Praha 8, Česká republika

ing. Ctibor Lusk

člen představenstva

První vztah: 27. 4. 1994 - Poslední vztah: 31. 10. 1994

Na lužci 290/9, Praha 6, Česká republika

ing. Miroslav Pazderník

člen představenstva

První vztah: 27. 4. 1994 - Poslední vztah: 31. 10. 1994

Šterberkova 16, Praha 7, Česká republika

ing. Petr Lebeda

člen představenstva

První vztah: 27. 4. 1994 - Poslední vztah: 17. 11. 1998

Jordana Jovkova 3261/14, Praha 4, Česká republika

ing. Lubomír Rathouský

člen představenstva

První vztah: 8. 3. 1993 - Poslední vztah: 11. 10. 1995

Bělocerkevská 633/8, Praha 10, Česká republika

Ing. Vladimír Franc

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 27. 4. 1994

r.č. 520428/264 do 27. 4. 1994 od 1. 5. 1992

Teplická 271, Praha 9, Česká republika

Pavel Tichý

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 31. 10. 1994

r.č. 381126/035 do 31. 10. 1994 od 1. 5. 1992

Hyacintová 2819, Praha 10, Česká republika

Josef Klouda

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 11. 10. 1995

r.č. 431028/412 do 11. 10. 1995 od 1. 5. 1992

Hrabákova 1979, Praha 4, Česká republika

Za představenstvo jedná: a) samostatně předseda představenstva ve věcech, jejichž jmenovitá hodnota plnění je nižší než 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých) bez daně z přidané hodnoty, b) společně předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo dva členové představenstva společně ve věcech, jejichž jmenovitá hodnota plnění je vyšší 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých) bez daně z přidané hodnoty, c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

od 19. 12. 2020

Za představenstvo jedná: a) společně předseda a dva členové představenstva ve věcech, jejichž jmenovitá hodnota plnění je vyšší než 1 milion korun českých bez daně z přidané hodnoty, b) společně předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo společně dva členové představenstva ve věcech, jejichž jmenovitá hodnota plnění je nižší než 1 milion korun českých bez daně z přidané hodnoty, c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 19. 12. 2020 od 13. 8. 2016

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti společně buď předseda představenstva a člen představenstva nebo společně dva členové představenstva.

do 13. 8. 2016 od 15. 9. 2011

Způsob jednání jménem společnosti : Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představentvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo dva členové představenstva, nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo dva členové představentva, nebo jeden člen představenstva který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí tak, že k vypsanému obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 15. 9. 2011 od 31. 3. 1998

Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

do 31. 3. 1998 od 1. 5. 1992

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 15. 9. 1995

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 15. 9. 1995
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).