Hlavní navigace

Severočeská teplárenská, a.s.

Firma Severočeská teplárenská, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2153, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 1 457 034 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28733118

Sídlo:

Teplárenská 2, Most, 434 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 10. 2010

DIČ:

CZ28733118

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

257 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
33 Opravy a instalace strojů a zařízení
35302 Rozvod tepla
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
43210 Elektrické instalace
43220 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
433 Kompletační a dokončovací práce
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
702 Poradenství v oblasti řízení
812 Úklidové činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2153, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

Severočeská teplárenská, a.s. od 30. 10. 2010

Právní forma

Akciová společnost od 30. 10. 2010

adresa

Teplárenská 2
Most 43403 od 30. 10. 2010

Předmět podnikání

montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny od 14. 3. 2013

vodoinstalatérství, topenářství od 14. 3. 2013

zámečnictví, nástrojářství od 14. 3. 2013

izolatérství od 14. 3. 2013

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 14. 3. 2013

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 14. 3. 2013

rozvod tepelné energie od 13. 12. 2011

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 30. 10. 2010

Ostatní skutečnosti

Na společnost Severočeská teplárenská, a.s., jako společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikajících společností PRVNÍ MOSTECKÁ a.s., IČO 60281057, se sídlem Most, Stavbařů 32, PSČ 43401, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce č. 562, a PRVNÍ MOSTECKÁ Servis a.s., IČO 22797904, se sídlem Most, Velebudice, Stavbařů 32, PSČ 43401, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce č. 2278. od 1. 7. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 29. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 4 do 26. 6. 2015 od 29. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 26. 6. 2015 od 29. 7. 2014

Obchodní společnost United Energy, a.s. jako jediný akcionář společnosti Severočeská teplárenská, a.s. při výkonu působnosti valné hromady schválila dne 1.8.2011 zvýšení základního kapitálu společnosti Severočeská teplárenská, a.s. (dále jen "společnost") a ve formě notářského zápisu přijala následující rozhodnutí: 1. Základní kapitál se zvyšuje o částu 1.455.034.000,- Kč, tj. jedna miliarda čtyři sta padesát pět milionů třicet čtyři tisíc korun českých, a to upsáním nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 14 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000.000,- Kč, tj. jedno sto milionů korun českých, v listinné podobě, na jméno a 1 kus akcie o jmenovité hodnotě 55.034.000,- Kč, tj. padesát pět milionů třice t čtyři tisíc korun českých, v listinné podobě, na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými tedy stejného druhu. 3. Všechny nové akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány jediným akcionářem, kterým je obchodní společnost United Energy, a.s. se sídlem Most, Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, IČ 273 09 959. 4. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti United Energy, a.s. Most, Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, v pracovních dnech od 8:00 - 16:00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí třicet dnů a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií u rčenému zájemci. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouvá o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvede né v § 205 odst. 3) obch.zák. 5. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Severočeská teplárenská, a.s. určenému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určenému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh sml ouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinná učinit nejpozději do dvou týdnu ode den zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem. 6. Emisní kurs upisovaných akcií je totožný s jejich jmenovitou hodnotou, a činí tedy u 14 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000.000,- Kč, tj. jedno sto milionů korun českých, a 1 kusu kmenové akcie na jmé no v listinné podobě o jmenovité hodnotě 55.034.000,- Kč, tj. padesát pět milionů třicet čtyři tisíc korun českých, celkem 1.455.034.000,- Kč, tj. jednu miliardu čtyři sta padesát pět milionů třicet čtyři tisíc korun českých. 7. Emisní kurs 14 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000.000,- Kč, tj. jedno sto milionů korun českých, a 1 kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 55.034.000,- Kč, tj. padesát pět milionů třicet čtyři tisíc korun českých, je upisovatel povinen splatit nejpozději do třiceti dnů ode dne účinnosti smlouvy o upsání akcií, a to nepeněžitým vkladem, který tvoří část podniku společnosti United Energy, a.s., který sestává ze středisek - 2 201 Provoz CZT, 2213 Primární rozvody a VS Most, 2223 Primární rozvody Litvínov, 2224 Sekundární rozvody a VS Litvínov a 1021 Útvar prodeje. Tvoří ho dle znaleckého posudku: MAJETEK A. Dlouhodobý nehmotný majetek, do něho spadá software - Fakturace tepla 98, oceněný ve znaleckém posudku částkou 249.750,- Kč, tj. dvě stě čtyřicet devět tisích sedm set padesát korun českých. B Dlouhodobý hmotný majetek, který tvoří: Nemovitý majetek: 1) Vlastní rozvody tepelné infrastruktury (primární a sekundární rozvody, kolektory, apod) v následujích střediscích: 2201 provoz CZT, 2213 Primární rozvody Most, 2214 Sekundární rozvody a VS Most, 2223 Primární rozvody Litvínov, 2224 Sekundární rozvody a  VS Litvínov, 1021 Útvar prodeje. Oceněné ve znaleckém posudku částkou 1.119.532.707,- Kč, tj. jedna miliarda jedno sto devatenáct milionů pět set třicet dva tisíc sedm set sedm korun českých. 2) Objekt bydlení čp. 179 v k.ú. Chudeřín u Litvínova na pozemku parc. č. 475 a pozemek parc. č. 475, oceněný ve znaleckém posudku částkou 4.620.000,- Kč, tj. čtyři miliony šest set dvacet tisíc korun českých. 3) Pozemky v kat. území Dolní Jiřetín, Hamr u Litvínova, Dolní Litvínov, Horní Litvínov, Most II, Čepihory, Třebušic, a sice: k.ú. Dolní Jiřetín-parc.č. 1289/1 - ostatní plocha, parc. č. 1289/3 - ostatní plocha, 1289/5 - ostatní plocha, k.ú. Hamr u Litvín ova - parc. č. 401/3 - orná půda, parc. č. 413/2 - trvalý travní porost, parc č. 444/8 - ostatní plocha, parc. č. 459/9 - ostatní plocha, parc č. 525/9 - ostatní plocha, k.ú. Horní Litvínov - parc. č. 2846/1 - ostatní plocha, parc. č. 2847 - ostatní ploch a, k.ú. Most II - parc. č. 4441/3 - ostatní plocha, parc. č. 4442 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 4991/4 - orná půda, parc. č. 5822/4 - ostatní plocha, parc. č. 5822/9 - ostatní plocha, k.ú. Čepihory - parc. č. 419/11 - ostatní plocha, parc. č. 419 /22 - ostatní plocha, parc. č. 425/3 - ostatní plocha, parc. č. 464/11 - ostatní plocha, parc. č. 464/12 - ostatní plocha, k.ú. Dolní Litvínov - parc. č. 437/4 - ostatní plocha, parc. č. 827/2 - ostatní plocha, k.ú. Třebušice - prac. č. 1305/4 - ostatní p locha, parc. č. 1305/5 - ostatní plocha. Pozemky byly oceněny ve znaleckém posudku částkou 1.787.820,- Kč, tj. jeden milion sedm set odmdesát sedm tisíc osm set dvacet korun českých. Movitý majetek: 1) samostatné movité věci a soubory movitých věcí - stroje, přístroje, zařízení, měřidla včetně položek drobného majetku, který byl oceněn ve znaleckém posudku částkou 11.318.992,- Kč, tj. jedenáct milionů tři sta osmnáct tisíc devět set devadesát dva kor un českých, 2) motorová vozidla, která byla oceněna ve znaleckém posudku částkou 2.935.634,- Kč, tj. dva miliony devět set třicet pět tisíc šest set třicet čtyři korun českých. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek oceněný částkou ve znaleckém posudku 453.000,- Kč, tj. čtyři sta padesát tři tisíc korun českých. Dlouhodobý finanční majetek Součástí ocenění není žádný dlouhodobý finanční majetek. Zásoby hodnota zásob materiálu oceněná ve znaleckém posudku částkou 512.688,26 Kč, tj. pět set dvanáct tisíc šest set osmdesát osm korun českých dvacet šest haléřů. Dlouhodobé pohledávky Součástí ocenění nejsou žádné dlouhodobé pohledávky. Krátkodobé pohledávky Součástí ocenění nejsou žádné krátkodobé pohledávky. Finanční majetek Součástí ocenění není žádný finanční majetek. Časové rozlišení aktiv - součástí ocenění není žádné časové rozlišení aktiv. ZÁVAZKY - nejsou žádné. Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) a § 196a odst. 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 1811-111/11 ze dne 19. července 2011 znaleckého ústavu A&CE Conlulting, s.r.o. se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, IČ 441 19 097. Soudní znalec byl jmenován usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 24 Nc 1047/2011-28 ze dne 18.5.2011, které nabylo právní moci 24.5.2011 ve znění usnesení ze dne 17.6.2011 č.j. 24 Nc 1047/2011-37, které nabylo právní moci 20.6.2011 (byla provedena oprava výroku původního usnesení, a sice správné jméno ustanoveného znalce). Citovaný znalecký posudek stanoví hodnotu nepeněžitého vkladu výnosovou metodou částkou 1.455.034.000,00 Kč, tj. jedna miliarda čtyři sta padesát pět milionů třic et čtyři tisíc korun českých. Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 14 ks, tj. čtrnáct kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000.000,- Kč, tj. jedno sto milionů korun českých, a 1 ks, tj. jeden kus kmen ové akcie na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 55.034.000,- Kč, tj. padesát pět milionů třicet čtyři tisíc korun českých. Nepeněžitý vklad je v souladu s ustanovením § 59 odstavce 5 obchodního zákoníku splacen uzavřením smlouvy o vkladu části p odniku jako nepeněžitého vkladu do společnosti Severočeská teplárenská, a.s. na níž se přiměřeně použijí ustanovení o smlouvě o prodeji podniku, a to v sídle společnosti United Energy, a.s. Most, Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, faktickým předáním nep eněžitého vkladu. do 19. 10. 2011 od 4. 8. 2011

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 457 034 000 Kč

od 19. 10. 2011

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 19. 10. 2011 od 30. 10. 2010
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 od 12. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 000 000 Kč, počet: 14 od 12. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 55 034 000 Kč, počet: 1 od 12. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 000 Kč, počet: 14 do 12. 9. 2016 od 19. 10. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 55 034 000 Kč, počet: 1 do 12. 9. 2016 od 19. 10. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 12. 9. 2016 od 30. 10. 2010

Statutární orgán

5 fyzických osob

Ing. David Onderek

Předseda představenstva

První vztah: 21. 9. 2019

vznik členství: 26. 3. 2018

vznik funkce: 26. 3. 2018

Škvorec 80, 250 83, Česká republika

Dalších 23 vztahů k této osobě

Gary Wheatley Mazzotti

Člen představenstva

První vztah: 7. 12. 2017

vznik členství: 12. 10. 2017

Statenická 365, Statenice, 252 62, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Petr Mareš

Člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2017

vznik členství: 1. 8. 2017

K. J. Erbena 218/3, Most, 434 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Pavel Snášel

Místopředseda představenstva

První vztah: 13. 10. 2017

vznik členství: 25. 5. 2015

vznik funkce: 7. 8. 2017

Chodská 465, Hlásná Třebaň, 252 30, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Petr Horák

Člen představenstva

První vztah: 7. 10. 2015

vznik členství: 1. 9. 2015

Vyhlídka 1803, Jirkov, 431 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. David Onderek

Předseda představenstva

První vztah: 13. 7. 2018 - Poslední vztah: 21. 9. 2019

vznik členství: 26. 3. 2018

vznik funkce: 26. 3. 2018

Výletní 396/23, Praha, 142 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. David Onderek

Předseda představenstva

První vztah: 13. 10. 2017 - Poslední vztah: 13. 7. 2018

vznik členství: 29. 3. 2013

zánik členství: 26. 3. 2018

vznik funkce: 7. 8. 2017

zánik funkce: 26. 3. 2018

Výletní 396/23, Praha, 142 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. David Onderek

Předseda představenstva

První vztah: 13. 10. 2017 - Poslední vztah: 13. 7. 2018

vznik členství: 29. 3. 2013

zánik členství: 26. 3. 2018

vznik funkce: 7. 8. 2017

zánik funkce: 26. 3. 2018

Výletní 396/23, Praha, 142 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

William David George Price

Člen představenstva

První vztah: 3. 8. 2017 - Poslední vztah: 7. 12. 2017

vznik členství: 3. 3. 2017

zánik členství: 11. 10. 2017

99 Brondesbury Road, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  EP Energy, a.s.

  Pařížská 130/26, Praha, 110 00

William David George Price

Člen představenstva

První vztah: 3. 8. 2017 - Poslední vztah: 7. 12. 2017

vznik členství: 3. 3. 2017

zánik členství: 11. 10. 2017

99 Brondesbury Road, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  EP Energy, a.s.

  Pařížská 130/26, Praha, 110 00

Ing. Petr Mareš

Člen představenstva

První vztah: 7. 2. 2017 - Poslední vztah: 3. 8. 2017

vznik členství: 30. 10. 2015

zánik členství: 2. 3. 2017

K. J. Erbena 218/3, Most, 434 01, Česká republika

Mgr. Petr Hájek

Předseda představenstva

První vztah: 7. 2. 2017 - Poslední vztah: 13. 10. 2017

vznik členství: 30. 10. 2015

zánik členství: 31. 7. 2017

vznik funkce: 30. 10. 2015

zánik funkce: 31. 7. 2017

Večerní 209, Zdiby, 250 66, Česká republika

Ing. Petr Mareš

Člen představenstva

První vztah: 7. 2. 2017 - Poslední vztah: 3. 8. 2017

vznik členství: 30. 10. 2015

zánik členství: 2. 3. 2017

K. J. Erbena 218/3, Most, 434 01, Česká republika

Mgr. Petr Hájek

Předseda představenstva

První vztah: 7. 2. 2017 - Poslední vztah: 13. 10. 2017

vznik členství: 30. 10. 2015

zánik členství: 31. 7. 2017

vznik funkce: 30. 10. 2015

zánik funkce: 31. 7. 2017

Večerní 209, Zdiby, 250 66, Česká republika

Ing. Petr Mareš

Člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2015 - Poslední vztah: 7. 2. 2017

vznik členství: 30. 10. 2010

zánik členství: 30. 10. 2015

zánik funkce: 30. 10. 2015

K. J. Erbena 218/3, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Petr Mareš

Člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2015 - Poslední vztah: 7. 2. 2017

vznik členství: 30. 10. 2010

zánik členství: 30. 10. 2015

zánik funkce: 30. 10. 2015

K. J. Erbena 218/3, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Pavel Snášel

Člen představenstva

První vztah: 26. 6. 2015 - Poslední vztah: 13. 10. 2017

vznik členství: 25. 5. 2015

Chodská 465, Hlásná Třebaň, 252 30, Česká republika

Ing. Pavel Snášel

Člen představenstva

První vztah: 26. 6. 2015 - Poslední vztah: 13. 10. 2017

vznik členství: 25. 5. 2015

Chodská 465, Hlásná Třebaň, 252 30, Česká republika

Ing. Miroslav Pelcman

Člen představenstva

První vztah: 26. 6. 2015 - Poslední vztah: 7. 10. 2015

vznik členství: 25. 5. 2015

zánik členství: 1. 9. 2015

V zátiší 3437/3, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Milan Boháček

Člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2014 - Poslední vztah: 26. 6. 2015

vznik členství: 20. 10. 2011

zánik členství: 25. 5. 2015

Větrná 322, Droužkovice, 431 44, Česká republika

Ing. Milan Boháček

Člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2013 - Poslední vztah: 25. 7. 2014

vznik členství: 20. 10. 2011

Fibichova 2591/19, Chomutov, 430 03, Česká republika

David Onderek

Místopředseda představenstva

První vztah: 15. 4. 2013 - Poslední vztah: 13. 10. 2017

vznik členství: 29. 3. 2013

vznik funkce: 29. 3. 2013

zánik funkce: 7. 8. 2017

Výletní 396/23, Praha, 142 00, Česká republika

David Onderek

Místopředseda představenstva

První vztah: 15. 4. 2013 - Poslední vztah: 13. 10. 2017

vznik členství: 29. 3. 2013

vznik funkce: 29. 3. 2013

zánik funkce: 7. 8. 2017

Výletní 396/23, Praha, 142 00, Česká republika

Ing. Milan Boháček

Člen představenstva

První vztah: 13. 12. 2011 - Poslední vztah: 19. 10. 2013

vznik členství: 20. 10. 2011

Fibichova 2591/19, Chomutov, 430 03, Česká republika

Ing. Markéta Celerýnová

Místopředseda představenstva

První vztah: 13. 12. 2011 - Poslední vztah: 15. 4. 2013

vznik členství: 30. 10. 2010

zánik členství: 28. 3. 2013

vznik funkce: 24. 11. 2011

zánik funkce: 28. 3. 2013

Ocelářská 949/41, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Markéta Celerýnová

Člen představenstva

První vztah: 29. 8. 2011 - Poslední vztah: 13. 12. 2011

vznik členství: 30. 10. 2010

Ocelářská 949/41, Praha 9, 190 00, Česká republika

Mgr. Petr Hájek

Předseda představenstva

První vztah: 14. 6. 2011 - Poslední vztah: 7. 2. 2017

vznik členství: 3. 5. 2011

zánik členství: 30. 10. 2015

vznik funkce: 3. 5. 2011

zánik funkce: 30. 10. 2015

Večerní 209, Zdiby, 250 66, Česká republika

Mgr. Petr Hájek

Předseda představenstva

První vztah: 14. 6. 2011 - Poslední vztah: 7. 2. 2017

vznik členství: 3. 5. 2011

zánik členství: 30. 10. 2015

vznik funkce: 3. 5. 2011

zánik funkce: 30. 10. 2015

Večerní 209, Zdiby, 250 66, Česká republika

Ing. Markéta Malinová

Člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2010 - Poslední vztah: 29. 8. 2011

vznik členství: 30. 10. 2010

Lhotská 2205/24, Praha 9, 193 00, Česká republika

Ing. Petr Mareš

Člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2010 - Poslední vztah: 2. 7. 2015

vznik členství: 30. 10. 2010

K. J. Erbena 218/3, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Petr Jeník

Předseda představenstva

První vztah: 30. 10. 2010 - Poslední vztah: 14. 6. 2011

vznik členství: 30. 10. 2010

zánik členství: 3. 5. 2011

vznik funkce: 30. 10. 2010

zánik funkce: 3. 5. 2011

Tlustého 2042/22, Praha 9, 193 00, Česká republika

Členové představenstva můžou zastupovat společnost ve všech záležitostech, a to tak, že společnost zastupují navenek vždy dva členové představenstva společně, přičemž alespoň jeden z nich je předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Členo vé představenstva mohou pověřit třetí osobu jako dalšího zástupce ve smyslu § 438 občanského zákoníku.

od 29. 7. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva společně s jedním členem představenstva, nebo místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva, nebo společně všichni č lenové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že předseda představenstva společně s jedním členem představenstva, nebo místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva, nebo společně všichni členové představenstva přip ojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.

do 29. 7. 2014 od 13. 12. 2011

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jednají jménem společnosti dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že dva členové představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.

do 13. 12. 2011 od 30. 10. 2010

Dozorčí rada

5 fyzických osob

Mgr. Kamila Bláhová

Člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2019

vznik členství: 18. 2. 2019

Janáčkova 431, Litvínov, 436 03, Česká republika

Mgr. Michal Antonín

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 4. 2016

vznik členství: 1. 4. 2016

Nová 34, Dambořice, 696 35, Česká republika

Dalších 22 vztahů k této osobě

Jan Paparega

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 4. 2016

vznik členství: 1. 4. 2016

S. K. Neumanna 1761/11, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Miroslav Pelcman

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2015

vznik členství: 1. 9. 2015

V zátiší 3437/3, Most, 434 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Milan Boháček

Předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2015

vznik členství: 25. 5. 2015

vznik funkce: 25. 5. 2015

Větrná 322, Droužkovice, 431 44, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Milan Šťovíček

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 4. 2016 - Poslední vztah: 10. 7. 2019

vznik členství: 1. 4. 2016

zánik členství: 18. 2. 2019

Sokolská 11, Litvínov, 436 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Věra Benešová

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 12. 2013 - Poslední vztah: 11. 4. 2016

vznik členství: 30. 1. 2012

zánik členství: 1. 4. 2016

Valdštejnská 2110, Litvínov, 436 01, Česká republika

Mgr. Věra Benešová

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 12. 2013 - Poslední vztah: 11. 4. 2016

vznik členství: 30. 1. 2012

zánik členství: 1. 4. 2016

Valdštejnská 2110, Litvínov, 436 01, Česká republika

Ing. Miroslav Pelcman

Předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 9. 2013 - Poslední vztah: 26. 6. 2015

vznik členství: 30. 1. 2012

zánik členství: 25. 5. 2015

vznik funkce: 30. 1. 2012

zánik funkce: 25. 5. 2015

V zátiší 3437/3, Most, 434 01, Česká republika

Petr Horák

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2013 - Poslední vztah: 7. 10. 2015

vznik členství: 26. 2. 2013

zánik členství: 1. 9. 2015

Vyhlídka 1803, Jirkov, 431 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miroslav Pelcman

Předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2012 - Poslední vztah: 19. 9. 2013

vznik členství: 30. 1. 2012

vznik funkce: 30. 1. 2012

V zátiší 3437/3, Most, 434 01, Česká republika

Mgr. Věra Benešová

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2012 - Poslední vztah: 25. 12. 2013

vznik členství: 30. 1. 2012

Valdštejnská 2110, Litvínov, Horní Litvínov, 436 01, Česká republika

Pavel Prejza

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 12. 2011 - Poslední vztah: 14. 3. 2013

vznik členství: 20. 10. 2011

zánik členství: 22. 2. 2013

Chomutovská 2232/22, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Milan Boháček

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2010 - Poslední vztah: 13. 12. 2011

vznik členství: 30. 10. 2010

zánik členství: 20. 10. 2011

Fibichova 2591, Chomutov, 430 03, Česká republika

Ing. Miroslav Pelcman

Předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2010 - Poslední vztah: 26. 6. 2012

vznik členství: 30. 10. 2010

zánik členství: 30. 1. 2012

vznik funkce: 30. 10. 2010

zánik funkce: 30. 1. 2012

V zátiší 3437/3, Most, 434 01, Česká republika

Mgr. Věra Benešová

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2010 - Poslední vztah: 26. 6. 2012

vznik členství: 30. 10. 2010

zánik členství: 30. 1. 2012

Valdštejnská 2110, Litvínov, 436 01, Česká republika

Další vztahy firmy Severočeská teplárenská, a.s.

United Energy, a.s.

První vztah: 30. 10. 2010

Teplárenská 2, Most, 434 01

Dalších 9 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. David Onderek

  Předseda představenstva

  Škvorec 80, 250 83, Česká republika

 • Petr Uher

  Člen dozorčí rady

  Mládežnická 1635, Jirkov, 431 11, Česká republika

 • Ing. Miroslav Pelcman

  Místopředseda dozorčí rady

  V zátiší 3437/3, Most, 434 01, Česká republika

 • Mgr. Michal Antonín

  Předseda dozorčí rady

  Nová 34, Dambořice, 696 35, Česká republika

 • Ing. Pavel Snášel

  Člen představentva

  Chodská 465, Hlásná Třebaň, 252 30, Česká republika

 • Gary Wheatley Mazzotti

  Člen představenstva

  Statenická 365, Statenice, 252 62, Česká republika

 • Ing. Milan Boháček

  Místopředseda představenstva

  Větrná 322, Droužkovice, 431 44, Česká republika

 • Ing. Petr Mareš

  Člen představenstva

  K. J. Erbena 218/3, Most, 434 01, Česká republika

Akcionáři

United Energy, a.s., IČ: 27309959

Teplárenská 2, Česká republika, Most, 434 03

od 30. 10. 2010

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 10. 2010

Živnosti

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 15. 10. 2012
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 6. 2012
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 6. 2012
Izolatérství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 6. 2012
Vodoinstalatérství, topenářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 6. 2012
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 6. 2012
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 10. 2010

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).