Hlavní navigace

EP Energy, a.s.

Firma EP Energy, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 21733, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 13 000 449 420 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

29259428

Sídlo:

Pařížská 130/26, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

16. 12. 2010

DIČ:

CZ29259428

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

64200 Činnosti holdingových společností
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 21733, Městský soud v Praze

Obchodní firma

EP Energy, a.s. od 25. 2. 2015

Obchodní firma

EP Energy, a.s. od 31. 7. 2015

Obchodní firma

EP Energy, a.s. do 31. 7. 2015 od 10. 6. 2015

Obchodní firma

EP Energy, a.s. do 10. 6. 2015 od 16. 12. 2010

Právní forma

Akciová společnost od 16. 12. 2010

adresa

Pařížská 130/26
Praha 11000 od 17. 6. 2016

adresa

Příkop 843/4
Brno 60200 do 17. 6. 2016 od 10. 6. 2015

Předmět činnosti

správa vlastního majetku od 16. 12. 2010

Ostatní skutečnosti

Na společnost EP Energy, a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 292 59 428, jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Lirostana s.r.o., se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 087 83 993. od 1. 8. 2021

Dle projektu fúze sloučením mezi společností EP Hungary, a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO 041 61 416, na straně jedné jako zanikající společností, a společností EP Energy, a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO 292 59 428, na straně druhé jako nástupnickou společností, došlo k zániku zanikající společnosti EP Hungary, a.s. bez likvidace a k přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost EP Energy, a.s., která vstoupila do právního postavení zanikající společnosti. od 30. 11. 2017

Na společnost EP Energy, a.s., jako společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikajících společností EP Renewables a.s., IČO 03139085, se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v odd ílu B, vložce č. 19842 a společnosti ČKD Blansko Wind, a.s., IČO 27689701, se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 18381. od 1. 8. 2015

Dne 14. srpna 2014 rozhodl jediný akcionář společnosti vykonávající působnost valné hromady společnosti o snížení základního kapitálu společnosti v rozsahu 6 725 044 512 Kč (z původních 19 569 097 548 Kč na 12 844 053 036 Kč) snížením jmenovité hodnoty vš ech 19 549 548 ks akcií emitovaných společností z 1001 Kč na akcii na 657 na akcii. Ke snížení základního kapitálu dojde z důvodu optimalizace kapitálové struktury společnosti. Peněžní prostředky odpovídající snížení základního kapitálu budou vyplaceny je dinému akcionáři (výplata bude provedena započtením pohledávek společnosti za jediným akcionářem vůči pohledávkám jediného akcionáře za společností, popřípadě po příslušném postoupení pohledávek jiným právnickým osobám v rámci koncernu). do 5. 2. 2015 od 2. 9. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 17. 6. 2016 od 2. 9. 2014

Dne 26. května 2014 společnosti EP Energy, a.s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, IČ 292 59 428 ("Nástupnická společnost") a společnosti EPH Financing II, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ 247 88 376 ("Zanikající společnost") sjednaly projekt fúze sloučením, na základě kterého Zanikající společnost zanikla a jmění Zanikající společnosti přešlo na Nástupnickou společnost. od 25. 8. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 19. 5. 2014

Dne 11. prosince 2013 společnost Energetický a průmyslový holding, a.s. (dále jen „Jediný akcionář“) rozhodla při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 odst. 1 obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu takto: 1) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 100.100.000,- Kč (jedno sto milionů jedno sto tisíc korun českých); upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto: - 100.000 ks (jedno sto tisíc kusů) akcií, - o jmenovité hodnotě jedné akcie: 1.001,- Kč (jeden tisíc jedna korun českých), - druh akcií: kmenové, - podoba akcií: listinná, - forma akcií: akcie na jméno; - emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.001,- Kč činí: 33.134,12 Kč (slovy: třicet tři tisíc jedno sto třicet čtyři korun českých dvanáct haléřů). 3) Údaj o přednostním právu na upisování akcií: neexistují žádná přednostní práva podle § 204a obchodního zákoníku na upsání jakýchkoliv nových akcií, které budou vydány na základě tohoto rozhodnutí, neboť všechny akcie jsou upisovány nepeněžitým vkladem. 4) Všechny nově emitované akcie budou upsány jediným akcionářem společností Energetický a průmyslový holding, a.s. 3) Celkový emisní kurs všech upisovaných akcií činí 3.313.412.000,- Kč (slovy: tři miliardy tři sta třináct miliónů čtyři sta dvanáct tisíc korun českých) a bude splacen nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře, 4) Akcie budou upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společností Energetický a průmyslový holding, a.s. a Společností; Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že počátek běhu této lhůty bude Jedinému akcionáři oznámen představenstvem Společnosti při doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií , s tím, že tato lhůta počne běžet Jedinému akcionáři dnem následujícím po dni, ve kterém bude předmětný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručen. Upisování akcií může začít před zápisem tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodníh o rejstříku, za předpokladu, že bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení zákla dního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upsání akcií je sídlo Společnosti, na adrese Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00, v pracovní dny od 9:00 hod do 16:00 hod. 5) Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: Upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných nových akcií do 14 dní ode dne následujícího po uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5) obchodního zákoníku, a to uzavřením písemné smlouvy o vkladu nepeněžitého vkladu, s tím, že místem pr o splacení nepeněžitých vkladů je sídlo Společnosti, na adrese Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00, v pracovní dny od 9:00 hod do 16:00 hod. 6) Celkem 100.000 ks (jedno sto tisíc kusů) akcií o celkové jmenovité hodnotě 100.100.000,- Kč (jedno sto milionů jedno sto tisíc korun českých) bude nabídnuto k úpisu předem určenému zájemci - Jedinému akcionáři, přičemž upsaný vklad bude předem určeným - Jediným akcionářem splacen nepeněžitým vkladem; nepeněžitý vklad tvoří: - deset kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě emitovaných společností EPH Financing II, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČO: 24788376, o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých každá); - pohledávka Jediného akcionáře za společností EPH Financing II, a.s., na vrácení úvěru poskytnutého na základě úvěrové smlouvy ze dne 17. října 2013, uzavřené mezi společností Energetický a průmyslový holding, a.s. jako věřitelem a společností EPH Financ ing II, a.s.jako dlužníkem; 7) Jediný akcionář, zastoupený paní Janou Myslivcovou, schvaluje upisování akcií Jediným akcionářem, shora popsaným nepeněžitým vkladem, schvaluje předmět nepeněžitého vkladu a výši jeho ocenění částkou 3.313.412.000,- Kč (slovy: tři miliardy tři sta třin áct miliónů čtyři sta dvanáct tisíc korun českých) určenou ve znaleckém posudku znalcem E & Y Valuations s.r.o., IČ: 16190581, se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 2097/10, PSČ 120 00, počet akcií určených k upsání a ke splácení tímto nepeněžitým vkladem činí: - 100.000 ks (jedno sto tisíc kusů) akcií, o jmenovité hodnotě jedné akcie: 1.001,- Kč (jeden tisíc jedna korun českých), druh akcií: kmenové, podoba akcií: listinná, forma akcií: akcie na jméno; za celkový emisní kurs všech upisovaných akcií ve výši 3.31 3.412.000,- Kč (slovy: tři miliardy tři sta třináct miliónů čtyři sta dvanáct tisíc korun českých), rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotu akcií (§ 163a odst. 2) obchodního zákoníku) tvoří emisní ážio. do 18. 12. 2013 od 16. 12. 2013

Dne 12. září 2013 rozhodl jediný akcionář v působnosti valné hromady o přeshraniční fúzi sloučením a schválil projekt přeshraniční fúze ze dne 25. června 2013, na jehož základě došlo k zániku společnosti Honor Invest, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297 /14, PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 271 45 565, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9306, společnosti Czech Energy Holding, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 271 66 51 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9447, společnosti HC Fin3 N.V., se sídlem Weteringschans 26, 1017SG Amsterdam, Nizozemsko, reg. č.: 818028488, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Ams terodam č. 34274924, společnosti EAST BOHEMIA ENERGY HOLDING LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, Flat/Office 102, Nicosia, 2012, Kyperská republika, reg. č.: HE 250826, a společnosti LIGNITE INVESTMENTS 1 LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, Flat/Office 102, Nicosia, 2012, Kyperská republika, reg. č.: HE 237612 a přechodu jmění těchto zanikajících společností na nástupnickou společnost EP Energy, a.s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00, Česká republika, IČO: 292 59 428 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6278. od 4. 11. 2013

Společnost Energetický a průmyslový holding, a.s., podle § 190 odst. 1 obchodního zákoníku v působnosti valné hromady společnosti EP Energy, a.s., přijalo dne 14. srpna 2013 tato rozhodnutí: 1. Společná ustanovení 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 30 000 000,- Kč (třicet milionů korun českých), vydáním 30 000 (třiceti tisíc) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč ( jeden tisíc korun českých); upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.2. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 2. Upisování s využitím přednostního práva: 2.1. s využitím přednostního práva může jediný akcionář upsat všech 30 000 (třicet tisíc) kusů nových akcií; emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) 2.2. představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději do 15 (patnácti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit písemnou informaci o přednostním právu na upsání nových akcií obsahující alespoň náležito sti podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámit počátek běhu lhůty pro upisování akcií 2.3. přednostní právo na upsání nových akcií může akcionář vykonat uzavřením smlouvy o upsání akcií na adrese Praha 1, Pařížská 130/26, v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 30 (třiceti dnů) ode dne doručení informace o přednostním právu 2.4. emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 2109421326/2700 zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu 3. Upisování bez přednostního práva 3.1. všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., stávajícímu jedinému akcionáři společnosti, ostatní způsoby upsání akcií uv edené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují 3.2. emisní kurs každé nové akcie upsané předem určeným zájemcem se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) 3.3. představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději do 15 (patnácti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámit počátek běhu lhůty pro upisování akcií 3.4. předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od doručení rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v sídle společnosti na adrese: Praze 1, Pařížská 130/26, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin; k upsání akcie dochází u zavřením smlouvy o upsání akcií 3.5. emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 2109421326/2700 zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro spl acení vkladu do 26. 8. 2013 od 16. 8. 2013

Dne 27.6.2011 rozhodl jediný akcionář společnosti vykonávající působnost valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti v rozsahu 1 703 571 000 Kč (z původních 17 715 977 000Kč na 19 419 548 000 Kč) a to úpisem 1 703 571 kusů kmenovýc h listinných akcií na jméno, každé ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč s tím, že: - emisní kurz každé nově upisované akcie je 1 000,- Kč; - všechny nově upisované akcie budou upsány jediným akcionářem, tj. společností Energetický a průmyslový holding, a.s.; - upisování nad částku 1 703 571 000,- Kč se nepřipouští; - akcie se upisují uzavřením smlouvy o úpisu akcií; - akcie se upisují nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je 100 % akcií společnosti HC Fin3 N.V., se sídlem Weteringschans 26, 1017SG Amsterdam, Nizozemí, reg. č. 34274924, které byly oceněny znalcem A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašinského 307/4 , 602 00 Brno, IČ: 44119097, na hodnotu 1 703 571 000,- Kč, přičemž za tento vklad se vydá 1 703 571 kusů kmenových listinných akcií na jméno, každé ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč; - místem úpisu akcii je sídlo společnosti EP Investment Advisors, s.r.o.: Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1; - pro úpis akcií se určuje lhůta 14 dnů od předložení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií; - smlouvu o úpisu akcií předloží představenstvo společnosti EP Energy, a.s. k podpisu společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. bezodkladně po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře společnosti EP Energy, a.s. o zvýšení základního k apitálu společnosti do obchodního rejstříku; - úpis akcií je vázán rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti EP Energy, a.s. do obchodního rejstříku; - lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 14 dnů od právní moci rozhodnutí o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; - místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti EP Investment Advisors, s.r.o.: Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1. do 30. 6. 2011 od 28. 6. 2011

Kapitál

Základní kapitál

vklad 13 000 449 420 Kč

od 30. 11. 2017

Základní kapitál

vklad 12 844 053 036 Kč

do 30. 11. 2017 od 25. 2. 2015

Základní kapitál

vklad 12 844 053 036 Kč

do 25. 2. 2015 od 5. 2. 2015

Základní kapitál

vklad 19 569 097 548 Kč

do 5. 2. 2015 od 18. 12. 2013

Základní kapitál

vklad 19 468 997 548 Kč

do 18. 12. 2013 od 4. 11. 2013

Základní kapitál

vklad 19 449 548 000 Kč

do 4. 11. 2013 od 26. 8. 2013

Základní kapitál

vklad 19 419 548 000 Kč

do 26. 8. 2013 od 30. 6. 2011

Základní kapitál

vklad 17 715 977 000 Kč

do 30. 6. 2011 od 16. 12. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 665 Kč, počet: 19 549 548 od 30. 11. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 657 Kč, počet: 19 549 548 do 30. 11. 2017 od 25. 2. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 657 Kč, počet: 19 549 548 do 25. 2. 2015 od 5. 2. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 001 Kč, počet: 19 549 548 do 5. 2. 2015 od 20. 12. 2013
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 001 Kč, počet: 100 000 do 20. 12. 2013 od 18. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 001 Kč, počet: 19 449 548 do 20. 12. 2013 od 4. 11. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 19 449 548 do 4. 11. 2013 od 26. 8. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 19 419 548 do 26. 8. 2013 od 30. 6. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 17 715 977 do 30. 6. 2011 od 16. 12. 2010

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Václav Paleček

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2020

vznik členství: 1. 7. 2020

Bořivojova 1192/93, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Špringl

Předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2018

vznik členství: 22. 6. 2017

vznik funkce: 22. 6. 2017

Na Ořechovce 737/61, Praha, 162 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Milan Jalový

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2017

vznik členství: 22. 6. 2017

Vrchlického 1555/1A, Blansko, 678 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Filip Bělák

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2017 - Poslední vztah: 25. 7. 2020

vznik členství: 22. 6. 2017

zánik členství: 30. 6. 2020

V borovičkách 1108/3, Praha, 155 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Špringl

Předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2017 - Poslední vztah: 13. 5. 2018

vznik členství: 22. 6. 2017

vznik funkce: 22. 6. 2017

Pod kapličkou 2846/11, Praha, 130 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jan Špringl

Předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2017 - Poslední vztah: 13. 5. 2018

vznik členství: 22. 6. 2017

vznik funkce: 22. 6. 2017

Pod kapličkou 2846/11, Praha, 130 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Ivan Jakabovič

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2016 - Poslední vztah: 25. 7. 2017

vznik členství: 27. 9. 2012

zánik členství: 22. 6. 2017

vznik funkce: 14. 8. 2014

zánik funkce: 22. 6. 2017

32 rue COMTE FELIX GASTALDI, MONACO-VILLE, 980 00, Monacké knížectví

Další vztah k této osobě

Ing. Ivan Jakabovič

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2016 - Poslední vztah: 25. 7. 2017

vznik členství: 27. 9. 2012

zánik členství: 22. 6. 2017

vznik funkce: 14. 8. 2014

zánik funkce: 22. 6. 2017

32 rue COMTE FELIX GASTALDI, MONACO-VILLE, 980 00, Monacké knížectví

Další vztah k této osobě

Ing. Ivan Jakabovič

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2016 - Poslední vztah: 25. 7. 2017

vznik členství: 27. 9. 2012

zánik členství: 22. 6. 2017

vznik funkce: 14. 8. 2014

zánik funkce: 22. 6. 2017

32 rue COMTE FELIX GASTALDI, MONACO-VILLE, 980 00, Monacké knížectví

Další vztah k této osobě

Miloš Badida

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2016 - Poslední vztah: 25. 7. 2017

vznik členství: 27. 9. 2012

zánik členství: 22. 6. 2017

Nad akáty 1600/17, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Martin Fedor

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2016 - Poslední vztah: 25. 7. 2017

vznik členství: 27. 9. 2012

zánik členství: 22. 6. 2017

Budovatelská 12, Bratislava, 821 08, Slovenská republika

Martin Fedor

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2016 - Poslední vztah: 25. 7. 2017

vznik členství: 27. 9. 2012

zánik členství: 22. 6. 2017

Budovatelská 12, Bratislava, 821 08, Slovenská republika

Miloš Badida

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2016 - Poslední vztah: 25. 7. 2017

vznik členství: 27. 9. 2012

zánik členství: 22. 6. 2017

Nad akáty 1600/17, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ivan Jakabovič

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2016 - Poslední vztah: 26. 10. 2016

vznik členství: 27. 9. 2012

vznik funkce: 14. 8. 2014

Malostranské nábřeží 563/3, Praha, 118 00, Česká republika

Ivan Jakabovič

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2016 - Poslední vztah: 26. 10. 2016

vznik členství: 27. 9. 2012

vznik funkce: 14. 8. 2014

Malostranské nábřeží 563/3, Praha, 118 00, Česká republika

Miloš Badida

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 6. 2015 - Poslední vztah: 17. 6. 2016

vznik členství: 27. 9. 2012

Nad akáty 1600/17, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Miloš Badida

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 6. 2015 - Poslední vztah: 17. 6. 2016

vznik členství: 27. 9. 2012

Nad akáty 1600/17, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ivan Jakabovič

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 2014 - Poslední vztah: 17. 6. 2016

vznik členství: 27. 9. 2012

vznik funkce: 14. 8. 2014

Donnerova 717/15, Bratislava, 841 04, Slovenská republika

Ivan Jakabovič

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 2014 - Poslední vztah: 17. 6. 2016

vznik členství: 27. 9. 2012

vznik funkce: 14. 8. 2014

Donnerova 717/15, Bratislava, 841 04, Slovenská republika

Mel Gerard Carvill

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 4. 2013 - Poslední vztah: 2. 9. 2014

vznik členství: 27. 9. 2012

zánik členství: 20. 6. 2014

Rue des Tranquesous, St. Saviours, Bradways, Guernsey (Spojené království)

Robert Ševela

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 4. 2013 - Poslední vztah: 2. 9. 2014

vznik členství: 27. 9. 2012

zánik členství: 20. 6. 2014

Jasanová 104, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ivan Jakabovič

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 4. 2013 - Poslední vztah: 2. 9. 2014

vznik členství: 27. 9. 2012

Donnerova 717/15, Bratislava, 841 04, Slovenská republika

Miloš Badida

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 4. 2013 - Poslední vztah: 10. 6. 2015

vznik členství: 27. 9. 2012

K lesu 886/30, Praha 4, 142 00, Česká republika

Martin Fedor

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 4. 2013 - Poslední vztah: 17. 6. 2016

vznik členství: 27. 9. 2012

Budovatelská 12, Bratislava, 821 08, Slovenská republika

Martin Fedor

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 4. 2013 - Poslední vztah: 17. 6. 2016

vznik členství: 27. 9. 2012

Budovatelská 12, Bratislava, 821 08, Slovenská republika

Martin Štefunko

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 2013 - Poslední vztah: 2. 9. 2014

vznik členství: 27. 9. 2012

zánik členství: 20. 6. 2014

vznik funkce: 30. 9. 2012

zánik funkce: 20. 6. 2014

SNP 968/43, Galanta, 924 00, Slovenská republika

Ivan Jakabovič

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 2013 - Poslední vztah: 5. 4. 2013

vznik členství: 27. 11. 2012

Donnerova 717/15, Bratislava, 841 04, Slovenská republika

Robert Ševela

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 2013 - Poslední vztah: 5. 4. 2013

vznik členství: 27. 10. 2012

zánik členství: 20. 6. 2014

Jasanová 104, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Fedor

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 2013 - Poslední vztah: 5. 4. 2013

vznik členství: 27. 11. 2012

Budovatelská 12, Bratislava, 821 08, Slovenská republika

Mel Gerard Carvill

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 2013 - Poslední vztah: 5. 4. 2013

vznik členství: 27. 11. 2012

zánik členství: 20. 6. 2014

Rue des Tranquesous, St. Saviours, Bradways, Guernsey (Spojené království)

Miloš Badida

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 2013 - Poslední vztah: 5. 4. 2013

vznik členství: 27. 11. 2012

K lesu 886/30, Praha 4, 142 00, Česká republika

Mgr. Ing. Jiří Nováček

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2012 - Poslední vztah: 8. 2. 2013

vznik členství: 16. 12. 2010

zánik členství: 27. 9. 2012

vznik funkce: 24. 4. 2012

zánik funkce: 27. 9. 2012

Červená Skála 325, Husinec, 250 68, Česká republika

Ing. František Čupr

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2012 - Poslední vztah: 8. 2. 2013

vznik členství: 16. 12. 2010

zánik členství: 27. 9. 2012

vznik funkce: 24. 4. 2012

zánik funkce: 27. 9. 2012

Vlárská 1239/1A, Brno, 627 00, Česká republika

Mgr.Ing. Jiří Nováček

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 12. 2010 - Poslední vztah: 10. 7. 2012

vznik členství: 16. 12. 2010

zánik členství: 24. 4. 2012

Červená Skála 325, Husinec, 250 68, Česká republika

Ing. František Čupr

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 16. 12. 2010 - Poslední vztah: 10. 7. 2012

vznik členství: 16. 12. 2010

zánik členství: 24. 4. 2012

vznik funkce: 16. 12. 2010

zánik funkce: 24. 4. 2012

Vlárská 1239/1A, Brno, 627 00, Česká republika

Mgr. Marek Janča

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 12. 2010 - Poslední vztah: 10. 7. 2012

vznik členství: 16. 12. 2010

zánik členství: 24. 4. 2012

vznik funkce: 16. 12. 2010

zánik funkce: 24. 4. 2012

Plachty 12B, Brno, 634 00, Česká republika

Statutární orgán

6 fyzických osob

Pavel Horský

člen představenstva

První vztah: 22. 9. 2018

vznik členství: 11. 12. 2015

Na Míčánce 2642/4, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

William David George Price

člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2017

vznik členství: 11. 3. 2017

99 Brondesbury Road, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Ing. Mgr. Tomáš David

předseda představenstva

První vztah: 25. 7. 2017

vznik členství: 11. 12. 2015

vznik funkce: 9. 3. 2017

Borského 667/7, Praha, 152 00, Česká republika

Mgr. Petr Sekanina

Místopředseda představenstva

První vztah: 26. 10. 2016

vznik členství: 12. 10. 2016

vznik funkce: 12. 10. 2016

Budějovická 351/16, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Marek Spurný

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 2016

vznik členství: 11. 12. 2015

Nová 914, Průhonice, 252 43, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Jiří Feist

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 2016

vznik členství: 11. 12. 2015

Severovýchodní VI 693/36, Praha, 141 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Tomáš David

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 2016 - Poslední vztah: 25. 7. 2017

vznik členství: 11. 12. 2015

Borského 667/7, Praha, 152 00, Česká republika

Tomáš David

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 2016 - Poslední vztah: 25. 7. 2017

vznik členství: 11. 12. 2015

Borského 667/7, Praha, 152 00, Česká republika

JUDr. Daniel Křetínský

předseda představenstva

První vztah: 17. 6. 2016 - Poslední vztah: 25. 7. 2017

vznik členství: 11. 12. 2015

zánik členství: 10. 3. 2017

vznik funkce: 11. 12. 2015

zánik funkce: 9. 3. 2017

Kostelní 1102/12, Praha, 170 00, Česká republika

Dalších 28 vztahů k této osobě

Pavel Horský

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 2016 - Poslední vztah: 22. 9. 2018

vznik členství: 11. 12. 2015

Hanzelkova 2655/21, Praha, 160 00, Česká republika

JUDr. Daniel Křetínský

předseda představenstva

První vztah: 17. 6. 2016 - Poslední vztah: 25. 7. 2017

vznik členství: 11. 12. 2015

zánik členství: 10. 3. 2017

vznik funkce: 11. 12. 2015

zánik funkce: 9. 3. 2017

Kostelní 1102/12, Praha, 170 00, Česká republika

Dalších 28 vztahů k této osobě

Ing. Jan Špringl

Místopředseda představenstva

První vztah: 17. 6. 2016 - Poslední vztah: 26. 10. 2016

vznik členství: 11. 12. 2015

zánik členství: 12. 10. 2016

vznik funkce: 18. 1. 2016

zánik funkce: 12. 10. 2016

Pod kapličkou 2846/11, Praha, 130 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jan Špringl

Místopředseda představenstva

První vztah: 17. 6. 2016 - Poslední vztah: 26. 10. 2016

vznik členství: 11. 12. 2015

zánik členství: 12. 10. 2016

vznik funkce: 18. 1. 2016

zánik funkce: 12. 10. 2016

Pod kapličkou 2846/11, Praha, 130 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Pavel Horský

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 2016 - Poslední vztah: 22. 9. 2018

vznik členství: 11. 12. 2015

Hanzelkova 2655/21, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Jan Špringl

Místopředseda představenstva

První vztah: 1. 2. 2016 - Poslední vztah: 17. 6. 2016

vznik členství: 11. 12. 2015

vznik funkce: 18. 1. 2016

Pod kapličkou 2846/11, Praha, 130 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jan Špringl

Místopředseda představenstva

První vztah: 1. 2. 2016 - Poslední vztah: 17. 6. 2016

vznik členství: 11. 12. 2015

vznik funkce: 18. 1. 2016

Pod kapličkou 2846/11, Praha, 130 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

JUDr. Daniel Křetínský

předseda představenstva

První vztah: 22. 1. 2016 - Poslední vztah: 17. 6. 2016

vznik členství: 11. 12. 2015

vznik funkce: 11. 12. 2015

Kostelní 1102/12, Praha, 170 00, Česká republika

Dalších 28 vztahů k této osobě

JUDr. Daniel Křetínský

předseda představenstva

První vztah: 22. 1. 2016 - Poslední vztah: 17. 6. 2016

vznik členství: 11. 12. 2015

vznik funkce: 11. 12. 2015

Kostelní 1102/12, Praha, 170 00, Česká republika

Dalších 28 vztahů k této osobě

Jiří Feist

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 2016 - Poslední vztah: 17. 6. 2016

vznik členství: 11. 12. 2015

Severovýchodní VI 693/36, Praha, 141 00, Česká republika

Jiří Feist

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 2016 - Poslední vztah: 17. 6. 2016

vznik členství: 11. 12. 2015

Severovýchodní VI 693/36, Praha, 141 00, Česká republika

Tomáš David

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 2016 - Poslední vztah: 17. 6. 2016

vznik členství: 11. 12. 2015

Borského 667/7, Praha, 152 00, Česká republika

Tomáš David

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 2016 - Poslední vztah: 17. 6. 2016

vznik členství: 11. 12. 2015

Borského 667/7, Praha, 152 00, Česká republika

Jan Špringl

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 2016 - Poslední vztah: 1. 2. 2016

vznik členství: 11. 12. 2015

Pod kapličkou 2846/11, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Marek Spurný

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 2016 - Poslední vztah: 17. 6. 2016

vznik členství: 11. 12. 2015

Nová 914, Průhonice, 252 43, Česká republika

Marek Spurný

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 2016 - Poslední vztah: 17. 6. 2016

vznik členství: 11. 12. 2015

Nová 914, Průhonice, 252 43, Česká republika

Pavel Horský

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 2016 - Poslední vztah: 17. 6. 2016

vznik členství: 11. 12. 2015

Hanzelkova 2655/21, Praha, 160 00, Česká republika

Pavel Horský

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 2016 - Poslední vztah: 17. 6. 2016

vznik členství: 11. 12. 2015

Hanzelkova 2655/21, Praha, 160 00, Česká republika

JUDr. Daniel Křetínský

předseda představenstva

První vztah: 10. 6. 2015 - Poslední vztah: 22. 1. 2016

vznik členství: 16. 12. 2010

zánik členství: 11. 12. 2015

vznik funkce: 16. 12. 2010

zánik funkce: 11. 12. 2015

Kostelní 1102/12, Praha, 170 00, Česká republika

Dalších 28 vztahů k této osobě

JUDr. Daniel Křetínský

předseda představenstva

První vztah: 6. 11. 2013 - Poslední vztah: 10. 6. 2015

vznik členství: 16. 12. 2010

vznik funkce: 16. 12. 2010

Kostelní 1102/12, Praha 7, 170 00, Česká republika

Marek Spurný

člen představenstva

První vztah: 5. 4. 2013 - Poslední vztah: 22. 1. 2016

vznik členství: 16. 12. 2010

zánik členství: 11. 12. 2015

Nová 914, Průhonice, 252 43, Česká republika

Jan Špringl

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 4. 2013 - Poslední vztah: 22. 1. 2016

vznik členství: 16. 12. 2010

zánik členství: 11. 12. 2015

vznik funkce: 5. 3. 2013

zánik funkce: 11. 12. 2015

Pod kapličkou 2846/11, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Pavel Horský

člen představenstva

První vztah: 5. 4. 2013 - Poslední vztah: 22. 1. 2016

vznik členství: 20. 3. 2012

zánik členství: 11. 12. 2015

Hanzelkova 2655/21, Praha, 160 00, Česká republika

Tomáš David

člen představenstva

První vztah: 5. 4. 2013 - Poslední vztah: 22. 1. 2016

vznik členství: 5. 3. 2013

zánik členství: 11. 12. 2015

Borského 667/7, Praha, 152 00, Česká republika

Jiří Feist

člen představenstva

První vztah: 5. 4. 2013 - Poslední vztah: 22. 1. 2016

vznik členství: 5. 3. 2013

zánik členství: 11. 12. 2015

Severovýchodní VI 693/36, Praha, 141 00, Česká republika

Pavel Horský

člen představenstva

První vztah: 16. 4. 2012 - Poslední vztah: 5. 4. 2013

vznik členství: 20. 3. 2012

Otiskova 2836/20, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Jan Špringl

člen představenstva

První vztah: 16. 12. 2010 - Poslední vztah: 5. 4. 2013

vznik členství: 16. 12. 2010

Pod kapličkou 2846/11, Praha 3, 130 00, Česká republika

Mgr. Marek Spurný

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 12. 2010 - Poslední vztah: 5. 4. 2013

vznik členství: 16. 12. 2010

vznik funkce: 16. 12. 2010

zánik funkce: 5. 3. 2013

Nová 914, Průhonice, 252 43, Česká republika

JUDr. Daniel Křetínský

předseda představenstva

První vztah: 16. 12. 2010 - Poslední vztah: 6. 11. 2013

vznik členství: 16. 12. 2010

vznik funkce: 16. 12. 2010

Kostelní 1102/12, Praha 7, 170 00, Česká republika

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat za představenstvo jménem společnosti navenek jsou oprávněni vždy dva členové představenstva společně.

od 16. 12. 2010

Další vztahy firmy EP Energy, a.s.

EP Infrastructure, a.s.

První vztah: 17. 6. 2016

Pařížská 130/26, Praha Josefov, 110 00

Dalších 13 vztahů k tomuto subjektu

 • Martin Gebauer

  místopředseda dozorčí rady

  Rybova 549/12, Říčany, 251 01, Česká republika

 • William David George Price

  člen představenstva

  Brondesbury Road 99, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

 • Gary Wheatley Mazzotti

  místopředseda představenstva

  Statenická 365, Statenice, 252 62, Česká republika

 • Petr Sekanina

  Člen dozorčí rady

  Budějovická 351/16, Praha, 140 00, Česká republika

 • Marek Spurný

  Člen představenstva

  Nová 914, Průhonice, 252 43, Česká republika

 • Milan Jalový

  Člen představenstva

  Vrchlického 1555/1A, Blansko, 678 01, Česká republika

 • Jiří Feist

  Člen dozorčí rady

  Severovýchodní VI 693/36, Praha, 141 00, Česká republika

 • Jiří Zrůst

  Místopředseda představenstva

  Karla Dvořáka 433, Stará Huť, 262 02, Česká republika

 • Jan Stříteský

  Člen dozorčí rady

  Na Ořechovce 737/61, Praha, 162 00, Česká republika

 • Jan Špringl

  Předseda dozorčí rady

  Na Ořechovce 737/61, Praha, 162 00, Česká republika

 • Pavel Horský

  Člen představenstva

  Na Míčánce 2642/4, Praha, 160 00, Česká republika

 • Rosa Maria Villalobos Rodriguez

  Člen dozorčí rady

  20 Boulevard Royal, Lucemburk, Lucemburské velkovévodství

 • JUDr. Daniel Křetínský

  Předseda představenstva

  Kostelní 1102/12, Praha, 170 00, Česká republika

EP Infrastructure, a.s.

První vztah: 10. 6. 2015 - Poslední vztah: 17. 6. 2016

Pařížská 130/26, Praha Josefov, 110 00

EP Infrastructure, a.s.

První vztah: 19. 5. 2014 - Poslední vztah: 10. 6. 2015

Pařížská 130/26, Praha Josefov, 110 00

Energetický a průmyslový holding, a.s.

První vztah: 16. 12. 2010 - Poslední vztah: 19. 5. 2014

Pařížská 130/26, Praha, 110 00

Akcionáři

EP Infrastructure, a.s., IČ: 02413507

Pařížská 130/26, Česká republika, Praha, 110 00

od 17. 6. 2016

CE Energy, a.s., IČ: 02413507

Příkop 843/4, Česká republika, Brno, 602 00

do 17. 6. 2016 od 10. 6. 2015

CE Energy, a.s., IČ: 02413507

Příkop 843/4, Česká republika, Brno, 602 00

do 10. 6. 2015 od 19. 5. 2014

Energetický a průmyslový holding, a.s., IČ: 28356250

Příkop 843/4, Česká republika, Brno, 602 00

do 19. 5. 2014 od 16. 12. 2010
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).