Hlavní navigace

EP Power Europe, a.s.

Firma EP Power Europe, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 21599, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 23 526 200 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27858685

Sídlo:

Pařížská 130/26, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

16. 9. 2008

DIČ:

CZ27858685

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

58 Vydavatelské činnosti
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
70100 Činnosti vedení podniků

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 21599, Městský soud v Praze

Obchodní firma

RILENTAR a.s. od 30. 12. 2014

Obchodní firma

RILENTAR a.s. od 22. 4. 2015

Obchodní firma

RILENTAR a.s. do 22. 4. 2015 od 16. 9. 2008

Právní forma

Akciová společnost od 16. 9. 2008

adresa

Pařížská 130/26
Praha 11000 od 2. 11. 2016

adresa

Biskupský dvůr 2095/8
Praha 11000 do 2. 11. 2016 od 12. 4. 2016

adresa

Výstavní 1928/9
Ostrava 70200 do 12. 4. 2016 od 9. 12. 2014

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - zprostředkování obchodu a služeb od 29. 9. 2016

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 16. 9. 2008

Předmět činnosti

správa vlastního majetku od 29. 9. 2016

Ostatní skutečnosti

Dle projektu přeshraniční fúze sloučením vyhotoveného dne 18. listopadu 2019 zúčastněnými společnostmi EPPE Italy N.V., se sídlem Nizozemsko, Schiphol Boulevard 477, Toren C-4, 1118BK Schiphol, firemní sídlo Amsterdam, Nizozemsko, RSIN: 852177677, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Nizozemskou obchodní komorou, pod číslem 56542909, na straně jedné jako zanikající společností, a EP Power Europe, a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO 278 58 685, na straně druhé jako nástupnicko u společností, došlo k zániku zanikající společnosti EPPE Italy N.V. bez likvidace a k přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost EP Power Europe, a.s., která vstoupila do právního postavení zanikající společnosti. od 27. 12. 2019

Dle projektu rozdělení formou rozštěpení se vznikem jedné nové společnosti a sloučením části jmění s existující nástupnickou společností vyhotoveného dne 25. října 2019 zúčastněnými společnostmi - společností NADURENE a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Jose fov, 110 00 Praha 1, IČO 247 34 632, na straně jedné jako rozdělovanou společností, a společností EP Power Europe, a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO 278 58 685, na straně druhé jako nástupnickou společností, rozdělovaná společn ost NADURENE a.s. zanikla bez likvidace a část jejího jmění definovaná v projektu včetně případných práv a povinností z pracovněprávních vztahů přešla na rozštěpením vzniklou akciovou společnost NADURENE 2, a.s., se sídlem na adrese Pařížská 130/26, Josef ov, 110 00 Praha 1, IČO 087 79 597, a zbývající část jmění společnosti NADURENE a.s. včetně případných práv a povinností z pracovněprávních vztahů přešla sloučením na společnost EP Power Europe, a.s. od 17. 12. 2019

Dle projektu fúze sloučením mezi společností EP United Kingdom, s.r.o., se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO 030 16 820, na straně jedné jako zanikající společností, a společností EP Power Europe, a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Josefo v, 110 00 Praha 1, IČO 278 58 685, na straně druhé jako nástupnickou společností, došlo k zániku zanikající společnosti EP United Kingdom, s.r.o. bez likvidace a k přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost EP Power Europe, a.s., která vstoupila do právního postavení zanikající společnosti. od 11. 12. 2017

Jediný akcionář společnosti EP Power Europe, a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti peněžitým vkladem o částku 14.600.800.000,- Kč (čtrnáct miliard šest set milionů osm set tisíc korun českých), na celkovou částku 14.602.800.000,- Kč (čt rnáct miliard šest set dva milionů osm set tisíc korun českých), po zvýšení základního kapitálu Společnosti za následujících podmínek: (A) Upisování pod ani nad tuto částku se nepřipouští; (B) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 73.004 (sedmdesát tři tisíc čtyřech) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých), které budou všechny vydány v listinné p odobě. S nově upsanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva a budou s nimi spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny; (C) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určenému zájemci; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky; (D) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož se Jediný oprávněný akcionář vzdal přednostního práva na úpis. Všechny akcie budou nabídnuty jednomu určenému zájemci, kterým je Jediný akcionář společnosti, a to společnost Energetic ký a průmyslový holding, a.s., se sídlem Praha 1, Pařížská 130/26, Josefov, PSČ 110 00, IČO: 283 56 250, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21747 (dále jen předem určený zájemce nebo společnost Energetický a prů myslový holding, a.s.); (E) Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedn é akcie 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) vydanou v listinné podobě; (F) Upisování akcií může začít bezodkladně po přijetí tohoto usnesení (počátek běhu upisovací lhůty); (G) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 1 (jeden) měsíc. Počátek běhu upisovací lhůty bude předem určenému zájemci oznámen představenstvem doručením návrhu smlouvy o upsání akcií; (H) Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti EP Power Europe, a.s., v budově na adrese Praha 1, Pařížská 130/26, Josefov, PSČ 110 00, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8:00 hodin do 17:00 hodin, pokud se Společnost a upisovatel ne dohodnou jinak; (I) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v ust. § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ust. § 479 z ákona o obchodních korporacích. K upsání akcií bude poskytnuta lhůta 1 (jednoho) měsíce od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; (J) Emisní kurs upsaných akcií bude splacen zčásti započtením a zčásti v penězích. Emisní kurs akcií splácený v penězích musí být splacen nejpozději do 60 (šedesáti) dnů ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na účet Spol ečnosti číslo: 0002202319/5800, vedený u společnosti J & T BANKA, a.s.; (K) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, kterým je společnost Energetický a průmyslový holding, a.s., v celkové výši 14.600.664.285,11 Kč (čtrnáct miliard šest set milionů šest set šedesát čtyři tisíc dvě stě osmdesá t pět korun českých a jedenáct haléřů), jejímž vlastníkem je předem určený zájemce, za společností EP Power Europe, a.s. na úhradu: i) jistiny úvěru ve výši 879.357.785,11 Kč (osm set sedmdesát devět milionů tři sta padesát sedm tisíc sedm set osmdesát pět korun českých a jedenáct haléřů) ze smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností Energetický a průmyslový holding, a.s. jakožto věřit elem a společností EP Power Europe, a.s. jakožto dlužníkem dne 15.1.2017 (patnáctého ledna roku dva tisíce sedmnáct) (dále jen Smlouva o úvěru 1), ii) jistiny úvěru ve výši 734.694.500,- Kč (sedm set třicet čtyři milionů šest set devadesát čtyři tisíc pět set korun českých) ze smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností Energetický a průmyslový holding, a.s. jakožto věřitelem a společností EP Power Eu rope, a.s. jakožto dlužníkem dne 15.1.2017 (patnáctého ledna roku dva tisíce sedmnáct) (dále jen Smlouva o úvěru 2), a iii) jistiny úvěru ve výši 12.986.612.000,- Kč (dvanáct miliard devět set osmdesát šest milionů šest set dvanáct tisíc korun českých) ze smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností Energetický a průmyslový holding, a.s. jakožto věřitelem a Společností jakož to dlužníkem dne 15.1.2017 (patnáctého ledna roku dva tisíce sedmnáct) (dále jen Smlouva o úvěru 3), (společně dále jen Pohledávka), proti pohledávce společnosti EP Power Europe, a.s. ve výši 14.600.800.000,- Kč (čtrnáct miliard šest set milionů osm set tisíc korun českých) za předem určeným zájemcem, společností Energetický a průmyslový holding, a.s., na splacení emisního kursu jím up saných akcií, a to do výše 14.600.664.285,11 Kč (čtrnáct miliard šest set milionů šest set šedesát čtyři tisíc dvě stě osmdesát pět korun českých a jedenáct haléřů); (L) Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, a to do 30 (třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, musí mít písemnou formu a podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy o započtení předloží společnost EP Power Europe, a.s. předem určenému zájemci, kterým je společnost Energetický a průmyslový holding, a.s., nejpozději do 15 (patnácti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. K akceptaci návrhu smlouvy o započtení je povinna společnost EP Power Europe, a.s. poskytnout předem určenému zájemci, kterým je společnost Energetický a průmyslový holding, a.s., lhůtu alespoň 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavř ení smlouvy o započtení. do 22. 8. 2017 od 23. 6. 2017

Kapitál

Základní kapitál

vklad 23 526 200 000 Kč

od 27. 12. 2019

Základní kapitál

vklad 14 602 800 000 Kč

do 27. 12. 2019 od 22. 8. 2017

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 22. 8. 2017 od 16. 9. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 117 631 od 27. 12. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 73 014 do 27. 12. 2019 od 22. 8. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 22. 8. 2017 od 12. 4. 2016
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 12. 4. 2016 od 16. 9. 2008

Statutární orgán

11 fyzických osob

Ing. Tomáš Novotný

Člen představenstva

První vztah: 14. 8. 2020

vznik členství: 16. 9. 2016

Medinská 926, Praha, 190 14, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Miroslav Haško

Člen představenstva

První vztah: 19. 6. 2020

vznik členství: 12. 6. 2020

Hlavná 89/41, Stará Halič, 985 11, Slovenská republika

Gary Wheatley Mazzotti

člen představenstva

První vztah: 2. 6. 2020

vznik členství: 1. 6. 2020

Statenická 365, Statenice, 252 62, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Filip Bělák

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 2020

vznik členství: 1. 6. 2020

V borovičkách 1108/3, Praha, 155 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Pavel Horský

Místopředseda představenstva

První vztah: 22. 9. 2018

vznik členství: 16. 9. 2016

vznik funkce: 16. 9. 2016

Na Míčánce 2642/4, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Ing. Jan Špringl

Místopředseda představenstva

První vztah: 13. 5. 2018

vznik členství: 16. 9. 2016

vznik funkce: 16. 9. 2016

Na Ořechovce 737/61, Praha, 162 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Mgr. Ing. Tomáš David

Místopředseda představenstva

První vztah: 4. 1. 2017

vznik funkce: 21. 10. 2016

Borského 667/7, Praha, 152 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Feist

Člen představenstva

První vztah: 29. 9. 2016

vznik členství: 16. 9. 2016

Severovýchodní VI 693/36, Praha, 141 00, Česká republika

Mgr. Marek Spurný

Místopředseda představenstva

První vztah: 29. 9. 2016

vznik členství: 16. 9. 2016

vznik funkce: 16. 9. 2016

Nová 914, Průhonice, 252 43, Česká republika

Dalších 22 vztahů k této osobě

JUDr. Daniel Křetínský

Předseda představenstva

První vztah: 29. 9. 2016

vznik členství: 16. 9. 2016

vznik funkce: 16. 9. 2016

Kostelní 1102/12, Praha, 170 00, Česká republika

Dalších 28 vztahů k této osobě

Leif Timmermann

Člen představenstva

První vztah: 29. 9. 2016

vznik členství: 16. 9. 2016

Heinrich-Heine-Straße 21, Mannheim, Spolková republika Německo

Historické vztahy

Garry Wheatley Mazzotti

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 2020 - Poslední vztah: 2. 6. 2020

vznik členství: 1. 6. 2020

Statenická 365, Statenice, 252 62, Česká republika

Brendan Massam

Člen představenstva

První vztah: 27. 5. 2017 - Poslední vztah: 1. 6. 2020

vznik členství: 21. 4. 2017

zánik členství: 31. 5. 2020

vznik funkce: 21. 4. 2017

1 Netherhall Gardens, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Ing. Jan Špringl

Místopředseda představenstva

První vztah: 29. 9. 2016 - Poslední vztah: 13. 5. 2018

vznik členství: 16. 9. 2016

vznik funkce: 16. 9. 2016

Pod kapličkou 2846/11, Praha, 130 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Pavel Horský

Místopředseda představenstva

První vztah: 29. 9. 2016 - Poslední vztah: 22. 9. 2018

vznik členství: 16. 9. 2016

vznik funkce: 16. 9. 2016

Hanzelkova 2655/21, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Jan Špringl

Místopředseda představenstva

První vztah: 29. 9. 2016 - Poslední vztah: 13. 5. 2018

vznik členství: 16. 9. 2016

vznik funkce: 16. 9. 2016

Pod kapličkou 2846/11, Praha, 130 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Ing. Tomáš David

Člen představenstva

První vztah: 29. 9. 2016 - Poslední vztah: 4. 1. 2017

vznik členství: 16. 9. 2016

zánik funkce: 21. 10. 2016

Borského 667/7, Praha, 152 00, Česká republika

Mgr. Ing. Tomáš David

Člen představenstva

První vztah: 29. 9. 2016 - Poslední vztah: 4. 1. 2017

vznik členství: 16. 9. 2016

zánik funkce: 21. 10. 2016

Borského 667/7, Praha, 152 00, Česká republika

Ing. Tomáš Novotný

Člen představenstva

První vztah: 29. 9. 2016 - Poslední vztah: 14. 8. 2020

vznik členství: 16. 9. 2016

Jeseniova 2852/16, Praha, 130 00, Česká republika

Mgr. Pavel Horský

Místopředseda představenstva

První vztah: 29. 9. 2016 - Poslední vztah: 22. 9. 2018

vznik členství: 16. 9. 2016

vznik funkce: 16. 9. 2016

Hanzelkova 2655/21, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Jan Špringl

člen představenstva

První vztah: 12. 4. 2016 - Poslední vztah: 29. 9. 2016

vznik členství: 12. 4. 2016

zánik členství: 16. 9. 2016

Pod kapličkou 2846/11, Praha, 130 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jan Špringl

člen představenstva

První vztah: 12. 4. 2016 - Poslední vztah: 29. 9. 2016

vznik členství: 12. 4. 2016

zánik členství: 16. 9. 2016

Pod kapličkou 2846/11, Praha, 130 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Pavel Horský

člen představenstva

První vztah: 12. 4. 2016 - Poslední vztah: 29. 9. 2016

vznik členství: 12. 4. 2016

zánik členství: 16. 9. 2016

Hanzelkova 2655/21, Praha, 160 00, Česká republika

Mgr. Pavel Horský

člen představenstva

První vztah: 12. 4. 2016 - Poslední vztah: 29. 9. 2016

vznik členství: 12. 4. 2016

zánik členství: 16. 9. 2016

Hanzelkova 2655/21, Praha, 160 00, Česká republika

Ingrid Stirberová

člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2014 - Poslední vztah: 12. 4. 2016

vznik členství: 8. 7. 2014

zánik funkce: 12. 4. 2016

Lindnerova 998/6, Praha, 180 00, Česká republika

Ivona Gorná

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2014 - Poslední vztah: 30. 12. 2014

vznik členství: 1. 4. 2009

zánik členství: 8. 7. 2014

Komenského 909/4, Bílovec, 743 01, Česká republika

Ivona Gorná

člen představenstva

První vztah: 6. 11. 2009 - Poslední vztah: 31. 7. 2014

vznik členství: 1. 4. 2009

Komenského 909/4, Bílovec, 743 01, Česká republika

Světlana Schwarzová

jediný člen představenstva

První vztah: 16. 9. 2008 - Poslední vztah: 6. 11. 2009

vznik členství: 16. 9. 2008

zánik členství: 31. 3. 2009

vznik funkce: 16. 9. 2008

zánik funkce: 31. 3. 2009

U Prodejny 1016/13, Ostrava, 700 30, Česká republika

Členové představenstva můžou zastupovat společnost ve všech záležitostech, a to tak, že společnost zastupují navenek buďto (i) předseda a kterýkoliv místopředseda nebo člen představenstva společně nebo (ii) kteříkoliv dva místopředsedové představenstva sp olečně.

od 29. 9. 2016

Členové představenstva můžou zastupovat společnost ve všech záležitostech, a to tak, že společnost zastupují na venek vždy dva členové představenstva společně.

do 29. 9. 2016 od 12. 4. 2016

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.

do 12. 4. 2016 od 16. 9. 2008

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Ivan Jakabovič

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2016

vznik členství: 16. 9. 2016

32 rue COMTE FELIX GASTALDI, MONACO-VILLE, 980 00, Monacké knížectví

Mgr. Martin Fedor

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2016

vznik členství: 16. 9. 2016

Budovatelská 12, Bratislava, 821 08, Slovenská republika

Mgr. Miloš Badida

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2016

vznik členství: 16. 9. 2016

Nad akáty 1600/17, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Ivan Jakabovič

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2016 - Poslední vztah: 11. 11. 2016

vznik členství: 16. 9. 2016

32 rue COMTE FELIX GASTALDI, MONACO-VILLE, 980 00, Monacké knížectví

Ing. Ivan Jakabovič

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2016 - Poslední vztah: 11. 11. 2016

vznik členství: 16. 9. 2016

32 rue COMTE FELIX GASTALDI, MONACO-VILLE, 980 00, Monacké knížectví

Marek Spurný

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 4. 2016 - Poslední vztah: 29. 9. 2016

vznik členství: 12. 4. 2016

zánik členství: 16. 9. 2016

Nová 914, Průhonice, 252 43, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Marek Spurný

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 4. 2016 - Poslední vztah: 29. 9. 2016

vznik členství: 12. 4. 2016

zánik členství: 16. 9. 2016

Nová 914, Průhonice, 252 43, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Mgr. Petr Sekanina

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 4. 2016 - Poslední vztah: 29. 9. 2016

vznik členství: 12. 4. 2016

zánik členství: 16. 9. 2016

Budějovická 351/16, Praha, 140 00, Česká republika

Mgr. Petr Sekanina

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 4. 2016 - Poslední vztah: 29. 9. 2016

vznik členství: 12. 4. 2016

zánik členství: 16. 9. 2016

Budějovická 351/16, Praha, 140 00, Česká republika

Andrea Bočková

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2015 - Poslední vztah: 12. 4. 2016

vznik členství: 16. 9. 2008

zánik členství: 12. 4. 2016

Ratibořská 145/10, Píšť, 747 18, Česká republika

Andrea Bočková

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2015 - Poslední vztah: 12. 4. 2016

vznik členství: 16. 9. 2008

zánik členství: 12. 4. 2016

Ratibořská 145/10, Píšť, 747 18, Česká republika

Andrea Bočková

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2015 - Poslední vztah: 12. 9. 2015

vznik členství: 16. 9. 2008

Okružní 323, Bohuslavice, 747 19, Česká republika

Jana Fričová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 12. 2014 - Poslední vztah: 12. 4. 2016

vznik členství: 5. 11. 2009

zánik členství: 12. 4. 2016

Do Kopce 1950, Petřvald, 735 41, Česká republika

Kateřina Trantinová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 12. 2014 - Poslední vztah: 12. 4. 2016

vznik členství: 5. 11. 2009

zánik členství: 12. 4. 2016

Břenkova 2965/17, Ostrava, 700 30, Česká republika

Kateřina Trantinová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 12. 2014 - Poslední vztah: 12. 4. 2016

vznik členství: 5. 11. 2009

zánik členství: 12. 4. 2016

Břenkova 2965/17, Ostrava, 700 30, Česká republika

Jana Fričová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 12. 2014 - Poslední vztah: 12. 4. 2016

vznik členství: 5. 11. 2009

zánik členství: 12. 4. 2016

Do Kopce 1950, Petřvald, 735 41, Česká republika

Andrea Rýparová

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2013 - Poslední vztah: 4. 9. 2015

vznik členství: 16. 9. 2008

Okružní 323, Bohuslavice, 747 19, Česká republika

Jana Fričová

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 11. 2009 - Poslední vztah: 9. 12. 2014

vznik členství: 5. 11. 2009

Dačického 571/20, Karviná, 734 01, Česká republika

Kateřina Šimonová

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 11. 2009 - Poslední vztah: 9. 12. 2014

vznik členství: 5. 11. 2009

Štramberská 829/4, Ostrava, 703 00, Česká republika

Ing. Jiří Krátký

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2008 - Poslední vztah: 6. 11. 2009

vznik členství: 16. 9. 2008

zánik členství: 5. 11. 2009

vznik funkce: 16. 9. 2008

zánik funkce: 5. 11. 2009

Dvorní 760/13, Ostrava, 708 00, Česká republika

Andrea Rýparová

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2008 - Poslední vztah: 16. 9. 2013

vznik členství: 16. 9. 2008

Okružní 323, Bohuslavice, 747 19, Česká republika

Monika Kociánová

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2008 - Poslední vztah: 6. 11. 2009

vznik členství: 16. 9. 2008

zánik členství: 5. 11. 2009

Šilheřovická 387/19, Ostrava, 725 29, Česká republika

Další vztahy firmy EP Power Europe, a.s.

Energetický a průmyslový holding, a.s.

První vztah: 16. 10. 2016

Pařížská 130/26, Praha, 110 00

Dalších 7 vztahů k tomuto subjektu

 • Mgr. Pavel Horský

  Člen představenstva

  Na Míčánce 2642/4, Praha, 160 00, Česká republika

 • Ing. Jan Špringl

  Člen představenstva

  Na Ořechovce 737/61, Praha, 162 00, Česká republika

 • Mgr. Petr Sekanina

  Předseda dozorčí rady

  Budějovická 351/16, Praha, 140 00, Česká republika

 • Mgr. Tereza Štefunková

  Člen dozorčí rady

  Nad Petruskou 2172/2, Praha, 120 00, Česká republika

 • Mgr. Marek Spurný

  Člen představenstva

  Nová 914, Průhonice, 252 43, Česká republika

 • JUDr. Daniel Křetínský

  Předseda představenstva

  Kostelní 1102/12, Praha, 170 00, Česká republika

 • Mgr. Martin Fedor

  člen dozorčí rady

  Budovatelská 12, 82108 Bratislava, Slovenská republika

Energetický a průmyslový holding, a.s.

První vztah: 12. 4. 2016 - Poslední vztah: 16. 10. 2016

Pařížská 130/26, Praha, 110 00

EUROMATER, SE

První vztah: 16. 4. 2015 - Poslední vztah: 12. 4. 2016

Ovocný trh 572/11, Praha Staré Město, 110 00

EUROMATER, SE

První vztah: 30. 12. 2014 - Poslední vztah: 16. 4. 2015

Ovocný trh 572/11, Praha Staré Město, 110 00

Akcionáři

Energetický a průmyslový holding, a.s., IČ: 28356250

Pařížská 130/26, Česká republika, Praha, 110 00

od 16. 10. 2016

Energetický a průmyslový holding, a.s., IČ: 28356250

Příkop 843/4, Česká republika, Brno, 602 00

do 16. 10. 2016 od 12. 4. 2016

EUROMATER, SE, IČ: 28208595

Ovocný trh, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 12. 4. 2016 od 16. 4. 2015

EUROMATER,SE, IČ: 28208595

Ovocný trh 572/11, Česká republika, Praha, 110 00

do 16. 4. 2015 od 30. 12. 2014

READY-MADE s.r.o., IČ: 27628108

Na Výsluní, Česká republika, Praha 10, 100 00

do 30. 12. 2014 od 16. 9. 2008

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 13. 4. 2016

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 13. 4. 2016

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).