Hlavní navigace

VILLA PREISS, a.s.

Firma VILLA PREISS, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 7019, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 120 050 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26427443

Sídlo:

Pařížská 130/26, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

15. 1. 2001

DIČ:

CZ26427443

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 7019, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Investment Point, a.s. od 15. 1. 2001

Právní forma

Akciová společnost od 15. 1. 2001

adresa

Pařížská 130/26
Praha 11000 od 4. 3. 2021

adresa

Pobřežní 297/14
Praha 8 18600 do 4. 3. 2021 od 2. 9. 2004

adresa

Táboritská 1000/23
Praha 3 13087 do 2. 9. 2004 od 15. 1. 2001

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 16. 2. 2010

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 5. 4. 2016 od 16. 2. 2010

Realitní činnost do 16. 2. 2010 od 4. 4. 2008

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem do 16. 2. 2010 od 15. 1. 2001

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti VILLA PREISS, a.s., rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze současné výše 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých) o částku 118.050.000 Kč (jedno sto osmnáct milionů padesát tisíc korun českých) na částku v celkové výši 120.050.000 Kč (jedno sto dvacet milionů padesát tisíc korun českých) za těchto podmínek: (a) Upisování akcií pod ani nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; (b) Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním 1 (jednoho) kusu nové kmenové akcie ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 33.054.065 Kč (třicet tři milionů padesát čtyři tisíce šedesát pět korun českých), (dále jen N ová akcie I), 1 (jednoho) kusu nové kmenové akcie ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 4.645.935 Kč (čtyři miliony šest set čtyřicet pět tisíc devět set třicet pět korun českých), (dále jen Nová akcie II) a 1 (jednoho) kusu nové kmeno vé akcie ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 80.350.000 Kč (osmdesát milionů tři sta padesát tisíc korun českých), (dále jen Nová akcie III), (Nová akcie I, Nová akcie II a Nová akcie III společně Nové akcie), nepřijatých k obchodová ní na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu; (c) emisní kurs Nové akcie I se navrhuje stanovit na 33.054.065 Kč (třicet tři milionů padesát čtyři tisíce šedesát pět korun českých), emisní kurs Nové akcie II se navrhuje stanovit na 4.645.935 Kč (čtyři miliony šest set čtyřicet pět tisíc devět set tři cet pět korun českých) a emisní kurs Nové akcie III se navrhuje stanovit na 80.350.000 Kč (osmdesát milionů tři sta padesát tisíc korun českých); (d) s Novými akciemi budou spojena stejná práva jako s již vydanými kmenovými akciemi o příslušných jmenovitých hodnotách; (e) všechny Nové akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota odpovídá 118.050.000 Kč (jedno sto osmnáct milionů padesát tisíc korun českých), budou upsány bez využití přednostního práva uzavřením dohody akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapit álu dle ustanovení § 491 ZOK; (f) Nové akcie je možné upsat do 5 (pěti) týdnů po přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu; (g) úpis akcií na základě veřejné nabídky se nepřipouští; (h) emisní kurs Nové akcie I a Nové akcie II upsaných akcionářem obchodní společností NASUD PROPERTIES LIMITED, založené podle kyperského práva, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/Office 102, Nicosia, P.C.2012, Kyperská republik a, zapsané v Rejstříku společností, vedeném Ministerstvem energie, obchodu, průmyslu a cestovního ruchu Kyperské republiky, registrační číslo HE 184726 (dále jen NASUD PROPERTIES LIMITED) bude splacen započtením pohledávky NASUD PROPERTIES LIMITED za Spol ečností z titulu smlouvy o úvěru ze dne 20.12.2006 ve znění jejich dodatků uzavřené mezi obchodní společností Management Partners Anstalt, se sídlem Ruggell, Lichtenštejnské velkovévodství, identifikační číslo FL-0002.186.189-7 (dále jen Management Partne rs Anstalt) jako věřitelem a Společností jako dlužníkem, smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 31.12.2013 uzavřené mezi Management Partners Anstalt jako postupitelem a NASUD PROPERTIES LIMITED jako postupníkem, ve výši 37.700.000 Kč (třicet sedm milionů sedm set tisíc korun českých), přičemž pohledávka na splacení čerpané a nevrácené jistiny úvěru bude započtena do výše 29.905.324,72 Kč (dvacet devět milionů devět set pět tisíc tři sta dvacet čtyři korun českých sedmdesát dva haléřů) a pohledávka na spla cení úroků ke dni 30.11.2016 ve výši 7.794.675,28 Kč (sedm milionů sedm set devadesát čtyři tisíce šest set sedmdesát pět korun českých dvacet osm haléřů) bude započtena celá; (i) emisní kurs Nové akcie III upsané akcionářem obchodní společností CE EQUITY PLUS LIMITED, založené podle kyperského práva, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/Office 102, Nicosia, P.C.2012, Kyperská republika, zapsané v Rejst říku společností, vedeném Ministerstvem energie, obchodu, průmyslu a cestovního ruchu Kyperské republiky, registrační číslo HE 222342 (dále jen CE EQUITY PLUS LIMITED) bude splacen (i) započtením pohledávky CE EQUITY PLUS LIMITED za Společností z titulu s mlouvy o půjčce ze dne 8.2.2011 mezi CE EQUITY PLUS LIMITED jako věřitelem a Společností jako dlužníkem, ve výši 399.189,78 Kč (tři sta devadesát devět tisíc jedno sto osmdesát devět korun českých sedmdesát osm haléřů), přičemž pohledávka na splacení čerp ané a nevrácené jistiny úvěru ve výši 300.000 (tři sta tisíc korun českých) bude započtena do výše 288.438,72 (dvě stě osmdesát osm tisíc čtyři sta třicet osm korun českých sedmdesát dva haléřů) a pohledávka na splacení úroků ke dni 30.11.2016 ve výši 110 .751,06 (jedno sto deset tisíc sedm set padesát jedna korun českých šest haléřů) bude započtena celá a (ii) započtením pohledávky CE EQUITY PLUS LIMITED za Společností z titulu smlouvy o úvěru ze dne 20.12.2006 ve znění jejich dodatků uzavřené mezi Manage ment Partners Anstalt jako věřitelem a Společností jako dlužníkem, smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 31.12.2013 uzavřené mezi Management Partners Anstalt jako postupitelem a obchodní společností Seymour Management Trading Limited, se sídlem Road Town , Tortola, Britské Panenské ostrovy, identifikační číslo 1797632 (dále jen Seymour Management Trading Limited) jako postupníkem a smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 31.12.2013 uzavřené mezi Seymour Management Trading Limited jako postupitelem a CE EQU ITY PLUS LIMITED jako postupníkem, ve výši 79.950.810,22 Kč (sedmdesát devět milionů devět set devět set padesát tisíc osm set deset korun českých dvacet dva haléřů), přičemž pohledávka na splacení čerpané a nevrácené jistiny úvěru ve výši 63.463.008,23 Kč (šedesát tři milionů čtyři sta šedesát tři tisíc osm korun českých a dvacet tři haléřů) bude započtena celá a pohledávka na splacení úroků ke dni 30.11.2016 ve výši 16.487.801,99 (šestnáct milionů čtyři sta osmdesát sedm tisíc osm set jedna koruna česk á devadesát devět haléřů) bude započtena celá; (j) připouští se započtení a schvaluje se návrh dohody o započtení pohledávek NASUD PROPERTIES LIMITED za Společností v celkové výši 37.700.000 Kč (třicet sedm milionů sedm set tisíc korun českých) z titulu smluv popsaných v bodě (h) tohoto usnesení proti pohledávce Společnosti za NASUD PROPERTIES LIMITED na splacení emisního kursu Nové akcie I a Nové akcie II (dále jen Dohoda o započtení 1); (k) připouští se započtení a schvaluje se návrh dohody o započtení pohledávek CE EQUITY PLUS LIMITED za Společností v celkové výši 80.350.000 Kč (osmdesát milionů tři sta padesát tisíc korun českých) z titulu smluv popsaných v bodě (i) tohoto usnesení pro ti pohledávce Společnosti za CE EQUITY PLUS LIMITED na splacení emisního kursu Nové akcie III (dále jen Dohoda o započtení 2); (l) Dohoda o započtení 1 a Dohoda o započtení 2 budou uzavřeny bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu a po upsání Nových akcií, nejpozději však do 5 (pěti) týdnů ode dne, kdy Společnost doručí NASUD PROPERTI ES LIMITED návrh Dohody o započtení 1 a CE EQUITY PLUS LIMITED návrh Dohody o započtení 2; (m) bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku vyzve představenstvo Společnosti NASUD PROPERTIES LIMITED a CE EQUITY PLUS LIMITED způsobem určeným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hr omady, aby se do 10 (deseti) dnů od doručení výzvy dostavily k převzetí jimi upsaných a splacených Nových akcií. od 23. 12. 2016

Jediný akcionář přijal rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu za těchto podmínek: 1.) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 1.000.000,- Kč, tj. ze stávajícího základního kapitálu ve výši 1.000.000,- Kč dosud zapsaného v obchodním rejstříku nově na 2.000.000,- Kč, s určením, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 2.) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově budou upsány akcie takto: Počet akcií: 50 ks (padesát kusů) akcií, Jmenovitá hodnota jedné akcie: 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých), Druh akcií: kmenové, Podoba akcií: listinná, Forma akcií: akcie na jméno, Akcie budou vydány jako cenné papíry, Emisní kurz jedné akcie: 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých), (dále též Nové akcie); 3.) celkový emisní kurs všech Nových akcií činí: 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých); Nové akcie budou upsány výlučně peněžitým vkladem; 4.) akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle §§ 480 až 483 zákona o obchodních korporacích 5.) Jediný akcionář Společnosti využívá své p řednostní právo k úpisu Nových akcií, tj. všechny Nové akcie upíše společnost TATE SLOVAKIA, s.r.o., se sídlem 811 02 Bratislava, Dvořákovo nábrežie 8, Slovenská republika, Identifikační číslo: 35711213, obchodní registr Okresného súdu Bratislava I, oddie l: Sro, vložka číslo: 14066/B, (dále též Upisovatel), přičemž představenstvo Společnosti zašle Upisovateli bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto usnesení písemný návrh smlouvy o upsání akcií. 6.) Lhůta pro upisování akcií činí 5 dnů ode dne doručení ná vrhu smlouvy o upsání akcií s tím, že počátek běhu této lhůty bude Upisovateli oznámen představenstvem Společnosti při doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s náležitostmi dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obchodních korporacích); tato lhůta počne běžet Upisovateli dnem následujícím po dni, ve kterém mu bude předmětný návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií doručen, 7.) Místem pro upsání akcií je sídlo Společnosti: Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600, v pracovní dny v době od 9.00 hod. do 17.00 hod. od 5. 4. 2016

Kapitál

Základní kapitál

vklad 120 050 000 Kč

od 23. 12. 2016

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 23. 12. 2016 od 5. 4. 2016

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 5. 4. 2016 od 15. 1. 2001
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 od 23. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 80 350 000 Kč, počet: 1 od 23. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 33 054 065 Kč, počet: 1 od 23. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 4 645 935 Kč, počet: 1 od 23. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 23. 12. 2016 od 5. 4. 2016
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 5. 4. 2016 od 15. 1. 2001

Statutární orgán

1 fyzická osoba

JUDr. Jitka Fejglová

Člen představenstva

První vztah: 9. 11. 2019

vznik členství: 7. 10. 2019

Nad sokolovnou 124/11, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Barbora Marečková

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 2018 - Poslední vztah: 9. 11. 2019

vznik členství: 16. 12. 2016

zánik členství: 7. 10. 2019

Rudníkovská 529, Praha, 190 12, Česká republika

Ing. Barbora Blažejovská

člen představenstva

První vztah: 23. 12. 2016 - Poslední vztah: 16. 9. 2018

vznik členství: 16. 12. 2016

Rudníkovská 529, Praha, 190 12, Česká republika

Ing. Barbora Blažejovská

člen představenstva

První vztah: 23. 12. 2016 - Poslední vztah: 16. 9. 2018

vznik členství: 16. 12. 2016

Rudníkovská 529, Praha, 190 12, Česká republika

Jana Myslivcová

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2013 - Poslední vztah: 23. 12. 2016

vznik členství: 1. 1. 2010

zánik členství: 16. 12. 2016

Maiselova 59/5, Praha, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jana Myslivcová

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2013 - Poslední vztah: 23. 12. 2016

vznik členství: 1. 1. 2010

zánik členství: 16. 12. 2016

Maiselova 59/5, Praha, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jana Myslivcová

člen představenstva

První vztah: 16. 2. 2010 - Poslední vztah: 25. 10. 2013

vznik členství: 1. 1. 2010

Kostelní 1102/12, Praha 7, 170 00, Česká republika

Hana Hvojníková

člen představenstva

První vztah: 5. 3. 2007 - Poslední vztah: 16. 2. 2010

vznik funkce: 6. 11. 2006

zánik funkce: 1. 1. 2010

Cafourkova 525/11, Praha 8, 181 00, Česká republika

Hana Hvojníková

člen představenstva

První vztah: 24. 4. 2002 - Poslední vztah: 5. 3. 2007

vznik funkce: 6. 11. 2001

zánik funkce: 6. 11. 2006

Ovenecká 5, Praha, 170 00, Česká republika

Lenka Říhová

předseda

První vztah: 15. 1. 2001 - Poslední vztah: 24. 4. 2002

zánik funkce: 6. 11. 2001

Sportovní 727, Protivín, 398 11, Česká republika

Vendula Petrželková

člen

První vztah: 15. 1. 2001 - Poslední vztah: 24. 4. 2002

zánik funkce: 6. 11. 2001

Jiráskova 1817, Vsetín, 755 01, Česká republika

Lenka Straková

člen

První vztah: 15. 1. 2001 - Poslední vztah: 24. 4. 2002

zánik funkce: 6. 11. 2001

Lipová 1498, Brandýs nad Labem, 250 01, Česká republika

Člen představenstva může samostatně zastupovat společnost ve všech záležitostech.

od 5. 4. 2016

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že za něj jedná jménem společnosti každý z členů představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že některý z členů představenstva připojí svůj podpis k nadepsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti.

do 5. 4. 2016 od 15. 1. 2001

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Markéta Kudrlová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 12. 2016

vznik členství: 16. 12. 2016

Jablonského 383/2, Písek, 397 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Roman Kudláček

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2007 - Poslední vztah: 23. 12. 2016

vznik členství: 20. 3. 2007

zánik členství: 16. 12. 2016

Lichardová 522, Liptovská Hrádok, 033 01, Slovenská republika

Daniel Mészároš

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2007 - Poslední vztah: 23. 12. 2016

vznik členství: 20. 3. 2007

zánik členství: 16. 12. 2016

vznik funkce: 20. 3. 2007

zánik funkce: 16. 12. 2016

Jurská 1106/9, Bratislava, 831 02, Slovenská republika

Daniel Mészároš

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2007 - Poslední vztah: 23. 12. 2016

vznik členství: 20. 3. 2007

zánik členství: 16. 12. 2016

vznik funkce: 20. 3. 2007

zánik funkce: 16. 12. 2016

Jurská 1106/9, Bratislava, 831 02, Slovenská republika

Ing. Andrej Devečka

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2007 - Poslední vztah: 23. 12. 2016

vznik členství: 20. 3. 2007

zánik členství: 16. 12. 2016

Demänovská Dolina 76, 032 51, Slovenská republika

Ing. Andrej Devečka

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2007 - Poslední vztah: 23. 12. 2016

vznik členství: 20. 3. 2007

zánik členství: 16. 12. 2016

Demänovská Dolina 76, 032 51, Slovenská republika

Roman Kudláček

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2007 - Poslední vztah: 23. 12. 2016

vznik členství: 20. 3. 2007

zánik členství: 16. 12. 2016

Lichardová 522, Liptovská Hrádok, 033 01, Slovenská republika

Roman Kudláček

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2003 - Poslední vztah: 7. 11. 2007

vznik členství: 20. 3. 2002

zánik členství: 20. 3. 2007

Lichardová 522, Liptovská Hrádok, 033 01, Slovenská republika

Ing. Andrej Devečka

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2003 - Poslední vztah: 7. 11. 2007

vznik členství: 20. 3. 2002

zánik členství: 20. 3. 2007

Pod Dielom 347/42, Liptovský Mikuláš, 031 05, Slovenská republika

Daniel Mészároš

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2003 - Poslední vztah: 7. 11. 2007

vznik členství: 20. 3. 2002

zánik členství: 20. 3. 2007

vznik funkce: 20. 3. 2002

zánik funkce: 20. 3. 2007

Ĺuda Zúbka 31, Bratislava, 841 01, Slovenská republika

Zuzana Labudová

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 4. 2002 - Poslední vztah: 10. 11. 2003

zánik členství: 20. 3. 2002

vznik funkce: 6. 11. 2001

Gazdovský rad 35/51, Šamorín, 930 01, Slovenská republika

Ing. Pavol Ryba

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 4. 2002 - Poslední vztah: 10. 11. 2003

zánik členství: 20. 3. 2002

vznik funkce: 6. 11. 2001

zánik funkce: 20. 3. 2002

Hodálova 4, Bratislava, 841 05, Slovenská republika

Ing. Marina Kyjaci

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 4. 2002 - Poslední vztah: 10. 11. 2003

zánik členství: 20. 3. 2002

vznik funkce: 6. 11. 2001

Kukučínova 747/26, Leopoldov, Slovenská republika

Hana Hospodárová

člen

První vztah: 15. 1. 2001 - Poslední vztah: 24. 4. 2002

zánik funkce: 6. 11. 2001

Šafárikova 9, Košice, Slovenská republika

Valéria Janusová

člen

První vztah: 15. 1. 2001 - Poslední vztah: 24. 4. 2002

zánik funkce: 6. 11. 2001

Mudroňova 25, Košice, Slovenská republika

Martin Hospodár

předseda

První vztah: 15. 1. 2001 - Poslední vztah: 24. 4. 2002

zánik funkce: 6. 11. 2001

Šafárikova 9, Košice, Slovenská republika

Další vztahy firmy VILLA PREISS, a.s.

Historické vztahy

Roman Kudláček

První vztah: 24. 4. 2002 - Poslední vztah: 15. 4. 2005

Lichardová 522, Liptovský Hrádok, 033 01, Slovenská republika

Akcionáři

TATE SLOVAKIA, s.r.o.

Lamačská cesta, Slovenská republika, Bratislava, 841 04

do 23. 12. 2016 od 15. 4. 2005

Roman Kudláček

Lichardová, Slovenská republika, Liptovský Hrádok, 033 01

do 15. 4. 2005 od 24. 4. 2002

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 12. 3. 2008

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Realitní činnost
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 12. 3. 2008

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).