Hlavní navigace

SK Slavia Praha - fotbal a.s.

Firma SK Slavia Praha - fotbal a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3541, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 1 688 043 240 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

63999609

Sídlo:

U Slavie 1540/2a, Praha Vršovice (Praha 10), 100 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

22. 11. 1995

DIČ:

CZ63999609

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

581 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
731 Reklamní činnosti
73200 Průzkum trhu a veřejného mínění
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
931 Sportovní činnosti
93120 Činnosti sportovních klubů

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3541, Městský soud v Praze

Obchodní firma

SK Slavia Praha - fotbal a.s. od 20. 12. 1995

Obchodní firma

SK Slavia Praha - fotbal a.s. od 4. 6. 2015

Obchodní firma

Slavia Praha - fotbal a. s. do 4. 6. 2015 od 22. 11. 1995

Právní forma

Akciová společnost od 22. 11. 1995

adresa

U Slavie 1540/2a
Praha 10 10000 od 14. 2. 2012

adresa

Vladivostocká 2, č.p. 1460
Praha 10 10000 do 14. 2. 2012 od 9. 10. 2002

adresa

Vladivostocká 1460/2
Praha 10 do 9. 10. 2002 od 22. 11. 1995

Předmět podnikání

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 29. 1. 2018

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 14. 2. 2012

reklamní činnost a marketing do 14. 2. 2012 od 1. 10. 2001

organizování sportovních soutěží do 14. 2. 2012 od 1. 10. 2001

realitní činnost do 14. 2. 2012 od 1. 10. 2001

vydavatelské a nakladatelské činnosti do 14. 2. 2012 od 1. 10. 2001

provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících regeneraci a rekondici do 14. 2. 2012 od 1. 10. 2001

Organizační zajišťování sportovních akcí do 1. 10. 2001 od 22. 11. 1995

Marketing do 1. 10. 2001 od 22. 11. 1995

Zprostředkovatelská činnosti v oblasti sportu do 14. 2. 2012 od 22. 11. 1995

Ostatní skutečnosti

Valná hromada dne 8.4.2019 schválila toto usnesení: Valná hromada společnosti SK Slavia Praha - fotbal a.s. (dále též Společnost) rozhoduje, že základní kapitál Společnosti ve výši 1 514 758 440 Kč (slovy: jedna miliarda pět set čtrnáct milionů sedm set padesát osm tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurz bude splacen peněžitými vklady následovně: 1. základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 173 284 800 Kč (slovy: jedno sto sedmdesát tři miliony dvě stě osmdesát čtyři tisíc osm set korun českých) na jeho novou výši 1 688 043 240 Kč (slovy: jedna miliarda šest set osmdesát osm milionů čtyřice t tři tisíc dvě stě čtyřicet korun českých) a zároveň se určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku, o níž se základní kapitál zvyšuje. 2. Nově upisované akcie: (i) celkový počet nově upisovaných akcií činí 22 216 kusů akcií o jmenovité hodnotě 7 800 Kč (slovy: sedm tisíc osm set korun českých) každá (ii) druh všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva kmenové, (iii) forma všech nově upisovaných akcií: na jméno, všechny nově upisované akcie budou vydány jako listinné cenné papíry (dále též Nově upisované akcie) 3. Nově upisované akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. Valná hromada Společnosti rozhoduje dle ustanovení § 488 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též ZOK), o vyloučení přednostního práva akcionářů na upisov ání Nově upisovaných akcií, a to v důležitém zájmu Společnosti, kterým je oživení jejího hospodaření. 4. Navrhovaný emisní kurz Nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurz každé nově upisované akcie činí 7 800 Kč (slovy: sedm tisíc osm set korun českých). 5. Nově upisované akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva a všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, společnosti CEFC Group (Europe) Company a.s., IČO: 041 70 792, se sídlem Nekázanka 858/5, Nové Město, 1 10 00 Praha 1 (dále též CEFC), a to tak, že budou upsány smlouvou o upsání akcií dle ustanovení § 479 ZOK uzavřenou mezi společností CEFC a Společností v sídle Společnosti; lhůta pro uzavření této smlouvy o upsání akcií je patnáct (15) kalendářních dnů, p řičemž počátek běhu této lhůty bude společnosti CEFC oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, tj. tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude společnosti CEFC tento návrh smlouvy o upsání akcií doručen. Představenstvo Společno sti je povinno společnosti CEFC doručit návrh smlouvy o upsání akcií do patnácti (15) pracovních dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady. 6. Valná hromada Společnosti připouští možnost započtení peněžitých pohledávek společnosti CEFC vůči Společnosti v celkové výši 173 284 800 Kč (slovy: jedno sto sedmdesát tři miliony dvě stě osmdesát čtyři tisíc osm set korun českých) proti pohledávce Spo lečnosti vůči společnosti CEFC na splacení emisního kurzu Nově upisovaných akcií; jedná se o peněžité pohledávky společnosti CEFC vyplývající: a) ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto věřitelem a Společností jakožto dlužníkem dne 10. ledna 2018, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové výši 2. 000.000 EUR (slovy: dva miliony eur), spolu s úroky dle této smlouvy, b) ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto věřitelem a Společností jakožto dlužníkem dne 2. března 2018, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové výši 50 .000.000 CZK (slovy: padesát milionů korun českých), spolu s úroky dle této smlouvy, c) ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto věřitelem a Společností jakožto dlužníkem dne 10. dubna 2018, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové výši 25 .000.000 CZK (slovy: dvacet pět milionů korun českých) spolu s úroky dle této smlouvy, d) ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto věřitelem a Společností jakožto dlužníkem dne 11. května 2018, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové výši 1 4.000.000 CZK (slovy: čtrnáct milionů korun českých) spolu s úroky dle této smlouvy, e) ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto věřitelem a Společností jakožto dlužníkem dne 13. června 2018, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové výši 3 0.000.000 CZK (slovy: třicet milionů korun českých), spolu s úroky dle této smlouvy, přičemž ekvivalent v měně koruny české pro shora uvedené závazky Společnosti v eurech se stanoví dle určeného kurzu 25,60 Kč (slovy: dvacet pět korun šedesát haléřů) za 1 EUR (slovy: jedno euro) sjednaného v rámci dohody o započtení vzájemných pohledávek ve znění přiloženém jako příloha tohoto usnesení valné hromady. 7. Připuštěním možnosti započtení výše uvedené peněžité pohledávky společnosti CEFC vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti CEFC na splacení emisního kurzu Nově upisovaných akcií valná hromada současně připouští možnost splacení emi sního kurzu Nově upisovaných akcií peněžitým vkladem formou započtení; tímto započtením bude emisní kurz všech Nově upisovaných akcií splacen. 8. Valná hromada tímto současně schvaluje návrh dohody o započtení pohledávek společnosti CEFC vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti CEFC na splacení emisního kurzu, ve znění přiloženém jako příloha tohoto usnesení valné hromady. Dohoda o započtení musí být uzavřena v sídle Společnosti a její účinnost musí nastat do patnácti (15) dnů ode dne, kdy bude mezi společností CEFC a Společností uzavřena smlouva o upsání akcií, tedy musí dojít ke střetu vzájemných pohledávek na základě doh ody o započtení, a tím ke splacení emisního kurzu všech Nově upisovaných akcií, má-li společnost CEFC využít možnost započtení shora uvedené pohledávky. Představenstvo Společnosti je povinno společnosti CEFC doručit návrh dohody o započtení do pěti (5) dn ů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 9. Nevyužije-li společnost CEFC připuštění možnosti započtení shora uvedených pohledávek, je povinna tuto skutečnost oznámit Společnosti a splatit celý emisní kurz všech jí Nově upsaných akcií nejpozději do jednoho (1) roku od uzavření smlouvy o upsání ak cií na účet Společnosti č. 272593196/0300. od 11. 4. 2019

Valná hromada dne 29.12.2017 schválila toto usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje, že základní kapitál Společnosti ve výši 1 192 860 240 Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto devadesát dva miliony osm set šedesát tisíc dvě stě čtyřicet korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upiso váním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady následovně: 1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 321 898 200 Kč (slovy: tři sta dvacet jeden milion osm set devadesát osm tisíc dvě stě korun českých) na jeho novou výši 1 514 758 440 Kč (slovy: jedna miliarda pět set čtrnáct milionů sedm set padesát o sm tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých) a zároveň se určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku, o níž se základní kapitál zvyšuje. 2. Nově upisované akcie: (i) celkový počet nově upisovaných akcií činí 41 269 (čtyřicet jeden tisíc dvě stě šedesát devět kusů akcií o jmenovité hodnotě 7.800 Kč (slovy sedm tisíc osm set korun českých) každá (ii) druh všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva kmenové, (iii) forma všech nově upisovaných akcií: na jméno, všechny nově upisované akcie budou vydány jako (listinné) cenné papíry, (dále též Nově upisované akcie). 3. Nově upisované akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. Valná hromada Společnosti rozhoduje dle ustanovení § 488 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále též ZOK), o vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování Nově upisovaných akcií, a to v důležitém zájmu Společnosti, kterým je oživ ení jejího hospodaření. 4. Navrhovaný emisní kurs Nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs každé nově upisované akcie činí 7.800 Kč (slovy sedm tisíc osm set korun českých). 5. Nově upisované akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva a všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, společnosti CEFC Group (Europe) Company a.s., IČO: 041 70 792, se sídlem Malá 546/6, Střešovice, 162 00 Praha 6 (dále též CEFC), a to tak, že budou upsány smlouvou o upsání akcií dle § 479 ZOK uzavřenou mezi společností CEFC a Společností v sídle Společnosti; lhůta pro uzavření této smlouvy o upsání akcií je patnáct (15) kalendářních dnů, přičemž počátek běhu této lhůty bude společnosti CEFC oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, tj. tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude společnosti CEFC tento návrh smlouvy o upsání akcií doručen. Představenstvo Společnosti je povinno společnosti CEFC doručit návrh smlouvy o upsání akcií do třiceti (30) pracovních dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady. 6. Valná hromada Společnosti připouští možnost započtení peněžitých pohledávek společnosti CEFC vůči Společnosti v celkové výši 321 898 200 Kč (slovy: tři sta dvacet jeden milion osm set devadesát osm tisíc dvě stě korun českých) proti pohledávce Společno sti vůči společnosti CEFC na splacení emisního kursu Nově upisovaných akcií; jedná se o peněžité pohledávky společnosti CEFC vyplývající: - ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto zapůjčitelem a Společností jakožto vydlužitelem dne 20. prosince 2016, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové výši 54.000.000 CZK (slovy: padesát čtyři miliony korun českých) spolu s úroky dle této smlouvy, - ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto zapůjčitelem a Společností jakožto vydlužitelem dne 27. února 2017, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové v ýši 54.000.000 CZK (slovy: padesát čtyři miliony korun českých) spolu s úroky dle této smlouvy, - ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto zapůjčitelem a Společností jakožto vydlužitelem dne 24. dubna 2017, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové vý ši 3.000.000 EUR (slovy: tři miliony euro) spolu s úroky dle této smlouvy, - ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto zapůjčitelem a Společností jakožto vydlužitelem dne 25. dubna 2017, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové vý ši 15.000.000 CZK (slovy: patnáct milionů korun českých) spolu s úroky dle této smlouvy, - ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto zapůjčitelem a Společností jakožto vydlužitelem dne 14. července 2017, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové výši 26.040.000 CZK (slovy: dvacet šest milionů čtyřicet tisíc korun) spolu s úroky dle této smlouvy, - ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto zapůjčitelem a Společností jakožto vydlužitelem dne 19. července 2017, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové výši 40.000.000 CZK (slovy: čtyřicet milionů korun českých) spolu s úroky dle této smlouvy, - ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto zapůjčitelem a Společností jakožto vydlužitelem dne 14. srpna 2017, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové vý ši 1.000.000 EUR (slovy: jeden milion euro) spolu s úroky dle této smlouvy, - ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto zapůjčitelem a Společností jakožto vydlužitelem dne 15. listopadu 2017, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkov é výši 30.000.000 CZK (slovy: třicet milionů korun českých) spolu s úroky dle této smlouvy, přičemž ekvivalent v měně koruny české pro shora uvedené závazky Společnosti v eurech se stanoví dle přepočítacího kurzu 25,43 Kč (slovy: dvacet pět korun českých čtyřicet tři haléřů) za 1 EUR vyhlášeného ČNB dne 27.11.2017 a sjednaného v rámci dohody o z apočtení vzájemných pohledávek ve znění přiloženém jako Přílohy č. 1 tohoto usnesení valné hromady. 7. Připuštěním možnosti započtení výše uvedených peněžitých pohledávek společnosti CEFC vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti CEFC na splacení emisního kursu Nově upisovaných akcií valná hromada současně připouští možnost splacení emisního kursu Nově upisovaných akcií peněžitým vkladem formou započtení; tímto započtením bude emisní kurs všech Nově upisovaných akcií splacen. 8.Valná hromada tímto současně schvaluje návrh dohody o započtení pohledávek společnosti CEFC vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti CEFC na splacení emisního kursu, ve znění přiloženém jako Příloha č. 1 tohoto usnesení valné hroma dy. Dohoda o započtení musí být uzavřena v sídle Společnosti a její účinnost musí nastat do patnácti (15) dnů ode dne, kdy bude mezi společností CEFC a Společností uzavřena smlouva o upsání akcií, tedy musí dojít ke střetu vzájemných pohledávek na základě dohody o započtení, a tím ke splacení emisního kursu všech Nově upisovaných akcií, má-li společnost CEFC využít možnost započtení shora uvedené pohledávky. Představenstvo Společnosti je povinno společnosti CEFC doručit návrh dohody o započtení do pěti (5 ) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 9. Nevyužije-li společnost CEFC připuštění možnosti započtení shora uvedených pohledávek, je povinna tuto skutečnost oznámit Společnosti, a splatit celý emisní kurs všech jí Nově upsaných akcií nejpozději do jednoho (1) roku od uzavření smlouvy o upsání a kcií na účet Společnosti č. 107-9839290227/0100. od 17. 1. 2018

Valná hromada dne 30.12.2016 schválila toto usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje, že základní kapitál Společnosti ve výši 872.093.040 Kč (slovy: osm set sedmdesát dva milionů devadesát tři tisíce čtyřicet korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady následovně: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 320.767.200 Kč (slovy: tři sta dvacet milionů sedm set šedesát sedm tisíc dvě stě korun českých) na jeho novou výši 1.192.860.240 Kč (slovy: jedna miliarda sto devadesát dva milionů osm set šedesát tisíc dvě stě čtyřicet korun českých) a zároveň se určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, b) celkový počet nově upisovaných akcií činí 41.124 kusů akcií o jmenovité hodnotě 7.800 Kč (slovy: sedm tisíc osm set korun českých) každá (i) druh všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva kmenové, (ii) forma všech nově upisovaných akcií: na jméno, všechny nově upisované akcie budou vydány jako listinné cenné papíry (dále též Nově upisované akcie) c) nově upisované akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. Valná hromada Společnosti rozhoduje dle ustanovení § 488 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále též ZOK), o vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování Nově upisovaných akcií, a to v důležitém zájmu Společnosti, kterým je oživ ení jejího hospodaření. Navrhovaný emisní kurs Nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs každé nově upisované akcie činí 7.800 Kč (slovy: sedm tisíc osm set korun českých). Nově upisované akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva a všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, společnosti CEFC Group (Europe) Company a.s., IČO: 041 70 792, se sídlem Malá 546/6, Střešovice, 162 00 Pr aha 6 (dále též CEFC), a to tak, že budou upsány smlouvou o upsání akcií dle § 479 ZOK uzavřenou mezi společností CEFC a Společností v sídle Společnosti; lhůta pro uzavření této smlouvy o upsání akcií je patnáct (15) kalendářních dnů, přičemž počátek běhu této lhůty bude společnosti CEFC oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, tj. tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude společnosti CEFC tento návrh smlouvy o upsání akcií doručen. Představenstvo Společnosti je povinno spol ečnosti CEFC doručit návrh smlouvy o upsání akcií do patnácti (15) pracovních dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady. Valná hromada Společnosti připouští možnost započtení peněžitých pohledávek společnosti CEFC vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti CEFC na splacení emisního kursu; jedná se o peněžité pohledávky společnosti CEFC vyplývající a)ze smlouvy označené jako Loan Agreement uzavřené mezi společností CEFC jakožto věřitelem a Společností jakožto dlužníkem dne 16. prosince 2015, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové výši 3.50 0.000 EUR (slovy: tři miliony pět set tisíc euro) s příslušenstvím, tj. ke dni 30. prosince 2016 celkem 3.534.808,22 EUR (slovy: tři miliony pět set třicet čtyři tisíc osm set osm euro a dvacet dva centů), b)ze smlouvy označené jako Loan Agreement uzavřené mezi společností CEFC jakožto věřitelem a Společností jakožto dlužníkem dne 2. června 2016, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové výši 5.500.0 00 EUR (slovy: pět milionů pět set tisíc euro) s příslušenstvím, tj. ke dni 30. prosince 2016 celkem 5.556.054,78 EUR (slovy: pět milionů pět set padesát šest tisíc padesát čtyři euro a sedmdesát osm centů), c)ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto věřitelem a Společností jakožto dlužníkem dne 30. září 2016, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové výši 2.00 0.000 EUR (slovy: dva miliony euro) s příslušenstvím, tj. ke dni 30. prosince 2016 celkem 2.030.246,58 EUR (slovy: dva miliony třicet tisíc dvě stě čtyřicet šest euro a padesát osm centů), a d) ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi společností CEFC jakožto věřitelem a Společností jakožto dlužníkem dne 21. listopadu 2016, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové výš i 20.279.541,88 CZK (slovy: dvacet milionů dvě stě sedmdesát devět tisíc pět set čtyřicet jedna korun českých a osmdesát osm haléřů), přičemž ekvivalent v měně koruny české pro shora uvedené závazky Společnosti v eurech se stanoví dle přepočítacího kurzu 27,02 Kč (slovy: dvacet sedm korun českých a dva haléře) za 1 EUR (slovy: jedno euro) sjednaného v rámci návrhu dohody o započtení vzá jemných pohledávek ve znění přiloženém jako Příloha č. 1 pozvánky. e)Připuštěním možnosti započtení výše uvedené peněžité pohledávky společnosti CEFC vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti CEFC na splacení emisního kursu Nově upisovaných akcií valná hromada současně připouští možnost splacení emis ního kursu Nově upisovaných akcií peněžitým vkladem formou započtení; tímto započtením bude emisní kurs Nově upisovaných akcií splacen. f) Valná hromada tímto současně schvaluje návrh dohody o započtení pohledávek společnosti CEFC vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti CEFC na splacení emisního kursu, ve znění přiloženém jako Příloha č. 1 pozvánky na tuto valnou hr omadu. Dohoda o započtení musí být uzavřena v sídle Společnosti a její účinnost musí nastat do patnácti (15) dnů ode dne, kdy bude mezi společností CEFC a Společností uzavřena smlouva o upsání akcií, tedy musí dojít ke střetu vzájemných pohledávek na zákl adě dohody o započtení, a tím ke splacení emisního kursu všech Nově upisovaných akcií, má-li společnost CEFC využít možnost započtení shora uvedené pohledávky. Představenstvo Společnosti je povinno společnosti CEFC doručit návrh dohody o započtení do pěti (5) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. g) Nevyužije-li společnost CEFC připuštění možnosti započtení shora uvedených pohledávek, je povinna tuto skutečnost oznámit Společnosti, a splatit emisní kurs všech jí Nově upsaných akcií nejpozději do jednoho (1) roku od uzavření smlouvy o upsání akcií na účet Společnosti č. 107-9839290227/0100. od 31. 1. 2017

Dne 30.12.2015 valná hromada přijala následující usnesení o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií a o vyloučení přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií, včetně schválení návrhu smluv o započtení: Valná hromada Společnosti rozhoduje, že základní kapitál Společnosti ve výši 690.875.640,-Kč (slovy: šest set devadesát milionů osm set sedmdesát pět tisíc šest set čtyřicet korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových a kcií, jejichž emisní kurz bude splacen peněžitými vklady, následovně: (a)základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 181.217.400,-Kč (slovy: jedno sto osmdesát jedna milionů dvě stě sedmnáct tisíc čtyři sta korun českých) na jeho novou výši 872.093.040,-Kč (slovy: osm set sedmdesát dva milionů devadesát tři tisíce čtyř icet korun českých) a zároveň se určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku, o niž se základní kapitál zvyšuje, (b)celkový počet nově upisovaných akcií činí 23.233 kusů akcií o jmenovité hodnotě 7.800,-Kč (slovy: sedm tisíc osm set korun českých) každá, (i)druh všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva kmenové, (ii)forma všech nově upisovaných akcií: na jméno, všechny nově upisované akcie budou vydány jako listinné cenné papíry (dále též jen Nově upisované akcie), (c)Nově upisované akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. Valná hromada Společnosti rozhoduje dle ust. § 488 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále též ZOK), o vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování Nově upisovaných akcií, a to v důležitém zájmu Společnosti, kterým je oddlužení Společnosti a související oživení jejího hospodaření. Navrhovaný emisní kurz Nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurz každé nově upisované akcie činí 7.800,-Kč (slovy: sedm tisíc osm set korun českých). Nově upisované akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva a všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, a to následujícím způsobem: (a)13.933 kusů Nově upisovaných akcií o celkovité jmenovité hodnotě 108.677.400,-Kč (slovy: jedno sto osm milionů šest set sedmdesát sedm tisíc čtyři sta korun českých) (dále též Nově upisované akcie 1) budou nabídnuty k úpisu společnosti CEFC Investment (Europe) Company a.s., IČO: 04170792, se sídlem Malá 546/6, Střešovice, 162 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 20706 (dále též CEFC), a (b)9.300 kusů Nově upisovaných akcií o celkovité jmenovité hodnotě 72.540.000,-Kč (slovy: sedmdesát dva milionů pět set čtyřicet tisíc korun českých) (dále též Nově upisované akcie 2) budou nabídnuty k úpisu společnosti Fly Sport Investments s.r.o., IČO: 29144264, se sídlem Václavské náměstí 815/53, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 203742 (dále též FSI). Nově upisované akcie 1, které budou nabídnuty k úpisu společnosti CEFC, budou upsány smlouvou o upsání akcií dle § 479 ZOK, uzavřenou mezi společností CEFC a Společností v sídle Společnosti; lhůta pro uzavření této smlouvy o upsání akcií je patnáct (15) k alendářních dnů, přičemž počátek běhu této lhůty bude společnosti CEFC oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, tj. tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude společnosti CEFC tento návrh smlouvy o upsání akcií doručen. Předs tavenstvo Společnosti je povinno společnosti CEFC doručit návrh smlouvy o upsání akcií do patnácti (15) pracovních dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady. Nově upisované akcie 2, které budou nabídnuty k úpisu společnosti FSI, budou upsány smlouvou o upsání akcií dle § 479 ZOK, uzavřenou mezi společností FSI a Společností v sídle Společnosti; lhůta pro uzavření této smlouvy o upsání akcií je patnáct (15) kal endářních dnů, přičemž počátek běhu této lhůty bude společnosti FSI oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, tj. tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude společnosti FSI tento návrh smlouvy o upsání akcií doručen. Představe nstvo Společnosti je povinno společnosti FSI doručit návrh smlouvy o upsání akcií do patnácti (15) pracovních dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady. Valná hromada Společnosti připouští možnost započtení peněžité pohledávky společnosti CEFC vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti CEFC na splacení emisního kurzu; jedná se o peněžitou pohledávku společnosti CEFC vyplývající ze smlo uvy o úvěru uzavřené mezi společností CEFC, jako úvěrujícím, a Společností, jako úvěrovaným, dne 4. září 2015, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit společnosti CEFC peněžité prostředky v celkové výši 4.000.000,- EUR (slovy: čtyři miliony e uro) s příslušenstvím, tj. ke dni 30. prosince 2015 celkem 4.012.054,79 EUR (slovy: čtyři miliony dvanáct tisíc padesát čtyři euro a sedmdesát devět centů), přičemž ekvivalent v měně koruny české se stanoví dle přepočítacího kurzu 27,10 Kč (slovy: dvacet sedm korun českých a deset haléřů) za 1 EUR (slovy: jedno euro) sjednaného v rámci návrhu dohody o započtení vzájemných pohledávek ve znění přiloženém jako Příloha č. 1 pozvánky. (a)Připuštěním možnosti započtení výše uvedené peněžité pohledávky společnosti CEFC vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti CEFC na splacení emisního kurzu Nově upisovaných akcií 1, valná hromada současně připouští možnost splacení emisního kurzu Nově upisovaných akcií 1 peněžitým vkladem formou započtení; tímto započtením bude emisní kurz všech Nově upisovaných akcií 1 splacen. (b)Valná hromada tímto současně schvaluje návrh dohody o započtení pohledávky společnosti CEFC vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti CEFC na splacení emisního kurzu, ve znění přiloženém jako Příloha č. 1 pozvánky na tuto valnou hr omadu. Dohoda o započtení musí být uzavřena v sídle Společnosti a její účinnost musí nastat do patnácti (15) dnů ode dne, kdy bude mezi společností CEFC a Společností uzavřena smlouva o upsání akcií, tedy musí dojít ke střetu vzájemných pohledávek na zákl adě dohody o započtení, a tím ke splacení emisního kurzu všech Nově upisovaných akcií 1, má-li společnost CEFC využít možnost započtení shora uvedené pohledávky. Představenstvo Společnosti je povinno společnosti CEFC doručit návrh dohody o započtení do pě ti (5) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. (c)Nevyužije-li společnost CEFC připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky, je povinna tuto skutečnost oznámit Společnosti, a splatit celý emisní kurz všech jí upsaných akcií nejpozději do jednoho (1) roku od uzavření smlouvy o upsání akcií na účet Společnosti č. 107 9839290227/0100. Valná hromada Společnosti připouští možnost započtení peněžité pohledávky společnosti FSI vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti FSI na splacení emisního kurzu; jedná se o peněžitou pohledávku společnosti FSI vyplývající ze smlouvy o novaci uzavřené mezi společností FSI a Společností dne 27. října 2015, na základě které existuje závazek Společnosti uhradit společnosti FSI peněžité prostředky v celkové výši 72.597.106,65 Kč (slovy: sedmdesát dva miliony pět set devadesát sedm tisíc jedno sto šest korun českých a šedesát pět haléřů). (a)Připuštěním možnosti započtení výše uvedené peněžité pohledávky společnosti FSI vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti FSI na splacení emisního kurzu Nově upisovaných akcií 2, valná hromada současně připouští možnost splacení em isního kurzu Nově upisovaných akcií 2 peněžitým vkladem formou započtení; tímto započtením bude emisní kurz všech Nově upisovaných akcií 2 splacen. (b)Valná hromada tímto současně schvaluje návrh dohody o započtení pohledávky společnosti FSI vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči společnosti FSI na splacení emisního kurzu, ve znění přiloženém jako Příloha č. 2 pozvánky na tuto valnou hrom adu. Dohoda o započtení musí být uzavřena v sídle Společnosti a její účinnost musí nastat do patnácti (15) dnů ode dne, kdy bude mezi společností FSI a Společností uzavřena smlouva o upsání akcií, tedy musí dojít ke střetu vzájemných pohledávek na základě této dohody o započtení, a tím ke splacení emisního kurzu všech Nově upisovaných akcií 2, má-li společnost FSI využít možnost započtení shora uvedené pohledávky. Představenstvo Společnosti je povinno společnosti FSI doručit návrh dohody o započtení do pě ti (5) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. (c)Nevyužije-li společnost FSI připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky, je povinna tuto skutečnost oznámit Společnosti, a splatit celý emisní kurz všech jí upsaných akcií nejpozději do jednoho (1) roku od uzavření smlouvy o upsání akcií na účet Společnosti č. 107 9839290227/0100. do 31. 1. 2017 od 14. 3. 2016

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 23.2.2015,č.j. 49 EXE 793/2015-37 ve spojení s exekučním příkazem ze dne 5.11.2015 č.j. 148 EX 132/15-70 bylo rozhodnuto, že se přikazuje provedení exekuce postižením závodu povinného. Správcem závodu byl usta noven: 1. správcovská a konkurzní v.o.s., se sídlem Sladkovského 67, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 261 26 788. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor Mgr. David Vybíral, Exekuční úřad Praha 6, se sídlem Vítězné náměstí 829/10, 160 00 Pr aha 6. Usnesením ze dne 26.11.2015 č.j.: 148 EX 132/15-84 rozhodl exekutor o odkladu exekuce podle § 54/5 ex.ř. od 30. 11. 2015

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 23.2.2015,č.j. 49 EXE 793/2015-37 ve spojení s exekučním příkazem ze dne 5.11.2015 č.j. 148 EX 132/15-70 bylo rozhodnuto, že se přikazuje provedení exekuce postižením závodu povinného. Správcem závodu byl usta noven: 1. správcovská a konkurzní v.o.s., se sídlem Sladkovského 67, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 261 26 788. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor Mgr. David Vybíral, Exekuční úřad Praha 6, se sídlem Vítězné náměstí 829/10, 160 00 Pr aha 6. do 30. 11. 2015 od 10. 11. 2015

I. Valná hromada Společnosti rozhoduje, že základní kapitál Společnosti ve výši 405.785.640,- Kč (slovy: čtyři sta pět milionů sedm set osmdesát pět tisíc šest set čtyřicet korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových ak cií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vkladem, následovně: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 285.090.000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát pět milionů devadesát tisíc korun českých) na jeho novou výši 690.875.640,- Kč (slovy: šest set devadesát milionů osm set sedmdesát pět tisíc šest set čtyřicet k orun českých), zároveň určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, b) celkový počet nově upisovaných akcií činí 731 (slovy: sedm set třicet jedna) kusů akcií o jmenovité hodnotě 390.000,- Kč (slovy: tři sta devadesát tisíc korun českých) každá, a.druh všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva - kmenové, b.forma všech nově upisovaných akcií: za předpokladu, že rozhodnutí valné hromady o změně formy akcií Společnosti v rámci bodu 3. programu již bude zapsáno do obchodního rejstříku - na majitele, jinak na jméno, c.podoba všech upisovaných akcií: listinná, žádná z nově upisovaných akcií nebude cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu (kótovaným účastnickým cenným papírem), (dále též jen Nově upisované akcie), c) emisní kurs všech Nově upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, emisní ážio se tedy neupisuje. d) zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. II. Valná hromada Společnosti rozhoduje dle ustanovení § 204a odst. 5 obchodního zákoníku o vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování nových akcií v důležitém zájmu Společnosti, kterým je oddlužení Společnosti a související oživení jejího hospod aření; -přičemž všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost Aries Trading a.s., identifikační číslo: 241 61 276, se sídlem Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 17518 (dále též Předem určený zájemce), tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 285.090.000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát pět milionů devadesát tisíc korun českých); všechny Nově upisované akcie, které budou upsány Předem určeným zájemcem, budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, která bude uzavřena v sídle Společnosti mezi Předem určeným zájemcem a Společností; lhůta pro uzavření smlouvy o upsání Nově upisovaných akcií je patnáct kalendářních dnů; přičemž počátek běhu této lhůty bude jedinému akcionáři oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, tj. tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude Předem určen ému zájemci tento návrh smlouvy o upsání akcií doručen, představenstvo Společnosti je povinno Předem určenému zájemci doručit návrh smlouvy o upsání akcií do 15 (patnácti) pracovních dnů po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, -úpis Nově upisovaných akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže by smlouva o upsání nových akcií obsahovala rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamít nutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. III. Valná hromada připouští možnost započtení peněžitých pohledávek nebo části pohledávek Předem určeného zájemce, tj. společnosti Aries Trading a.s., identifikační číslo 241 61 276, se sídlem Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 17518, vůči Společnosti, tj. společnosti SK Slavia Praha - fotbal a.s., identifikační číslo 639 99 609, se sídlem Praha 10, U Slavie 1540/2a, PSČ 100 00, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 3541, proti pohledávce Společnosti vůči Předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu; jedná se o peněžité pohledávky Předem určeného zájemce vyplývající: -ze Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi DEBT COLLECT LONDON LIMITED, identifikační číslo 06854531, se sídlem 25/26 Hampstead High Street, NW3 1QA London, jako postupitelem a společností VISCONTIA, a.s., identifikační číslo 247 88 309, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Prokopova 148/15, PSČ 130 00 (dále jen VISCONTIA) jako postupníkem ze dne 15.6.2011, jistina ve výši 103.078.046,24 Kč a příslušenství ve výši 5.865.096,16 Kč; -z Dohody o splnění závazku dle ustanovení §71b notářského řádu, uzavřené dne 22.6.2011 mezi Společností a VISCONTIA, sepsané notářským zápisem JUDr. Dany Mencerové, notářky ve Vsetíně, NZ 350/2011, N 370/2011, nahrazující devatenáct Dohod o převzetí plně ní a úhradě závazků uzavřených mezi Společností a VISCONTIA v období od 19.5.2011 do 16.6.2011, ve znění Dohody o odkladu splatnosti ze dne 4.8.2011, jistina ve výši 48.536.373,42 Kč, příslušenství ve výši 2.371.301,04 Kč; -z Dohody o převzetí plnění a úhradě závazků uzavřené mezi Společností a VISCONTIA dne 22.6.2011, ve znění Dohody o změně splatnosti ze dne 4.8.2011, jistina ve výši 2.486.639,14 Kč, příslušenství ve výši 121.487,65 Kč; -z Dohody o převzetí plnění a úhradě závazků uzavřené mezi Společností a VISCONTIA dne 24.6.2011, ve znění Dohody o změně splatnosti ze dne 4.8.2011, jistina ve výši 3.043.753,12 Kč, příslušenství ve výši 148.706,10 Kč; -z Dohody o převzetí plnění a úhradě závazků uzavřené mezi Společností a VISCONTIA dne 27.6.2011, ve znění Dohody o změně splatnosti ze dne 4.8.2011, jistina ve výši 4.268.185,68 Kč, příslušenství ve výši 213.412,80 Kč; -z Dohody o převzetí plnění a úhradě závazků uzavřené mezi Společností a VISCONTIA dne 1.7.2011, ve znění Dohody o změně splatnosti ze dne 4.8.2011, jistina ve výši 504.000,00 Kč, příslušenství ve výši 24.623,51 Kč; -z Dohody o převzetí plnění a úhradě závazků uzavřené mezi Společností a VISCONTIA dne 7.7.2011, ve znění Dohody o změně splatnosti ze dne 4.8.2011, jistina ve výši 1.880.000,00 Kč, příslušenství ve výši 91.849,59 Kč; -z Dohody o převzetí plnění a úhradě závazků uzavřené mezi Společností a VISCONTIA dne 18.7.2011, ve znění Dohody o změně splatnosti ze dne 4.8.2011, jistina ve výši 11.075.945,21 Kč, příslušenství ve výši 541.128,20 Kč; -z Dohody o převzetí plnění a úhradě závazků uzavřené mezi Společností a VISCONTIA dne 18.7.2011, ve znění Dohody o změně splatnosti ze dne 4.8.2011, jistina ve výši 2.143.278,00 Kč, příslušenství ve výši 104.712,34 Kč; -z Dohody o převzetí plnění a úhradě závazků uzavřené mezi Společností a VISCONTIA dne 25.7.2011, ve znění Dohody o změně splatnosti ze dne 4.8.2011, jistina ve výši 543.476,76 Kč, příslušenství ve výši 26.552,18 Kč; -z Dohody o převzetí plnění a úhradě závazků uzavřené mezi Společností a VISCONTIA dne 11.8.2011, jistina ve výši 3.310.053,90 Kč a -z Dohody o převzetí plnění a úhradě závazků uzavřené mezi Společností a VISCONTIA dne 10.1.2012, jistina ve výši 2.714.503,11 Kč; přičemž veškeré uvedené pohledávky přešly na Předem určeného zájemce dne 21.6.2012 na základě Smlouvy o prodeji podniku VISCONTIA ze dne 21.6.2012, a dále peněžité pohledávky Předem určeného zájemce vyplývající z: -z Dohody o převzetí plnění a úhradě závazků uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 24.10.2011, jistina ve výši 1.822.875,85 Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 6.11.2011, jistina ve výši 3.600.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 3.1.2012, jistina ve výši 7.000.000,- Kč; -ze Smlouvy o půjčce uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 19.1.2012, ve znění Dodatku ze dne 1.7.2012, jistina ve výši 8.974.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 14.2.2012, jistina ve výši 23.000.000,- Kč; -ze Smlouvy o půjčce uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 8.3.2012, jistina ve výši 1.000.000,- Kč; -ze Smlouvy o půjčce uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 12.3.2012, jistina ve výši 1.500.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 11.4.2012, jistina ve výši 3.000.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 17.4.2012, jistina ve výši 500.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 26.4.2012, jistina ve výši 1.300.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 11.5.2012, jistina ve výši 6.500.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 6.6.2012, jistina ve výši 10.000.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 21.6.2012, jistina ve výši 1.000.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 23.7.2012, jistina ve výši 1.000.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 12.9.2012, jistina ve výši 4.000.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 14.9.2012, jistina ve výši 3.000.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 11.10.2012, jistina ve výši 2.000.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 20.10.2012, jistina ve výši 4.000.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 22.10.2012, jistina ve výši 1.400.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 8.11.2012, jistina ve výši 1.000.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 11.11.2012, jistina ve výši 2.000.000,- Kč; -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 13.11.2012, jistina ve výši 2.000.000,- Kč a -ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností a Předem určeným zájemcem dne 19.11.2012, jistina ve výši 2.400.000,- Kč, na základě kterých existuje závazek Společnosti vrátit Předem určenému zájemci půjčené peněžité prostředky v celkové výši 275.581.130,43 Kč (dvě stě sedmdesát pět milionů pět set osmdesát jedna jedno sto třicet korun českých čtyřicet tři haléřů) s přísluš enstvím v celkové výši 9.508.869,57 Kč (devět milionů pět set osm tisíc osm set šedesát devět korun českých padesát devět haléřů), seznam započitatelných pohledávek společnosti Aries Trading a.s. za Společností, potvrzený předsedou představenstva panem Bc. Adamem Řebíčkem a místopředsedou představenstva panem Zbyňkem Kusým dne 28.12.2012, je připojen jako příloha číslo jedna tohoto n otářského zápisu, -připuštěním možnosti započtení výše uvedených peněžitých pohledávek Předem určeného zájemce vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči Předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu všech Nově upisovaných akcií, které mají být splaceny peněži tým vkladem, nebo jejich části, současně připouští možnost splacení emisního kurzu všech Nově upisovaných akcií splácených peněžitým vkladem formou započtení, tímto započtením bude emisní kurz všech Nově upisovaných akcií splácených peněžitým vkladem, ups aných Předem určeným zájemcem, zcela splacen; -písemný návrh dohody o tomto započtení vyhotoví Společnost ve lhůtě patnácti (15) dnů od upsání akcií Předem určeným zájemcem, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií a doručí ji Předem určenému zájemci; -dohoda o započtení musí být uzavřena do patnácti (15) dnů od ode dne, kdy bude její návrh Předem určenému zájemci doručen, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této dohody, a tím ke splacení emisního kurzu všech upsaných akcií, má-li Předem určený zájemce využít možnosti započtení shora uvedených pohledávek; -nevyužije-li Předem určený zájemce připuštěné možnosti započtení shora uvedených pohledávek nebo jejich části, je Předem určený zájemce povinen oznámit tuto skutečnost Společnosti nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, a splatit celý emisní kurz všech jím upsaných akcií nebo jeho část nejpozději do jednoho (1) roku od uzavření smlouvy o upsání nových akcií na zvláštní účet Společnosti, který za tímto účelem zřídí představenstvo. do 18. 2. 2013 od 11. 1. 2013

Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek: a) Důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada převážné části celkové ztráty společnosti vykázané v účetní závěrce za období od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2011 ke dni 30. 6. 2011 (v celkové výši 1.108.892.000,- Kč, z níž zůstatek neuhrazené ztráty minulých let č iní 632.687.000,- Kč a ztráta z hospodaření za běžné účetní období od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2011 činí 476.205.000,- Kč), přičemž o částku, o níž bude snížen základní kapitál, bude snížena výše ztráty společnosti, převáděná do následujícího účetního období, z částky 1.108.892.000,- Kč (slovy: jedna miliarda sto osm milionů osm set devadesát dva tisíc korun českých) o částku 634.690.360,- Kč (šest set třicet čtyři milionů šest set devadesát tisíc tři sta šedesát korun českých), zbývající část této ztráty ve výši 474.201.640,- Kč (čtyři sta sedmdesát čtyři milionů dvě sta jeden tisíc šest set čtyřicet korun českých) bude převedena na účet "neuhrazená ztráta minulých let". b) Rozsah snížení základního kapitálu: Dosavadní výše základního kapitálu 1.040.476.000,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyřicet milionů čtyři sta sedmdesát šest tisíc korun českých) se snižuje o částku ve výši 634.690.360,- Kč (slovy: šest set třicet čtyři milionů šest set devadesát korun tisíc t ři sta šedesát korun českých) na novou výši základního kapitálu 405.785.640,- Kč (čtyři sta pět milionů sedm set osmdesát pět tisíc šest set čtyřicet korun českých). c) Způsob provedení snížení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu bude, v souladu s ustanovením Článku 25 odst. 4 písm. a) stanov společnosti, provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tak, že: - u každé akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), tj. u akcií v celkovém počtu 618 (šest set osmnácti) kusů, bude dosavadní jmenovitá hodnota snížena o částku 610.000,- Kč (slovy: šest set deset tisíc korun českých) n a jmenovitou hodnotu 390.000,- Kč (slovy: tři sta devadesát tisíc korun českých), - u každé akcie o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), tj. u akcií v celkovém počtu 1.080 (jeden tisíc osmdesát) kusů, bude dosavadní jmenovitá hodnota snížena o částku 12.200,- Kč (slovy: dvanáct tisíc dvě stě korun českých) na jmenovitou hodnotu 7.800,- Kč (slovy: sedm tisíc osm set korun českých), - u každé akcie o jmenovité hodnotě 4.000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých), tj. u akcií v celkovém počtu 100.019 (jeden sto tisíc devatenáct) kusů, bude dosavadní jmenovitá hodnota snížena o částku 2.440,- Kč (slovy: dva tisíce čtyři sta čtyřicet korun českých) na jmenovitou hodnotu 1.560,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set šedesát korun českých), - u každé akcie o jmenovité hodnotě 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), tj. u akcií v celkovém počtu 4.000 (čtyři tisíce) kusů, bude dosavadní jmenovitá hodnota snížena o částku 122,- Kč (slovy: jedno sto dvacet dva korun českých) na jmenovitou hodno tu 78,- Kč (slovy: sedmdesát osm korun českých). d) Lhůta k předložení listinných akcií v důsledku snížení základního kapitálu a účel jejich předložení: Listinné akcie za účelem jejich výměny za akcie nižší jmenovité hodnoty musí být společnosti předloženy ve lhůtě od 1. 2. 2012 do 30. 4. 2012 v sídle společnosti a to v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 14:00 hod, případně kdykoliv po domluvě s kontaktní osobo u, kterou je zaměstnanec společnosti paní Jaroslava Šmídová; pokud však návrhu na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebude vyhověno před počátkem uvedené lhůty, musí být akcie za účelem jejich výměny za akcie nižší jmenovité hodnoty společnosti předloženy ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů, jejíž po čátek bude představenstvem společnosti oznámen akcionářům písemně, přičemž tato lhůta nezačne běžet dříve, než bude rozhodnutí o snížení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku; představenstvo je povinno akcionáře vyzvat nejpozději do 30 (třic eti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nebudou-li akcie ve stanovené lhůtě ani po dodatečné výzvě společnosti předloženy k výměně, budou akcie prohlášeny, v souladu s postupem stanoveným obchodním zákoníkem v platném znění, za neplatné. do 17. 2. 2012 od 14. 2. 2012

Zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje z dosavadní výše 422.476.000,- Kč o částku 618.000.000, Kč na výslednou částku 1.040.476.000,- Kč. Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, jejichž emisní kurz bude splácen pouze nepeněžitými vklady. V rámci upisování nových akcií bude možno celkem upsat celkem 618 kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné 1.000.000, Kč, jejichž převod bude omezen souhlasem představenstva. Akcie nebudou kótovaným i cennými papíry. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Poukázky na akcie nebudou vydány. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená (včetně omezení jejich převoditelnosti) zůstávají v souvislosti se zvýšením základního kapitálu beze změny. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a s ohledem na skutečnost, že emisní kurs bude splácen výhradně nepeněžitými vklady, nebudou akcie upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku, ale budou upsány předem určeným záje mcem postupem dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti v pracovní dny od 9,00 do 15,00 hodin. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií činí 14dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci představenstvem. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě, že bude návrh na zápis rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku pravomocně z amítnut, je upsání akcií neúčinné. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií (včetně uvedení emisního kursu) předem určenému zájemci do 2 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku příslu šnému rejstříkovému soudu. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 30 dnů ode dne úpisu. Místem pro splacení emisního kursu upsaných akcií je sídlo společnosti. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou majetková práva vázaná ke kmeni pojištěnců z uzavřených pojistných smluv, jejichž držitelem je obchodní společnost KEY INVESTMENTS a.s. se sídlem Praha 1, Růžová 950/15, PSČ 110 00, IČ 25748611, zapsaná v obchodním rejst říku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5853. Předmět nepeněžitého vkladu je blíže specifikován a jeho hodnota byla stanovena ve znaleckém posudku vyhotoveném Ing. Otto Šmídou dne 14.1.2008 a zapsaným pod pořadovým číslem 727/02/08 znaleckého deníku, znalcem jmenovaným usnesením Městského soudu v Pra ze čj. 2 Nc 4031/2008-7 ze dne 10.1.2008, právní moc dne 11.1.2008 ve výši 618.007.000,- Kč. Předmět nepeněžitého vkladu je plně hospodářsky využitelný pro společnost a upsání akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti. Všechny akcie v rozsahu zvyšovaného základního kapitálu budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost KEY INVESTMENTS a.s. se sídlem Praha 1, Růžová 950/15, PSČ 110 00, IČ 25748611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mě stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5853. Předem určenému zájemci bude nabídnuto k úpisu celkem 618 kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné 1.000.000, Kč, jejichž převod bude omezen souhlasem představenstva.Za shora specifikovaný nepeněžit ý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 618 kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné 1.000.000, Kč, jejichž převod bude omezen souhlasem představenstva. Rozdíl mezi oceněnou hodnotou (hodnotou nepeněžitého vkladu) a jmenovitou hodnotou akcií (tj. i emisním kursem), tj. částka 7.000,- Kč bude v souladu s § 163a odst. 3 ObchZ převedena a zaúčtována do rezervního fondu společnosti. do 8. 2. 2008 od 4. 2. 2008

Valná hromada konaná dne 24,2,2005 rozhodla o zvýšení základního kapitálu. Valná hromada společnosti SK Slavia Praha - fotbal a.s.: 1) schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti SK Slavia Praha - fotbal a.s. ( dále také jen "Společnost" ) z 22.400.000,- Kč o minimální 400.000.000,- Kč s tím, že se připouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu do výše z ákladního kapitálu maximálně 470.400.000,- Kč ( tedy maximálně o částku 448.000.000,- Kč) za dále uvedených podmínek. Základní charakteristika emise pro obě upisovací kola, tj. pro upisování s využitím přednostního práva a pro upisování určitým zájemcem: Druh cenného papíru: kmenové akcie Emitent: SK Slavia Praha - fotbal a.s. Forma cenného papíru: na jméno Podoba cenných papírů: listinná Počet cenných papírů: minimálně 100.000 kusů s připuštěním upisování do maximálně 112.000 kusů Rozsah a obsah práv: veškerá akcionářská práva spojená s kmenovými akciemi Společnosti dle stanov Společnosti a právního řádu České republiky Jmenovitá hodnota: 4.000 Kč Forma splacení: peněžitý vklad Způsob upisování akcií První kolo je určeno pro upisování akcií Společnosti s využitím přednostního práva akcionářů s tím, že upisovací nárok se vypočte z maximální výše zvýšení základního kapitálu. P ř e d m ě t u p i s o v á n í : Druh cenného papírů: kmenové akcie Emitent: SK Slavia Praha - fotbal a.s. Forma cenného papíru: na jméno Podoba cenných papírů: listinná Počet cenných papírů: minimálně 100.000 kusů s připuštěním upisování do maximálně 112.000 kusů Rozsah a obsah práv: veškerá akcionářská práva spojená s kmenovými akciemi společnosti SK Slavia Praha - fotbal a.s. dle stanov Společnosti a právního řádu České republiky Jmenovitá hodnota: 4.000 Kč Emisní kurs: 4.000 Kč Forma splacení: peněžitý vklad Místo a čas upisování: kanceláře Společnosti, Zatopkova 2, Praha 6 - kontaktní osoba Ing. Jiří Kulička, každý pracovní den od 10.00 hod. do 12.00 hod. Lhůta pro upisování - způsob oznámení počátku běhu lhůty: po dobu 14 dnů, přičemž tato lhůta začíná běžet prvním pracovním dnem po zveřejnění informace o přednostním právu dle § 204a odst. 2 písm. a) obch. zák. v Obchodním věstníku a zasláním této informace všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů Společnosti. V písemném oznámení akcionářům již bude uveden přesný den, který bude rozhodný pro počátek běhu lhůty pro upisování s využitím přednostního práva. Upisovací nárok: na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 200,- Kč lze upsat jednu novou akcii a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč lze upsat 100 nových akcií. Úhrada emisního kursu: upisovatel musí uhradit emisní kurs jím upsaných akcií tak, aby úhrada byla připsána na účet Společnosti č. 35-5477090237/0100 vedený u Komerční banky, a.s. s účetním datem nejpozději posledního dne lhůty pro upisování. Upisovatel - fyzická osoba jako var iabilní symbol uvede své rodné číslo a upisovatel - právnická osoba uvede jako variabilní symbol své identifikační číslo. Druhé kolo je určeno pro určitého zájemce, kterým je společnost ENIC Football Management S.a.r.l., se sídlem L-2449 Luxembourg, 59 Boulevard Royal ( dále také jen " Určitý zájemce"). P ř e d m ě t u p i s o v á n í : Druh cenného papíru: kmenové akcie Emitent: SK Slavia Praha - fotbal a.s. Forma cenného papíru: na jméno Podoba cenných papírů: listinná Počet cenných papírů: akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva v rámci prvního kola upisování, a akcie, jejichž úpis byl v rámci prvního kola neúčinný. Rozsah a obsah práv: veškerá akcionářská práva spojená s kmenovými akciemi společnosti SK Slavia Praha - fobal a.s. dle stanov Společnosti a právního řádu České republiky Jmenovitá hodnota: 4.000,- Kč Emisní kurs: 4.000,- Kč Forma splacení: peněžitý vklad Místo a čas upisování: kanceláře Společnosti, Zátopkova 2, Praha 6 - kontaktní osoba Ing. Jiří Kulička, každý pracovní den od 10.00 hod do 12.00 hod. Lhůta pro upisování a způsob oznámení počátku běhu lhůty: po dobu 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií, která bude Určitému zájemci zaslána do 3 dnů od uplynutí lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva akcionářů v rámci prvního kola upisování. Návrhy smlouvy o upsání akcií budou p odepsány osobami oprávněnými jednat jménem společnosti a jejich podpisy budou úředně ověřeny. Určitý zájemce je v případě akceptace povinen doručit akceptované návrhy Společnosti ( tj. smlouvy řádně podepsané osobami oprávněnými jednat jménem Určitého záj emce s tím, že podpisy budou úředně ověřeny ) nejpozději v poslední den lhůty pro upisování. Úhrada emisního kursu a pravidla pro uzavření smlouvy o započtení: formou započtení pohledávky Určitého zájemce za Společností ve výši 400.000.000,- Kč vzniklé ze smluv o půjčce uzavíraných v letech 1999 až 2005 mezi Společností jako dlužníkem a společností ENIC PLC, která v souvislosti se změnou právní formy od 30.6.200 3 změnila obchodní firmu na ENIC GROUP LIMITED. Pohledávka ENIC GROUP LIMITED za Společností ve výši navrhované k započtení byla dne 24.1.2005 postoupena na ENIC Sports S.a.r.l. a dále na Určitého zájemce. Návrh smlouvy o započtení bude určitému zájemci z aslán spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Návrhy smlouvy o započtení budou podepsány osobami oprávněnými jednat jménem Společnosti a podpisy budou úředně ověřeny. Určitý zájemce je v případě akceptace povinen doručit akceptované návrhy ( tj. smlouvy ř ádně podepsané osobami oprávněnými jednat jménem Určitého zájemce a jejich podpisy budou úředně ověřeny ) Společnosti nejpozději v poslední den lhůty pro upisování. Další náležitosti upisování platné pro obě kola upisování, pokud není uvedeno jinak: Pro účely upisování se upisovatel - fyzická osoba prokazuje platným průkazem totožnosti a upisovatel - právnická osoba se prokazuje výpisem z obchodního rejstříku týkající se akcionáře nebo jeho úředně ověřenou kopií a platným průkazem totožnosti předlože ným statutárním zástupcem či zástupci. Zplnomocněný zástupce upisovatele se prokazuje plnou mocí řádně podepsanou zastoupeným upisovatelem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění, a prokáže se platným průkazem totožnosti. Důvody zvýšení základního kapitálu navrhovaným způsobem a důvody návrhu na vyslovení souhlasu se započtením pohledávky Určitého zájemce: a) kapitálové posílení a finanční stabilizace Společnosti b) kapitalizace pohledávek Určitého zájemce za Společností, které rozhodujícím způsobem zatěžují hospodaření Společnosti a ohrožují její finanční stabilitu, a jejichž výše neumožňuje splacení z výsledků běžného hospodaření Společnosti c) zabezpečení splnění ekonomických požadavků licenční komise ČMFS a orgánů UEFA pro udržení profesionální licence a účast v evropských pohárech d) podstatné snížení závazků Společnosti, posílení vlastních kapitálových zdrojů Společnosti i důvěryhodnosti Společnosti v obchodních vztazích včetně případného získávání cizích zdrojů pro financování dalšího rozvoje Společnosti e) naplnění předpokladů procesu finanční stabilizace a konsolidace Společnosti projednaného a schváleného představenstvem Společnosti f) vytvoření ekonomických předpokladů pro stabilizaci a další rozvoj sportovních aktivit Společnosti. 2) Schvaluje, aby akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva nebo jejichž úpis v rámci prvního kola upisování bude neúčinný, byly upsány Určitým zájemcem - společností ENIC Football Management S.a.r.l. blíže definovanou výše. 3) Připouští započtení pohledávky Určitého zájemce za Společností ve výši 400.000.000,- Kč proti pohledávce Společnosti za Určitým zájemcem na splacení emisního kursu. Pohledávka navrhovaná k započtení vznikla ze smluv o půjčce uzavíraných v letech 1999 a ž 2005 mezi Společností jako dlužníkem a společností ENIC PLC, se sídlem 1 Tenison Court, off Regent Street, London W1R 5LP, později 748 HIGH ROAD LONDON, N17 0AP, která v souvislosti se změnou právní formy od 30.6.2003 změnila obchodní firmu na ENIC GROU P LIMITED. Pohledávka ENIC GROUP LIMITED za Společností ve výši navrhované k započtení byla dne 24.1.2005 postoupena na ENIC Sports S.a.r.l. a dále na Určitého zájemce - společnost ENIC Football Management S.a.r.l. 4) Pověruje představenstvo Společnosti, aby ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. i) obchodního zákoníku rozhodlo o konečné částce zvýšení základního kapitálu společnosti. do 22. 6. 2005 od 18. 4. 2005

Usnesení valné hromady společnosti ze dne 28.2.1998: Valná hromada schvaluje snížení základního jmění ze současné hodnoty Kč 112.000.000,- na hodnotu Kč 22.400.000,- a to formou snížení jmenovité hodnoty všech akcií na jednu pětinu vyznačením nové jmenovité hodnoty na akciích. Za tím účelem akcionáři předloží své akcie do 30 dnů ode dne, kdy k tomu budou představenstvem společnosti vyzváni. V případě prodlení s předložením akcií bude představenstvo postupovat v souladu § 214 obchodního zákoníku. Důvodem tohoto snížení základního jmění je současná finanční situace společnosti, která potřebuje získat další finanční prostředky navýšením základního jmění. K tomu je nutné pobídnout akcionáře tím, že před následným zvýšením základního jmění bude provedeno snížení základního jmění. do 4. 7. 2000 od 8. 4. 1998

základní jmění 112 000 000 Kč je splaceno zcela do 7. 11. 2000 od 7. 8. 1996

Akcie jsou veřejně neobchodovatelné , v listinné podobě do 22. 6. 2005 od 7. 8. 1996

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 688 043 240 Kč

od 11. 4. 2019

Základní kapitál

vklad 1 514 758 440 Kč

do 11. 4. 2019 od 17. 1. 2018

Základní kapitál

vklad 1 192 860 240 Kč

do 17. 1. 2018 od 31. 1. 2017

Základní kapitál

vklad 872 093 040 Kč

do 31. 1. 2017 od 14. 3. 2016

Základní kapitál

vklad 690 875 640 Kč

do 14. 3. 2016 od 18. 2. 2013

Základní kapitál

vklad 405 785 640 Kč

do 18. 2. 2013 od 17. 2. 2012

Základní kapitál

vklad 1 040 476 000 Kč

do 17. 2. 2012 od 8. 2. 2008

Základní kapitál

vklad 422 476 000 Kč

do 8. 2. 2008 od 22. 6. 2005

Základní kapitál

vklad 22 400 000 Kč

do 22. 6. 2005 od 18. 4. 2005

Základní kapitál

vklad 22 400 000 Kč

do 18. 4. 2005 od 4. 7. 2000

Základní kapitál

vklad 112 000 000 Kč

do 4. 7. 2000 od 7. 8. 1996

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 7. 8. 1996 od 22. 11. 1995
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 7 800 Kč, počet: 128 922 od 11. 4. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 7 800 Kč, počet: 106 706 do 11. 4. 2019 od 17. 1. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 7 800 Kč, počet: 65 437 do 17. 1. 2018 od 31. 1. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 7 800 Kč, počet: 24 313 do 31. 1. 2017 od 14. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 78 Kč, počet: 4 000 od 5. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 560 Kč, počet: 100 019 od 5. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 390 000 Kč, počet: 1 349 od 5. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 7 800 Kč, počet: 1 080 do 14. 3. 2016 od 5. 11. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 7 800 Kč, počet: 1 080 do 5. 11. 2014 od 13. 3. 2013
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 78 Kč, počet: 4 000 do 5. 11. 2014 od 13. 3. 2013
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 560 Kč, počet: 100 019 do 5. 11. 2014 od 13. 3. 2013
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 390 000 Kč, počet: 1 349 do 5. 11. 2014 od 13. 3. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 390 000 Kč, počet: 1 349 do 13. 3. 2013 od 18. 2. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 390 000 Kč, počet: 618 do 18. 2. 2013 od 17. 2. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 7 800 Kč, počet: 1 080 do 13. 3. 2013 od 17. 2. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 78 Kč, počet: 4 000 do 13. 3. 2013 od 17. 2. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 560 Kč, počet: 100 019 do 13. 3. 2013 od 17. 2. 2012
Zaměstnanecké akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 618 do 8. 2. 2008 od 8. 2. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 618 do 17. 2. 2012 od 8. 2. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 1 080 do 17. 2. 2012 od 22. 6. 2005
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 Kč, počet: 4 000 do 17. 2. 2012 od 22. 6. 2005
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 4 000 Kč, počet: 100 019 do 17. 2. 2012 od 22. 6. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet: 1 080 do 22. 6. 2005 od 4. 7. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 200 Kč, počet: 4 000 do 22. 6. 2005 od 4. 7. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 080 do 4. 7. 2000 od 7. 8. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 4 000 do 4. 7. 2000 od 7. 8. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 7. 8. 1996 od 22. 11. 1995

Statutární orgán

5 fyzických osob

Tomáš Syrovátka

1. místopředseda představenstva

První vztah: 15. 5. 2019

vznik členství: 20. 10. 2015

vznik funkce: 9. 4. 2019

Dalmatská 1741, Úvaly, 250 82, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jiří Bílek

Člen představenstva

První vztah: 28. 2. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

V Ouzkém 199, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Daniel Konrád

Člen představenstva

První vztah: 28. 2. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

Merhoutova 1401/2, Praha, 148 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Tvrdík

Předseda představenstva

První vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 16. 6. 2016

vznik funkce: 22. 6. 2016

Mrkvičkova 1373/14, Praha, 163 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Tomáš Bůzek

Člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 16. 6. 2016

Na vysoké I 347/13, Praha, 150 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jan Nezmar

2. místopředseda představenstva

První vztah: 15. 5. 2019 - Poslední vztah: 31. 3. 2020

vznik členství: 1. 1. 2018

zánik členství: 31. 1. 2020

vznik funkce: 9. 4. 2019

zánik funkce: 31. 1. 2020

Hlavnice 106, 747 52, Česká republika

JUDr. Aleš Stluka

Člen představenstva

První vztah: 18. 1. 2019 - Poslední vztah: 4. 3. 2020

vznik členství: 5. 12. 2018

zánik členství: 16. 1. 2020

Bechyňská 640, Praha, 199 00, Česká republika

Tomáš Syrovátka

Místopředseda představenstva

První vztah: 18. 1. 2019 - Poslední vztah: 15. 5. 2019

vznik členství: 20. 10. 2015

vznik funkce: 5. 12. 2018

zánik funkce: 8. 4. 2019

Dalmatská 1741, Úvaly, 250 82, Česká republika

Ing. Jan Nezmar

Člen představenstva

První vztah: 28. 2. 2018 - Poslední vztah: 15. 5. 2019

vznik členství: 1. 1. 2018

Hlavnice 106, 747 52, Česká republika

Martin Krob

Místopředseda představenstva

První vztah: 8. 7. 2016 - Poslední vztah: 18. 1. 2019

vznik členství: 16. 6. 2016

zánik členství: 4. 12. 2018

vznik funkce: 22. 6. 2016

zánik funkce: 4. 12. 2018

Nová 223, Mělník, 276 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  ProSKS s.r.o.

  28. pluku 907/40, Praha Vršovice (Praha 10), 100 00

Dušan Uhrin

Člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2016 - Poslední vztah: 20. 10. 2016

vznik členství: 16. 6. 2016

zánik členství: 26. 8. 2016

Pod Vartou 288, Praha, 109 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Dušan Uhrin

Člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2016 - Poslední vztah: 20. 10. 2016

vznik členství: 16. 6. 2016

zánik členství: 26. 8. 2016

Pod Vartou 288, Praha, 109 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Josef Jinoch

Člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2016 - Poslední vztah: 20. 10. 2016

vznik členství: 16. 6. 2016

zánik členství: 26. 8. 2016

Ke dráze 422/4, Praha, 109 00, Česká republika

Mgr. Josef Jinoch

Člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2016 - Poslední vztah: 20. 10. 2016

vznik členství: 16. 6. 2016

zánik členství: 26. 8. 2016

Ke dráze 422/4, Praha, 109 00, Česká republika

Tomáš Syrovátka

Člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2016 - Poslední vztah: 18. 1. 2019

vznik členství: 20. 10. 2015

Dalmatská 1741, Úvaly, 250 82, Česká republika

Vladimír Šmicer

člen představenstva

První vztah: 14. 3. 2016 - Poslední vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 30. 12. 2015

zánik členství: 16. 6. 2016

Dlouhá 735/25, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Vladimír Šmicer

člen představenstva

První vztah: 14. 3. 2016 - Poslední vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 30. 12. 2015

zánik členství: 16. 6. 2016

Dlouhá 735/25, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Tomáš Syrovátka

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2015 - Poslední vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 20. 10. 2015

Dalmatská 1741, Úvaly, 250 82, Česká republika

Tomáš Syrovátka

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2015 - Poslední vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 20. 10. 2015

Dalmatská 1741, Úvaly, 250 82, Česká republika

Ing. Petr Boháč

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2015 - Poslední vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 20. 10. 2015

zánik členství: 16. 6. 2016

Náhorní 1330, Kamenice, 251 68, Česká republika

Ing. Petr Boháč

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2015 - Poslední vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 20. 10. 2015

zánik členství: 16. 6. 2016

Náhorní 1330, Kamenice, 251 68, Česká republika

JUDr. Jiří Šimáně

předseda představenstva

První vztah: 4. 11. 2015 - Poslední vztah: 27. 6. 2016

vznik členství: 20. 10. 2015

zánik členství: 4. 5. 2016

vznik funkce: 20. 10. 2015

zánik funkce: 4. 5. 2016

Pařížská 131/28, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 20 vztahů k této osobě

JUDr. Jiří Šimáně

předseda představenstva

První vztah: 4. 11. 2015 - Poslední vztah: 27. 6. 2016

vznik členství: 20. 10. 2015

zánik členství: 4. 5. 2016

vznik funkce: 20. 10. 2015

zánik funkce: 4. 5. 2016

Pařížská 131/28, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 20 vztahů k této osobě

David Trunda

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2015 - Poslední vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 20. 10. 2015

zánik členství: 16. 6. 2016

Hlásnice 69, 785 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

David Trunda

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2015 - Poslední vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 20. 10. 2015

zánik členství: 16. 6. 2016

Hlásnice 69, 785 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Adam Řebíček

Místopředseda představenstva

První vztah: 29. 9. 2015 - Poslední vztah: 4. 11. 2015

vznik členství: 3. 12. 2012

zánik členství: 20. 10. 2015

vznik funkce: 2. 6. 2015

zánik funkce: 20. 10. 2015

K. J. Erbena 2115/5, Teplice, 415 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

David Trunda

Předseda představenstva

První vztah: 29. 9. 2015 - Poslední vztah: 4. 11. 2015

vznik členství: 2. 6. 2015

zánik členství: 20. 10. 2015

vznik funkce: 2. 6. 2015

zánik funkce: 20. 10. 2015

Hlásnice 69, 785 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Karol Kisel

člen

První vztah: 14. 3. 2014 - Poslední vztah: 4. 11. 2015

vznik členství: 19. 12. 2013

zánik členství: 20. 10. 2015

Šlikova 190/7, Praha, 169 00, Česká republika

Jaromír Šeterle

místopředseda

První vztah: 14. 3. 2014 - Poslední vztah: 5. 11. 2014

vznik členství: 1. 7. 2013

zánik členství: 2. 4. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2013

zánik funkce: 2. 4. 2014

Na Skalce 23, Popovičky, 251 01, Česká republika

Miroslav Držmíšek

člen představenstva

První vztah: 11. 1. 2013 - Poslední vztah: 14. 3. 2014

vznik členství: 3. 12. 2012

zánik členství: 19. 12. 2013

Otovická 407/58, Praha 9, 193 00, Česká republika

Adam Řebíček

předseda představenstva

První vztah: 11. 1. 2013 - Poslední vztah: 29. 9. 2015

vznik členství: 3. 12. 2012

vznik funkce: 3. 12. 2012

zánik funkce: 2. 6. 2015

K. J. Erbena 2115/5, Teplice, 415 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zbyněk Kusý

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 1. 2013 - Poslední vztah: 14. 3. 2014

vznik členství: 3. 12. 2012

zánik členství: 6. 6. 2013

vznik funkce: 3. 12. 2012

zánik funkce: 6. 6. 2013

Československé armády 236, Skuteč, 539 73, Česká republika

Bc. Adam Řebíček

předseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2012 - Poslední vztah: 11. 1. 2013

vznik členství: 18. 7. 2011

zánik členství: 3. 12. 2012

vznik funkce: 1. 6. 2012

zánik funkce: 3. 12. 2012

K.J.Erbena 2115, Teplice, 415 01, Česká republika

Zbyněk Kusý

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2012 - Poslední vztah: 11. 1. 2013

vznik členství: 1. 6. 2012

zánik členství: 3. 12. 2012

vznik funkce: 1. 6. 2012

zánik funkce: 3. 12. 2012

Československé armády 236, Skuteč, 539 73, Česká republika

Ing. Martin Malík

člen představenstva

První vztah: 14. 2. 2012 - Poslední vztah: 11. 1. 2013

vznik členství: 21. 11. 2011

zánik členství: 3. 12. 2012

zánik funkce: 3. 12. 2012

U zahrádek 196, Praha, 103 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

JUDr. Miroslav Platil

člen představenstva

První vztah: 14. 2. 2012 - Poslední vztah: 14. 2. 2012

vznik členství: 25. 6. 2010

zánik členství: 18. 7. 2011

Pšenčíkova 682, Praha 4, 142 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Miroslav Platil

předseda představenstva

První vztah: 14. 2. 2012 - Poslední vztah: 30. 7. 2012

vznik členství: 18. 7. 2011

zánik členství: 21. 5. 2012

vznik funkce: 19. 7. 2011

zánik funkce: 21. 5. 2012

Pšenčíkova 682, Praha 4, 142 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bc. Adam Řebíček

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 2. 2012 - Poslední vztah: 30. 7. 2012

vznik členství: 18. 7. 2011

vznik funkce: 30. 11. 2011

zánik funkce: 1. 6. 2012

K.J.Erbena 2115/5, Teplice, 415 01, Česká republika

Ing. Martin Malík

člen představenstva

První vztah: 31. 10. 2011 - Poslední vztah: 14. 2. 2012

vznik členství: 12. 10. 2011

zánik členství: 21. 11. 2011

U zahrádek 196, Praha, 103 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Bc. Adam Řebíček

člen představenstva

První vztah: 18. 10. 2011 - Poslední vztah: 14. 2. 2012

vznik členství: 18. 7. 2011

K.J.Erbena 2115/5, Teplice, 415 01, Česká republika

Ing. Josef Vojta

člen představenstva

První vztah: 18. 10. 2011 - Poslední vztah: 18. 10. 2011

vznik členství: 18. 7. 2011

zánik členství: 4. 8. 2011

Angela Kančeva 2541, Tábor, 390 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Antonín Franc

člen představenstva

První vztah: 4. 12. 2009 - Poslední vztah: 18. 10. 2011

vznik členství: 18. 5. 2009

zánik členství: 18. 7. 2011

Janovská 398, Praha 10, 109 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Antonín Franc

člen představenstva

První vztah: 14. 4. 2009 - Poslední vztah: 4. 12. 2009

vznik členství: 24. 3. 2009

zánik členství: 18. 5. 2009

Janovská 398, Praha 10, 109 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Tomáš Rosen

předseda představenstva

První vztah: 16. 6. 2008 - Poslední vztah: 18. 10. 2011

vznik členství: 17. 3. 2008

zánik členství: 17. 6. 2011

vznik funkce: 17. 3. 2008

zánik funkce: 17. 6. 2011

Slávistická 755, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Ing. Roman Vik

člen představenstva

První vztah: 16. 6. 2008 - Poslední vztah: 2. 4. 2009

vznik členství: 17. 3. 2008

zánik členství: 16. 12. 2008

Papírníkova 615, Praha 4, Česká republika

Mgr. Petr Doležal

člen představenstva

První vztah: 21. 5. 2008 - Poslední vztah: 14. 2. 2012

vznik členství: 17. 3. 2008

zánik členství: 25. 6. 2010

Na Tobole 97, Jílové u Prahy, 254 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Petr Doležal

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 2006 - Poslední vztah: 21. 5. 2008

vznik členství: 26. 6. 2006

zánik členství: 17. 3. 2008

Na Tobole 97, Jílové u Prahy, 254 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vladimír Leška

člen

První vztah: 18. 4. 2005 - Poslední vztah: 28. 11. 2006

vznik členství: 24. 2. 2005

zánik členství: 25. 8. 2006

Tyršova 932, Černošice, Česká republika

Matthew Collecott

předseda

První vztah: 18. 4. 2005 - Poslední vztah: 21. 3. 2006

vznik členství: 25. 2. 2005

zánik členství: 27. 2. 2006

vznik funkce: 25. 2. 2005

zánik funkce: 27. 2. 2006

748 High Road, Tottenham, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Ing. Tomáš Rosen

člen

První vztah: 18. 4. 2005 - Poslední vztah: 16. 6. 2008

vznik členství: 24. 2. 2005

zánik členství: 17. 3. 2008

Čsl. Armády 56, Zeleneč, Česká republika

Ing. Jan Struž

člen

První vztah: 7. 4. 2004 - Poslední vztah: 18. 4. 2005

vznik členství: 15. 12. 2003

zánik členství: 30. 11. 2004

Pod Parukářkou 2760/12, Praha 3, Česká republika

Prof.Ing. Jaroslav Daňhel

člen

První vztah: 7. 4. 2004 - Poslední vztah: 18. 4. 2005

vznik členství: 15. 12. 2003

zánik členství: 24. 2. 2005

Vladislavova 13, Praha 1, Česká republika

Ing. Jiří Huptych

člen

První vztah: 26. 11. 2003 - Poslední vztah: 18. 4. 2005

vznik členství: 5. 5. 2003

zánik členství: 24. 2. 2005

Na Vrších 1490/7, Praha 10, Česká republika

Jiří Kulička

člen

První vztah: 13. 1. 2003 - Poslední vztah: 7. 4. 2004

vznik členství: 1. 9. 2002

zánik členství: 13. 11. 2003

K Sokolovně 102, Hradec Králové, Česká republika

Doc.MUDr. Václav Smetana

člen představenstva

První vztah: 4. 7. 2000 - Poslední vztah: 18. 4. 2005

vznik členství: 27. 8. 1999

zánik členství: 24. 2. 2005

Bělohorská 636/4, Praha 6, Česká republika

Ing. Josef Stanislav

člen představenstva

První vztah: 9. 12. 1998 - Poslední vztah: 4. 7. 2000

Kubišova 6, Praha 8, Česká republika

James Woolf

člen představenstva

První vztah: 6. 4. 1998 - Poslední vztah: 13. 1. 2003

vznik členství: 11. 10. 1997

zánik členství: 28. 8. 2002

Mostecká 12, Praha 1, Česká republika

Ivan Chadima

člen představenstva

První vztah: 6. 4. 1998 - Poslední vztah: 18. 4. 2005

vznik členství: 11. 10. 1997

zánik členství: 24. 2. 2005

Pod Beránkou 2463/37, Praha 6, Česká republika

Ing. Petr Dvořák

Člen představenstva

První vztah: 7. 8. 1996 - Poslední vztah: 6. 4. 1998

Pšstrossova 27, Praha 1, Česká republika

Ing. Josef Kreutzer

Člen představenstva

První vztah: 7. 8. 1996 - Poslední vztah: 9. 10. 2002

zánik členství: 27. 8. 1998

Čechovská 62, Příbram, Česká republika

Ing. Jiří Huptych

Člen představenstva

První vztah: 7. 8. 1996 - Poslední vztah: 6. 4. 1998

Ječná 1, Praha 2, Česká republika

Ing. Petr Kellner

Člen představenstva

První vztah: 7. 8. 1996 - Poslední vztah: 6. 4. 1998

Seifertova 93, Praha 3, Česká republika

Ing. Josef Kreutzer

Člen představenstva

První vztah: 7. 8. 1996 - Poslední vztah: 4. 7. 2000

zánik členství: 27. 8. 1998

Čechovská 62, Příbram, Česká republika

Ing. Zbyněk Mareček

Člen představenstva

První vztah: 7. 8. 1996 - Poslední vztah: 6. 4. 1998

Tisovecká 901, Kolín, Česká republika

Ing. Jiří Huptych

Člen představenstva

První vztah: 7. 8. 1996 - Poslední vztah: 9. 10. 2002

zánik členství: 11. 10. 1997

Ječná 1, Praha 2, Česká republika

Ing. Petr Dvořák

Člen představenstva

První vztah: 7. 8. 1996 - Poslední vztah: 9. 10. 2002

zánik členství: 11. 10. 1997

Pšstrossova 27, Praha 1, Česká republika

Ing. Petr Kellner

Člen představenstva

První vztah: 7. 8. 1996 - Poslední vztah: 9. 10. 2002

zánik členství: 11. 10. 1997

Seifertova 93, Praha 3, Česká republika

Ing. Vladimír Leška

Člen představenstva

První vztah: 7. 8. 1996 - Poslední vztah: 18. 4. 2005

zánik členství: 24. 2. 2005

Tyršova 932, Černošice, Česká republika

Ing. Zbyněk Mareček

Člen představenstva

První vztah: 7. 8. 1996 - Poslední vztah: 9. 10. 2002

zánik členství: 11. 10. 1997

Tisovecká 901, Kolín, Česká republika

Miroslav Ondříček

Předseda představenstva

První vztah: 7. 8. 1996 - Poslední vztah: 18. 4. 2005

zánik členství: 24. 2. 2005

zánik funkce: 24. 2. 2005

Nad pomníkem 1, Praha 5, Česká republika

Ing. Vladimír Leška

Člen představenstva

První vztah: 22. 11. 1995 - Poslední vztah: 7. 8. 1996

Tyršova 932, Černošice, Česká republika

Ing. Petr Dvořák

Člen představenstva

První vztah: 22. 11. 1995 - Poslední vztah: 7. 8. 1996

Pšstrossova 27, Praha 1, Česká republika

Ing. Jiří Huptych

Člen představenstva

První vztah: 22. 11. 1995 - Poslední vztah: 7. 8. 1996

Ječná 1, Praha 2, Česká republika

Ing. Josef Kreutzer

Člen představenstva

První vztah: 22. 11. 1995 - Poslední vztah: 7. 8. 1996

Čechovská 62, Příbram, Česká republika

Miroslav Ondříček

Předseda představenstva

První vztah: 22. 11. 1995 - Poslední vztah: 7. 8. 1996

Nad pomníkem 1, Praha 5, Česká republika

Ing. Petr Kellner

Člen představenstva

První vztah: 22. 11. 1995 - Poslední vztah: 7. 8. 1996

Seifertova 93, Praha 3, Česká republika

Ing. Zbyněk Mareček

Člen představenstva

První vztah: 22. 11. 1995 - Poslední vztah: 7. 8. 1996

Tisovecká 901, Kolín, Česká republika

Společnost zastupuje představenstvo, a to nejméně dva členové představenstva společně. Jde-li o uzavření smlouvy nebo jiného právního jednání s hodnotou plnění nad 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) nebo ekvivalentu v cizí měně, je Společnost oprá vněn zastupovat pouze člen představenstva společně s předsedou představenstva.

od 11. 4. 2019

Společnost zastupuje představenstvo, a to nejméně dva členové představenstva společně. Jde-li o uzavření smlouvy nebo jiného právního jednání s hodnotou plnění nad 3.000.000,- Kč nebo ekvivalentu v cizí měně, je společnost oprávněn zastupovat pouze člen p ředstavenstva společně s předsedou představenstva.

do 11. 4. 2019 od 8. 7. 2016

Společnost zastupuje ve všech věcech předseda představenstva samostatně, nebo nejméně dva členové představenstva společně.

do 8. 7. 2016 od 4. 11. 2015

Společnost zastupují ve všech věcech společně předseda představenstva a jeden další člen představenstva. Má-li představenstvo pouze jednoho člena představenstva, zastupuje tento člen představenstva společnost ve všech věcech samostatně.

do 4. 11. 2015 od 5. 11. 2014

Jménem společnosti jedná navenek v celém rozsahu představenstvo. Ve všech věcech za společnost jednají a podepisují společně předseda představenstva a jeden další člen představenstva.

do 5. 11. 2014 od 11. 1. 2013

Jménem společnosti jedná navenek v celém rozsahu představenstvo. Ve všech věcech za společnost jednají a podepisují společně dva členové představenstva.

do 11. 1. 2013 od 18. 4. 2005

Ve věcech, jejichž hodnota převyšuje částku 250.000,- Kč nebo její ekvivalent v jakékoli cizí měně za směnného kurzu v té době platné, budou společně jednat a podepisovat za společnost dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předsedou představenstva. V ostatních věcech za společnost jednají a podepisují vždy dva kteříkoliv členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí své podpisy dva členové představenstva.

do 18. 4. 2005 od 6. 4. 1998

Způsob jednání jménem společnosti Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí své podpisy dva členové představenstva.

do 6. 4. 1998 od 22. 11. 1995

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Ing. Xiaokun Li

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 1. 2018

vznik členství: 29. 12. 2017

U milosrdných 849/6, Praha, 110 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Rastislav Takáč

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 1. 2018

vznik členství: 29. 12. 2017

Velká skála 678/2, Praha, 181 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Tomáš Bůzek

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 4. 2016 - Poslední vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 30. 12. 2015

zánik členství: 16. 6. 2016

Na vysoké I 347/13, Praha, 150 00, Česká republika

Tomáš Bůzek

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 4. 2016 - Poslední vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 30. 12. 2015

zánik členství: 16. 6. 2016

Na vysoké I 347/13, Praha, 150 00, Česká republika

Vladimír Šmicer

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2016 - Poslední vztah: 14. 3. 2016

vznik členství: 20. 10. 2015

zánik členství: 30. 12. 2015

Dlouhá 735/25, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslav Tvrdík

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 2. 2016 - Poslední vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 20. 10. 2015

zánik členství: 16. 6. 2016

Mrkvičkova 1373/14, Praha, 163 00, Česká republika

Tomáš Bůzek

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 2. 2016 - Poslední vztah: 15. 4. 2016

vznik členství: 30. 12. 2015

Újezd 408/21, Praha, 118 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Tvrdík

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 2. 2016 - Poslední vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 20. 10. 2015

zánik členství: 16. 6. 2016

Mrkvičkova 1373/14, Praha, 163 00, Česká republika

Ing. Kamil Kocurek

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2015 - Poslední vztah: 24. 2. 2016

vznik členství: 23. 9. 2014

zánik členství: 20. 10. 2015

vznik funkce: 5. 11. 2014

zánik funkce: 20. 10. 2015

Sestupná 703/14, Ostrava, 739 34, Česká republika

Ing. Kamil Kocurek

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2015 - Poslední vztah: 24. 2. 2016

vznik členství: 23. 9. 2014

zánik členství: 20. 10. 2015

vznik funkce: 5. 11. 2014

zánik funkce: 20. 10. 2015

Sestupná 703/14, Ostrava, 739 34, Česká republika

Ing. Kamil Kocurek

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2014 - Poslední vztah: 25. 11. 2015

vznik členství: 23. 9. 2014

vznik funkce: 5. 11. 2014

Slavíčkova 2492/12, Ostrava, 702 00, Česká republika

Kamil Kocurek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2014 - Poslední vztah: 5. 11. 2014

vznik členství: 3. 12. 2012

zánik členství: 23. 9. 2014

vznik funkce: 9. 1. 2013

zánik funkce: 23. 9. 2014

Sestupná 703/14, Ostrava, 739 34, Česká republika

Kamil Kocurek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2013 - Poslední vztah: 30. 1. 2014

vznik členství: 3. 12. 2012

vznik funkce: 9. 1. 2013

Slavíčkova 2492/12, Ostrava, 702 00, Česká republika

Jiří Hodač

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2013 - Poslední vztah: 5. 11. 2014

vznik členství: 3. 12. 2012

zánik členství: 23. 9. 2014

vznik funkce: 9. 1. 2013

zánik funkce: 23. 9. 2014

Dělnická 565, Proboštov, 417 12, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Kamil Kocurek

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 1. 2013 - Poslední vztah: 13. 3. 2013

vznik členství: 3. 12. 2012

Slavíčkova 2492/12, Ostrava, 702 00, Česká republika

Jiří Hodač

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 1. 2013 - Poslední vztah: 13. 3. 2013

vznik členství: 3. 12. 2012

Dělnická 565, Proboštov, 417 12, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Vlastislav Přeček

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 1. 2013 - Poslední vztah: 5. 11. 2014

vznik členství: 3. 12. 2012

zánik členství: 23. 9. 2014

zánik funkce: 23. 9. 2014

Příčná 245, Radonice, 250 73, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Vlastislav Přeček

První vztah: 14. 2. 2012 - Poslední vztah: 14. 2. 2012

vznik členství: 3. 10. 2011

zánik členství: 21. 11. 2011

Příčná 245, Radonice, 250 73, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Vlastislav Přeček

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2012 - Poslední vztah: 11. 1. 2013

vznik členství: 21. 11. 2011

zánik členství: 3. 12. 2012

Příčná 245, Radonice, 250 73, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jiří Hodač

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2012 - Poslední vztah: 14. 2. 2012

vznik členství: 22. 8. 2011

zánik členství: 21. 11. 2011

vznik funkce: 22. 8. 2011

zánik funkce: 21. 11. 2011

Dělnická 565, Proboštov, 417 12, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Lubor Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2012 - Poslední vztah: 14. 2. 2012

vznik členství: 18. 7. 2011

zánik členství: 22. 8. 2011

Holubova 7, Praha 5, 150 00, Česká republika

Jiří Hodač

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2012 - Poslední vztah: 11. 1. 2013

vznik členství: 21. 11. 2011

zánik členství: 3. 12. 2012

vznik funkce: 25. 11. 2011

zánik funkce: 3. 12. 2012

Dělnická 565, Proboštov, 417 12, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Drahomíra Prchalová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2012 - Poslední vztah: 14. 2. 2012

vznik členství: 25. 6. 2010

zánik členství: 25. 10. 2010

Libětice 26, 386 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  PRACAR, a.s.

  Washingtonova 1599/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Mgr. Pavel Pražák

První vztah: 14. 2. 2012 - Poslední vztah: 14. 2. 2012

vznik členství: 18. 7. 2011

zánik členství: 22. 8. 2011

Koněvova 234, Praha 3, 130 00, Česká republika

Mgr. Jakub Štilec

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2012 - Poslední vztah: 14. 2. 2012

vznik členství: 18. 7. 2011

zánik členství: 3. 10. 2011

28. Října 30, Příbram, 261 01, Česká republika

JUDr. Petr Michal

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2012 - Poslední vztah: 11. 1. 2013

vznik členství: 18. 7. 2011

zánik členství: 3. 12. 2012

vznik funkce: 22. 8. 2011

zánik funkce: 3. 12. 2012

Kamenická 677/6, Praha 7, 170 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Kamil Kocourek

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2012 - Poslední vztah: 11. 1. 2013

vznik členství: 18. 7. 2011

zánik členství: 3. 12. 2012

Slavíčkova 2492/12, Ostrava, 702 00, Česká republika

Mgr. Roman Kyral

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2012 - Poslední vztah: 11. 1. 2013

vznik členství: 18. 7. 2011

zánik členství: 3. 12. 2012

Bohuslavice 139, 549 06, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

JUDr. Michal Pacovský

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 12. 2009 - Poslední vztah: 14. 2. 2012

vznik členství: 18. 5. 2009

zánik členství: 18. 7. 2011

Plavecká 2, Praha 2, 128 00, Česká republika

RNDr. Michal Lobkowicz

člen

První vztah: 16. 6. 2008 - Poslední vztah: 4. 12. 2009

vznik členství: 17. 3. 2008

zánik členství: 18. 5. 2009

Opatovická 4, Praha 1, Česká republika

Doc.MUDr. Václav Smetana

člen

První vztah: 21. 5. 2008 - Poslední vztah: 14. 2. 2012

vznik členství: 17. 3. 2008

zánik členství: 17. 6. 2011

Bělohorská 636/4, Praha 6, Česká republika

Prof.Ing. Jaroslav Daňhel

člen

První vztah: 21. 5. 2008 - Poslední vztah: 9. 12. 2010

vznik členství: 17. 3. 2008

zánik členství: 25. 10. 2010

Vladislavova 13, Praha 1, Česká republika

Ing. Jiří Huptych

člen

První vztah: 18. 4. 2005 - Poslední vztah: 14. 2. 2012

vznik členství: 24. 2. 2005

zánik členství: 17. 6. 2011

Na Vrších 1490/7, Praha 10, Česká republika

Doc.MUDr. Václav Smetana

člen

První vztah: 18. 4. 2005 - Poslední vztah: 21. 5. 2008

vznik členství: 24. 2. 2005

zánik členství: 17. 3. 2008

Bělohorská 636/4, Praha 6, Česká republika

Miroslav Ondříček

člen

První vztah: 18. 4. 2005 - Poslední vztah: 14. 2. 2012

vznik členství: 24. 2. 2005

zánik členství: 17. 6. 2011

Nad pomníkem 1, Praha 5, Česká republika

Prof.Ing. Jaroslav Daňhel

člen

První vztah: 18. 4. 2005 - Poslední vztah: 21. 5. 2008

vznik členství: 24. 2. 2005

zánik členství: 17. 3. 2008

Vladislavova 13, Praha 1, Česká republika

RNDr. Michal Lobkowicz

člen

První vztah: 18. 4. 2005 - Poslední vztah: 16. 6. 2008

vznik členství: 24. 2. 2005

zánik členství: 17. 3. 2008

Zapova 20, Praha 5, Česká republika

Michal Lobkowicz

místopředseda

První vztah: 13. 1. 2003 - Poslední vztah: 18. 4. 2005

vznik členství: 28. 8. 2002

zánik členství: 24. 2. 2005

vznik funkce: 9. 10. 2002

zánik funkce: 24. 2. 2005

Zapova 20, Praha 5, Česká republika

Martin Dlouhý

předseda

První vztah: 13. 1. 2003 - Poslední vztah: 18. 4. 2005

vznik členství: 14. 10. 2000

zánik členství: 24. 2. 2005

vznik funkce: 9. 10. 2002

zánik funkce: 24. 2. 2005

Juarézova 1072/10, Praha 6, Česká republika

Tomáš Rosen

člen

První vztah: 13. 1. 2003 - Poslední vztah: 18. 4. 2005

vznik členství: 28. 8. 2002

zánik členství: 24. 2. 2005

Čsl. Armády 56, Zeleneč, Česká republika

Jiří Havlíček

člen

První vztah: 6. 4. 1998 - Poslední vztah: 13. 1. 2003

vznik členství: 11. 10. 1997

zánik členství: 28. 8. 2002

Kubišova 2, Praha 8, Česká republika

Vladimír Havlůj

předseda

První vztah: 6. 4. 1998 - Poslední vztah: 13. 1. 2003

zánik členství: 28. 8. 2002

vznik funkce: 11. 10. 1997

zánik funkce: 28. 8. 2002

Zárubova 506/4, Praha 4, Česká republika

RNDr. Miroslav Tvrdý

První vztah: 7. 8. 1996 - Poslední vztah: 6. 4. 1998

Ke skalkám 70, Praha 10, Česká republika

Doc. Ing. Jaroslav Daňhel

První vztah: 7. 8. 1996 - Poslední vztah: 6. 4. 1998

Minská 15, Praha 10, Česká republika

Ing. Aleš Minx

První vztah: 7. 8. 1996 - Poslední vztah: 6. 4. 1998

Pod vlkem 121, Praha 5, Česká republika

Ing. Aleš Minx

První vztah: 7. 8. 1996 - Poslední vztah: 9. 10. 2002

zánik členství: 11. 10. 1997

Pod vlkem 121, Praha 5, Česká republika

RNDr. Miroslav Tvrdý

První vztah: 7. 8. 1996 - Poslední vztah: 9. 10. 2002

zánik členství: 11. 10. 1997

Ke skalkám 70, Praha 10, Česká republika

Doc. Ing. Jaroslav Daňhel

První vztah: 7. 8. 1996 - Poslední vztah: 9. 10. 2002

zánik členství: 11. 10. 1997

Minská 15, Praha 10, Česká republika

RNDr. Miroslav Tvrdý

První vztah: 22. 11. 1995 - Poslední vztah: 7. 8. 1996

Ke skalkám 70, Praha 10, Česká republika

Doc. Ing. Jaroslav Daňhel

První vztah: 22. 11. 1995 - Poslední vztah: 7. 8. 1996

Minská 15, Praha 10, Česká republika

Ing. Aleš Minx

První vztah: 22. 11. 1995 - Poslední vztah: 7. 8. 1996

Pod vlkem 121, Praha 5, Česká republika

Další vztahy firmy SK Slavia Praha - fotbal a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 22. 11. 1995

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 15. 1. 2018
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 22. 11. 1995

Insolvenční rejstřík

SK Slavia Praha - Fotbal a.s.

spisová značka: INS 14584/2015

stav řízení: odškrtnutá - skončená věc

poslední záznam: 2020-11-20 18:02:02.000000

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).