Hlavní navigace

SV ENERGO a.s.

Firma SV ENERGO a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2639, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

27522695

Sídlo:

Rybova 1905/25, Hradec Králové, 500 09

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

3. 10. 2007

DIČ:

CZ27522695

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2639, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

BV Development Plzeň a.s. od 14. 1. 2015

Obchodní firma

BV Development Plzeň a.s. do 14. 1. 2015 od 3. 10. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 3. 10. 2007

adresa

Rybova 1905/25
Hradec Králové 50009 od 27. 11. 2014

adresa

Sadovská 1679/22a
Hradec Králové 50002 do 27. 11. 2014 od 18. 1. 2014

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oboru činnosti: nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí od 1. 3. 2022

realitní činnost do 1. 3. 2022 od 3. 10. 2007

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 1. 3. 2022

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitosti, bytů a nebytových prostor do 1. 3. 2022 od 3. 10. 2007

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti BV Development Plzeň a.s. konaná dne 26. června 2017 rozhodla o snížení základní kapitálu společnosti o pevnou částku 29.700.000,- Kč (slovy: dvacet devět milionů sedm set tisíc korun českých), tj. ze stávající výše 31.700.000,- Kč (slovy: třicet jedna milionů sedm set tisíc korun českých) na novou výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), a to vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům. Důvodem a účelem snížení základního kapitálu je přebytek provo zního kapitálu, který bude rozdělen mezi akcionáře, jakož i optimalizace výše základního kapitálu vhledem k současným ale i budoucím podnikatelským aktivitám společnosti. Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy akcionářům, přičemž se bude jednat o úplatné vzetí akcií z oběhu. Výše úplaty za vzetí akcií z oběhu se určuje částkou 1.159,- Kč (slovy: jeden tisíc jedno sto padesát devět korun českých) za každých 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun če ských) nominální hodnoty akcií, které budou vzaty z oběhu. Příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu bude vyplacena těm akcionářům, jejichž akcie budou vzaty z oběhu. Lhůta pro předložení listinných akcií společnosti činí 3 (slovy: tři) měsíce od účinnosti snížení základního kapitálu. Představenstvo společnosti se pověřuje k podání návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu přijatém valnou hromadou. do 11. 1. 2018 od 25. 7. 2017

Mimořádná valná hromada ze dne 22.11.2007 přijala usnesení následujícího obsahu: 1) Základní kapitál společnosti BV Development Plzeň a.s. se zvyšuje z částky 2,000.000,--Kč (slovy dva milióny korun českých) o částku 29,700.000,--Kč (slovy dvacet devět miliónů sedm set tisíc korun českých) na základní kapitál ve výši 31,700.000,--Kč ( slovy třicet jeden milión sedm set tisíc korun českých), a to takto: a) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 293 (slovy dvě stě devadesáti tří) kusů nových akcií listinné podoby, znějících na jméno, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 100.000,--Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), a dále upsáním 20 (slovy dvaceti) kusů nových akcií listinné podoby, znějících na jméno, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 20.000,--Kč (slovy dvaceti tisíc korun českých), jež budou vydány na nepeněžité vklady. Emisní kurs je roven jmenovitým hodnotám upisovaných akcií. Všechny nově vydávané akcie budou akciemi kmenovými tzn., že s nimi budou spojena stejná práva a povinnosti jako s kmenovými akciemi již vydanými. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) j e 100.000,--Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) a emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 20.000,--Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) je 20.000,--Kč (slovy dvacet tisíc korun českých). b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, připouští se upisování nepeněžitými vklady. c) Vzhledem k tomu, že budou akcie upisovány pouze nepeněžitým vkladem a nebudou tedy upisovány s využitím přednostního práva akcionářů, budou všechy nově upisované akcie nabídnuty předem určeným zájemcům, jimiž jsou: - paní Ladislava Vovsová, r.č. 565427/0358, bytem Plzeň, Slovanské údolí 60, PSČ 318 00 - pan Ing. Jiří Gregor, r.č. 650814/0573, bytem Plzeň, Doubravka, Smrková 970/26, PSČ 312 00 - pan Martin Svoboda, r.č. 680413/0223, bytem Plzeň, Východní Předměstí, Částkova 2096/47, PSČ 326 00 - obchodní společnost ETIAM s.r.o., se sídlem Plzeň, Slovanská tř. 66, PSČ 326 00, identifikační číslo 26377861, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni, v oddíle C, vložce 16466 d) Všechny nové akcie budou upsány smlouvami o upsání akcií předem určenými zájemci podle ustanovení § 203 odst. 4 a § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, která bude uzavřena do 14 (slovy čtrnácti) dnů od doruční písemného návrhu smlouvy o upsání akcií shora uvedeným předem určeným zájemcům. Představenstvo je povinno doručit návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům do čtrnácti dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií bude sídlo společnosti na adrese: Hradec Králové, Pražské Předměstí, Sadovská 1679/22A, PSČ 500 02. e) Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vlastního kapitálu společnosti o získání vlastnických práv k níže uvedeným pozemků, které budou využity k realizaci developerského projektu - výstavby bytových domů. Získání předmětných pozemků za účelem realizace uvedeného developerského projektu je důležitým zájmem společnosti. 2) Emisní kurs nově vydaných akcií bude splacen takto: a) emisní kurs 95 (slovy devadesáti pěti) kusů nově vydaných akcií o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) a emisní kurs 5 (slovy pěti) kusů akcií o jmenovité hodnotě 20.000,--Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) bude splac en nepeněžitým vkladem, kterým jsou pozemek evidovaný jako parcela číslo 11183/2 - zahrada v katastrálním území Plzeň, a pozemek evidovaný jako parcela číslo 11184/1 - zahrada v katastrálním území Plzeň, nemovitosti jsou zapsané v katastru nemovitostí ved eném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - město na listu vlastnictví číslo 3058 pro obec a katastrální území Plzeň, oceněné znaleckým posudkem soudního znalce Pavla Rady číslo 573-11/07 ze dne 21.11.2007, který byl jmenová n k ocenění nepeněžitého vkladu usnesením Krajského soudu v Plzni č.j. 2 Nc 270/2007-13 ze dne 15.11.2007, které nabylo právní moci dne 15.11.2007, na částku 9,600.000,--Kč (slovy devět miliónů šest set tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude upsáno 95 (slovy devadesát pět) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) a 5 (slovy peti) kusů akcií o jmenovité hodnotě 20.000,--Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) upisovatelem - předem určeným zájemcem - paní Ladislavou Vovsovou, r.č. 565427/0358, bytem Plzeň, Slovanské údolí 60, PSČ 318 00. b) emisní kurs 66 (slovy šedesáti šesti) kusů nově vydaných akcií o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) a emisní kurs 5 (slovy pěti) kusů akcií o jmenovité hodnotě 20.000,--Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) bude splace n nepeněžitým vkladem, kterým jsou pozemek evidovaný jako parcela číslo 11180/1 - zahrada, v katastrálním území Plzeň, a pozemek evidovaný jako parcela číslo 11180/2 - ostatní plocha, v katastrálním území Plzeň, nemovitosti jsou zapsané v katastru nemovit ostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - město na listu vlastnictví číslo 1352 pro obec a katastrální území Plzeň, oceněné znaleckým posudkem soudního znalce Pavla Rady číslo 570-11/07 ze dne 21.11.2007, který byl jmenován k ocenění nepeněžitého vkladu usnesením Krajského soudu v Plzni č.j. 2 Nc 270/2007-13 ze dne 15.11.2007, které nabylo právní moci dne 15.11.2007, na částku 6,700.000,--Kč (slovy šest miliónů sedm set tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vkl ad bude upsáno 66 (slovy šedesát šest) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) 5 (slovy pěti) kusů akcií o jmenovité hodnotě 20.000,--Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) upisovatelem - předem určeným zájemcem - obchodní společností ETIAM s.r.o., se sídlem Plzeň, Slovanská tř. 66, PSČ 326 00, identifikační číslo 263 77 861, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v oddíle C, vložka 16466. c) emisní kurs 66 (slovy šedesáti šesti) kusů nově vydaných akcií o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) a emisní kurs 5 (slovy pěti) kusů akcií o jmenovité hodnotě 20.000,--Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) bude splace n nepeněžitým vkladem, kterým jsou pozemek evidovaný jako parcela číslo 1118/1 - zahrada, v katastrálním území Plzeň, a pozemek evidovaný jako pacela číslo 11181/2 - zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Plzeň, nemovitosti jsou zapsané v katast ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - město na listu vlastnictví číslo 547 pro obec a katastrální území Plzeň, oceněné znaleckým posudkem soudního znalce Pavla Rady číslo 571-11/07 ze dne 21.11.2007, kterým byl jmenován k ocenění nepeněžitého vkladu usnesením Krajského soudu v Plzni č.j. 2 Nc 270/2007-13 ze dne 15.11.2007, které nabylo právni moci dne 15.11.2007, na částku 6,700.000,--Kč (slovy šest miliónů sedm set tisíc korun českých). Za tento nepe něžitý vklad bude upsáno 66 (slovy šedesát šest) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) 5 (slovy pěti) kusů akcií o jmenovité hodnotě 20.000,--Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) upisovatelem - předem určeným z ájemcem - panem Martinem Svobodou, r.č. 680413/0223, bytem Plzeň, Východní Předměstí, Částkova 2096/47, PSČ 326 00. d) emisní kurs 66 (slovy šedesáti šesti) kusů nově vydaných akcií o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) a emisní kurs 5 (slovy pět) kusů akcií o jmenovité hodnotě 20.000,--Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) bude splacen nepeněžitým vkladem, kterým jsou pozemek evidovaný jako parcela číslo 11182/2 - zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Plzeň, pozemek evidovaný jako parcela číslo 11182/1 - zahrada, v katastrálním území Plzeň a pozemek evidovaný jako parcela č íslo 11182/3 - zahrada, v katastrálním území Plzeň, nemovitosti jsou zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - město na listu vlastnictví číslo 7988 pro obec a katastrální území Plzeň, oce něné znaleckým posudkem soudního znalce Pavla Rady číslo 572-11/07 ze dne 21.11.2007, který byl jmenován k ocenení nepeněžitého vkladu usnesením Krajského soudu v Plzni č.j. 2 Nc 270/2007-13 ze dne 15.11.2007, které nabylo právní moci dne 15.11.2007, na č ástku 6,700.000,--Kč (slovy šest miliónů sedm set tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude upsáno 66 (slovy šedesát šest) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) 5 (slovy pěti) kusů akcií o jmenovité h odnotě 20.000,--Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) upisovatelem - předem určeným zájemcem - panem Ing. Jiřím Gregorem, r.č. 650814/0573, bytem Plzeň, Doubravka, Smrková 970/26, PSČ 312 00. Mimořádná valná hromada schválila předmět shora uvedených nepeněžitých vkladů, za které budou upsány shora uvedené akcie. Vkladatelé, shora uvedení předem určení zájemci, předají společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a shor a uvedené nepeněžité vklady v celkové výši 29,700.000,--Kč (slovy dvacet devět miliónů sedm set tisíc korun českých) budou splaceny před podáním návrhu na zápis na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 27. 12. 2017 od 27. 11. 2007

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 11. 1. 2018

Základní kapitál

vklad 31 700 000 Kč

do 11. 1. 2018 od 10. 12. 2007

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 10. 12. 2007 od 3. 10. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 od 11. 1. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 313 do 11. 1. 2018 od 10. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 20 do 11. 1. 2018 od 10. 12. 2007
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 10. 12. 2007 od 3. 10. 2007

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Dalibor Šebek

předseda správní rady

První vztah: 13. 5. 2022

vznik členství: 12. 5. 2022

vznik funkce: 12. 5. 2022

Pod Vodárnou 2147/14, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Pavel Vacek

člen správní rady

První vztah: 13. 5. 2022

vznik členství: 12. 5. 2022

Lhotecká 244/69a, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Dalibor Šebek

předseda představenstva

První vztah: 1. 3. 2022 - Poslední vztah: 13. 5. 2022

vznik členství: 1. 3. 2022

vznik funkce: 1. 3. 2022

Pod Vodárnou 2147/14, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

Ing. Jiří Klíma, MBA

člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2022 - Poslední vztah: 13. 5. 2022

vznik členství: 1. 3. 2022

Doubecká 528, Praha, 198 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jiří Gregor

předseda představenstva

První vztah: 24. 2. 2021 - Poslední vztah: 1. 3. 2022

vznik členství: 25. 5. 2015

vznik funkce: 25. 5. 2015

Šafaříkovy sady 2774/7, Plzeň, 301 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Dalibor Šebek

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 10. 2018 - Poslední vztah: 1. 3. 2022

vznik členství: 25. 5. 2015

vznik funkce: 25. 5. 2015

Pod Vodárnou 2147/14, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

Ing. Jiří Gregor

předseda představenstva

První vztah: 27. 12. 2017 - Poslední vztah: 24. 2. 2021

vznik členství: 25. 5. 2015

vznik funkce: 25. 5. 2015

Veverkova 2707/1, Plzeň, 301 00, Česká republika

Dalibor Šebek

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 12. 2017 - Poslední vztah: 24. 10. 2018

vznik členství: 25. 5. 2015

vznik funkce: 25. 5. 2015

Kotíkovská 1628/13, Plzeň, 323 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  French corner, s.r.o.

  Přadlácká 915/18, Brno Zábrdovice (Brno-sever), 602 00

 • předseda správní rady

  SD GROUP a.s.

  Rybova 1905/25, Hradec Králové Nový Hradec Králové, 500 09

Dalibor Šebek

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 1. 2015 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 26. 5. 2010

zánik členství: 25. 5. 2015

vznik funkce: 6. 12. 2013

zánik funkce: 25. 5. 2015

Kotíkovská 1628/13, Plzeň, 323 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  French corner, s.r.o.

  Přadlácká 915/18, Brno Zábrdovice (Brno-sever), 602 00

 • předseda správní rady

  SD GROUP a.s.

  Rybova 1905/25, Hradec Králové Nový Hradec Králové, 500 09

Dalibor Šebek

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 1. 2015 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 26. 5. 2010

zánik členství: 25. 5. 2015

vznik funkce: 6. 12. 2013

zánik funkce: 25. 5. 2015

Kotíkovská 1628/13, Plzeň, 323 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  French corner, s.r.o.

  Přadlácká 915/18, Brno Zábrdovice (Brno-sever), 602 00

 • předseda správní rady

  SD GROUP a.s.

  Rybova 1905/25, Hradec Králové Nový Hradec Králové, 500 09

Dalibor Šebek

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 14. 1. 2015

vznik členství: 26. 5. 2010

vznik funkce: 6. 12. 2013

Kotíkovská 1628/13, Plzeň, 323 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  French corner, s.r.o.

  Přadlácká 915/18, Brno Zábrdovice (Brno-sever), 602 00

 • předseda správní rady

  SD GROUP a.s.

  Rybova 1905/25, Hradec Králové Nový Hradec Králové, 500 09

Dalibor Šebek

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 1. 2014 - Poslední vztah: 23. 7. 2014

vznik členství: 26. 5. 2010

vznik funkce: 6. 12. 2013

Sadovská 1679/22a, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Jiří Gregor

předseda představenstva

První vztah: 18. 1. 2014 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 26. 5. 2010

zánik členství: 25. 5. 2015

vznik funkce: 6. 12. 2013

zánik funkce: 25. 5. 2015

Veverkova 2707/1, Plzeň, 301 00, Česká republika

Ing. Jiří Gregor

předseda představenstva

První vztah: 18. 1. 2014 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 26. 5. 2010

zánik členství: 25. 5. 2015

vznik funkce: 6. 12. 2013

zánik funkce: 25. 5. 2015

Veverkova 2707/1, Plzeň, 301 00, Česká republika

Jiří Klíma

člen představenstva

První vztah: 18. 1. 2014 - Poslední vztah: 11. 1. 2018

vznik členství: 6. 12. 2013

zánik členství: 26. 6. 2017

Doubecká 528, Praha, 198 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jiří Klíma

člen představenstva

První vztah: 18. 1. 2014 - Poslední vztah: 11. 1. 2018

vznik členství: 6. 12. 2013

zánik členství: 26. 6. 2017

Doubecká 528, Praha, 198 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Gregor

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 7. 2010 - Poslední vztah: 18. 1. 2014

vznik členství: 26. 5. 2010

vznik funkce: 26. 5. 2010

Smrková 970/26, Plzeň, 312 00, Česká republika

Dalibor Šebek

předseda představenstva

První vztah: 19. 7. 2010 - Poslední vztah: 18. 1. 2014

vznik členství: 26. 5. 2010

vznik funkce: 26. 5. 2010

Sadovská 1679/22a, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Martin Svoboda

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 2010 - Poslední vztah: 19. 7. 2010

vznik členství: 26. 5. 2010

Částkova 2096/47, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Martin Svoboda

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 2010 - Poslední vztah: 18. 1. 2014

vznik členství: 26. 5. 2010

zánik členství: 6. 12. 2013

Částkova 2096/47, Plzeň, 326 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

 • Jednatel, Společník

  TUX.APARTMENTS s.r.o.

  Nádražní 2495/20, Plzeň Východní Předměstí, 301 00

 • jednatel

  Apartts cube s.r.o.

  Nádražní 2495/20, Plzeň Východní Předměstí (Plzeň 3), 301 00

 • jednatel

  Etiam estates s.r.o.

  Nádražní 2495/20, Plzeň Východní Předměstí (Plzeň 3), 301 00

 • jednatel

  Cobros s.r.o.

  Nádražní 2495/20, Plzeň Východní Předměstí (Plzeň 3), 301 00

 • předseda správní rady

  Dictio a.s.

  Nádražní 2495/20, Plzeň Východní Předměstí (Plzeň 3), 301 00

 • jednatel

  SYMPAKT Assets s.r.o.

  Nádražní 2495/20, Plzeň Východní Předměstí (Plzeň 3), 301 00

 • jednatel

  SYMPAKT s.r.o.

  Nádražní 2495/20, Plzeň Východní Předměstí (Plzeň 3), 301 00

 • jednatel

  Byty Koterovská s.r.o.

  Plánská 478/10, Plzeň Severní Předměstí, 301 00

 • předseda představenstva

  s-Code a.s.

  Nádražní 2495/20, Plzeň Východní Předměstí (Plzeň 3), 301 00

Ing. Jiří Gregor

člen představenstva

První vztah: 3. 10. 2007 - Poslední vztah: 19. 7. 2010

vznik členství: 3. 10. 2007

zánik členství: 26. 5. 2010

Smrková 970/26, Plzeň, 312 00, Česká republika

Dalibor Šebek

předseda představenstva

První vztah: 3. 10. 2007 - Poslední vztah: 19. 7. 2010

vznik členství: 3. 10. 2007

zánik členství: 26. 5. 2010

vznik funkce: 3. 10. 2007

zánik funkce: 26. 5. 2010

Sadovská 1679/22a, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Martin Svoboda

člen představenstva

První vztah: 3. 10. 2007 - Poslední vztah: 19. 7. 2010

vznik členství: 3. 10. 2007

zánik členství: 26. 5. 2010

Částkova 2096/47, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Za společnost jedná každý člen správní rady samostatně s výjimkou případů zcizení věcí nemovitých, když v těchto případech jednají vždy dva členové správní rady společně.

od 13. 5. 2022

Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jedná navenek ve všech věcech každý člen představenstva samostatně s výjimkou případů zcizení věcí nemovitých, když v těchto případech jednají vždy dva členové představenstva společně.

do 13. 5. 2022 od 1. 3. 2022

Každý člen představenstva může jednat za společnost samostatně.

do 1. 3. 2022 od 11. 1. 2018

Společnost zastupují a jejím jménem jednají navenek vždy společně předseda a místopředseda představenstva.

do 11. 1. 2018 od 18. 1. 2014

Způsob jednání jménem společnosti: Společnost zastupují a jejím jménem jednají navenek vždy společně předseda a místopředseda představenstva.

do 18. 1. 2014 od 19. 7. 2010

Jednání jménem společnosti: Společnost zastupují a jejím jménem jednají navenek vždy společně předseda a člen představenstva nebo společně dva členové představenstva.

do 19. 7. 2010 od 3. 10. 2007

Dozorčí rada

Historické vztahy

Ing. Martina Rejchrtová

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2022 - Poslední vztah: 13. 5. 2022

vznik členství: 1. 3. 2022

vznik funkce: 1. 3. 2022

Vojtova 2123/23, Praha, 143 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Renata Gregorová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2017 - Poslední vztah: 11. 1. 2018

vznik členství: 25. 5. 2015

zánik členství: 26. 6. 2017

Smrková 971/28, Plzeň, 312 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Renata Gregorová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2017 - Poslední vztah: 11. 1. 2018

vznik členství: 25. 5. 2015

zánik členství: 26. 6. 2017

Smrková 971/28, Plzeň, 312 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Martina Rejchrtová

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2017 - Poslední vztah: 1. 3. 2022

vznik členství: 25. 5. 2015

vznik funkce: 25. 5. 2015

Vojtova 2123/23, Praha, 143 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Martina Rejchrtová

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2015 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 26. 5. 2010

zánik členství: 25. 5. 2015

vznik funkce: 6. 12. 2013

zánik funkce: 25. 5. 2015

Vojtova 2123/23, Praha, 143 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Martina Rejchrtová

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2015 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 26. 5. 2010

zánik členství: 25. 5. 2015

vznik funkce: 6. 12. 2013

zánik funkce: 25. 5. 2015

Vojtova 2123/23, Praha, 143 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Renata Gregorová

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 1. 2014 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 26. 5. 2010

zánik členství: 25. 5. 2015

Smrková 971/28, Plzeň, 312 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Renata Gregorová

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 1. 2014 - Poslední vztah: 27. 12. 2017

vznik členství: 26. 5. 2010

zánik členství: 25. 5. 2015

Smrková 971/28, Plzeň, 312 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Martina Rejchrtová

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 1. 2014 - Poslední vztah: 14. 1. 2015

vznik členství: 26. 5. 2010

vznik funkce: 6. 12. 2013

Vojtova 2123/23, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Radomír Klíma

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 1. 2014 - Poslední vztah: 11. 1. 2018

vznik členství: 6. 12. 2013

zánik členství: 26. 6. 2017

Nad Botičem 801/38, Praha, 102 00, Česká republika

Ing. Radomír Klíma

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 1. 2014 - Poslední vztah: 11. 1. 2018

vznik členství: 6. 12. 2013

zánik členství: 26. 6. 2017

Nad Botičem 801/38, Praha, 102 00, Česká republika

Ing. Jiří Klíma

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 12. 2013 - Poslední vztah: 18. 1. 2014

vznik členství: 26. 5. 2010

zánik členství: 6. 12. 2013

vznik funkce: 27. 5. 2010

zánik funkce: 6. 12. 2013

Doubecká 528, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Martina Rejchrtová

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 18. 1. 2014

vznik členství: 26. 5. 2010

Vojtova 2123/23, Praha 4, 143 00, Česká republika

MUDr. Renata Gregorová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2010 - Poslední vztah: 18. 1. 2014

vznik členství: 26. 5. 2010

Smrková 971/28, Plzeň, 312 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Martina Rejchrtová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2010 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 26. 5. 2010

Roškotova 1737/6, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Jiří Klíma

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2010 - Poslední vztah: 13. 12. 2013

vznik členství: 26. 5. 2010

zánik členství: 6. 12. 2013

vznik funkce: 27. 5. 2010

zánik funkce: 6. 12. 2013

Doubecká 528, Praha, 198 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ladislav Voves

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2007 - Poslední vztah: 19. 7. 2010

vznik členství: 3. 10. 2007

zánik členství: 3. 1. 2009

vznik funkce: 3. 10. 2007

zánik funkce: 3. 1. 2009

Slovanské údolí 1022/60, Plzeň, 318 00, Česká republika

MUDr. Renata Gregorová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2007 - Poslední vztah: 19. 7. 2010

vznik členství: 3. 10. 2007

zánik členství: 3. 1. 2009

Smrková 971/28, Plzeň, 312 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Klíma

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2007 - Poslední vztah: 19. 7. 2010

vznik členství: 3. 10. 2007

zánik členství: 3. 1. 2009

Doubecká 528/9, Praha, 198 00, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 3. 10. 2007

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 3. 10. 2007
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).