Hlavní navigace

Zemědělská společnost Slapy a.s.

Firma Zemědělská společnost Slapy a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1557, Krajský soud v Českých Budějovicích. Její základní kapitál je ve výši 32 685 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00115088

Sídlo:

Slapy 100, 390 02

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

9. 12. 1976

DIČ:

CZ00115088

Aktuální kontaktní údaje Zemědělská společnost Slapy a.s.

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 20 - 24 zaměstnanci

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
28300 Výroba zemědělských a lesnických strojů
351 Výroba, přenos a rozvod elektřiny
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
49410 Silniční nákladní doprava
53200 Ostatní poštovní a kurýrní činnosti
5590 Ostatní ubytování
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1557, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

Zemědělská společnost Slapy a.s. od 1. 1. 2007

Obchodní firma

Zemědělské družstvo Slapy do 1. 1. 2007 od 30. 8. 1993

Obchodní firma

Jednotné zemědělské družstvo "Nový život" Slapy do 30. 8. 1993 od 9. 12. 1976

Obchodní firma

Jednotné zemědělské družstvo "Nový život" se sídlem ve Slapech do 9. 12. 1976 od 28. 12. 1975

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 2007

Právní forma

Družstvo do 1. 1. 2007 od 28. 12. 1975

adresa

100
Slapy 39002 od 27. 10. 2016

adresa

100
Slapy 39176 do 27. 10. 2016 od 7. 6. 2004

adresa

Slapy 39176 do 7. 6. 2004 od 30. 8. 1993

adresa

Slapy do 30. 8. 1993 od 28. 12. 1975

Předmět podnikání

výroba elektřiny od 15. 12. 2011

Zemědělská výroba od 28. 1. 2009

Opravy silničních vozidel od 28. 1. 2009

Silniční motorová doprava nákladní od 28. 1. 2009

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 28. 1. 2009

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 28. 1. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 28. 1. 2009

Hostinská činnost do 15. 12. 2011 od 28. 1. 2009

8.Činnost účetních paradců do 28. 1. 2009 od 30. 1. 1995

1. Zemědělská výroba do 28. 1. 2009 od 30. 8. 1993

2. Opravy motorových vozidel do 28. 1. 2009 od 30. 8. 1993

3. Silniční motorová doprava do 28. 1. 2009 od 30. 8. 1993

4. Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 28. 1. 2009 od 30. 8. 1993

5. Poskytování ubytovacích služeb do 28. 1. 2009 od 30. 8. 1993

6. Výroba a opravy zemědělských strojů do 28. 1. 2009 od 30. 8. 1993

7. Hostinská činnost do 28. 1. 2009 od 30. 8. 1993

Na základě usnesení z výroční členské schůze družstva konané dne 11.3.1992 se zapisuje změna čl. 3 stanov družstva. Odstavec 1 článku 3 stanov nyní zní: Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě, kterou užívá. do 30. 8. 1993 od 23. 6. 1992

- obchodní činnost do 30. 8. 1993 od 17. 12. 1991

Na základě usnesení členské schůze družstva konané dne 2.3.1990 rozšiřuje se čl. 3 stanov o: - soustružnické práce pro podniky a organizace - doprava a zemní práce pro podniky a organizace /doprava povolena do 31.12.1991/ - výroba vidlí na zařízení ŠT 180 N pro Agrozet Brno - výroba a kompletace vstřikovačů paliv pro s.p. Jikov Vodňany do 30. 8. 1993 od 4. 7. 1990

1. Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě, vodních plochách a lesích, které užívá. do 23. 6. 1992 od 28. 7. 1989

2./ Družstvo dále: a/ zpracovává lesní suroviny a surové dřevo, prodává k dalšímu zpracování jihočeským státním lesům b/ v rámci kooperace a nakupuje a prodává hospodářská zvířata a jiné zem. výrobky c/ poskytuje občanům služby v nákladní dopravě, opravárenství, při zemních pracech a dopravě autobusem / doprava do 31.12.1991/ do 30. 8. 1993 od 28. 7. 1989

d/ prodává výrobky vyprodukované přidruženou výrobou do 30. 8. 1993 od 28. 7. 1989

3. Dále poskytuje služby pro soc. organizace jako v bodě 2 c. do 30. 8. 1993 od 28. 7. 1989

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 7 do 8. 9. 2016 od 9. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 8. 9. 2016 od 9. 7. 2014

Mimořádná valná hromada Zemědělské společnosti Slapy a.s. konaná dne 23. 11. 2007 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti s vyloučením přednostního práva akcionářů k úpisu nových akcií takto: Stávající základní kapitál společnosti ve výši 26,659.000,-- Kč, který byl zcela splacen, se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 6,026.000,-- Kč na celkovou výši základního kapitálu 32,685.000,-- Kč, a to upsáním těchto nových akcií: 556 kusy kmenových ak cií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč a 466 kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, o jmenovité hodnotě 1.0 00,-- Kč. Všechny tyto nové akcie nebudou kótovanými cennými papíry. Práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité pohledávky. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč je 10.000,-- Kč, emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč je 1.000,-- Kč. Přednostní právo všech stávajících akcionářů je vyloučeno, všechny nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určenými zájemcům - věřitelům společnosti uvedeným v notářském zápisu notářky JUDr. Marcely Svobodové č. NZ 281/2007 ze dne 11. 12. 2007. Akcie budou jednotlivými předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí šedesáti kale ndářních dnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Emisní kurs takto upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místem pro upisování akcií je sídlo Zemědělské společnosti Slapy a.s., sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9,00 do 15,00 hod. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určených zájemců - za Zemědělskou společností Slapy a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 556 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a všech 466 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, přičemž výše peněžité pohledávky u jednotlivých upisovatelů je uvedena v notářském zápisu notářky JUDr. Marcely Svobodové č. NZ 281/2007 ze dne 11. 12. 2007. Emisní kurs nově vydaných akcií bude splacen výhradně formou započtení. Upisovatelé - předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši a uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisovatel ů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Do hody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jejich emisní kurs, jehož splacení bude formou započtení proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být ověřeny. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o u psání akcií. Veškeré akcie, které zůstanou předem určenými zájemci neupsány na konci lhůty k upisování, budou upsány na základě veřejné nabídky. Místem pro jejich upisování je sídlo Zemědělské společnosti Slapy a.s., sekretariát předsedy představenstva v pracovních d nech od 9,00 do 15,00 hod. během platnosti veřejného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií společnosti. Období platnosti veřejného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií společnosti bude činit dva týdny a započne v den, kdy společnost oznámí tento veřejný návrh, a to způsobem stanoveným zákonem. do 26. 5. 2008 od 21. 12. 2007

Řádná valná hromada Zemědělské společnosti Slapy a.s. konaná dne 19. 4. 2007 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Stávající základní kapitál společnosti ve výši 17,462.000,-- Kč, který byl zcela splacen, se upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem zvyšuje o částku 9,197.000,-- Kč na celkovou výši základního kapitálu 26,659.000,-- Kč. Nepřipouští se upisování akcií n ad tuto uvedenou částku. Připouští se úpis nepeněžitým vkladem podle § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, a to vkladem movitých a nemovitých věcí, které jsou ve vlastnictví Zemědělského družstva Maršov v likvidaci se sídlem Maršov č. 39, PSČ 391 75, IČ 145 04 138, jehož ocenění je určeno posudkem znalce Ing. Vladimíra Kodytka, znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování a vklady majetku do obchodních společností, číslo posudku 1995/20/2007 částkou 9,197.000,-- Kč. Společnost bude emitovat 9.197 kusů kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, akcie budou znít na jméno, budou v listinné podobě a nebudou kótovanými cennými papíry. Emisní kurs akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a činí 1.000,-- Kč za jednu akcii. Práva spojená s akciemi jsou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nových akcií dotčena. Všechny emitované akcie budou ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d/ obchodního zákoníku s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty předem určenému zájemci - Zemědělskému družstvu Maršov v likvidaci se sídlem Maršov č. 39, Malšice, PSČ 391 75, IČ 145 04 138. Tento zájemce upíše 100 % nových akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu, a to smlouvou o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Místem k uplatnění práva předem určeného zájemce k upisování nově vydaných akcií bude sídlo společnosti v době od 8.00 - 14.00 hodin v pracovní dny během lhůty k upisování. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesen í valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí patnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Představenstvo oznámí písemně předem určenému zájemci k upisování nově vydaných akcií počátek běhu lhůty k upisování s tím, že mu zároveň předloží návrh smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs nových akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu bude splacen nepeněžitým vkladem, jehož předmě tem je majetek předem určeného zájemce specifikovaný ve znaleckém posudku a v notářském zápisu notářky JUDr. Marcely Svobodové č. NZ 94/2007 a N 95/2007 ze dne 9. 5. 2007. Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 9.197 kusů kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, akcie budou znít na jméno, budou v listinné podobě a nebudou kótovanými cennými papíry. Nepeněžitý vklad bude splacen předáním písemného prohlášení vkladatele spolu s předáním nemovitostí společnosti, předáním movitých věcí společnosti a u ostatních vkladů uzavřením smlouvy o vkladu. O předání bude sepsán zápis. Nepeněžitý vklad bude splace n v sídle společnosti nejpozději do dvou týdnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Přednostní právo všech stávajících akcionářů je vyloučeno zejména z důvodu dalšího rozvoje akciové společnosti, nepeněžitý vklad bude plně využit při výrobní činnosti společnosti. Veškeré akcie, které zůstanou předem určeným zájemcem neupsány na konci lhůty k upisování, budou upsány na základě veřejné nabídky. Místem pro jejich upisování je sídlo společnosti, sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 1 4.00 hodin během období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti. Období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti bude činit dva týdny a započne v den, kdy společnost oznámí tento veřejný návrh, a to způsobem stanov eným zákonem. do 15. 8. 2007 od 28. 5. 2007

Zemědělské družstvo Slapy, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu Dr XXXXII, vložce 2370, změnil na základě rozhodnutí členské schůze ze dne 28.10.2006 právní formu z družstva na akciovou společnost - tato akciová společnost bude nadále zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 1557 pod obchodní firmou Zemědělská společnost Slapy a.s. od 1. 1. 2007

Družstvo se transformovalo z JZD Nový život Slapy podle transformačního projektu schváleného valnou hromadou oprávněných osob dne 21.11.1992 a řídí se stanovami upravenými dle zákona č. 42/1991 Sb. a zákona č. 513/1991 Sb schváleného členskou schůzí konanou dne 4.12.1992. do 1. 1. 2007 od 30. 8. 1993

Družstvo se řídí novými stanovami upravenými dle zák. č. 90/1988 Sb. a schválenými výroční členskou schůzí dne 24.2.1989. Zastupování a podpisování: Za družstvo je oprávněn jednat ve všech věcech předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda družstva. Písemnosti za družstvo podepisuje předseda v jeho nepřítomnosti místopředseda družstva. Ručení: členové ručí za případnou ztrátu družstva do výše podílu mzdy na hospodářském výsledku družstva. do 30. 8. 1993 od 28. 7. 1989

Družstvo bylo ustaveno usnesením ustavující schůze ze dne 12.2.1975 v důsledku sloučení JZD Slapy a Horky, jejichž dosavadní činnost sloučením zanikla. Jejich sloučení a ustavení nového družstva bylo schváleno usnesením rady ONV v Táboře ze dne 1.10.1975. do 30. 8. 1993 od 28. 12. 1975

Kapitál

Základní kapitál

vklad 32 685 000 Kč

od 26. 5. 2008

Základní kapitál

vklad 26 659 000 Kč

do 26. 5. 2008 od 15. 8. 2007

Základní kapitál

vklad 17 462 000 Kč

do 15. 8. 2007 od 1. 1. 2007

Základní kapitál

vklad 1 600 000 Kč

do 1. 1. 2007 od 31. 5. 2000

Základní kapitál

vklad 4 180 000 Kč

do 31. 5. 2000 od 4. 12. 1992
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 240 od 26. 5. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 10 285 od 26. 5. 2008
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 9 819 do 26. 5. 2008 od 15. 8. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 622 do 15. 8. 2007 od 1. 1. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 684 do 26. 5. 2008 od 1. 1. 2007

Statutární orgán

7 fyzických osob

Ing. Jaroslav Vacek

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2021

vznik členství: 9. 6. 2021

Slapy 90, 391 76, Česká republika

Ing. Miroslav Blažek

předseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2021

vznik členství: 9. 6. 2021

vznik funkce: 9. 6. 2021

Malšice 320, 391 75, Česká republika

Helena Šimonová

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2021

vznik členství: 9. 6. 2021

Slapy 101, 391 76, Česká republika

Ladislav Smažík

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2021

vznik členství: 9. 6. 2021

Radimovice u Želče 16, 390 02, Česká republika

Jaroslav Benda

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2021

vznik členství: 9. 6. 2021

Radimovice u Želče 82, 390 02, Česká republika

Vladimír Lutovský

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2021

vznik členství: 9. 6. 2021

Malšice 20, 391 75, Česká republika

Ing. Michal Šimek

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2021

vznik členství: 9. 6. 2021

vznik funkce: 9. 6. 2021

Tábor 82, 390 01, Česká republika

Historické vztahy

Vladimír Lutovský

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 2016 - Poslední vztah: 17. 7. 2021

vznik členství: 3. 6. 2016

zánik členství: 3. 6. 2021

Malšice 20, 391 75, Česká republika

Ing. Miroslav Blažek

předseda představenstva

První vztah: 8. 9. 2016 - Poslední vztah: 17. 7. 2021

vznik členství: 3. 6. 2016

zánik členství: 3. 6. 2021

vznik funkce: 16. 8. 2016

zánik funkce: 3. 6. 2021

Malšice 320, 391 75, Česká republika

Luděk Šmejkal

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 9. 2016 - Poslední vztah: 17. 7. 2021

vznik členství: 3. 6. 2016

zánik členství: 3. 6. 2021

vznik funkce: 16. 8. 2016

zánik funkce: 3. 6. 2021

Dražičky 61, 391 75, Česká republika

Helena Šimonová

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 2016 - Poslední vztah: 17. 7. 2021

vznik členství: 3. 6. 2016

zánik členství: 3. 6. 2021

Slapy 101, 391 76, Česká republika

Ing. Jaroslav Vacek

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 2016 - Poslední vztah: 17. 7. 2021

vznik členství: 3. 6. 2016

zánik členství: 3. 6. 2021

Slapy 90, 391 76, Česká republika

Jaroslav Benda

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 2016 - Poslední vztah: 17. 7. 2021

vznik členství: 3. 6. 2016

zánik členství: 3. 6. 2021

Radimovice u Želče 82, 390 02, Česká republika

Ladislav Smažík

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 2016 - Poslední vztah: 17. 7. 2021

vznik členství: 3. 6. 2016

zánik členství: 3. 6. 2021

Radimovice u Želče 16, 390 02, Česká republika

Ing. Jaroslav Vacek

člen představenstva

První vztah: 10. 1. 2016 - Poslední vztah: 8. 9. 2016

vznik členství: 1. 1. 2012

zánik členství: 3. 6. 2016

Slapy 90, 391 76, Česká republika

Ing. Jaroslav Vacek

člen představenstva

První vztah: 10. 1. 2016 - Poslední vztah: 8. 9. 2016

vznik členství: 1. 1. 2012

zánik členství: 3. 6. 2016

Slapy 90, 391 76, Česká republika

Ing. Miroslav Blažek

předseda představenstva

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 8. 9. 2016

vznik členství: 1. 1. 2012

zánik členství: 3. 6. 2016

vznik funkce: 1. 1. 2012

zánik funkce: 3. 6. 2016

Malšice 320, 391 75, Česká republika

Ing. Jaroslav Vacek

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 10. 1. 2016

vznik členství: 1. 1. 2012

Slapy 90, 391 76, Česká republika

Ing. Miroslav Blažek

předseda představenstva

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 8. 9. 2016

vznik členství: 1. 1. 2012

zánik členství: 3. 6. 2016

vznik funkce: 1. 1. 2012

zánik funkce: 3. 6. 2016

Malšice 320, 391 75, Česká republika

Helena Šimonová

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 8. 9. 2016

vznik členství: 1. 1. 2012

zánik členství: 3. 6. 2016

Slapy 101, 391 76, Česká republika

Vladimír Lutovský

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 8. 9. 2016

vznik členství: 1. 1. 2012

zánik členství: 3. 6. 2016

Maršov 20, 391 75, Česká republika

Vladimír Lutovský

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 8. 9. 2016

vznik členství: 1. 1. 2012

zánik členství: 3. 6. 2016

Maršov 20, 391 75, Česká republika

Helena Šimonová

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 8. 9. 2016

vznik členství: 1. 1. 2012

zánik členství: 3. 6. 2016

Slapy 101, 391 76, Česká republika

Ladislav Smažík

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 8. 9. 2016

vznik členství: 1. 1. 2012

zánik členství: 3. 6. 2016

Radimovice u Želče 16, 390 02, Česká republika

Ladislav Smažík

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 8. 9. 2016

vznik členství: 1. 1. 2012

zánik členství: 3. 6. 2016

Radimovice u Želče 16, 390 02, Česká republika

Jaroslav Benda

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 8. 9. 2016

vznik členství: 1. 1. 2012

zánik členství: 3. 6. 2016

Radimovice u Želče 82, 390 02, Česká republika

Jaroslav Benda

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 8. 9. 2016

vznik členství: 1. 1. 2012

zánik členství: 3. 6. 2016

Radimovice u Želče 82, 390 02, Česká republika

Luděk Šmejkal

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 8. 9. 2016

vznik členství: 1. 1. 2012

zánik členství: 3. 6. 2016

vznik funkce: 1. 1. 2012

zánik funkce: 3. 6. 2016

Dražičky 61, 391 75, Česká republika

Luděk Šmejkal

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 8. 9. 2016

vznik členství: 1. 1. 2012

zánik členství: 3. 6. 2016

vznik funkce: 1. 1. 2012

zánik funkce: 3. 6. 2016

Dražičky 61, 391 75, Česká republika

František Lutovský

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2007 - Poslední vztah: 15. 12. 2011

vznik členství: 1. 1. 2007

zánik členství: 1. 1. 2012

Libějice 8, 391 76, Česká republika

Jiří Jošt

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2007 - Poslední vztah: 15. 12. 2011

vznik členství: 1. 1. 2007

zánik členství: 1. 1. 2012

Lom 28, 391 11, Česká republika

Ladislav Smažík

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2007 - Poslední vztah: 15. 12. 2011

vznik členství: 1. 1. 2007

zánik členství: 1. 1. 2012

Radimovice u Želče 16, 391 11, Česká republika

Věra Jandová

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2007 - Poslední vztah: 15. 12. 2011

vznik členství: 1. 1. 2007

zánik členství: 1. 1. 2012

Lom 58, 391 11, Česká republika

Jaroslav Benda

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2007 - Poslední vztah: 15. 12. 2011

vznik členství: 1. 1. 2007

zánik členství: 1. 1. 2012

Radimovice u Želče 82, 391 11, Česká republika

Bohuslav Drtina

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2007 - Poslední vztah: 15. 12. 2011

vznik členství: 1. 1. 2007

zánik členství: 1. 1. 2012

Radimovice u Želče 55, 391 11, Česká republika

Josef Broukal

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2007 - Poslední vztah: 15. 12. 2011

vznik členství: 1. 1. 2007

zánik členství: 1. 1. 2012

Lom 53, 391 11, Česká republika

Ing. Stanislav Mládek

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2007 - Poslední vztah: 15. 12. 2011

vznik členství: 1. 1. 2007

zánik členství: 1. 1. 2012

vznik funkce: 1. 1. 2007

zánik funkce: 1. 1. 2012

Radimovice u Želče 75, 391 11, Česká republika

Ing. Jaroslav Vacek

předseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2007 - Poslední vztah: 15. 12. 2011

vznik členství: 1. 1. 2007

zánik členství: 1. 1. 2012

vznik funkce: 1. 1. 2007

zánik funkce: 1. 1. 2012

Slapy 90, 391 76, Česká republika

Ladislav Smažík

člen

První vztah: 18. 4. 2006 - Poslední vztah: 1. 1. 2007

vznik členství: 17. 3. 2006

zánik členství: 1. 1. 2007

Radimovice u Želče 16, 390 02 Tábor, Česká republika

Jaroslav Benda

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 1999 - Poslední vztah: 1. 1. 2007

zánik členství: 1. 1. 2007

Radimovice u Želče 82, Česká republika

Bohuslav Drtina

člen

První vztah: 19. 6. 1995 - Poslední vztah: 1. 1. 2007

zánik členství: 1. 1. 2007

Radimovice u Želče č. 55, Česká republika

Věra Jandová

člen

První vztah: 19. 6. 1995 - Poslední vztah: 1. 1. 2007

zánik členství: 1. 1. 2007

Lom č. 58, Česká republika

Jaroslav Studenovský

člen

První vztah: 19. 6. 1995 - Poslední vztah: 18. 4. 2006

vznik členství: 16. 3. 1995

zánik členství: 17. 3. 2006

Čelkovice č. 4 - Tábor, Česká republika

Jiří Jošt

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 1993 - Poslední vztah: 1. 1. 2007

zánik členství: 1. 1. 2007

Lom 28, Malšice, 391 75, Česká republika

Ing. Stanislav Mládek

místopředseda

První vztah: 30. 8. 1993 - Poslední vztah: 1. 1. 2007

zánik členství: 1. 1. 2007

zánik funkce: 1. 1. 2007

Radimovice u Ž. 75, 391 76, Česká republika

František Lutovský

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 1993 - Poslední vztah: 1. 1. 2007

zánik členství: 1. 1. 2007

Libějice 8, Slapy, 391 76, Česká republika

Josef Broukal

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 1993 - Poslední vztah: 1. 1. 2007

zánik členství: 1. 1. 2007

Lom 53, Malšice, 391 75, Česká republika

Ing. Marie Dušková

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 1993 - Poslední vztah: 25. 8. 1999

Čelkovice 130, Tábor, 390 01, Česká republika

Ing. Miroslav Blažek

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 1993 - Poslední vztah: 19. 6. 1995

Malšice 320, 391 75, Česká republika

Václav Janda

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 1993 - Poslední vztah: 19. 6. 1995

Lom 58, 391 75, Česká republika

Václav Mládek

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 1993 - Poslední vztah: 19. 6. 1995

Radimovice u Ž. 68, Slapy, 391 76, Česká republika

Ing. Jaroslav Vacek

předseda

První vztah: 17. 12. 1991 - Poslední vztah: 1. 1. 2007

zánik členství: 1. 1. 2007

zánik funkce: 1. 1. 2007

Slapy 90, Česká republika

Vladislav Fiala

předseda

První vztah: 28. 3. 1990 - Poslední vztah: 17. 12. 1991

Horky 229, Česká republika

ing. Jaroslav Vacek

místopředseda

První vztah: 28. 7. 1989 - Poslední vztah: 17. 12. 1991

Slapy 90, Česká republika

Představenstvo zastupuje navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně, při uzavírání obchodní smlouvy nad pět milionů korun českých je nutný podpis předsedy představenstva a člena představenstva. Podepisují se tak, že k firmě společnosti připojí předseda představenstva, případně člen představenstva svůj podpis.

od 9. 7. 2014

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně, při uzavírání obchodní smlouvy nad pět milionů korun českých je nutný podpis předsedy a člena představenstva.

do 9. 7. 2014 od 1. 1. 2007

Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Za představenstvo jedná navenek předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda. Podepisování za družstvo se děje tak, že k nadepsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu připojí svůj podpis předseda družstva nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda družstva. Je-li však pro právní úkon předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva.

do 1. 1. 2007 od 31. 5. 2000

Jménem družstva navenek jedná předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva, každý samostatně, podepisování za družstvo se děje tak, že k zapsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu družstva připojí svůj vlastnoruční podpis předseda. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba k podpisu předsedy představenstva připojit podpis dalšího člena představenstva.

do 31. 5. 2000 od 30. 8. 1993

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Jan Cícha

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2018

vznik členství: 15. 6. 2018

Zhoř u Tábora 5, 390 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Alena Skaláková

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2018

vznik členství: 15. 6. 2018

vznik funkce: 19. 6. 2018

Slapy 102, 391 76, Česká republika

Olga Kuklová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2018

vznik členství: 15. 6. 2018

Bečice 9, 391 75, Česká republika

Historické vztahy

Jan Cícha

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2014 - Poslední vztah: 9. 8. 2018

vznik členství: 14. 6. 2013

zánik členství: 14. 6. 2018

Zhoř u Tábora 5, 390 02, Česká republika

Jan Cícha

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2014 - Poslední vztah: 9. 8. 2018

vznik členství: 14. 6. 2013

zánik členství: 14. 6. 2018

Zhoř u Tábora 5, 390 02, Česká republika

Ing. Marie Dušková

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2014 - Poslední vztah: 9. 8. 2018

vznik členství: 14. 6. 2013

zánik členství: 14. 6. 2018

vznik funkce: 14. 6. 2013

zánik funkce: 14. 6. 2018

Vilová 130, Tábor, 390 01, Česká republika

Ing. Marie Dušková

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2014 - Poslední vztah: 9. 8. 2018

vznik členství: 14. 6. 2013

zánik členství: 14. 6. 2018

vznik funkce: 14. 6. 2013

zánik funkce: 14. 6. 2018

Vilová 130, Tábor, 390 01, Česká republika

Alena Skaláková

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2013 - Poslední vztah: 9. 8. 2018

vznik členství: 14. 6. 2013

zánik členství: 14. 6. 2018

Slapy 102, 391 76, Česká republika

Alena Skaláková

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2013 - Poslední vztah: 9. 8. 2018

vznik členství: 14. 6. 2013

zánik členství: 14. 6. 2018

Slapy 102, 391 76, Česká republika

Josef Kukla

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2008 - Poslední vztah: 25. 7. 2013

vznik členství: 6. 6. 2008

zánik členství: 14. 6. 2013

Bečice 9, 391 75, Česká republika

Jan Cícha

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2008 - Poslední vztah: 26. 3. 2014

vznik členství: 6. 6. 2008

zánik členství: 14. 6. 2013

Zhoř u Tábora 5, 390 02, Česká republika

Ing. Marie Dušková

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2008 - Poslední vztah: 26. 3. 2014

vznik členství: 6. 6. 2008

zánik členství: 14. 6. 2013

vznik funkce: 6. 6. 2008

zánik funkce: 14. 6. 2013

Vilová 130, Tábor, 390 01, Česká republika

Božena Broukalová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2007 - Poslední vztah: 4. 8. 2008

vznik členství: 1. 1. 2007

zánik členství: 6. 6. 2008

Lom 53, 391 11, Česká republika

Ing. Jiří Brabec

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2007 - Poslední vztah: 4. 8. 2008

vznik členství: 1. 1. 2007

zánik členství: 6. 6. 2008

vznik funkce: 1. 1. 2007

zánik funkce: 6. 6. 2008

Slapy 43, 391 76, Česká republika

Pavel Brouček

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2007 - Poslední vztah: 4. 8. 2008

vznik členství: 1. 1. 2007

zánik členství: 6. 6. 2008

Radimovice u Želče 57, 391 11, Česká republika

Další vztahy firmy Zemědělská společnost Slapy a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 18. 3. 1993

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba strojů a zařízení
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Ubytovací služby
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 21. 5. 1993
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 21. 5. 1993
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 21. 5. 1993
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).