Hlavní navigace

Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory (úplné znění)

Předpis č. 215/2004 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

215/2004 Sb. Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

215

ZÁKON

ze dne 2. dubna 2004

o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

NĚKTERÉ VZTAHY V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) výkon státní správy v oblasti veřejné podpory, práva a povinnosti poskytovatelů a příjemců veřejné podpory a podpory malého rozsahu vůči příslušnému koordinačnímu orgánu veřejné podpory (dále jen „koordinační orgán“), některé otázky součinnosti České republiky s Evropskou komisí (dále jen „Komise“), jakož i některé další vztahy s poskytováním veřejné podpory a podpory malého rozsahu související.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) veřejnou podporou podpora vymezená v článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie,

b) podporou malého rozsahu podpora poskytnutá na základě přímo použitelných právních předpisů Evropské unie o podpoře de minimis7),

c) poskytovatelem veřejné podpory (dále jen „poskytovatel“) ten, kdo rozhoduje o poskytnutí veřejné podpory; pokud o poskytnutí veřejné podpory rozhoduje vláda České republiky, rozumí se poskytovatelem ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, který návrh na poskytnutí veřejné podpory nebo návrh programu veřejné podpory předložil vládě České republiky,

d) poskytovatelem podpory malého rozsahu ten, kdo rozhoduje o poskytnutí podpory malého rozsahu,

e) příjemcem veřejné podpory (dále jen „příjemce“) fyzická nebo právnická osoba, v jejíž prospěch bylo o poskytnutí veřejné podpory rozhodnuto,

f) příjemcem podpory malého rozsahu fyzická nebo právnická osoba, v jejíž prospěch bylo o poskytnutí podpory malého rozsahu rozhodnuto,

g) koordinačním orgánem Ministerstvo zemědělství nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), které vykonávají v rozsahu své působnosti centrální koordinační, poradenskou, konzultační a monitorující činnost v oblasti veřejné podpory,

h) dnem poskytnutí podpory malého rozsahu den, kdy příjemci podpory malého rozsahu na tuto podporu vznikne právní nárok s tím, že vznikem právního nároku se rozumí den, kdy nabyl právních účinků právní úkon, na jehož základě byla podpora malého rozsahu příjemci poskytnuta.

§ 3

Působnost v oblasti veřejné podpory

(1) Úřad vykonává působnost koordinačního orgánu mimo oblast zemědělství a rybolovu.

(2) Ministerstvo zemědělství vykonává působnost koordinačního orgánu, mimo činností uvedených v odstavci 3 písm. d), v oblasti veřejné podpory zemědělství a rybolovu.

(3) Koordinační orgán

a) spolupracuje s poskytovatelem před oznámením veřejné podpory Komisi,

b) spolupracuje s Komisí a s poskytovatelem v průběhu řízení před Komisí,

c) předkládá Komisi výroční zprávu o poskytnutých veřejných podporách na území České republiky,

d) vykonává kontroluo veřejné podpoře vydaných Úřadem podle právních předpisů platných před účinností tohoto zákona,

e) rozhoduje o ukládání pokut podle tohoto zákona,

f) předává oznámení veřejné podpory Komisi,

g) vydává stanoviska k podáním poskytovatele učiněným před zahájením řízení před Komisí a v jeho průběhu,

h) vydává poskytovatelům stanovisko k podpoře malého rozsahu před jejím poskytnutím, zejména zda jde o podporu malého rozsahu a zda jsou naplněny podmínky pro její poskytnutí,

i) přezkoumává splnění povinnosti podle § 3a odst. 4 a ukládá opatření k nápravě,

j) vede řízení podle § 8c odst. 2,

k) zastupuje Českou republiku při projednávání a přípravě právních předpisů Evropské unie týkajících se problematiky veřejné podpory,

l) je správcem centrálního registru podpor malého rozsahu (dále jen „centrální registr“), který je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního právního předpisu3).

§ 3a

Evidence podpor malého rozsahu

(1) Centrální registr je informační systém veřejné správy, který obsahuje údaje o poskytnutých podporách malého rozsahu.

(2) Údaje centrálního registru o celkové podpoře malého rozsahu, kterou příjemce obdržel, jsou přístupné poskytovateli formou dálkového přístupu.

(3) Poskytovatel podpory malého rozsahu je povinen před poskytnutím podpory malého rozsahu v centrálním registru ověřit, zdali poskytnutím podpory nedojde

a) k překročení limitu stanoveného příjemci podpory malého rozsahu v přímo použitelném předpisu Evropské unie,

b) k překročení limitu stanoveného v oblasti zemědělství a rybolovu pro Českou republiku v přímo použitelném předpisu Evropské unie.

(4) Poskytovatel podpory malého rozsahu uvede v právním úkonu poskytnutí podpory malého rozsahu název přímo použitelného předpisu Evropské unie, podle kterého byla podpora malého rozsahu poskytnuta7); do 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí podpory zaznamená poskytovatel podpory malého rozsahu do centrálního registru údaje o poskytnuté podpoře malého rozsahu a o jejím příjemci.

§ 4

Řízení před Komisí

(1) Poskytovatelé ve spolupráci s koordinačním orgánem jednají s Komisí v řízeních týkajících se oznámené veřejné podpory, protiprávní veřejné podpory, zneužití veřejné podpory, existujících režimů veřejné podpory, při šetření na místě a v souvislosti s oznámením rozhodnutí.

(2) Poskytovatelé si vyžádají předchozí stanovisko koordinačního orgánu k podáním učiněným před zahájením řízení před Komisí a v jeho průběhu.

(3) Koordinační orgán vydá stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, v případě zemědělství a rybolovu do 15 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. V případě, že koordinační orgán v této lhůtě stanovisko nevydá, má se za to, že jeho stanovisko k podání je kladné.

(4) Poskytovatel oznamuje veřejnou podporu Komisi v elektronické podobě prostřednictvím koordinačního orgánu. Koordinační orgán neprodleně informuje poskytovatele o předání oznámení Komisi.

§ 5

Poskytování dokumentů a jiných informací týkajících se veřejných podpor

(1) Poskytovatel je povinen koordinačnímu orgánu předložit

a) do 30. dubna kalendářního roku informace o veřejných podporách poskytnutých v předcházejícím kalendářním roce a o probíhajících programech veřejné podpory; informace, které je poskytovatel povinen koordinačnímu orgánu předložit, stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie8). Informace je poskytovatel povinen koordinačnímu orgánu zaslat i v případě, že v daném roce nevyplatil v rámci oznámené veřejné podpory žádné prostředky,

b) do 10 dnů ode dne, kdy je podal, stejnopisy nebo kopie veškerých podání, které učinil v řízeních podle § 4, a stejnopisy nebo kopie veškerých podání a rozhodnutí v řízeních podle § 4, které mu byly doručeny, do 10 dnů od jejich doručení, a

c) veškeré další koordinačním orgánem vyžádané dokumenty a jiné informace týkající se veřejné podpory nebo programů veřejné podpory ve lhůtě stanovené Úřadem. Lhůtu stanoví koordinační orgán přiměřeně s ohledem na rozsah a dostupnost vyžádaných informací a dokumentů.

(2) Příjemce je povinen koordinačnímu orgánu na jeho písemné vyžádání ve stanovené lhůtě předložit veškeré dokumenty a jiné informace týkající se veřejné podpory; k identifikaci příjemce – fyzické osoby je koordinační orgán oprávněn vyžadovat pouze sdělení údajů o jméně a příjmení příjemce, datu narození a adresy místa trvalého pobytu. Při stanovení lhůty postupuje koordinační orgán podle odstavce 1 písm. c) obdobně.

(3) Dokumenty a jiné informace podle odstavců 1 a 2 jsou poskytovatel a příjemce povinni koordinačnímu orgánu předložit úplné a pravdivé.

(4) Veškeré dokumenty a jiné informace týkající se oznámení veřejné podpory a řízení podle § 4 je poskytovatel povinen předložit koordinačnímu orgánu na jeho žádost také v elektronické formě.

§ 5a

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy

(1) Koordinační orgán, poskytovatel nebo poskytovatel podpory malého rozsahu využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze základního registru obyvatel tyto údaje:

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Koordinační orgán, poskytovatel nebo poskytovatel podpory malého rozsahu využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození,

c) rodné číslo,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Koordinační orgán, poskytovatel nebo poskytovatel podpory malého rozsahu využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému cizinců tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a stát narození,

c) státní občanství, popřípadě státní příslušnost,

d) druh a adresa místa pobytu,

e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.

(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

§ 6

Šetření prováděné Komisí

(1) Provádí-li Komise na území České republiky šetření na místě, jsou poskytovatelé a příjemci povinni poskytnout koordinačnímu orgánu, Komisi a osobám jí pověřeným potřebnou součinnost.

(2) Poskytovateli nebo příjemci, který nesplní povinnost podle odstavce 1, může koordinační orgán uložit pořádkovou pokutu do 100000 Kč. Pořádkovou pokutu lze uložit i opakovaně. Úhrn takto uložených pořádkových pokut nesmí přesáhnout částku 1000000 Kč.

§ 6a

Mlčenlivost

Zaměstnanci koordinačního orgánu vykonávající činnost, při níž se dozví skutečnost tvořící předmět obchodního tajemství nebo důvěrnou informaci, jsou povinni o nich zachovat mlčenlivost. Tato povinnost trvá i po skončení jejich pracovněprávního vztahu. Povinnost mlčenlivosti neplatí, jestliže zaměstnanci podávají o takových skutečnostech a údajích svědectví orgánům činným v trestním řízení nebo v řízení před soudem, popřípadě jestliže na výzvu těchto orgánů nebo soudu podávají písemné vyjádření. Porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost není poskytnutí informací a údajů Komisi, Úřadu, ministerstvu nebo jiným správním orgánům pro účely výkonu jejich působnosti nebo povinností. V takovém případě je příjemce povinen zajistit stejnou úroveň důvěrnosti informací a údajů jako předávající. O zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost a jeho rozsahu rozhoduje vedoucí koordinačního orgánu nebo jím pověřený pracovník.

§ 7

Postup při navracení veřejné podpory

(1) Rozhodne-li Komise o navrácení nebo o prozatímním navrácení veřejné podpory, je příjemce povinen poskytnutou veřejnou podporu vrátit poskytovateli, případně jeho právnímu nástupci, a to včetně úroků stanovených Komisí.

(2) Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu učinit veškerá nezbytná opatření k zajištění splnění povinnosti podle odstavce 1. Za tím účelem poskytovatel příjemce neprodleně vyzve k navrácení veřejné podpory podle odstavce 1; nevyplývá-li lhůta k navrácení nebo prozatímnímu navrácení veřejné podpory z rozhodnutí Komise, poskytovatel lhůtu zároveň ve výzvě stanoví. Po marném uplynutí lhůty k navrácení nebo prozatímnímu navrácení veřejné podpory poskytovatel rozhodne o jejím odnětí příjemci podle zvláštního právního předpisu4), popřípadě, nelze-li takto postupovat, podá proti příjemci žalobu u soudu.

(3) Pokud podléhá příjemce dozoru nebo dohledu podle zvláštního právního předpisu,5) informuje poskytovatel neprodleně o povinnosti poskytnutou veřejnou podporu vrátit i orgán, který dozor nebo dohled provádí.

§ 8

Přestupky

(1) Fyzická osoba se jako příjemce dopustí přestupku tím, že nepředloží koordinačnímu orgánu dokument nebo jinou informaci týkající se veřejné podpory podle § 5 odst. 2 nebo 3.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 300000 Kč.

Správní delikty

Přestupky

§ 8a

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako příjemce dopustí správního deliktu tím, že nepředloží koordinačnímu orgánu dokument nebo jinou informaci týkající se veřejné podpory podle § 5 odst. 2 nebo 3.

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako příjemce dopustí přestupku tím, že nepředloží koordinačnímu orgánu dokument nebo jinou informaci týkající se veřejné podpory podle § 5 odst. 2 nebo 3.

(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel nebo poskytovatel podpory malého rozsahu dopustí správního deliktu tím, že

(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel nebo poskytovatel podpory malého rozsahu dopustí přestupku tím, že

a) neuvede název přímo použitelného předpisu Evropské unie v právním úkonu poskytnutí podpory malého rozsahu podle § 3a odst. 4,

b) nezaznamená do centrálního registru údaje podle § 3a odst. 4,

c) nepředloží koordinačnímu orgánu dokument nebo jinou informaci týkající se veřejné podpory podle § 5 odst. 1, 3 nebo 4,

d) neučiní veškerá nezbytná opatření podle § 7 odst. 2, nebo

e) ve stanovené lhůtě nesplní povinnost uloženou opatřením k nápravě podle § 8c.

(3) Za správní delikt se uloží pokuta

(3) Za přestupek se uloží pokuta

a) do 100000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a) nebo b),

b) do 200000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. e),

c) do 300000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. c),

d) do 1000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. d).

§ 8b

Společná ustanovení ke správním deliktům

Společná ustanovení k přestupkům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(1) Promlčecí doba podle tohoto zákona činí 3 roky.

(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(2) Přestupky podle tohoto zákona projednává koordinační orgán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm koordinační orgán nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(3) Alespoň jedna oprávněná úřední osoba podílející se na řízení o přestupku vedeném koordinačním orgánem v každém stupni musí mít vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice. Ustanovení zákona upravujícího řízení o přestupcích, která se týkají požadavků na vzdělání oprávněných úředních osob, se na řízení o přestupcích, k jejichž projednání je příslušný koordinační orgán podle tohoto zákona, nepoužijí.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává koordinační orgán.

(4) Na postup koordinačního orgánu podle tohoto zákona se ustanovení § 24 až 27, 32, § 35 písm. a) a d), § 39 písm. b), § 42, 43, § 44 písm. d), § 45, 48, § 68 písm. b), § 70, § 80 odst. 2 a 3, § 82 odst. 1 věty první, § 87, 89, § 93 odst. 1 písm. d), f), g) a h), § 93 odst. 3, § 95 odst. 2, § 96 odst. 1 písm. b), § 96 odst. 3 a § 98 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich nepoužijí.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby6) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

§ 8c

Opatření k nápravě

(1) Jestliže koordinační orgán zjistí, že poskytovatel podpory malého rozsahu neuvedl název přímo použitelného předpisu Evropské unie v právním úkonu poskytnutí podpory malého rozsahu nebo nezaznamenal do centrálního registru údaje o poskytnuté podpoře a o jejím příjemci podle § 3a odst. 4, může uložit poskytovateli opatření k nápravě, a to

a) povinnost dodatečně označit poskytnutou podporu jako podporu malého rozsahu, nebo

b) povinnost provést záznam do centrálního registru; k tomu mu stanoví přiměřenou lhůtu k nápravě.

(2) Řízení o přezkoumání splnění povinnosti podle § 3a odst. 4 může koordinační orgán zahájit nejdéle do 3 let ode dne poskytnutí podpory malého rozsahu.

§ 9

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo zemědělství a Úřad stanoví prováděcím právním předpisem obsah a rozsah údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru, a postup při jejich zaznamenávání.

§ 10

Přechodná ustanovení

(1) V řízeních o veřejné podpoře, která nebyla ukončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, Úřad rozhodne o zastavení řízení.

(2) Rozhodnutí vydaná do dne nabytí účinnosti tohoto zákona Úřadem podle zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, ve znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), zůstávají v platnosti. Dodržování podmínek stanovených těmito rozhodnutími, jakož i ukládání sankcí s tím související, se řídí dosavadními právními předpisy.

§ 11

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře.

2. Vyhláška č. 435/2000 Sb., kterou se stanoví náležitosti informační povinnosti o poskytnuté veřejné podpoře.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o podpoře a výzkumu

§ 12

V zákoně č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), se část třetí zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 13

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 109/2009 Sb. Čl. III

1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2. Při navracení veřejné podpory poskytnuté přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se postupuje podle zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

1) Nařízení Rady (ES) č. 994/1998 ze dne 7. května 1998 o použití článků 92 a 93 Smlouvy o založení Evropského společenství na určité kategorie horizontální státní podpory. Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o založení ES.
Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o založení ES.
Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis.
Nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004.
Nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů.

2) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4) Například zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

5) Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.

7) Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis.
Nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004.
Nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů.

8) Příloha III nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o založení ES.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).