Hlavní navigace

Zákon o veřejném zdravotním pojištění (úplné znění)

Předpis č. 48/1997 Sb.

Vyhlášené znění

48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

48

ZÁKON

ze dne 7. března 1997

o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Zákon upravuje veřejné zdravotní pojištění (dále jen "zdravotní pojištění") a rozsah a podmínky, za nichž je na základě tohoto zákona zdravotní péče poskytována.

§ 2

Osobní rozsah zdravotního pojištění

(1) Podle tohoto zákona jsou zdravotně pojištěny:

a) osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky,

b) osoby, které na území České republiky nemají trvalý pobyt, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo na území České republiky, (dále jen "pojištěnci").

(2) Zaměstnavatelem se pro účely zdravotního pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává zaměstnance a má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky.

(3) Zaměstnáním se pro účely zdravotního pojištění rozumí výkon činností podle § 5 písm. a), je-li zaměstnanec účasten nemocenského pojištění (péče).

(4) Sídlem zaměstnavatele se pro účely zdravotního pojištění rozumí u právnické osoby její sídlo, jakož i sídlo její organizační složky, která je zapsána v obchodním rejstříku, popřípadě v jiném zákonem určeném rejstříku nebo je vedena ve stanovené evidenci u příslušného orgánu v České republice, a u fyzické osoby místo jejího trvalého pobytu, popřípadě, jde-li o zahraniční fyzickou osobu, místo jejího podnikání.

(5) Ze zdravotního pojištění jsou vyňaty osoby, které nemají trvalý pobyt na území České republiky a jsou činny v České republice pro zaměstnavatele, kteří požívají diplomatických výhod a imunit, nebo pro zaměstnavatele v pracovněprávním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů nebo pro zaměstnavatele, kteří nemají sídlo na území České republiky, a osoby, které dlouhodobě pobývají v cizině a neplatí pojistné (§ 8 odst. 4).

§ 3

Vznik a zánik zdravotního pojištění

(1) Zdravotní pojištění vzniká dnem:

a) narození, jde-li o osobu s trvalým pobytem na území České republiky,

b) kdy se osoba bez trvalého pobytu na území České republiky stala zaměstnancem [§ 5 písm. a)],

c) získání trvalého pobytu na území České republiky.

(2) Zdravotní pojištění zaniká dnem:

a) úmrtí pojištěnce nebo jeho prohlášení za mrtvého,

b) kdy osoba bez trvalého pobytu na území České republiky přestala být zaměstnancem [§ 5 písm. a)],

c) ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

ČÁST DRUHÁ

POJISTNÉ

Plátci pojistného zdravotního pojištění

§ 4

Plátci pojistného zdravotního pojištění (dále jen "plátci pojistného") jsou:

a) pojištěnci uvedení v § 5,

b) zaměstnavatelé,

c) stát.

§ 5

Pojištěnec je plátcem pojistného, pokud

a) je zaměstnancem v pracovním poměru účastným nemocenského pojištění (péče). Pro účely zdravotního pojištění se za zaměstnance v pracovním poměru (dále jen "zaměstnanec") dále považují:

1. osoby činné v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly splněny všechny podmínky stanovené pracovněprávními předpisy pro jeho vznik;

2. osoby ve služebním poměru;

3. členové družstva, jestliže nejsou v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni;

4. společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, jestliže nejsou v pracovněprávním vztahu k této společnosti, ale vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni;

5. zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti;

6. soudci;

7. členové obecních zastupitelstev, jestliže jsou jim vypláceny odměny jako dlouhodobě uvolněným členům obecních zastupitelstev;

8. poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu;

9. členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu a ředitel Bezpečnostní informační služby;

10. dobrovolní pracovníci pečovatelské služby;

11. pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních;

12. osoby zařazené k pravidelnému výkonu prací ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě;

13. osoby se změněnou pracovní schopností připravující se pro pracovní uplatnění;

14. interní vědečtí aspiranti,

pokud jsou účastni nemocenského pojištění (péče) podle předpisů o nemocenském pojištění (péči),

b) je osobou samostatně výdělečně činnou. Za osoby samostatně výdělečně činné se pro účely zdravotního pojištění považují:

1. osoby provozující zemědělskou výrobu, hospodaření v lesích a na vodních plochách;1)

2. osoby provozující živnost;2)

3. osoby provozující podnikání podle zvláštních předpisů;3)

4. osoby vykonávající uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů;4)

5. společníci veřejných obchodních společností a komplementáři komanditních společností;5)

6. osoby vykonávající nezávislé povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů;6)

7. spolupracující osoby osob samostatně výdělečně činných, pokud podle zákona o daních z příjmů lze na ně rozdělovat příjmy dosažené výkonem spolupráce a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení,

c) má na území České republiky trvalý pobyt, avšak není uveden pod předchozími písmeny a není za něj plátcem pojistného stát.

§ 6

Zaměstnavatel je plátcem části pojistného za své zaměstnance s výjimkou zaměstnanců, kteří postupují podle § 8 odst. 4. Zaměstnavatel je plátcem části pojistného z příjmů zúčtovaných bývalému zaměstnanci po skončení zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění.

§ 7

(1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:

a) nezaopatřené děti; nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře;7)

b) poživatele důchodů z důchodového pojištění, kterým byl přiznán důchod před 1. lednem 1993 podle předpisů České a Slovenské Federativní Republiky a po 31. prosinci 1992 podle předpisů České republiky. Za poživatele důchodu se pro účely tohoto zákona považuje osoba podle předchozí věty i v měsících, kdy jí podle předpisů o důchodovém pojištění výplata důchodu nenáleží;

c) příjemce rodičovského příspěvku;7)

d) ženy na mateřské a další mateřské dovolené, ženy pobírající peněžitou pomoc v mateřství a muže po dobu jejich nepřítomnosti v práci, po kterou se jim poskytuje peněžitá pomoc podle předpisů o nemocenském pojištění;8)

e) uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání;9)

f) osoby pobírající dávky sociální péče z důvodu sociální potřebnosti;10)

g) osoby převážně nebo úplně bezmocné a osoby pečující o převážně nebo úplně bezmocnou osobu11) nebo o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči;12)

h) osoby konající základní (náhradní) službu v ozbrojených silách, další službu13) nebo civilní službu a osoby povolané k vojenskému cvičení;

i) osoby ve vazbě nebo osoby ve výkonu trestu odnětí svobody;

j) osoby uvedené v § 5 písm. c), které jsou příjemci dávek nemocenského pojištění;14)

k) osoby, které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro jeho přiznání a nemají příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a nepožívají žádný důchod z ciziny, nebo tento důchod nepřesahuje měsíčně částku ve výši minimální mzdy;15)

l) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d). Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů,16) pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.

(2) Mají-li osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až i) příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, je plátcem pojistného stát i tyto osoby.

§ 8

Povinnost platit pojistné

(1) Pojistné se platí zdravotní pojišťovně, u které je pojištěnec pojištěn, (dále jen "příslušná zdravotní pojišťovna"). Povinnost platit pojistné vzniká pojištěnci dnem:

a) nástupu zaměstnance do zaměstnání (§ 2 odst. 3);

b) zahájení samostatné výdělečné činnosti [§ 5 písm. b)];

c) kdy se stal pojištěncem podle § 5 písm. c);

d) ke kterému se po návratu do České republiky pojištěnec přihlásil podle odstavce 4 u příslušné zdravotní pojišťovny;

e) návratu do České republiky po nepřetržitém pobytu v cizině, který započal již před 1. lednem 1993, pokud den návratu připadne na období po 30. dubnu 1995; uvedené skutečnosti je pojištěnec povinen příslušné zdravotní pojišťovně doložit;

f) návratu do České republiky po nepřetržitém pobytu v cizině, který započal mezi 1. lednem 1993 a 1. červencem 1993, pokud den návratu připadne na období po 30. dubnu 1995, jestliže pojištěnec

1. byl v cizině zdravotně pojištěn,

2. v uvedeném období mu nebyla poskytnuta zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění,

3. požádal zpětně příslušnou zdravotní pojišťovnu o postup podle odstavce 4.

Tím není dotčena povinnost platit pojistné za dobu předcházející pobytu v cizině.

(2) Povinnost zaměstnavatele platit část pojistného za své zaměstnance vzniká dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání (§ 2 odst. 3) a zaniká dnem skončení zaměstnání, s výjimkami stanovenými v § 6.

(3) Povinnost státu platit pojistné za pojištěnce vzniká dnem, kdy se stát podle § 7 stává plátcem pojistného. Tato povinnost zaniká dnem, ke kterému stát přestal být podle § 7 plátcem pojistného.

(4) Pojištěnec není povinen platit pojistné po dobu, kdy je dlouhodobě v cizině, pokud je v cizině zdravotně pojištěn nebo pokud se mu v cizině poskytuje zdravotní péče bez přímé úhrady na základě mezinárodních smluv a učinil o této skutečnosti u příslušné zdravotní pojišťovny písemné prohlášení. Povinnost platit pojistné však zaniká až dnem, který pojištěnec v prohlášení podle věty prvé uvedl, ne však dříve než dnem následujícím po dni, kdy toto prohlášení bylo doručeno příslušné zdravotní pojišťovně. Od stejného dne až do dne, kdy se pojištěnec u příslušné zdravotní pojišťovny opět přihlásil, nemá pojištěnec nárok na úhradu péče hrazené zdravotním pojištěním. Současně s opětovným přihlášením u příslušné zdravotní pojišťovny je pojištěnec povinen této pojišťovně dodatečně předložit doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce; to neplatí v případech, kdy je poskytována v cizině zdravotní péče bez přímé úhrady na základě mezinárodních smluv. Pokud pojištěnec takový doklad nepředloží, je povinen příslušné zdravotní pojišťovně doplatit zpětně pojistné tak, jako by podle tohoto ustanovení nepostupoval. Za dlouhodobý pobyt v cizině se považuje nepřetržitý pobyt delší šesti měsíců.

(5) Nezaplatí-li plátce pojistného pojistné ve stanovené výši a včas, je příslušná zdravotní pojišťovna povinna vymáhat na dlužníkovi jeho zaplacení včetně penále.

§ 9

Výše a způsob placení pojistného a penále

(1) Výši pojistného, penále a způsob jejich placení stanoví zvláštní zákon.17)

(2) Pojistné za zaměstnance hradí z jedné třetiny zaměstnanec, ze dvou třetin zaměstnavatel.

(3) Písemnou smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem může se zaměstnanec zavázat zaplatit zaměstnavateli zcela nebo zčásti částku odpovídající pojistnému, které za zaměstnance má zaměstnavatel povinnost hradit v době, kdy zaměstnanci poskytl pracovní volno bez náhrady příjmu. Při neomluvené nepřítomnosti zaměstnance v práci je zaměstnanec povinen zaplatit zaměstnavateli částku odpovídající pojistnému, které zaměstnavatel za zaměstnance za tuto dobu uhradil.

ČÁST TŘETÍ

PRÁVA A POVINNOSTI PLÁTCŮ POJISTNÉHO

§ 10

Oznamovací povinnost plátců pojistného

(1) Zaměstnavatel je povinen nejpozději do osmi dnů od vzniku skutečnosti, která se oznamuje, provést u příslušné zdravotní pojišťovny oznámení o:

a) nástupu zaměstnance do zaměstnání (§ 2 odst. 3) a jeho ukončení; jde-li o pojištěnce podle § 2 odst. 1 písm. b), oznamuje též tuto skutečnost,

b) změně zdravotní pojišťovny zaměstnancem, pokud mu tuto skutečnost sdělil; oznámení se provede odhlášením od placení pojistného u původní zdravotní pojišťovny a přihlášením k placení pojistného u zdravotní pojišťovny, kterou si zaměstnanec zvolil,

c) skutečnostech rozhodných pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné, a to i v těch případech, kdy povinnost státu vznikla v době, kdy zaměstnanci poskytl pracovní volno bez náhrady příjmu, jsou-li mu tyto skutečnosti známy.

O oznamovaných skutečnostech je zaměstnavatel povinen vést evidenci a dokumentaci.

(2) Zaměstnanec je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně skutečnosti podle předchozího odstavce neprodleně, zjistí-li, že jeho zaměstnavatel tuto povinnost nesplnil, nebo pokud údaje uvedené pod písmeny b) a c) svému zaměstnavateli nesdělil.

(3) Pojištěnec, který je osobou samostatně výdělečně činnou, je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti nejpozději do osmi dnů ode dne, kdy tuto činnost zahájil nebo ukončil.

(4) Pojištěnec je povinen do osmi dnů ode dne, kdy se stal pojištěncem podle § 5 písm. c), oznámit tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně.

(5) Pojištěnec je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi dnů skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné podle § 7. Za osoby zaměstnané plní tuto povinnost zaměstnavatel, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy. Za osoby nezletilé nebo osoby bez způsobilosti k právním úkonům plní tuto povinnost jejich zákonný zástupce.

(6) Narození pojištěnce je jeho zákonný zástupce povinen oznámit do osmi dnů ode dne narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Příslušný obecní úřad pověřený vedením matriky oznámí narození pojištěnce Centrálnímu registru pojištěnců18) bezprostředně po přidělení rodného čísla.

(7) Úmrtí pojištěnce nebo jeho prohlášení za mrtvého je povinen oznámit Centrálnímu registru pojištěnců18) do osmi dnů od zápisu do matriky příslušný obecní úřad pověřený vedením matriky.

ČÁST ČTVRTÁ

PRÁVA A POVINNOSTI POJIŠTĚNCE

§ 11

(1) Pojištěnec má právo

a) na výběr zdravotní pojišťovny, nestanoví-li tento zákon jinak. Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního čtvrtletí. Ode dne vstupu zdravotní pojišťovny do likvidace nebo ode dne zavedení nucené správy nad zdravotní pojišťovnou nebo ode dne, který Ministerstvo zdravotnictví na základě zjištění nerovnováhy v hospodaření zdravotní pojišťovny19) vyhlásí ve sdělovacích prostředcích, jsou pojištěnci takové zdravotní pojišťovny oprávněni změnit zdravotní pojišťovnu i ve lhůtě kratší, a to vždy k 1. dni kalendářního měsíce, nejdříve však k 1. dni následujícího kalendářního měsíce. Změnu zdravotní pojišťovny provádí za osoby nezletilé a osoby bez způsobilosti k právním úkonům jejich zákonný zástupce. Při narození dítěte se právo na výběr zdravotní pojišťovny nepoužije. Dnem narození se dítě stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Změnu zdravotní pojišťovny dítěte může jeho zákonný zástupce provést až po přidělení rodného čísla dítěti, a to ke dni stanovenému ve větě druhé nebo třetí. Žádá-li pojištěnec nebo zákonný zástupce pojištěnce zdravotní pojišťovnu v souladu s tímto ustanovením, je zdravotní pojišťovna povinna jeho žádosti vyhovět bez průtahů. Zdravotní pojišťovna není oprávněna stanovit pojištěnci dobu, po kterou u ní bude pojištěn, nebo vztah pojištěnce ke zdravotní pojišťovně sama ukončit. Zdravotní pojišťovna není oprávněna přijmout pojištěnce v jiných lhůtách, než je uvedeno v tomto ustanovení,

b) na výběr lékaře či jiného odborného pracovníka ve zdravotnictví a zdravotnického zařízení s výjimkou závodní zdravotní služby,20) kteří jsou ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně; toto právo může uplatnit jednou za tři měsíce. Zvolený lékař může odmítnout přijetí pojištěnce do své péče pouze tehdy, jestliže by jeho přijetím bylo překročeno únosné pracovní zatížení lékaře tak, že by nebyl schopen zajistit kvalitní zdravotní péči o tohoto nebo o ostatní pojištěnce, které má ve své péči. Jiná vážná příčina, pro kterou může zvolený lékař odmítnout přijetí pojištěnce, je též přílišná vzdálenost místa trvalého nebo přechodného pobytu pojištěnce pro výkon návštěvní služby. Míru únosného pracovního zatížení a závažnost příčiny pro nepřijetí pojištěnce do své péče posuzuje zvolený lékař. Lékař nemůže odmítnout pojištěnce ze stanoveného spádového území21) a v případě, kdy se jedná o neodkladnou péči. Každé odmítnutí převzetí pojištěnce do péče musí být lékařem pojištěnci písemně potvrzeno,

c) na výběr dopravní služby, která je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně,

d) na zdravotní péči bez přímé úhrady, pokud mu byla poskytnuta v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem,

e) na výdej léčivých přípravků bez přímé úhrady, jde-li o léčivé přípravky hrazené ze zdravotního pojištění a předepsané v souladu s tímto zákonem; to platí i v případech, kdy zařízení lékárenské péče nemá se zdravotní pojišťovnou pojištěnce dosud uzavřenou smlouvu,

f) podílet se na kontrole poskytnuté zdravotní péče hrazené zdravotním pojištěním.

(2) Má-li pojištěnec za to, že mu není poskytována náležitá zdravotní péče, může:

a) podat návrh na přezkoumání vedoucímu zdravotnického zařízení nebo jeho zřizovateli,22)

b) obrátit se na Českou lékařskou komoru, Českou stomatologickou komoru nebo Českou lékárnickou komoru, týkají-li se nedostatky odborného nebo etického postupu lékaře nebo lékárníka, anebo na jinou profesní organizaci, pokud byla zřízena, týkají-li se uvedené nedostatky jiného zdravotnického pracovníka,

c) obrátit se na zdravotní pojišťovnu, jejímž je pojištěncem, zejména odmítne-li zdravotnický pracovník provést zdravotní výkon spadající do hrazené péče,

d) obrátit se na příslušný orgán státní správy, který provedl registraci zdravotnického zařízení podle zvláštního zákona.23)

(3) Vojáci v činné službě s výjimkou vojáků v záloze povolaných k vojenskému cvičení a žáci vojenských škol, kteří se připravují na službu vojáka z povolání a nejsou vojáky v činné službě, jsou pojištěni u Vojenské zdravotní pojišťovny. Základní zdravotní péči jim poskytuje posádkové zařízení zdravotní péče, a není-li zřízeno, jiné zdravotnické zařízení, s nímž Vojenská zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu o poskytování zdravotní péče. Navazující ambulantní nebo ústavní péči poskytuje zdravotnické zařízení určené lékařem, který poskytl základní zdravotní péči. Lékaře lze volit jen v rámci zdravotnického zařízení uvedeného ve větě druhé a třetí. Vojáci v základní a náhradní službě a žáci vojenských škol jsou pojištěnci Vojenské zdravotní pojišťovny do posledního dne kalendářního měsíce, v němž ukončili základní nebo náhradní službu nebo studium na vojenské škole. Od prvního dne následujícího kalendářního měsíce jsou pojištěni u zdravotní pojišťovny, jejímiž pojištěnci byli před přechodem do Vojenské zdravotní pojišťovny. K tomu účelu je Vojenská zdravotní pojišťovna povinna sdělovat jedenkrát měsíčně Ústřední pojišťovně Všeobecné zdravotní pojišťovny18) jména, příjmení, trvalé pobyty a rodná čísla pojištěnců, kteří zahájili nebo ukončili základní nebo náhradní službu nebo studium na vojenské škole. Pro změnu zdravotní pojišťovny pojištěncem podle předchozího odstavce se do lhůty 12 měsíců nezapočítává doba pojištění u Vojenské zdravotní pojišťovny. Za vojáky konající základní (náhradní) a další službu13) uhradí Ministerstvo obrany rozdíl mezi cenou zdravotní péče poskytnuté či předepsané lékařem nebo zdravotnickým zařízením uvedeným ve větě druhé a třetí a výší úhrady poskytnuté Vojenskou zdravotní pojišťovnou.

(4) U osob vykonávajících civilní službu a dále u osob ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody je výběr lékaře, zdravotnického zařízení a dopravní služby omezen podle zvláštních předpisů.

§ 12

Pojištěnec je povinen:

a) plnit oznamovací povinnost podle § 10,

b) sdělit v den nástupu do zaměstnání svému zaměstnavateli, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn. Stejnou povinnost má i tehdy, stane-li se pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny v době trvání zaměstnání; tuto povinnost splní do osmi dnů ode dne změny zdravotní pojišťovny. Přijetí sdělení podle předchozích vět je zaměstnavatel povinen pojištěnci písemně potvrdit. Zaměstnavatel má právo požadovat na zaměstnanci nebo bývalém zaměstnanci úhradu penále, které zaplatil v souvislosti s neoznámením nebo opožděným oznámením změny zdravotní pojišťovny pojištěncem,

c) hradit příslušné zdravotní pojišťovně pojistné, pokud tento zákon nestanoví jinak,

d) poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu a dodržovat lékařem stanovený léčebný režim,

e) podrobit se na vyzvání preventivním prohlídkám, pokud tak stanoví tento zákon nebo obecně závazné právní předpisy,

f) dodržovat opatření směřující k odvrácení nemocí,

g) vyvarovat se jednání, jehož cílem je vědomé poškození vlastního zdraví,

h) prokazovat se při poskytování zdravotní péče, s výjimkou poskytování léčivých přípravků a prostředků zdravotnické techniky, platným průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem vydaným příslušnou zdravotní pojišťovnou,

i) oznámit do osmi dnů příslušné zdravotní pojišťovně ztrátu nebo poškození průkazu pojištěnce,

j) vrátit do osmi dnů příslušné zdravotní pojišťovně průkaz pojištěnce při

1. zániku zdravotního pojištění podle § 3 odst. 2 písm. b) a c);

2. změně zdravotní pojišťovny;

3. dlouhodobém pobytu v zahraničí,

k) oznámit příslušné zdravotní pojišťovně změny jména, příjmení, trvalého pobytu nebo rodného čísla, a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo,

l) při změně zdravotní pojišťovny předložit nově zvolené zdravotní pojišťovně doklad o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou.

ČÁST PÁTÁ

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE A JEJÍ ÚHRADY

Zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění

§ 13

(1) Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní péče poskytnutá pojištěnci s cílem zachovat nebo zlepšit jeho zdravotní stav.

(2) Zdravotní péče hrazená v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem (dále jen "hrazená péče") zahrnuje:

a) léčebnou péči ambulantní a ústavní (včetně diagnostické péče, rehabilitace a péče o chronicky nemocné),

b) pohotovostní a záchrannou službu,

c) preventivní péči,

d) dispenzární péči,

e) poskytování léčivých přípravků, prostředků zdravotnické techniky a stomatologických výrobků,

f) lázeňskou péči a péči v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách,

g) závodní preventivní péči,

h) dopravu nemocných a náhradu cestovních nákladů,

i) posudkovou činnost,

j) prohlídku zemřelého pojištěnce a pitvu, včetně dopravy.

Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní péče poskytnutá na území České republiky. Ze zdravotního pojištění se pojištěncům uhradí též částka, kterou vynaložili na nutné a neodkladné léčení, jehož potřeba nastala během jejich pobytu v cizině, a to do výše stanovené pro úhradu takové péče na území České republiky.

§ 15

(1) Ze zdravotního pojištění se nehradí, nebo se hradí jen za určitých podmínek, zdravotní výkony uvedené v příloze č. 1 tohoto zákona.

(2) Ze zdravotního pojištění se nehradí výkony akupunktury.

(3) Ze zdravotního pojištění se hradí nejvíce třikrát za život zdravotní péče poskytnutá na základě doporučení registrujícího ženského lékaře v souvislosti s mimotělním oplodněním

a) ženám s oboustrannou neprůchodností vejcovodů ve věku od 18 do 39 let,

b) ostatním ženám ve věku od 22 do 39 let.

(4) Ze zdravotního pojištění se vždy plně hradí léčivé přípravky obsahující tyto léčivé látky:

a) sérum proti stafylokokovým infekcím,

b) sérum proti záškrtu,

c) sérum proti hadímu jedu,

d) sérum proti botulismu,

e) sérum proti plynaté sněti,

f) sérum proti vzteklině,

g) imunoglobulin proti tetanu,

h) imunoglobulin proti hepatitidě B,

i) tetanový toxoid,

j) vakcína proti stafylokokovým infekcím,

k) vakcína proti vzteklině,

l) antidota (užívaná při léčbě otrav organofosfáty, těžkými kovy a kyanidy).

(5) Ze zdravotního pojištění se hradí při poskytování ambulantní zdravotní péče léčivé přípravky, předepsané v souladu se stanovenými omezeními a symboly, obsahující léčivé látky náležející do skupin léčivých látek podle přílohy č. 2 tohoto zákona; dále se hradí individuálně připravované léčivé přípravky. V každé skupině léčivých látek se ze zdravotního pojištění vždy plně hradí nejméně jeden léčivý přípravek. Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou

a) léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění,

b) výši úhrady jednotlivých léčivých látek náležejících do skupin podle přílohy č. 2.

(6) S výjimkou prostředků zdravotnické techniky uvedených v oddílu B přílohy č. 3 tohoto zákona, které se ze zdravotního pojištění nehradí, a vybraných prostředků zdravotnické techniky uvedených v oddílu C přílohy č. 3 tohoto zákona, které se hradí ve výši a za podmínek v této příloze stanovených, se ze zdravotního pojištění hradí ve výši 75 % jejich ceny pro konečného spotřebitele24) prostředky zdravotnické techniky předepsané za účelem

a) pokračovat v léčebném procesu, nebo

b) podpořit stabilizaci zdravotního stavu pojištěnce nebo jej výrazně zlepšit anebo vyloučit jeho zhoršení, nebo

c) kompenzovat nebo zmírnit následky zdravotní vady včetně náhrady nebo modifikace anatomické struktury nebo fyziologického procesu.

Hradí se vždy prostředek zdravotnické techniky v základním provedení nejméně ekonomicky náročném v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení.

(7) Ze zdravotního pojištění se hradí stomatologické výrobky v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze č. 4 tohoto zákona.

(8) Ze zdravotního pojištění se plně hradí při poskytování ústavní péče léčivé přípravky a prostředky zdravotnické techniky a pojištěnec se na jejich úhradě nepodílí.

(9) Ze zdravotního pojištění se nehradí vyšetření, prohlídky a jiné výkony provedené v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu a na žádost právnických osob, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce. Hrazená péče dále nezahrnuje vyšetření, prohlídky a jiné zdravotní výkony provedené na dožádání soudu, státního zastupitelství, orgánů státní správy a orgánů Policie České republiky. Úhradu zdravotních výkonů podle předchozí věty poskytne zdravotnickému zařízení orgán, pro který se zdravotní výkony provádějí, ve výši stanovené seznamem zdravotních výkonů s bodovými hodnotami25) v souladu s rozhodnutím Ministerstva financí.26)

(10) Ze zdravotního pojištění se hradí péče poskytovaná v léčebnách pro dlouhodobě nemocné.

Zdravotní péče poskytovaná v kojeneckých ústavech, dětských domovech a jeslích se hradí z rozpočtu zřizovatele. Z rozpočtu zřizovatele se hradí též zdravotnická záchranná služba27) a pohotovostní služby s výjimkou zdravotních výkonů podle § 28.

§ 16

(1) Příslušná zdravotní pojišťovna hradí ve výjimečných případech zdravotní péči, jinak zdravotní pojišťovnou nehrazenou, je-li její poskytnutí z hlediska zdravotního stavu pojištěnce jedinou možností zdravotní péče.

(2) S výjimkou případů, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, je poskytnutí zdravotní péče podle předchozího odstavce vázáno na předchozí souhlas revizního lékaře.

§ 17

(1) Za účelem zajištění věcného plnění při poskytování zdravotní péče pojištěncům uzavírají Všeobecná zdravotní pojišťovna a ostatní zdravotní pojišťovny, zřízené podle zvláštního zákona,28) smlouvy se zdravotnickými zařízeními o poskytování zdravotní péče. Smlouvu o poskytování zdravotní péče lze uzavřít jen na ty druhy péče, které je zdravotnické zařízení oprávněno poskytovat. Smlouvy se nevyžadují při poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče pojištěnci.

(2) Smlouva podle odstavce 1 uzavřená mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením se řídí rámcovou smlouvou, která je výsledkem dohodovacího řízení mezi zástupci svazů zdravotních pojišťoven a zástupci příslušných skupinových smluvních zdravotnických zařízení zastupovaných svými zájmovými sdruženími. Jednotlivé rámcové smlouvy jsou předkládány Ministerstvu zdravotnictví, které je posoudí z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem, a poté je vydá jako vyhlášku. Jestliže před ukončením platnosti smlouvy nedojde k uzavření smlouvy nové, bude platnost smlouvy prodloužena až do doby, než bude uzavřena nová rámcová smlouva. Pokud mezi účastníky dohodovacího řízení nedojde k dohodě o obsahu rámcové smlouvy do šesti měsíců, je oprávněno učinit rozhodnutí Ministerstvo zdravotnictví. Rámcová smlouva obsahuje vždy ustanovení, které se týká doby účinnosti, způsobu a důvodu ukončení smlouvy podle odstavce 1 s tím, že smlouvu je možno ukončit vždy k 1. lednu následujícího roku, přičemž výpovědní lhůta musí být nejméně šest měsíců. Tato výpovědní lhůta neplatí v případech, že v důsledku závažných okolností nelze rozumně očekávat další plnění smlouvy. Dále rámcová smlouva musí obsahovat způsob provádění úhrady poskytované zdravotní péče, práva a povinnosti účastníků smlouvy podle odstavce 1, pokud nejsou stanoveny zákonem, obecné podmínky kvality a účelnosti poskytování zdravotní péče, podmínky nezbytné pro plnění smlouvy podle odstavce 1, kontrolní mechanismus kvality poskytované péče a správnosti účtovaných částek, jakož i povinnost vzájemného sdělování údajů nutných ke kontrole plnění smlouvy o poskytování zdravotní péče, způsob a důvody ukončení smlouvy podle odstavce 1, ustanovení o rozhodčím řízení.

(3) Do doby nabytí účinnosti vyhlášky podle odstavce 2 je rozhodnutí o způsobu úhrady ponecháno na dohodě příslušného zdravotnického zařízení s příslušnou zdravotní pojišťovnou buď na základě bodového hodnocení zdravotních výkonů, nebo na základě paušálů za poskytnuté služby. Paušály se rozumí platby za počet registrovaných pojištěnců a agregovaná platba za lůžko/den v nemocnici či platba za diagnózu.

(4) Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami se sestavuje v dohodovacím řízení se zástupci

a) Všeobecné zdravotní pojišťovny a ostatních zdravotních pojišťoven,

b) příslušných profesních sdružení poskytovatelů jako zástupců smluvních zdravotnických zařízení,

c) profesních organizací zřízených zákonem,

d) odborných vědeckých společností,

e) zájmových sdružení pojištěnců.

Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami je předkládán Ministerstvu zdravotnictví k posouzení z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem, které jej poté vydá jako vyhlášku. Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami je podle druhů péče, kterou je zdravotnické zařízení oprávněno poskytovat, součástí smlouvy o poskytování zdravotní péče uzavírané mezi zdravotními pojišťovnami a smluvními zdravotnickými zařízeními.

(5) Hodnota bodu, sazby, jakož i další ujednání ohledně cen platných pro poskytování zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění budou stanoveny v dohodovacím řízení se zástupci

a) Všeobecné zdravotní pojišťovny a ostatních zdravotních pojišťoven,

b) příslušných profesních sdružení poskytovatelů jako zástupců smluvních zdravotnických zařízení.

Výsledek dohodovacího řízení o cenách ve zdravotnictví bude posouzen z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem financí, které jej poté vydá jako cenový výměr.

(6) Příslušná zdravotní pojišťovna hradí zdravotnickým zařízením, s výjimkou zařízení lékárenské péče, léčivé přípravky paušální částkou, jejíž výše se sjedná ve smlouvě podle odstavce 1. Nad rámec sjednané paušální částky příslušná zdravotní pojišťovna uhradí, ve výši stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotnictví, zdravotnickým zařízením s výjimkou zařízení lékárenské péče, léčivé přípravky obsahující léčivé látky uvedené v příloze č. 2 tohoto zákona, pokud jsou v této příloze označeny příslušnými symboly.

(7) Příslušná zdravotní pojišťovna uhradí vždy na základě:

a) lékařského předpisu vystaveného smluvním zdravotnickým zařízením, lékařem poskytujícím neodkladnou péči pojištěnci, smluvním lékařem poskytujícím zdravotní péči v zařízení sociální péče a smluvním lékařem poskytujícím zdravotní péči sobě, manželovi, svým rodičům, prarodičům, dětem, vnukům a sourozencům, jestliže jeho odbornost zaručuje Česká lékařská komora nebo Česká stomatologická komora a jestliže k tomu takový lékař uzavře zvláštní smlouvu se zdravotní pojišťovnou

1. zařízením lékárenské péče léčivé přípravky a prostředky zdravotnické techniky, a to i tehdy, nemá-li se zařízením lékárenské péče dosud uzavřenu smlouvu podle odstavce 1,

2. zařízením lékárenské péče a jiným smluvním subjektům brýle a pomůcky oční optiky, vlasové náhrady, ortopedicko protetické pomůcky sériově a individuálně vyráběné, pomůcky pro zdravotně postižené včetně vozíků a zvedáků pro imobilní osoby a dále pomůcky pro sluchově postižené, nevidomé a slabozraké,

3. zařízením lékárenské péče a jiným subjektům přístroje používané k terapii,

b) předloženého účtu smluvním zdravotnickým zařízením

1. stomatologické protetické náhrady a léčebné rehabilitační pomůcky,

2. ortodontické aparáty,

c) předloženého účtu smluvním zdravotnickým zařízením nebo jiným smluvním subjektům servisní zásahy na poskytnuté prostředky zdravotnické techniky.

(8) Příslušná zdravotní pojišťovna je oprávněna na základě schváleného zdravotně pojistného plánu nebo na smluvním základě omezit úhradu zdravotní péče vykázané zdravotnickým zařízením v případě, kdy po kontrole zjistí, že zdravotnické zařízení překračuje

a) ve schváleném zdravotně pojistném plánu stanovené nebo ve smlouvě dohodnuté průměrné náklady na zdravotní péči na jednoho ošetřeného pojištěnce se zohledněním věkových skupin zdravotnickým zařízením poskytnutou nebo vyžádanou,

b) ve schváleném zdravotně pojistném plánu stanovený nebo ve smlouvě dohodnutý objem zdravotní péče zdravotnickým zařízením poskytnuté nebo vyžádané.

§ 18

Poskytování zdravotní péče

(1) Zdravotní péči poskytují ve zdravotnických zařízeních, nebo je-li to nezbytné s ohledem na zdravotní stav pojištěnce, na jiném místě, kde je nutno péči poskytnout, zdravotničtí pracovníci,29) popřípadě další odborní pracovníci ve zdravotnictví, a to v rozsahu své odborné způsobilosti. Jiní zdravotničtí pracovníci než lékaři poskytují hrazenou péči na základě ordinace ošetřujícího lékaře, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Zdravotní péče je pojištěnci poskytována formou ambulantní nebo formou ústavní péče.

(3) Ošetřujícím lékařem se rozumí:

a) praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost, zubní lékař, u žen ženský lékař, který registruje pojištěnce, (dále jen "registrující lékař"),

b) lékař poskytující pojištěnci specializovanou ambulantní zdravotní péči,

c) lékař poskytující pojištěnci zdravotní péči v zařízení ústavní péče.

§ 19

Ambulantní péče

Ambulantní péčí se rozumí

a) primární zdravotní péče,

b) specializovaná ambulantní zdravotní péče,

c) zvláštní ambulantní péče.

§ 20

Primární zdravotní péče

(1) Primární zdravotní péči poskytuje pojištěncům jejich registrující lékař, popřípadě ošetřující lékař.

(2) Při převzetí do péče vyplní registrující lékař registrační list. Současně si vyžádá od předchozího registrujícího lékaře informace potřebné k zajištění návaznosti zdravotní péče. Předchozí registrující lékař je povinen novému registrujícímu lékaři tyto informace předat písemně. Nový registrující lékař seznámí pojištěnce při převzetí do péče s plánem preventivních prohlídek podle § 29.

(3) Registrující lékař je povinen zajišťovat zdravotní péči o registrované pojištěnce; praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost je povinen zajišťovat pro registrované pojištěnce též návštěvní službu.

§ 21

Specializovaná ambulantní zdravotní péče

(1) Vyžaduje-li zdravotní stav pojištěnce poskytnutí specializované ambulantní zdravotní péče, doporučí registrující lékař pojištěnci takové smluvní zdravotnické zařízení, které je schopno specializovanou ambulantní zdravotní péči na náležité úrovni poskytnout; právo na volbu lékaře a zdravotnického zařízení podle tohoto zákona tím není dotčeno. Spolu s doporučením k přijetí specializovaným lékařem zasílá registrující lékař též písemné odůvodnění a důležité zdravotní údaje včetně výsledků předem provedených vyšetření a informace o provedeném léčení.

(2) V indikovaných případech registrující lékař, popřípadě ošetřující lékař sám dojednává vyšetření nebo ošetření pojištěnce v jiném zdravotnickém zařízení, a to i ve spádovém zdravotnickém zařízení;21) to platí i pro dojednání péče ústavní.

(3) Ošetřující lékař nebo jiný odborný pracovník ve zdravotnictví informuje registrujícího lékaře o zjištěných skutečnostech a o průběhu a ukončení léčení, zejména o skutečnostech důležitých pro posouzení zdravotní způsobilosti k práci a o epidemiologické situaci. Totéž platí pro poskytování informací mezi registrujícím lékařem a lékařem závodní preventivní péče.

§ 22

Zvláštní ambulantní péče

Hrazenou péčí je i zvláštní ambulantní péče poskytovaná pojištěncům s akutním nebo chronickým onemocněním, pojištěncům tělesně, smyslově nebo mentálně postiženým a závislým na cizí pomoci, v jejich vlastním sociálním prostředí; tato péče se poskytuje jako

a) domácí zdravotní péče, pokud je poskytována na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci,

b) zdravotní péče ve stacionářích, pokud je poskytována na základě doporučení ošetřujícího lékaře,

c) zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních ústavní péče osobám, které jsou v nich umístěny z jiných než zdravotních důvodů,30)

d) zdravotní péče v ústavech sociální péče.

Ústavní péče

§ 23

Vyžaduje-li to zdravotní stav pojištěnce, poskytne se mu hrazená péče formou péče ústavní. Ústavní péčí se rozumí péče v nemocnicích a v odborných léčebných ústavech. V těchto zařízeních může být poskytována vedle ústavní péče i péče ambulantní.

§ 24

(1) Do ústavní péče jsou pojištěnci přijímáni zpravidla na doporučení ošetřujícího lékaře. Ošetřující lékař zasílá s doporučením k přijetí do ústavní péče též písemné odůvodnění a důležité zdravotní údaje včetně výsledků předem provedených vyšetření a informace o provedeném léčení. Do odborných léčebných ústavů jsou pojištěnci přijímáni na základě návrhu ošetřujícího lékaře; tato podmínka nemusí být splněna při přijetí do psychiatrické léčebny.

(2) Pojištěnec musí být přijat do ústavní péče, jestliže by nepřijetím nebo odložením přijetí do ústavní péče byl ohrožen jeho život nebo vážně ohroženo jeho zdraví, a jestliže jde o porod. Přijetí nesmí být odepřeno též v případě povinného léčení.31)

(3) Každé nepřijetí pojištěnce do ústavní péče musí být řádně dokumentováno a pojištěnci musí být předána zpráva pro ošetřujícího lékaře. Stejně se postupuje i v případě, že pojištěnec sám přijetí odmítne.

§ 25

(1) Je-li při přijetí dítěte do zdravotnického zařízení vzhledem k jeho zdravotnímu stavu nutná celodenní přítomnost průvodce, může s ním být průvodce přijat do ústavní péče. Pobyt průvodce dítěte mladšího šesti let v nemocnici se považuje za ústavní ošetřování. Průvodce je podle indikace a možností umístěn buď spolu s dítětem přímo na lůžkovém oddělení, nebo na oddělení dochází z ubytovacího prostoru, který je součástí tohoto zařízení. V případě dítěte staršího šesti let se pobyt průvodce v nemocnici považuje za ústavní ošetřování jen se souhlasem revizního lékaře.

(2) Pobyt průvodce v odborné dětské léčebně a dětské lázeňské léčebně se považuje za ústavní ošetřování v případech přijetí průvodce dítěte mladšího šesti let na dobu, kdy je zaškolován v ošetřování a léčebné rehabilitaci dítěte nebo kdy je přítomnost průvodce nutná vzhledem ke zdravotnímu stavu dítěte. V ostatních případech u komplexní lázeňské péče o děti a dospělé a péče v odborných léčebných ústavech hradí zdravotní pojišťovna pobyt průvodce pouze v případech, kdy jeho nezbytnost potvrdí revizní lékař.

(3) Pobyt průvodce hradí zdravotní pojišťovna, u které je pojištěno doprovázené dítě.

§ 26

(1) Bezprostřední péči o pojištěnce zajišťuje tým zdravotnických pracovníků vedený ošetřujícím lékařem nemocnice nebo odborného léčebného ústavu, který určuje v rámci pokynů vedoucího lékaře oddělení diagnostický a léčebný postup. K zabezpečení odborné péče a součinnosti odborníků různých oborů zajišťují jednotlivá oddělení konsiliární služby pro pojištěnce, jimž je poskytována ústavní péče.

(2) Vyžaduje-li zdravotní stav pojištěnce, aby byl přeložen na jiné oddělení, je nutno přeložení předem konzultovat s vedoucím lékařem oddělení nebo jím pověřeným lékařem.

(3) Z léčebných důvodů je možno pojištěnce propustit do domácího ošetření na propustku. Po dobu trvání propustky není zdravotnické zařízení oprávněno účtovat zdravotní pojišťovně náklady za ústavní péči, s výjimkou léčivých přípravků a prostředků zdravotnické techniky, kterými pojištěnce na dobu trvání propustky vybaví.

§ 27

(1) Pojištěnec se propustí z ústavní péče, jakmile jsou provedena potřebná vyšetření a ošetření nebo dojde-li k takovému zlepšení zdravotního stavu, kdy lze další péči poskytovat ambulantně nebo v jiných zdravotnických zařízeních, popřípadě v zařízeních sociální péče. Pojištěnec musí být vybaven při propuštění léčivými přípravky a prostředky zdravotnické techniky, které jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, na tři dny, nebo v odůvodněných případech i na další nezbytně nutnou dobu.

(2) Pojištěnec se předčasně propustí z ústavní péče na vlastní písemnou žádost (revers), nejde-li o případy, kdy je možné provádět vyšetřovací a léčebné výkony bez souhlasu nemocného.32)

(3) Pojištěnec, který soustavně porušuje hrubým způsobem domácí řád zdravotnického zařízení a odmítá zásadním způsobem spolupráci, může být z ústavní péče předčasně propuštěn, pokud toto chování není způsobeno závažnou duševní poruchou nebo jinými závažnými důvody a pokud by okamžitým přerušením péče nebylo ohroženo vážným způsobem jeho zdraví. Předčasně propustit nelze pojištěnce v případech, kdy se jedná o povinné léčení.

(4) Ošetřujícímu lékaři, který navrhl ústavní péči, a registrujícímu lékaři se odesílá bezodkladně zpráva o propuštění pojištěnce včetně návrhu dalšího léčebného postupu.

(5) Pokud není pojištěnec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen obejít se bez pomoci další osoby, může být propuštěn z ústavní péče až po předchozím včasném vyrozumění člena rodiny nebo osoby, která je schopna tuto péči zajistit.

(6) O propuštění pojištěnce, u něhož není zajištěna další péče, propouštějící zařízení včas informuje okresní úřad (v hlavním městě Praze obvodní úřad) příslušný podle místa pobytu pojištěnce. Obdobně postupuje u dětí a mladistvých se závažnou sociální problematikou v rodině. Náklady vzniklé další hospitalizací pojištěnce, který nemůže být propuštěn vzhledem k nezajištění další péče, nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.33)

§ 28

Pohotovostní a záchranná služba

(1) Hrazená péče zahrnuje zdravotní výkony provedené v rámci

a) zdravotní péče poskytované v akutních případech praktickými a zubními lékaři mimo jejich ordinační hodiny,

b) lékařské služby první pomoci a ústavní pohotovostní služby,

c) zdravotnické záchranné služby27) při poskytování odborné přednemocniční neodkladné péče.

(2) Hrazená péče zahrnuje i neodkladné zdravotní výkony provedené při pohotovostní službě lékařem mimo jeho odbornost.

Preventivní péče

§ 29

(1) V rámci hrazené péče se u pojištěnců provádějí preventivní prohlídky. Účelem preventivních prohlídek je včasné zjištění ohrožení nebo poruch zdraví. Preventivní prohlídky provádí registrující lékař, není-li ze zdravotnické dokumentace pojištěnce zřejmé, že prohlídka byla provedena nebo že pojištěnec byl v dále uvedených lhůtách v požadovaném rozsahu preventivní prohlídky vyšetřen.

(2) U pojištěnců se provádí preventivní prohlídka:

a) v prvém roce života devětkrát do roka, z toho minimálně šestkrát v prvém půlroce života a z toho minimálně třikrát v prvních třech měsících života, pokud jim není poskytována dispenzární péče,

b) v 18 měsících věku,

c) ve třech letech a dále vždy jedenkrát za dva roky.

(3) V oboru stomatologie se provádí preventivní prohlídka:

a) u dětí a dorostu ve věku do 18 let dvakrát ročně,

b) u těhotných žen dvakrát v průběhu těhotenství,

c) u dospělých jedenkrát ročně.

(4) V oboru gynekologie se provádí preventivní prohlídka při ukončení povinné školní docházky a dále počínaje patnáctým rokem věku jedenkrát ročně.

(5) Obsahem preventivních prohlídek je zjištění údajů nutných pro posouzení zdravotního stavu a zdravotních rizik pojištěnce, jakož i podrobné klinické vyšetření a zajištění potřebných laboratorních vyšetření. Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.

§ 30

(1) Hrazená péče zahrnuje vyšetření a prohlídky prováděné v rámci opatření proti přenosným nemocem.34) Prohlídky pojištěnců vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné prováděné v souvislosti s vydáváním zdravotního průkazu se do hrazené péče nezahrnují.

(2) Hrazená péče dále zahrnuje:

a) stanovená očkování35) prováděná pracovišti léčebné péče,

b) poskytnutí očkovacích látek proti vzteklině, proti tetanu při poraněních a nehojících se ranách, proti tuberkulóze a testování s použitím tuberkulinového testu,

c) odběry materiálů prováděné v zařízeních léčebné péče na mikrobiologické, imunologické a parazitologické vyšetření pro klinické účely a v souvislosti s výskytem nákaz,

d) vyšetření materiálů uvedených pod písmenem c) laboratořemi smluvních zdravotnických zařízení,

e) diagnostiku HIV, anti HCV a HBsAG u dárců krve, tkání, orgánů a gamet a diagnostiku HIV prováděnou v zařízeních léčebně preventivní péče v případech léčebně preventivních postupů a v případech, kdy si to vyšetřovaný pojištěnec vyžádal, s výjimkou:

1. anonymních vyšetření,

2. vyšetření při soukromých a pracovních cestách do zahraničí.

(3) Hrazená péče nezahrnuje:

a) očkování prováděná zařízeními hygienické služby,

b) poskytnutí očkovacích látek s výjimkou uvedenou v odstavci 2 písm. b),

c) odběry materiálů prováděné zařízeními hygienické služby a jejich vyšetření,

d) diagnostiku HIV včetně vyšetření prováděných v zařízeních hygienické služby na žádost pojištěnce včetně anonymních vyšetření.

§ 31

Dispenzární péče

(1) V rámci hrazené péče se dispenzární péče poskytuje pojištěncům zdravým, ohroženým a nemocným v těchto skupinách:

a) dětem do jednoho roku,

b) vybraným dětem od jednoho roku věku chronicky nemocným a ohroženým poruchami zdravotního stavu, a to v důsledku nepříznivého rodinného nebo jiného společenského prostředí,

c) vybraným mladistvým,

d) těhotným ženám ode dne zjištění těhotenství,

e) ženám, které používají hormonální a nitroděložní antikoncepci,

f) pojištěncům ohroženým nebo trpícím závažnými onemocněními.

(2) Pojištěnce do dispenzární péče zařazuje podle odborných kritérií jeho registrující lékař, který odpovídá za účelnost a koordinaci dispenzární péče. Pojištěnec může být dispenzarizován pro jednu diagnózu pouze u jednoho ošetřujícího lékaře.

(3) Nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.

§ 32

Poskytování léčivých přípravků a prostředků zdravotnické techniky

(1) Výdej léčivých přípravků a prostředků zdravotnické techniky upravují zvláštní předpisy.36)

(2) Jestliže lékárna nemá předepsaný léčivý přípravek k dispozici a nelze takový léčivý přípravek v době platnosti předloženého lékařského předpisu (výpisu) obstarat, nebo je-li nezbytné jeho okamžité vydání, nahradí je v souladu se zvláštním předpisem37) jiným léčivým přípravkem hrazeným stejným způsobem.

(3) Příslušná zdravotní pojišťovna může půjčovat některé prostředky zdravotnické techniky; o zapůjčení prostředků zdravotnické techniky vede evidenci. Vydání prostředků zdravotnické techniky nebo jejich zapůjčení zaznamená předepisující lékař do zdravotní dokumentace nemocného.

§ 33

Lázeňská péče

(1) Lázeňskou péči, včetně určení stupně naléhavosti, poskytovanou jako nezbytnou součást léčebného procesu, doporučuje ošetřující lékař, potvrzuje revizní lékař a hradí příslušná zdravotní pojišťovna. Návrh na lázeňskou péči podává na předtištěném formuláři zdravotní pojišťovny registrující praktický lékař nebo ošetřující lékař při hospitalizaci.

(2) Nemoci, u nichž lze lázeňskou péči poskytnout, indikační předpoklady, odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské péče podle odstavců 4 a 5 u jednotlivých nemocí, délku léčebného pobytu a indikační zaměření lázeňských míst (indikační seznam pro lázeňskou péči) stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.

(3) Lázeňská péče se poskytuje a hradí jako komplexní lázeňská péče nebo příspěvková lázeňská péče.

(4) Komplexní lázeňská péče navazuje na ústavní péči nebo specializovanou ambulantní zdravotní péči a je zaměřena na doléčení, zabránění vzniku invalidity a nesoběstačnosti nebo na minimalizaci rozsahu invalidity. U účastníků nemocenského pojištění se poskytuje v době jejich dočasné neschopnosti k práci. Pojištěnce předvolá k lázeňské péči zařízení lázeňské péče. Pacient v prvém pořadí naléhavosti je k nástupu na lázeňskou péči předvolán nejpozději do jednoho měsíce od data vystavení návrhu, případně po dohodě ošetřujícího, revizního a lázeňského lékaře je přeložen do zařízení lázeňské péče přímo ze zařízení ústavní péče. V druhém pořadí naléhavosti je pacient předvolán nejpozději do tří měsíců, děti a dorost do šesti měsíců ode dne vystavení návrhu. Komplexní lázeňská péče je plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

(5) Příspěvková lázeňská péče je poskytována především pojištěncům s chronickým onemocněním v případech, kdy nejsou splněny podmínky uvedené v odstavci 4. Zdravotní pojišťovna hradí pouze vyšetření a léčení pojištěnce. Tato péče může být poskytnuta jednou za dva roky, nerozhodne-li revizní lékař jinak.

(6) Dětem a dorostu do 18 let se lázeňská péče poskytuje podle odstavce 4, pokud není na žádost rodičů poskytována podle odstavce 5. Přeložení pojištěnce ve věku do 18 let ze zařízení ústavní péče do zařízení lázeňské péče revizní lékař neposuzuje.

(7) U nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví z práce se lázeňská péče poskytuje podle odstavce 4, jestliže ji doporučil nebo indikaci potvrdil příslušný odborník pro nemoci z povolání.

§ 34

Péče v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách

(1) Zdravotní péči poskytovanou jako nezbytnou součást léčebného procesu na doporučení ošetřujícího lékaře dětem a mladistvým do 18 let v dětských odborných léčebnách a ozdravovnách hradí zdravotní pojišťovna. Návrh na zdravotní péči v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách podává na předtištěném formuláři zdravotní pojišťovny registrující praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo ošetřující lékař při hospitalizaci. Návrh potvrzuje revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny; revizní lékař neposuzuje přeložení pojištěnce z nemocnice do odborné dětské léčebny.

(2) Nemoci, u nichž se dětem a mladistvým do 18 let poskytuje zdravotní péče v odborných dětských léčebnách, a indikační zaměření těchto léčeben (indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách) stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. V případech, kdy se indikace k léčbě v dětských odborných léčebnách překrývají s indikacemi k léčbě v lázeňských léčebnách, rozhoduje o vhodnosti léčby v lázeňském zařízení či dětské odborné léčebně ošetřující lékař, který péči doporučil. Délka léčebného pobytu v odborných dětských léčebnách se řídí zdravotním stavem nemocných a rozhoduje o ní vedoucí lékař léčebny.

(3) Dětem od tří do 15 let zdravotně oslabeným vlivem nepříznivého životního prostředí, dětem se zdravotními problémy spojenými s nesprávným životním stylem a dětem v rekonvalescenci, jejichž zdravotní stav nevyžaduje specializovanou léčbu v dětské lázeňské nebo v dětské odborné léčebně, se poskytuje na návrh ošetřujícího lékaře potvrzený revizním lékařem zdravotní pojišťovny péče v ozdravovně. Délka pobytu v ozdravovně zpravidla nepřesahuje 21 dnů; delší pobyt je možný pouze se souhlasem revizního lékaře.

§ 35

Závodní preventivní péče

Závodní preventivní péče zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů. Hrazená péče zahrnuje:

a) zdravotní výkony provedené v rámci první pomoci;

b) periodické preventivní prohlídky zaměstnanců vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné, zaměstnanců na rizikových pracovištích, zaměstnanců, jejichž činnost může ohrozit zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných osob, a zaměstnanců, u nichž je vyžadována zvláštní zdravotní způsobilost, v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem;38)

c) mimořádné prohlídky nařízené ze zdravotních důvodů;39)

d) dispenzární prohlídky osob s hlášenou nemocí z povolání a osob, u kterých vlivy pracovních rizik působí i po ukončení expozice riziku.40)

Doprava a náhrada cestovních nákladů

§ 36

(1) Zdravotní pojišťovna hradí dopravu pojištěnce na území České republiky, popřípadě na území Slovenské republiky, pokud tak vyplývá z dohody mezi vládou České republiky a Slovenské republiky, do smluvního zdravotnického zařízení, ze smluvního zdravotnického zařízení do místa trvalého nebo přechodného pobytu nebo do ústavu sociální péče, mezi smluvními zdravotnickými zařízeními a v rámci smluvního zdravotnického zařízení, a to v případě, že zdravotní stav pojištěnce podle vyjádření ošetřujícího lékaře, který tuto dopravu indikuje, neumožňuje dopravu běžným způsobem bez použití dopravní zdravotní služby. Pokud k onemocnění došlo v místě přechodného pobytu, je doprava ze zdravotnického zařízení do místa trvalého pobytu, které je vzdálenější než místo přechodného pobytu, hrazena jen tehdy, pokud to podle vyjádření ošetřujícího lékaře nezbytně vyžaduje zdravotní stav pojištěnce. Doprava se provádí vozidly smluvní dopravní zdravotní služby. Je-li ošetřujícím lékařem indikován doprovod pojištěnce, hradí zdravotní pojišťovna, která hradí dopravu pojištěnce, i dopravu doprovázející osoby, a to ve stejném rozsahu, jako dopravu pojištěnce.

(2) Dopravu podle odstavce 1 hradí zdravotní pojišťovna ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního zdravotnického zařízení, které je schopno požadovanou zdravotní péči poskytnout.

(3) V mimořádných případech nebo v případech, kdy

a) je to ekonomicky výhodnější, hradí zdravotní pojišťovna na základě indikace ošetřujícím lékařem a schválení revizního lékaře i nezbytnou leteckou dopravu,

b) hrozí nebezpečí z prodlení, hradí zdravotní pojišťovna náklady i jinému dopravci; o takové dopravě rozhoduje ošetřující lékař,

c) jde o osobu pohybující se převážně na vozíku pro tělesně postižené a je indikována doprava ze zdravotních důvodů dopravní zdravotní službou, hradí zdravotní pojišťovna dopravu i jinému dopravci, pokud tuto dopravu zajišťuje dopravním prostředkem speciálně upraveným pro převoz osob na vozíku pro tělesně postižené; o takové dopravě rozhoduje ošetřující lékař.

(4) Vyžaduje-li to nezbytně zdravotní stav pojištěnce a je-li bezprostředně ohrožen jeho život, hradí zdravotní pojišťovna na území České republiky dopravu transfuzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání a orgánů k transplantaci, jakož i dopravu lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu.

§ 37

(1) Ze zdravotního pojištění se hradí indikovaná doprava lékaře a ostatních zdravotnických pracovníků za pojištěncem.

(2) Pokud se pojištěnec, který má nárok na dopravu podle § 36, rozhodne pro dopravu soukromým vozidlem a pokud ošetřující lékař takovou dopravu schválí, má pojištěnec nárok na náhradu cestovních nákladů.

§ 38

Posudková činnost

Hrazená péče zahrnuje posuzování dočasné neschopnosti k práci nebo ke studiu ošetřujícím lékařem a posuzování skutečností, které jsou podle § 127 zákoníku práce důležitými osobními překážkami v práci, a obdobné výkony u žáků a studentů.

§ 39

Prohlídka zemřelého pojištěnce a pitva

Hrazená péče zahrnuje i prohlídku zemřelého pojištěnce, pitvu,41) dopravu k pitvě a dopravu z pitvy do místa, kde k úmrtí došlo, popřípadě do místa pohřbu, je-li stejně vzdálené nebo bližší než místo, kde osoba zemřela. Hrazená péče nezahrnuje pitvu prováděnou podle zvláštního předpisu42) a dopravu k ní a od ní.

ČÁST ŠESTÁ

§ 40

Zdravotní pojišťovny

(1) Zdravotní pojištění provádějí tyto zdravotní pojišťovny:

a) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,43)

b) resortní, oborové, podnikové, popřípadě další pojišťovny.44)

(2) Zdravotní pojišťovny jsou povinny uhradit zdravotnickým zařízením, popřípadě jiným subjektům (§ 17 odst. 7), které v souladu s tímto zákonem poskytly zdravotní péči pojištěncům, tuto poskytnutou péči ve lhůtách sjednaných ve smlouvě (§ 17). Pokud není mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením, popřípadě jiným subjektem poskytujícím zdravotní péči, smlouva sjednána, jsou zdravotní pojišťovny povinny poskytnutou zdravotní péči uhradit za stejných podmínek jako zdravotnickým zařízením, se kterými zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu podle § 17 odst. 1.

(3) Zdravotní pojišťovny jsou povinny bezplatně vydat svým pojištěncům průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad. Průkaz nebo náhradní doklad nezletilého pojištěnce nebo osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům vydá příslušná zdravotní pojišťovna zákonnému zástupci.

§ 41

Informační centrum

(1) Informační centrum zdravotního pojištění spravuje Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen "Správce centra"). Informační centrum zdravotního pojištění slouží ke kontrole čerpání finančních prostředků zdravotního pojištění jednotlivými zdravotnickými zařízeními, která jsou ve smluvním vztahu ke zdravotním pojišťovnám. K tomuto účelu vede Správce centra přehled:

a) zdravotnických zařízení, která mají uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami,

b) zdravotnických pracovníků poskytujících zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění v jednotlivých zdravotnických zařízeních, oprávněných vykazovat zdravotní pojišťovně provedené zdravotní výkony podle seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (dále jen "nositel výkonu").

(2) Zdravotní pojišťovny jsou povinny sdělit Správci centra za uplynulé kalendářní čtvrtletí, a to nejpozději do 60 dnů, součet časů zdravotních výkonů uvedených v seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, v členění podle nositelů výkonů, které byly

a) jednotlivými zdravotnickými zařízeními v kalendářním čtvrtletí vykázány a zdravotní pojišťovna je uhradila,

b) jednotlivými zdravotnickými zařízeními vykázány a uhrazeny, avšak jejich úhrada byla po kontrole provedené v kalendářním čtvrtletí zamítnuta.

(3) Zdravotnická zařízení jsou povinna sdělit Správci centra za uplynulé čtvrtletí, a to nejpozději do 60 dnů, seznam jednotlivých nositelů výkonů k poslednímu dni daného čtvrtletí, v tomto členění:

a) jméno, příjmení, titul,

b) rodné číslo,

c) kategorie nositele výkonu,

d) přepočtený počet nositele výkonu.

(4) Zdravotnické zařízení splní povinnost podle předchozího odstavce i tehdy, pokud sdělí Správci centra pouze ty změny, k nimž došlo od předchozího hlášení.

(5) Kategorií nositele výkonu podle odstavce 3 se rozumí:

a) lékař bez absolvované specializační průpravy,

b) lékař s absolvovanou specializační průpravou I. stupně,

c) lékař s absolvovanou specializační průpravou II.stupně nebo s nástavbovou specializační průpravou,

d) klinický psycholog, klinický logoped, absolvent vysoké školy ve studijním oboru tělesná výchova a sport a rehabilitace,

e) střední zdravotnický pracovník.

(6) Přepočtený počet nositele výkonu podle odstavce 3 se zjistí podle počtu hodin odpracovaných jednotlivým nositelem výkonu ve zdravotnickém zařízení v daném čtvrtletí při poskytování zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění. Pokud jednotlivý nositel výkonu odpracuje čas

a) do 12 hodin, je jeho přepočtený počet roven nule,

b) do 120 hodin, je jeho přepočtený počet roven 0,25,

c) do 240 hodin, je jeho přepočtený počet roven 0,50,

d) do 360 hodin, je jeho přepočtený počet roven 0,75,

e) nad 360 hodin, je jeho přepočtený počet roven jedné.

(7) Správce centra vypočte pro každé zdravotnické zařízení výši korekčního koeficientu jako podíl, v jehož čitateli je rozdíl mezi součtem časů zdravotních výkonů uhrazených v daném čtvrtletí zdravotnickému zařízení a součtem časů zdravotních výkonů zdravotnickému zařízení uhrazených, jejichž úhrada však byla po kontrole provedené v daném čtvrtletí zdravotní pojišťovnou zamítnuta, a ve jmenovateli je součin přepočteného počtu nositelů výkonů a hodinového limitu času nositele výkonu na jeden kalendářní den a počtu kalendářních dnů v daném čtvrtletí. Hodinový limit času nositele výkonu na jeden kalendářní den je 12 hodin. Korekční koeficient se nepoužije, je-li jeho výše menší než jedna.

(8) Správce centra je povinen sdělit do 80 dnů od uplynutí kalendářního čtvrtletí zdravotním pojišťovnám výši korekčního koeficientu pro jejich smluvní zdravotnická zařízení.

(9) Zdravotní pojišťovny jsou povinny jednotlivým zdravotnickým zařízením podělit úhradu za zdravotní výkony v daném kalendářním čtvrtletí korekčním koeficientem podle odstavce 7. Pokud již provedená úhrada za dané kalendářní čtvrtletí přesahuje úhradu vypočtenou pomocí korekčního koeficientu, sníží zdravotní pojišťovna zdravotnickému zařízení o tento rozdíl úhradu za zdravotní výkony při dalším vyúčtování.

(10) Na úhradě nákladů spojených s činností Informačního centra zdravotního pojištění se podílí zdravotní pojišťovny poměrně podle přepočteného počtu nositelů výkonů jejich smluvních zdravotnických zařízení.

(11) Činnost Informačního centra zdravotního pojištění kontroluje Ministerstvo zdravotnictví.

Kontrola

§ 42

(1) Zdravotní pojišťovny kontrolují využívání a poskytování zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění v jejím objemu a kvalitě včetně dodržování cen u smluvních zdravotnických zařízení a pojištěnců.

(2) Kontrolní činnost provádějí prostřednictvím informačních dat v rozsahu stanoveném zákonem a činností revizních lékařů. Další kontrolní činnost provádějí odborní pracovníci ve zdravotnictví způsobilí k revizní činnosti (dále jen "odborní pracovníci").

(3) Revizní lékaři posuzují odůvodněnost léčebného procesu se zvláštním zřetelem na jeho průběh a předepisování léčivých přípravků, prostředků zdravotnické techniky a na posuzování potřeby lázeňského pobytu jako součásti léčebné péče. Revizní lékaři a další odborní pracovníci dále kontrolují, zda

a) poskytnutá péče odpovídá péči vyúčtované zdravotní pojišťovně,

b) byly vyúčtovány pouze ty výkony, léčivé přípravky a prostředky zdravotnické techniky, které je zdravotní pojišťovna povinna uhradit,

c) rozsah a druh zdravotní péče odpovídá zdravotnímu stavu pojištěnce.

Pokud kontrola prokáže neoprávněnost nebo nesprávnost vyúčtování zdravotní péče, zdravotní pojišťovna takovou péči neuhradí. Pokud kontrola prokáže, že pojištěnci byl předepsán léčivý přípravek v rozporu s omezeními stanovenými v příloze č. 2 tohoto zákona a zdravotní pojišťovna tento léčivý přípravek zařízení lékárenské péče uhradila, má příslušná zdravotní pojišťovna právo na úhradu zaplacené částky za takový léčivý přípravek zdravotnickým zařízením, kde byl léčivý přípravek předepsán.

(4) Ke splnění úkolů uvedených v předchozích odstavcích jsou revizní lékaři a odborní pracovníci oprávněni vstupovat do zdravotnických zařízení. Výkon činnosti revizního lékaře a odborných pracovníků nesmí narušit prováděný léčebný výkon. Zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní pojišťovně nezbytnou součinnost při výkonu kontroly, zejména předkládá požadované doklady, sděluje údaje a poskytuje vysvětlení. Přístup ke zdravotnické dokumentaci se umožňuje pouze revizním lékařům nebo odborným pracovníkům; tito pracovníci mají přístup ke zdravotnické dokumentaci pouze v rozsahu odpovídajícím kontrole.

(5) Revizní lékaři vykonávají kontrolní činnost především v oboru, ve kterém získali specializaci.

(6) Revizní lékaři vykonávají kontrolní činnost v pracovněprávním vztahu ke zdravotní pojišťovně, který je sjednáván na základě výběrového řízení.

(7) Revizní lékaři nesmějí vykonávat kontrolní činnost ve zdravotnickém zařízení, jehož jsou zaměstnanci, vlastníky, spoluvlastníky, provozovateli, členy statutárního orgánu, nebo kde se zřetelem na jejich vztah ke kontrolovaným osobám nebo k předmětu kontroly jsou důvodné pochybnosti o jejich nepodjatosti. Revizní lékaři jsou povinni bezprostředně po tom, co se dozví o skutečnostech nasvědčujících jejich podjatosti, oznámit to zdravotní pojišťovně, pro kterou vykonávají kontrolní činnost.

§ 43

(1) Zdravotní pojišťovny podléhají kontrole státních orgánů České republiky.

(2) Na kontrole zdravotních pojišťoven se podílejí též pojištěnci. Na vyžádání pojištěnce je zdravotní pojišťovna povinna písemně poskytnout jedenkrát ročně údaje o zdravotní péči uhrazené za tohoto pojištěnce v období posledních 12 měsíců.

ČÁST SEDMÁ

POKUTY A PŘIRÁŽKY K POJISTNÉMU

§ 44

(1) Za nesplnění oznamovací povinnosti podle § 10 může příslušná zdravotní pojišťovna uložit pojištěnci pokutu až do výše 10 000 Kč a zaměstnavateli až do výše 200 000 Kč. Při nesplnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelem uloží pokutu pouze zaměstnavateli.

(2) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila nesplnění oznamovací povinnosti plátcem pojistného, nejdéle však do tří let od doby, kdy oznamovací povinnost měla být splněna.

(3) Při opakovaném nesplnění oznamovací povinnosti může být uložena pokuta až do výše dvojnásobku uložené pokuty.

(4) Při opětovném nesplnění povinnosti podrobit se preventivní prohlídce podle § 12 písm. e) nebo při porušení povinností podle § 12 písm. i) až k), nebo byl-li pojištěnec předčasně propuštěn z ústavní péče pro soustavné hrubé porušování domácího řádu ústavního zdravotnického zařízení, může příslušná zdravotní pojišťovna uložit pojištěnci pokutu až do výše 500 Kč. Zdravotní pojišťovna může dále uložit pokutu až do výše 5000 Kč pojištěnci, který se při poskytování zdravotní péče prokázal jejím průkazem pojištěnce, přestože v té době jejím pojištěncem nebyl. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy příslušná zdravotní pojišťovna zjistila porušení nebo nesplnění povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení nebo nesplnění povinnosti došlo.

(5) Pokuta je příjmem zdravotní pojišťovny, která ji uložila.

§ 45

(1) Příslušná zdravotní pojišťovna může vyměřit přirážku k pojistnému zaměstnavateli, u něhož došlo v uplynulém kalendářním roce k opakovanému výskytu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání ze stejných příčin45) a v důsledku toho i ke zvýšení nákladů na zdravotní péči, s výjimkou těch pracovních úrazů nebo nemocí z povolání, jejichž příčina je nezjištěna nebo k nimž došlo ohrožením zvířaty nebo přírodními živly anebo v důsledku protiprávního jednání třetích osob.

(2) Příslušná zdravotní pojišťovna vyměří zaměstnavateli podle odstavce 1 přirážku k pojistnému až do výše 5 % z podílu na jím hrazeném pojistném všech zaměstnanců.

(3) Platební výměr na přirážku k pojistnému za kalendářní rok lze vystavit nejpozději do 30. června kalendářního roku následujícího po roce, v němž došlo ke skutečnostem uvedeným v odstavci 1. Přirážka k pojistnému se platí jednorázově na účet příslušné zdravotní pojišťovny.

(4) Zaměstnavatelé jsou povinni příslušné zdravotní pojišťovně zasílat kopie záznamů46) o pracovních úrazech, a to najednou za uplynulý kalendářní měsíc, vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce. Při nesplnění této povinnosti může příslušná zdravotní pojišťovna uložit zaměstnavateli pokutu až do výše 100 000 Kč.

(5) Zdravotnická zařízení, která jsou oprávněna k uznávání nemocí z povolání, jsou povinna zasílat příslušné zdravotní pojišťovně kopie hlášení nemocí z povolání.

(6) Pokud jde o splatnost přirážky k pojistnému, způsob jejího placení, její vymáhání, promlčení a vracení přeplatku na přirážce k pojistnému, postupuje se stejně jako u pojistného.

ČÁST OSMÁ

SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

§ 46

(1) Zdravotní pojišťovna je povinna zajistit poskytování zdravotní péče svým pojištěncům. Tuto povinnost plní prostřednictvím zdravotnických zařízení, se kterými uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče. Tato zdravotnická zařízení tvoří síť smluvních zdravotnických zařízení zdravotní pojišťovny (dále jen "síť").

(2) Před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče se koná výběrové řízení. Konání výběrového řízení mohou navrhnout zdravotní pojišťovna nebo zdravotnické zařízení oprávněné poskytovat zdravotní péči v příslušném oboru.

§ 47

(1) Výběrové řízení vyhlašuje způsobem v místě obvyklým okresní úřad, v hlavním městě Praze Magistrát hl. m. Prahy, ve městě Brně, Ostravě a Plzni magistrát (dále jen "okresní úřad"). Místní příslušnost okresního úřadu se řídí místem provozování zdravotnického zařízení. Výběrové řízení na poskytování ústavní a lázeňské zdravotní péče vyhlašuje Ministerstvo zdravotnictví.

(2) Vyhlášení výběrového řízení musí obsahovat:

a) rozsah zdravotní péče a území, pro které má být poskytována, a označení zdravotní pojišťovny, je-li zdravotní pojišťovna navrhovatelem výběrového řízení,

b) lhůtu, ve které lze podat nabídku; tato lhůta nesmí být kratší než 30 pracovních dnů,

c) místo pro podání přihlášky.

§ 48

(1) Vyhlašovatel zřizuje pro každé výběrové řízení komisi. Členy komise jsou:

a) zástupce okresního úřadu, jde-li o výběrové řízení vyhlašované okresním úřadem, nebo zástupce Ministerstva zdravotnictví, jde-li o výběrové řízení vyhlašované tímto ministerstvem,

b) zástupce příslušné profesní organizace,

c) zástupce příslušné zdravotní pojišťovny,

d) odborník pro druh zdravotní péče, která má být zdravotnickým zařízením poskytována.

(2) Členy komise nemohou být osoby, u nichž se zřetelem na jejich vztah k uchazeči jsou pochybnosti o jejich nepodjatosti, a osoby blízké uvedeným osobám.

(3) Členství v komisi je nezastupitelné. Na členy komise se vztahuje povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výběrovým řízením. Poskytnutí informací o zdravotnických zařízeních, účastnících se výběrového řízení, členy komise se nepovažuje za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost podle zvláštního zákona.

§ 49

(1) Činnost komise řídí její předseda, kterým je zástupce okresního úřadu, jde-li o výběrové řízení, jehož vyhlašovatelem je okresní úřad, nebo zástupce Ministerstva zdravotnictví, jde-li o výběrové řízení, jehož vyhlašovatelem je Ministerstvo zdravotnictví.

(2) Komise rozhoduje tajným hlasováním. Komise je schopna se usnášet, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny členů komise. Pořadí se stanoví podle počtu získaných hlasů. O průběhu a výsledku výběrového řízení komise vyhotoví zápis, který podepíše předseda a všichni přítomní členové komise. Zápis musí obsahovat jména členů komise a stanovení pořadí přihlášek.

(3) O jednání komise se pořizuje zápis. Předseda komise předá zápis vyhlašovateli neprodleně po skončení jednání komise. Tím činnost komise končí.

(4) Náklady spojené s vyhlášením výběrového řízení a činností komise hradí vyhlašovatel. Náklady spojené s účastí na výběrovém řízení hradí uchazeč.

§ 50

(1) Nabídky se doručují vyhlašovateli ve lhůtě stanovené podle § 47 odst. 2 písm. b). Uchazeč je povinen prokázat, že je oprávněn poskytovat zdravotní péči v příslušném oboru.

(2) Vyhlašovatel pozve uchazeče na jednání výběrové komise (dále jen "komise"). Uchazeči, jehož přihláška má formální nedostatky, které uchazeč neodstraní ve lhůtě stanovené vyhlašovatelem, vrátí vyhlašovatel přihlášku s uvedením důvodů.

§ 51

(1) Při posuzování přihlášek členové komise přihlížejí zejména k dobré pověsti zdravotnického zařízení (k dodržování postupu lege artis), k disciplinárním opatřením uloženým podle zvláštního zákona, k etickému přístupu k pacientům, ke stížnostem na poskytování zdravotní péče, ke zjištěným nedostatkům v hospodaření zdravotnického zařízení, včetně daňových nedoplatků apod.

(2) Po posouzení přihlášek stanoví komise pořadí uchazečů.

§ 52

(1) Vyhlašovatel zaujme stanovisko k výsledkům výběrového řízení a sdělí je zdravotní pojišťovně. Součástí stanoviska je názor vyhlašovatele, zda zdravotní pojišťovna plní povinnost podle § 46 odst. 1 věta první.

(2) Zdravotní pojišťovna přihlíží k výsledkům výběrového řízení a ke stanoviskům vyhlašovatele při uzavírání smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče. Výsledek výběrového řízení a stanovisko vyhlašovatele nezakládají právo na uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou.

ČÁST DEVÁTÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ

§ 53

Rozhodování

(1) Na rozhodování zdravotních pojišťoven ve věcech týkajících se přirážek k pojistnému a pokut a ve sporných případech ve věcech placení pojistného, penále, vracení přeplatku na pojistném a snížení záloh na pojistné se vztahují obecné předpisy o správním řízení.47) Zdravotní pojišťovny rozhodují platebními výměry, které jsou vykonatelné podle předpisů o řízení ve věcech občanskoprávních. O odvolání rozhoduje rozhodčí orgán zdravotní pojišťovny.

(2) Rozhodčí orgán se skládá z jednoho zástupce zdravotní pojišťovny, jednoho zástupce Ministerstva zdravotnictví, jednoho zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí, jednoho zástupce Ministerstva financí, tří zástupců, které určí ze svých členů Správní rada zdravotní pojišťovny, a tří zástupců, které určí ze svých členů Dozorčí rada zdravotní pojišťovny. Rozhodčí orgán je schopen se usnášet, je-li přítomno více než dvě třetiny členů. K platnosti rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů. K prvému jednání svolá členy rozhodčího orgánu ředitel zdravotní pojišťovny. Na tomto prvém jednání si členové rozhodčího orgánu zvolí ze svého středu předsedu, který nadále svolává a řídí jednání rozhodčího orgánu.

(3) Rozhodčí orgán může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při uložení pokuty nebo vyměření penále nebo přirážky k pojistnému. Proti rozhodnutí o odstranění tvrdosti není přípustný opravný prostředek.

(4) Rozhoduje-li rozhodčí orgán v prvém stupni, použijí se obdobně ustanovení správního řádu o rozkladu.

(5) Pravomocná rozhodnutí zdravotních pojišťoven podle odstavce 1 jsou přezkoumatelná soudem podle zvláštních předpisů.

§ 54

Smluvní zdravotní pojištění

(1) Zdravotní pojišťovny jsou vedle provádění zdravotního pojištění podle tohoto zákona oprávněny provádět rovněž smluvní zdravotní pojištění pro

a) osoby, které nejsou pojištěnci podle tohoto zákona,

b) pojištěnce ke krytí zdravotní péče přesahující rámec hrazené péče včetně léčení v cizině.

(2) K provádění smluvního pojištění podle odstavce 1 je třeba povolení podle zvláštního zákona.48)

§ 55

Náhrada škody

(1) Příslušná zdravotní pojišťovna má právo na náhradu škody vůči třetím osobám, jestliže vynaložila náklady na péči hrazenou ze zdravotního pojištění v důsledku jejich zaviněného protiprávního jednání vůči osobám účastným zdravotního pojištění. Tato náhrada je příjmem fondů zdravotní pojišťovny.

(2) Pro účely náhrady škody jsou zdravotnická zařízení povinna oznámit příslušné zdravotní pojišťovně úrazy a jiná poškození zdraví osob, kterým poskytla zdravotní péči, pokud mají důvodné podezření, že úraz nebo jiné poškození zdraví byly způsobeny jednáním právnické nebo fyzické osoby. Oznamovací povinnost mají i orgány Policie České republiky, státní zastupitelství a soudy. Oznamovací povinnost podle tohoto odstavce se plní do jednoho měsíce ode dne, kdy se ten, kdo skutečnost oznamuje, o ní dozvěděl.

(3) Pro účely náhrady škody jsou orgány hygienické služby povinny poskytnout na vyžádání příslušné zdravotní pojišťovně zprávy o výsledcích epidemiologických a jiných šetření, která jsou tyto orgány povinny provádět podle zvláštních předpisů.

(4) Pro účely náhrady škody jsou orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce a technickými zařízeními a orgány státní báňské správy povinny poskytnout na vyžádání příslušné zdravotní pojišťovně výsledky vyšetřování příčin smrtelných, těžkých a hromadných pracovních úrazů a nemocí z povolání.

(5) Pro účely náhrady škody se údaje podle předchozích odstavců poskytují bezplatně.

ČÁST DESÁTÁ

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 56

(1) Za nezaopatřené děti podle § 7 odst. 1 písm. a) se považují do 31. prosince 1998 i studenti vysokých škol starší 26 let. Toto ustanovení se nevztahuje ode dne přerušení studia na studenty, kteří studium na vysoké škole přerušili.

(2) Za poživatele důchodů z důchodového pojištění podle § 7 odst. 1 písm. b) se považují též poživatelé důchodů přiznaných po 31. prosinci 1992 podle předpisů České republiky nebo Slovenské republiky, pokud jim byl důchod vypočten s přihlédnutím k době zaměstnání před 1. lednem 1993 u zaměstnavatele se sídlem na území Československé socialistické republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky.

(3) Kde se v jiných předpisech používá pojmu "všeobecné zdravotní pojištění", rozumí se tím "veřejné zdravotní pojištění".

§ 57

Zrušují se:

1. zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění zákona České národní rady č. 592/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona České národní rady č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu České republiky č. 206/1996 Sb.,

2. vyhláška Ministerstva financí č. 268/1993 Sb., kterou se stanoví způsob tvorby a použití fondů resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven,

3. vyhláška Ministerstva financí č. 269/1993 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky tvorby a užití rezervního fondu Všeobecné zdravotní pojišťovny.

ČÁST JEDENÁCTÁ

ZMĚNA A DOPLNĚNÍ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ

§ 58

Zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 592/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 7 odst. 1 písm. a) se na konci čárka nahrazuje středníkem a připojují se tato slova: "ze základního fondu se dále hradí náklady na činnost Pojišťovny podle § 5 písm. d),".

2. V § 7 odst. 1 písm. c) se na konci připojují tato slova: "; účelové fondy nelze vytvářet z prostředků základního nebo rezervního fondu".

§ 59

Zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona České národní rady č. 15/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 13 se vypouští odstavec 2.

2. V § 16 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: "Účelové fondy nelze vytvářet z prostředků základního nebo rezervního fondu.".

3. V § 16 se vypouští odstavec 4.

4. § 17 odst. 1 zní:

"(1) Základní fond zdravotního pojištění slouží k úhradě zdravotní péče hrazené ze všeobecného zdravotního pojištění a je tvořen platbami pojistného. Ze základního fondu se dále hradí náklady na činnost zaměstnanecké pojišťovny podle § 13 odst. 1 písm.d).".

5. Za § 22 se vkládá část pátá, která včetně nadpisu zní:

"ČÁST PÁTÁ

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

§ 22a

(1) Tímto zákonem se zřizuje Zajišťovací fond (dále jen "Fond"), který je právnickou osobou. Fond se zapisuje do obchodního rejstříku. Fond není státním fondem ve smyslu zvláštního zákona.

(2) Fond slouží k úhradě zdravotní péče poskytnuté zdravotnickými zařízeními pojištěncům zaměstnanecké pojišťovny likvidované podle § 6 odst. 6 písm. a) v případech, kdy nebyly ke dni skončení likvidace zaměstnanecké pojišťovny uspokojeny všechny splatné pohledávky zdravotnických zařízení, a v případech, kdy zaměstnanecká pojišťovna má více věřitelů a není schopna po delší dobu plnit své splatné závazky, nebo je-li předlužena.

(3) Všechny zaměstnanecké pojišťovny jsou povinny do Fondu přispívat. Roční příspěvek zaměstnanecké pojišťovny do Fondu činí 0,5 % průměrných ročních výdajů základního fondu zaměstnanecké pojišťovny. Příspěvek do Fondu je zaměstnanecká pojišťovna povinna zaplatit za předchozí kalendářní rok nejpozději do 31. ledna běžného roku. Fond může investovat peněžní prostředky do státních cenných papírů, cenných papírů se státní zárukou nebo poukázek České národní banky.

(4) Fond je řízen pětičlennou správní radou. Členy správní rady jmenuje ministr zdravotnictví. Členové správní rady jsou jmenováni na období pěti let, a to i opakovaně. Za výkon funkce člena správní rady nenáleží odměna.

(5) Podrobnosti o činnosti Fondu upraví statut Fondu, který vydá Ministerstvo zdravotnictví.

§ 22b

(1) Fond poskytne úhradu zdravotnickému zařízení na základě jeho žádosti, jsou-li splněny podmínky podle § 22a odst. 2. Fond má právo přezkoumat oprávněnost poskytnutí zdravotní péče, kterou má uhradit; ustanovení tohoto zákona a ostatních zákonů o povinné mlčenlivosti zaměstnanců zaměstnanecké pojišťovny se nepoužijí.

(2) Úhrada se poskytne takto:

a) pokud jde o pohledávky vzniklé z titulu poskytnutí zdravotní péče praktickým lékařem a praktickým lékařem pro děti a dorost, ve výši 80 % dlužné částky, nejvýše však 200 Kč na jednoho pojištěnce,

b) pokud jde o pohledávky vzniklé z titulu poskytnutí ambulantní zdravotní péče odbornými lékaři, ve výši 80 % dlužné částky, nejvýše však 900 Kč na jednoho pojištěnce,

c) pokud jde o pohledávky vzniklé z titulu poskytnutí ústavní zdravotní péče, ve výši 80 % dlužné částky, nejvýše však 1200 Kč na jednoho pojištěnce,

d) pokud jde o pohledávky vzniklé z titulu výdeje léčiv na základě lékařského předpisu, ve výši 80 % dlužné částky, nejvýše však 700 Kč na jednoho pojištěnce.

(3) Právo zdravotnického zařízení na úhradu z Fondu se promlčí uplynutím pěti let ode dne stanoveného podle odstavce 1.

(4) V případě, že prostředky Fondu nepostačují k vyplacení zákonem stanovených úhrad, poskytne zbývající část potřebných peněžních prostředků do Fondu stát ve formě návratné finanční výpomoci. V takovém případě se zvyšuje příspěvek zaměstnaneckých pojišťoven do Fondu od roku následujícího po poskytnutí půjčky na dvojnásobek procentní sazby uvedené v § 22a odst. 3. V roce následujícím po splacení návratné finanční výpomoci se příspěvek snižuje na procentní sazbu uvedenou v § 22a odst. 3.

§ 22c

Fond se stává věřitelem zdravotní pojišťovny ve výši práv zdravotnických zařízení na plnění z Fondu.".

§ 60

Zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona České národní rady č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 15 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Nedoplatky pojistného, jejichž výše v úhrnu nepřesahuje u jednoho plátce pojistného a jedné pojišťovny 50 Kč, nelze vymáhat.".

2. § 18 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

"(4) Penále se nepředepíše, nepřesáhne-li v úhrnu 100 Kč za jeden kalendářní rok.".

3. § 28b se doplňuje odstavcem 4, který zní:

"(4) Podle ustanovení § 15 odst. 1 a § 18 odst. 4 postupuje pojišťovna i v případě penále, které měla pojišťovna vyměřit nebo vymáhat do dne účinnosti těchto ustanovení, avšak do dne jejich účinnosti tak neučinila.".

ČÁST DVANÁCTÁ

§ 61

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1997, s výjimkou § 15 odst. 10 věty první a § 59 bodu 5, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1998, a pozbývá účinnosti dnem 30. června 1998.

Zeman v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Příloha č. 1

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH VÝKONU ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ NEHRAZENÝCH NEBO HRAZENÝCH JEN ZA URČITÝCH PODMÍNEK

Seznam použitých zkratek a symbolů

označení, symbolvysvětlení
ODBodbornost
KODčíslo kódu zdravotního výkonu
NÁZEVnázev zdravotního výkonu
KATkategorie zdravotního výkonu z hlediska úhrady ze zdravotního pojištění - symboly N, Z, W - viz dále
Nvýkon označený ve sloupci KAT symbolem "N" - zdravotní výkon zásadně nehrazený ze zdravotního pojištění, výjimkou může být předchozí povolení revizním lékařem pro konkrétního pojištěnce, vzhledem k jeho závažnému zdravotnímu stavu (nebo k jeho zvláštní zdravotní potřebě)
Wvýkon označený ve sloupci KAT symbolem "W" - zdravotní výkon plně hrazený ze zdravotního pojištění jen při splnění určitých podmínek nebo limitovaný maximální hrazenou frekvencí, není nutně schválení revizním lékařem
Zvýkon označený ve sloupci KAT symbolem "Z" - zdravotní výkon plně hrazený zdravotní pojišťovnou jen za určitých podmínek a po schválení revizním lékařem
ZPzdravotní pojišťovna
dg.diagnóza
p.č.pořadově číslo výkonu

číslo ODBnázev odbornosti
001PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ
002PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST
013ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÁ CHIRURGIE
014STOMATOLOGIE VŠEOBECNÁ - PRAKTICKÝ ZUBNÍ LÉKAŘ - STOMATOLOG
015ORTODONCIE
201FYZIATRIE, BALNEOLOGIE A LÉČEBNÁ REHABILITACE
401HYGIENA PRÁCE A NEMOCI Z POVOLÁNÍ
404DERMATOVENEROLOGIE
504CÉVNÍ CHIRURGIE
601PLASTICKÁ CHIRURGIE
603GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ
606ORTOPEDIE
701OTORINOLARYNGOLOGIE
705OFTALMOLOGIE
706UROLOGIE
808SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ
809RADIODIAGNOSTIKA
899UNIVERSÁLNÍ LÉKAŘSKÉ VÝKONY - BEZ VAZBY NA ODBORNOST
903KLINICKÁ LOGOPEDIE
911ZDRAVOTNÍ SESTRA

Seznam zdravotních výkonů ze zdravotního pojistění nehrazených nebo hrazených jen za určitých podmínek

p.č.ODBKODNÁZEVKATPODMÍNKA ÚHRADY ZP
1.00100192ZDRAVOTNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOSTN 
2.00200292ZDRAVOTNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOSTN 
3.01492130PEČETĚNÍ FISURY - ZUBN 
4.01492215KOFERDAM - JEDNA ČELISTN 
5.01492405LÉČEBNÝ PLÁN SLIZNIČNÍCH ONEMOCNĚNÍN 
6.01493301TREPANACE ALVEOLUN 
7.01493610IMPLANATOLOGIE - ANALÝZA, PŘÍPRAVAN 
8.01493620USAZENÍ NITROKOSTNÍHO IMPLANTÁTUN 
9.01493630IMPLANTACE - DRUHÁ FÁZEN 
10.01493640TRANSDENTÁLNÍ IMPLANTÁTN 
11.01493650ODSTRANĚNÍ NITROKOSTNÍHO IMPLANTÁTUN 
12.01493660SUBPERIOSTÁLNÍ IMPLANTÁT - 1 SEXTANTN 
13.01493670ODSTRANĚNÍ SUBPERIOSTÁLNÍHO IMPLANTÁTU - 1 SEXTANTN 
14.01494350PROVIZORNÍ MŮSTEK, V ROZSAHU DO 6 ZUBŮN 
15.01494360PROVIZORNÍ MŮSTEK, V ROZSAHU 7 A VÍCE ZUBŮN 
16.01595110ODBORNÁ ORTODONTICKÁ KONZULTACEN 
17.50433226REKONSTRUKCE A.ILIACA INT. A DALŠÍ VÝKONY PRO VASKULÁRNÍ IMPOTENCIN 
18.60344007REKANALIZACE VEJCOVODU PO PŘEDCHOZÍ STERILIZACIN 
19.70189374NEPŘÍMÁ LARYNGOSKOPIE S INSTALACÍ LÉKU DO HRTANUN 
20.70635216IMPLANTACE PENILNÍCH PROTÉZ -SEMIFLEXIBILNÍN 
21.70635217IMPLANTACE PENILNÍCH PROTÉZ -INFLATIBILNÍ (BEZ CENY PROTÉZ)N 
22.70635223PENIS- KAVERNOSOMETRIEN 
23.80963009KAVERNOSOGRAFIEN 
24.90309310LOGOPEDICKÉ PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ - DEPISTÁŽ V TERÉNUN 
25.00100181ŠETŘENÍ NA PRACOVIŠTI PROVÁDĚNÉ ZÁVODNÍM LÉKAŘEMWVýkon bude hrazen, pokud je nezbytný ke zjištění epidemiologické situace na pracovišti
26.01391520INJEKČNÍ ANESTÉZIEWHrazen s výjimkou intraligamentární anestezie
27.01491010VSTUPNÍ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍWHrazeno 1x ročně
28.01492101ÚSTNÍ HYGIENA - PROFYLAKTICKÁ INSTRUKTÁŽwHrazen pouze jedenkrát
29.01492102KONTROLA ÚSTNÍ HYGIENY -PROFYLAKTICKÁwHrazen dvakrát ročně
30.01492103ODSTRANĚNÍ ZUBNÍHO KAMENE PROFYLAKTICKÉwHrazeno 1x ročně
31.01492111LOKÁLNÍ FLUORIDACE BEZ VYSUŠENÍwHrazen pouze při použiti roztoku fluorid sodný
32.01492112LOKÁLNÍ FLUORIDACE S VYSUŠENÍMwHrazen pouze při použití přípravku s aminofluoridem bez nosiče
33.01492140KOLEKTIVNÍ PROFYLAXEwVýkon bude hrazen jen při přiložení jmenného seznamu osob do 18 let věku, u kterých byl proveden
34.01492201VÝPLŇ STÁLÉHO ZUBU - JEDNA PLOŠKAwHrazen pouze při použití nedózovaného amalgámu, při použití samopolymerujícího kompozita pouze v rozsahu špičáku včetně
35.01492202VÝPLŇ STÁLÉHO ZUBU - DVĚ PLOŠKYWHrazen pouze při použití nedózovaného amalgámu, při použití samopolymerujícího kompozita pouze v rozsahu špičáku včetně.
36.01492203VÝPLŇ STÁLÉHO ZUBU - TŘI PLOŠKYwHrazen pouze při použití nedózovaného amalgámu, při použití samopolymerujícího kompozita pouze v rozsahu špičáku včetně.
37.01492204VÝPLŇ - VÍCE NEŽ TŘI PLOŠKY NEBO REKONSTRUKCE RŮŽKUwHrazen pouze při použití nedózovaného amalgámu, při použití samopolymerujícího kompozita pouze v rozsahu špičáku včetně.
38.01492205FOTOKOMPOZIT - JEDNA PLOŠKAwHrazen u dětí do 18 let v rozsahu špičáků včetně.
39.01492206FOTOKOMPOZIT - DVĚ PLOŠKYwHrazen u děti do 18 let v rozsahu špičáků včetně.
40.01492207FOTOKOMPOZIT - TŘI PLOŠKYwHrazen u dětí do 18 let v rozsahu špičáků včetně.
41.01492208FOTOKOMPOZIT - REKONSTRUKCE RŮŽKUwHrazen u dětí do 18 let.
42.01492210DOSTAVBA PLASTICKÁwHrazen u dětí do 18 let v rozsahu špičáků včetně.
43.01492241ENDODONTICKÉ VYŠETŘENÍwHrazen při použití resorcin-formaldehydové pryskyřice nebo fosfátového cementu.
44.01492341PŘECHODNÁ DLAHA BEZ PREPARACE -NA ZUBwHrazen při použití samopolymerující pryskyřice.
45.01492342PŘECHODNÁ DLAHA S PREPARACÍ - NA ZUBwHrazen při použití samopolymerující kompozitní pryskyřice.
46.01494310OPRAVA FIXNÍ NÁHRADY V ORDINACIWHrazen při použití samopolymerující pryskyřice
47.20122203STANOVENÍ DLOUHODOBÉHO REHABILITAČNÍHO PLÁNU NA ZÁKLADĚ PROBĚHLÉ REHABILITAČNÍ KONFERENCEWHrazen 1x během léčby
48.40118008ŠETŘENÍ NA PRACOVIŠTI PACIENTA Z HLEDISKA RIZIKA PROFESIONÁLNÍHO POŠKOZENÍWVýkon bude jen v indikaci vyšetřeni pro hrozící, suspektní nebo nastalé profesiální postižení
49.60130699MODELACE A PŘITAŽENÍ ODSTÁLÉHO BOLTCEWPlná úhrada do 10 let věku dítěte, nad 10 let zdravotní pojišťovna nehradí
50.70189404TESTY NA AGRAVACI A SIMULACIWV případě prokázané simulace nehrazen
51.70589294APLIKACE KONTAKTNÍ ČOČKYWVýkon bude hrazen po operaci katarakty
52.80889134KONZULTACE NÁLEZU SOUDNÍM LÉKAŘEMWVýkon bude hrazen, pokud je na žádost ošetřujícího lékaře nutný k vysvětlení nálezu u konkrétního případu
53.89920027PSYCHOTERAPIE PODPŮRNÁ -PROVÁDĚNÁ LÉKAŘEM NEPSYCHIATREMWVýkon bude hrazen jen na jednoho pacienta 1x ročně v jednom oboru po podrobném zápisu v dokumentaci
54.89920028ROZHOVOR LÉKAŘE S RODINOUWVýkon bude hrazen na jednoho pacienta ve věku do 15 let maximálně 2x ročně, u dospělého 1x ročně, po podrobném zápisu v dokumentaci
55.89928001EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S NEMOCNÝM ČI RODINOUWHrazeno pouze při zdravotní indikaci zdůvodněné písemně v dokumentaci a stvrzené podpisem edukovaného nebo jeho zákonného zástupce
56.89989797KONZILIUM SPECIALISTOUWVyšetření hrazeno.jen pokud je na žádost praktického lékaře
57.91109520KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PACIENTA V JEHO PROSTŘEDÍWVýkon bude hrazen jen na doporučení praktického lékaře při převzetí pacienta do lékařem indikované dočasné nebo dlouhodobé ošetřovatelské péče v domácnosti
58.91109521CÍLENÁ KONTROLA PACIENTA STŘEDNÍM ZDRAVOTNICKÝM PRACOVNÍKEM V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍWVýkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období
59.91109522OŠETŘOVATELSKÁ INTERVENCE JEDNODUCHÁ (V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ)WVýkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období
60.91109523KOMPLEXNÍ PÉČE O OŠETŘOVATELSKY NÁROČNÉ - NEPOHYBLIVÉ NEMOCNÉ V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍWVýkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období
61.01330339ZVĚTŠENÍ BRADY PROTÉZOUZ 
62.01330340ZVĚTŠENÍ BRADY KOSTÍ, CHRUPAVKOUZ 
63.01330344ZÁVĚSY STŘEDNÍ OBLIČEJOVÉ ETÁŽEz 
64.01331452SUPERIOSTÁLNÍ IMPLANTÁT - JEDNA ČELISTz 
65.01331453ODSTRANĚNÍ SUPERIOSTÁLNÍHO IMPLANTÁTU - JEDNA ČELISTz 
66.01338908MAN DIB. NEBO MAXIL ŠTÍTKOVÁ OSTEOTOMIE PŘI HYPOPLASIIz 
67.01338909KOREKCE BRADYz 
68.01338910OSTEOKTOMIE TĚLA MANDIBULYz 
69.01338911OSTEOTOMIE TĚLA MANDIBULYz 
70.01338912SAGITÁLNÍ OSTEOTOMIE VĚTVE MAN Dl BULYZ 
71.01338913OSTEOTOMIE MANDIBULÁRNÍ RETROGNAT. JAKKOLIV DO 10 MMZ 
72.01338914OSTEOTOMIE MANDIBULÁRNÍ RETROGNAT. JAKKOLIV 10-20 MMZ 
73.01338915OSTEOTOMIE MANDIBULÁRNÍ RETROGNAT. JAKKOLIV VÍCE NEŽ 20 MMz 
74.01491260DIAGNOSTICKÁ FOTOGRAFIEz 
75.01492303KYRETÁŽ - NA ZUBz 
76.01492306ARTIKULACE CHRUPUz 
77.01492401KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICEz 
78.01492402KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICEz 
79.01492403KONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICEz 
80.01492405LÉČEBNÝ PLÁN SLIZNIČNÍCH ONEMOCNĚNÍz 
81.01493205AUTOTRANSPLANTACE ZUBUz 
82.40428009EPILACE A 30 MINUTzVýkon bude hrazen pouze u dg. E00 až E07 (poruchy štítné žlázy, hormonální poruchy), E10 až E14 (diabetes mellitus), E20 až E35 (diencefalohypo-fyzární poruchy)
83.60130695KOREKCE MALÉ VROZENÉ ANOMÁLIE BOLTCE A OKOLÍ (VÝRŮSTKY PŘED BOLTCEM)z 
84.60130696POSUN RUDIMENTUz 
85.60130697REKONSTRUKCE BOLTCE CHRUPAVČITÝM ŠTĚPEM (VČETNĚ ODBĚRU ŠTĚPU)z 
86.60130698KOŽNÍ VLOŽKA ZA BOLTEC (VČETNĚ ODBĚRU ŠTĚPU)z 
87.60130703XANTHELASMAz 
88.60130710OPERACE PTÓZY OBLIČEJE - HORNÍZ 
89.60130711OPERACE PTÓZY OBLIČEJE - DOLNÍZ 
90.60130712OPERACE PTÓZY OBLIČEJE - CELKOVÁ (SMAS LIFTING)z 
91.60130715RINOPLASTIKA KOMPLETNÍ (4KRÁT OSTEOTOMIE, SNESENÍ HRBOLU, KOREKCE CHRUPAVEK)z 
92.60130716RINOPLASTIKA - MĚKKÝ NOSz 
93.60130717RINOPLASTIKA - SEDLOVITÝ NOS (L-ŠTĚP, VČETNĚ ODBĚRU)z 
94.60130718RINOFYMAz 
95.60130728REDUKCE A MODELACE U GIGANTOMASTIEz 
96.60130731ABLACE SE ZACHOVÁNÍM DVORCEz 
97.60130732REKONSTRUKCE AREOMAMILÁRNÍHO KOMPLEXUz 
98.60130733ODSTRANĚNÍ IMPLANTÁTU PRSU A KAPSULOTOMIÍz 
99.60130734KAPSULEKTOMIEz 
10060130760IMPLANTACE TKÁŇOVÉHO EXPANDERUz 
10160631624OSTEOTOMIE PROXIMÁLNÍHO FEMURU -VARIZAČNÍz 
10260631625OSTEOTOMIE PROXIMÁLNÍHO FEMURU -VALGIZAČNÍz 
10360631630ZKRÁCENÍ FEMURUz 
10460631631PRODLOUŽENÍ FEMURU -JEDNORÁZOVÉz 
10560631632PRODLOUŽENÍ FEMURU - POSTUPNÉz 
10660631747PRODLOUŽENÍ BÉRCE - JEDNORÁZOVÉz 
10760631748PRODLOUŽENÍ BÉRCE - POSTUPNÉz 
10860631749ZKRÁCENÍ BÉRCEz 
10970132025SEPTOPLASTIKAz 
11070538025LASEROVÁ IRIDOTOMIEZVýkon je hrazen při provedení na 1 oku nejvíce třikrát, při dalším provedení jek úhradě třeba souhlasu revizního lékaře
11170538116DERMATOPLASTIKA JEDNOHO VÍČKAZ 
11270538117BLEPHAROCHALASIS - EXCIZE Z JEDNOHO VÍČKA + ODSTRANĚNÍ TUKU A ZÁHYBUZ 
11370589312LASEROVÁ KOAGULACE SÍTNICEzVýkon je hrazen při provedení na 1 oku nejvíce pětkrát, při dalším provedení jek úhradě třeba souhlasu revizního lékaře
11470589320PLASTICKÁ OPERACE KŮŽE VÍČKA OTOČNÝM LALOKEM NEBO POSUNEMz 
11570616217TRANSURETRÁLNÍ HYPERTERMIE PROSTATYz 
11670635220PENIS - INTRAKAVERNOSNÍ INJEKCE VASOAKTIVNÍCH LÁTEKz 
11770635245VAZEKTOMIE (VAZOLIGATURA)z 
11880966014KAVERNOSOGRAFIE JEN KLINICKÝ VÝKON, NE RTGz 

Příloha č. 2

SEZNAM SKUPIN LÉČIVÝCH LÁTEK

ODDÍL A

Seznam použitých zkratek a symbolů

V Seznamu skupin léčivých látek (dále jen „seznam") mají použité zkratky a symboly tento význam:

a) způsob podání (aplikace)

p. o.perorální aplikační formy (tablety, tobolky, dražé, potahované tablety)
sublng.perorální aplikační formy pod jazyk (aplikace do dutiny ústní)
parent.injekční aplikační formy (injekce, suché injekce, infuze)
intraderm.aplikační cesta některých alergenů (nitrokožně)
transd.transdermální (kožní) aplikační formy (náplasti)
p. rect.rektální aplikační formy
vag.vaginální (poševní) aplikační formy
inhal.inhalační aplikační formy (spray, prášky a roztoky k inhalaci)
spr.lokální aplikační forma na sliznici (spray)
lok.lokální (zevní) aplikační formy
PRICK testk diagnostice,

b) symboly

Symbol „L" - léčivé přípravky obsahující léčivou látku náležící do seznamu skupin léčivých látek, označenou v seznamu tímto symbolem, je oprávněn předepisovat lékař se specializací v příslušném oboru (dále jen „odborný lékař") nebo lékař příslušného specializovaného pracoviště, nebo na základě písemného doporučení odborného lékaře ošetřující lékař pojištěnce. Zdravotní pojišťovna hradí tyto léčivé přípravky smluvnímu zdravotnickému zařízení

1. na recept, jde-li o poskytování ambulantní péče,

2. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování ústavní péče.

Symbol „Z" - léčivé přípravky obsahující léčivou látku náležící do seznamu skupin léčivých látek, označenou v seznamu tímto symbolem, hradí zdravotní pojišťovna smluvnímu zdravotnickému zařízení pouze po předchozím schválení lékařem pojišťovny, a to

1. na recept, jde-li o poskytování ambulantní péče,

2. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování ústavní péče.

Symbol „X" - léčivé přípravky obsahující léčivou látku náležící do seznamu skupin léčivých látek, označenou v seznamu tímto symbolem, hradí zdravotní pojišťovna smluvnímu zdravotnickému zařízení

1. na recept schválený revizním lékařem zdravotní pojišťovny, jde-li o poskytování ambulantní péče,

2. formou zvlášť účtovaného léčivého přípravku po předchozím souhlasu revizního lékaře zdravotní pojišťovny, jde-li o poskytování ústavní péče,

3. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování zdravotní péče v ústavu, ve kterém tuto péči poskytují převážně střední zdravotničtí pracovníci (dále jen „ošetřovatelské lůžko"), a při poskytování péče v odborném léčebném ústavu.

Symbol „O" - léčivé přípravky obsahující léčivou látku náležící do seznamu skupin léčivých látek, označenou v seznamu tímto symbolem, hradí zdravotní pojišťovna smluvnímu zdravotnickému zařízení

1. v množství podaném pojištěnci formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků předepsaných na žádanku v souladu se seznamem, jde-li o poskytování ambulantní péče,

2. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování ústavní péče.

Symbol „K" - léčivé přípravky obsahující léčivou látku náležící do seznamu skupin léčivých látek, označenou v seznamu tímto symbolem, hradí zdravotní pojišťovna smluvnímu zdravotnickému zařízení

1. formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků v ambulantní i ústavní péči, s výjimkou resuscitační a intenzivní péče poskytované v ústavním zdravotnickém zařízení, péče na ošetřovatelském lůžku a péče v odborném léčebném ústavu. Tyto léčivé přípravky se předepisují na žádanku v souladu se seznamem,

2. v rámci úhrady zdravotních výkonů, jde-li o resuscitační a intenzivní péči poskytovanou v ústavním zdravotnickém zařízení,

3. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování zdravotní péče v odborném léčebném ústavu a na ošetřovatelském lůžku.

Symbol „T" - léčivé přípravky obsahující léčivou látku náležící do seznamu skupin léčivých látek, označenou v seznamu tímto symbolem, hradí zdravotní pojišťovna smluvnímu zdravotnickému zařízení

1. formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků, jde-li o poskytování resuscitační a intenzivní péče v ústavním zdravotnickém zařízení. Tyto léčivé přípravky se předepisují na žádanku v souladu se seznamem,

2. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování ústavní péče, s výjimkou resuscitační a intenzivní péče.

Symbol „U" - léčivé přípravky obsahující léčivou látku náležící do seznamu skupin léčivých látek, označenou v seznamu tímto symbolem, hradí zdravotní pojišťovna smluvnímu zdravotnickému zařízení

1. formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků, jde-li o poskytování ústavní péče, s výjimkou poskytování péče na ošetřovatelském lůžku a péče v odborném léčebném ústavu,

2. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování péče v odborném léčebném ústavu a na ošetřovatelském lůžku.

Symbol „H" - léčivé přípravky obsahující léčivou látku náležící do seznamu skupin léčivých látek, označenou v seznamu tímto symbolem, jsou v ústavní péči hrazeny zdravotní pojišťovnou smluvnímu zdravotnickému zařízení pouze formou lékového paušálu. Při předepsání na recept je zdravotní pojišťovna nehradí.

Symbol „B" - látky obsahující léčivou látku náležící do seznamu skupin léčivých látek, označenou v seznamu tímto symbolem, jsou v ambulantní a ústavní péči hrazeny zdravotní pojišťovnou smluvnímu zdravotnickému zařízení formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků.

Symbol „P" - léčivé přípravky takto označené, pokud jsou předepsány v souladu s příslušným indikačním omezením uvedeným ve sloupci „indikační omezení", hradí pojišťovna do výše stanovené úhrady smluvnímu zdravotnickému zařízení

1. na recept odborného lékaře, lékaře specializovaného pracoviště, praktického lékaře nebo jiného ošetřujícího lékaře pojištěnce, jde-li o poskytování ambulantní péče,

2. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování ústavní péče,

3. formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků, jestliže vedle symbolu „P" je ve stejném řádku ve sloupci „LIMIT" uveden některý ze symbolů „K", „T", „U" nebo „B".

Léčivé přípravky obsahující léčivou látku, u níž není v seznamu žádný z výše uvedených symbolů, jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou smluvnímu zdravotnickému zařízení pouze

1. na recept, jde-li o poskytování ambulantní péče,

2. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování ústavní péče,

c) specializace a nástavbové specializace lékařů a označení speciálních zaměření pracovišť

ALGlékař s nástavbovou specializací v oboru alergologie a klinické imunologie
ATBantibiotické středisko zřízené při mikrobiologickém oddělení zdravotnického zařízení, které v souladu s antibiotickou politikou vydává, po předchozí konzultaci, doporučení k předpisu a použití antimikrobních léčivých přípravků obsahujících léčivou látku náležející do skupiny léčivých látek, touto zkratkou v seznamu označených
CHIlékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru chirurgie
DERlékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru dermatovenerologie
DIAlékař s nástavbovou specializací v oboru diabetologie, lékař se specializací II. stupně v oboru interního lékařství
ENDlékař s nástavbovou specializací v oboru endokrinologie, lékař se specializací II. stupně v oboru interního lékařství
GERlékař s nástavbovou specializací v oboru geriatrie, lékař se specializací II. stupně v oboru interního lékařství
GITlékař s nástavbovou specializací v oboru gastroenterologie, lékař se specializací II. stupně v oboru interního lékařství
GYNlékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru gynekologie a porodnictví
HEMlékař s nástavbovou specializací v oboru hematologie a transfuzní služby, lékař se specializací II. stupně v oboru interního lékařství
INFlékař s nástavbovou specializací v oboru přenosných nemocí
INTlékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru interního lékařství
J4centrum pro léčbu dědičných poruch metabolismu
J5centrum pro léčbu defektu somatotropního hormonu
J7dialyzační jednotka
J9poradna pro hyperlipoproteinemii, lékař se specializací II. stupně v oboru interního lékařství
J10transplantační centrum
J11lékař se specializací II. stupně v oboru pediatrie, lékař se specializací I. stupně v oboru pediatrie a nástavbovou specializací v oboru gastroenterologie nebo alergologie a klinické imunobiologie
KARlékař s nástavbovou specializací v oboru kardiologie, lékař se specializací II. stupně v oboru interního lékařství
NEUlékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru neurologie
ONKlékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru radioterapie, lékař s nástavbovou specializací v oboru klinické onkologie
OPHlékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru oftalmologie
ORLlékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru otorhinolaryngologie
ORTlékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru ortopedie
PDDlékař nejméně se specializací I. stupně v oboru pediatrie (praktický lékař pro děti a dorost)
PSYlékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru psychiatrie
REVlékař s nástavbovou specializací v oboru revmatologie, lékař se specializací II. stupně v oboru interního lékařství
SEXlékař s nástavbovou specializací v oboru sexuologie
STOlékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru stomatologie
TRNlékař s nástavbovou specializací v oboru tuberkulózy a respiračních nemocí, lékař se specializací II. stupně v oboru interního lékařství
URNlékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru urologie, lékař se specializací II. stupně z interního lékařství, lékař s nástavbovou specializací v oboru nefrologie,

d) omezení úhrady objemem počtu dávek přípravků, případně jejich složením

Zdravotní pojišťovna nehradí při předepsání na lékařský předpis přípravky obsahující léčivou látku, která by podle seznamu byla hrazena z prostředků zdravotního pojištění:

1. jestliže perorální pevné lékové formy obsahují více než 250 dávek v jednom originálním balení přípravku, přičemž dávkou se rozumí jedna tableta, tobolka, dražé atd.,

2. jestliže perorální tekuté lékové formy obsahují více než 500 ml roztoku nebo suspenze v jednom originálním balení přípravku, s výjimkou přípravků určených k enterální výživě,

3. jestliže parenterální lékové formy obsahují více než 25 ampulí v jednom originálním balení přípravku,

4. jestliže rektální lékové formy obsahují více než 50 čípků v jednom originálním balení přípravku,

5. jestliže lokální lékové formy obsahují více než 1000 g nebo 1000 ml v jednom originálním balení přípravku,

6. lokální masťové základy v originálním balení určené k dalšímu zpracování v lékárně na individuálně připravované léčivé přípravky.

ODDÍL B

Seznam skupin léčivých látek s indikačními a preskribčními omezeními

Č.Ř.ATCNÁZEV SKUPINY LÉČIVÝCH LÁTEKPODÁNÍINDIKAČNÍ OMEZENÍPRESK.OMEZENÍ
1A01AAléčiva k profylaxi zubního kazu (fluorid sodný)p.o.  
2A01ABprotiinfekční léčiva pro lokální aplikacilok. H
3A01ACkortikosteriody pro lokální aplikacilok. L/DER, STO, ORL
4A02Aadsorbční antacidap.o.  
5A02BAantiulceróza ze skupiny H2-antagonistůp.o.  
6A02BAantiulceróza ze skupiny H2-antagonistůparent. H
7A02BBantiulceróza ze skupiny prostaglandinůp.o. Z
8A02BCantiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpyp.o. L/GIT, INT
9A02BCantiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpyparent. H
10A02BXostatní léčiva peptického vředup.o.  
11A02BXostatní léčiva peptického vředuparent. H
12A02DAantiflatulencia a spasmolytika ATC skupiny A03Ap.o.  
13A03ABanticholinergika s kvarterní oniovou skupinoup.o.  
14A03ADmuskulotropní spasmolytikap.o.  
15A03ADmuskulotropní spasmolytikaparent.  
16A03BAalkaloidy beladony s terciální aminovou skupinoup.o.  
17A03BAalkaloidy beladony s terciální aminovou skupinouparent.  
18A03BBalkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinoup.o.  
19A03BBalkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinoup.rect.  
20A03BBalkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinouparent.  
21A03DAsyntetická anticholinergika v kombinaci s analgetikyp.o.  
22A03DAsyntetická anticholinergika v kombinaci s analgetikyp.rect.  
23A03DAsyntetická anticholinergika v kombinaci s analgetikyparent.  
24A03EAspasmolytika, psycholeptika, analgetika v kombinacip.rect.  
25A03FAprokinetika (cisaprid)p.o. L/GIT, INT, PSY, PDD
26A03FAprokinetika (ostatní)p.o.  
27A03FAprokinetikap.rect.  
28A03FAprokinetikaparent. O
29A04AAantiemetika ze skupiny serotoninových antagonistůp.o. X
30A04AAantiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů;parent. X
31A04ADrůzná antiemetikap.o.  
32A04ADrůzná antiemetikap.rect.  
33A05AAhepatika ze skupiny žlučových kyselinp.o. L/GIT, INF
34A05AXostatní hepatikap.o.  
35A05BAléčiva onemocnění jaterp.o.  
36A05BAléčiva onemocnění jaterparent. H
37A06Aosmoticky působící nevstřebatelné cukry a roztoky na vyprázdněníp.o., p.rect. L/GIT, INT, GER
38A07AAstřevní antimykotická léčivap.o.  
39A07EAkortikosteroidy pro rektální aplikaciprect.Léčbu budesonidem ordinuje gastroenterolog nebo internista. 
40A07ECaminosalicylová kyselina a její derivátyp.o.Léčbu sulfasalazinem navíc ordinuje revmatolog.L/GIT, INT
41A07ECaminosalicylová kyselina a její derivátyp.rect. L/GIT, INT
42A07FAprotiprůjmové mikroorganismyp.o. L/PDD, GIT, GER
43A09AAenzymové přípravkyp.o.léčbu Wobenzymem indikuje onkolog, chirurg nebo lymfolog u lymfedému po radikálních operacích pro malignitu. 
44A09ACpepsin a kyselinotvorné látkyp.o.  
45A10Ainsuliny (rozpustné humánní)parent. L/DIA
46A10Ainsuliny (rozpustné monokomponentní)parent.  
47A10Ainsuliny (suspenzní humánní)parent. L/DIA
48A10Ainsuliny (suspenzní monokomponentní)parent.  
49A10Bléčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů biguanidu a inhibitorů alfa-glukosidázp.o.  
50A10BBléčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů sulfonylmočovinyp.o.  
51A11CAvitamin A a jeho derivátyp.o.  
52A11CAvitamin A a jeho derivátyparent.  
53A11CCvitamin D a jeho deriváty (kalcitnol)p.o.Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce:P
a) léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencií (především u dialyzovaných nemocných),
b) léčba křivice rezistentní na vitamin D,
c) léčba osteomalacie rezistentní na vitamin D,
d) léčba hypoparathyreózy rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.
54A11CCvitamin D a jeho deriváty (ostatní)p.o.  
55A11CCvitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)parent.Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr nebo lékař pracující na dialyzační jednotce:
léčba těžkých forem renální osteopatie nereagující na perorální léčbu kalcitriolem.
P
56A11CCvitamin D a jeho deriváty (ostatní)parent.  
57A11DAvitamin B1 a jeho derivátyparent. H
58A11GAvitamin Cparent. H
59A11HAvitamin B2, B6 a Eparent. H
60A11JAkombinace vitaminůparent. H
61A12Asoli vápníku včetně kombinaci vápníku a fluorup.o.Léčbu kombinacemi vápníku a fluoru ordinuje internista, gynekolog, ortoped nebo revmatolog 
62A12AAsoli vápníkuparent.  
63A12BAsoli draslíkup.o.  
64A12BAsoli draslíkuparent. O
65A12CCsoli hořčíkup.o. L/NT, NEU, PSY
66A12CCsoli hořčíkuparent. O
67A12CDsoli fluorup.o.  
68A14Aanabolicke steroidyparent.  
69A16Aostatní léčiva alimentárního traktuparent. O
70B01AAantithrombotika ze skupiny antagonistů vitaminu Kp.o.  
71B01ABantithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (antithrombin lIl)parent. U
72B01ABantithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (heparin)parent. O
73B01ABantithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (ostatní)p.o., parent.Léčbu perorálními lékovými formami ordinuje oftalmolog, internista, neurolog nebo diabetolog. Léčbu parenterálními lékovými formami ordinuje chirurg, ortoped nebo internista. Parenterální lékové formy jsou hrazeny dle symbolu O. 
74B01ACantiagregancia trombocytůp.o.Léčbu tiklopidinem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:P
a) alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
b) necitlivost na kyselinu acetylsalicylovou zjištěná agregačním vyšetřením v hemokoagulační laboratoři,
c) podání pacientům po intravaskulárních intervencích (stenty, PTCA, rotablace, atherektomie, laserové atheroplastiky a pod), podání obvykle v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou po dobu časově omezenou (obvykle jeden měsíc po výkonu).
Léčbu Indubufenem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:
a) alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
b) nutnost pouze krátkodobého antiagregačního účinku (např před chirurgickým výkonem).
75B01ACantiagregancia trombocytůparent. H
76B01ADtrombolytikaparent.Alteplasa a urokináza na všech pracovištích:U
a) léčba akutního infarktu myokardu u pacientů, kteří byli v posledních 12 měsících léčeni streptokinázou, nebo mají v anamnéze alergickou reakci na streptokinázu.
Na pracovištích, která mají specializovaný léčebný postup ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou:
a) intrakoronární trombolýza,
b) trombolýza akutních a subakutních uzávěrů periferních cév.
77B02AAantifibrinolytika ze skupiny aminokyselinp.o.  
78B02AAantifibrinolytika ze skupiny aminokyselinparent.  
79B02ABantifibrinolytika ze skupiny inhibitorů proteinázparent. H
80B02Bvitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptikap.o.Léčbu etamsylatem v perorálních lékových formách ordinuje oftalmolog a hematolog. 
81B02Bvitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptikaparent.Léčbu etamsylatem v parenterálních lékových formách ordinuje oftalmolog a hematolog. Parenterální lékové formy jsou hrazeny dle symbolu O. 
82B02BBlidsky fibrinogenparent. U
83B02BClokální hemostatikalok.  
84B02BDkoagulační faktory (faktor VIII a faktor IX)parent.Léčbu koagulačním faktorem VIII ordinuje hematolog:B
a) prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem faktoru VIII,
b) u nemocných s výskytem inhibitoru proti fakotru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda jednotek),
c) vepřový faktor VIII je indikován u nemocných s vysokým titrem protilátek proti lidskému faktoru VIII a s nízkým titrem protilátek proti vepřovému faktoru VIII.
Léčbu koagulačním faktorem IX ordinuje hematolog:
prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s prokázaným deficitem faktoru IX, eventuálně u nemocných s přítomností inhibitoru faktoru VIII.
85B02BDkoagulační faktory (ostatní koagulační faktory)parent. X
86B03AAsoli dvojmocného železap.o.  
87B03ACsoli trojmocného železaparent. O
88B03ADsoli dvojmocného železa v kombinaci s kyselinou listovoup.o. L/GYN, HEM
89B03AEsoli dvojmocného železa v ostatních kombinacíchp.o.  
90B03BAvitamin B12 a jeho derivátyparent.  
91B03BBkyselina listová a její derivátyp.o.  
92B03XAostatní protianemická léčiva (erythropoetin)parent.Léčbu erythropoetinem ordinuje onkolog, hematolog, internista nebo pediatr:K/P
a) léčba klinicky významné anémie (s hladinou hemoglobinu nižší než 90 g/l, s vyššími hodnotami při manifestních příznacích anémie) u nemocných zařazených do dialyzačního programu, nemocných s chronickým renálním selháním, nemocných s nádorovým onemocněním po radikální cytostatické léčbě nebo ozáření,
b) léčba anémie u nemocných s aplastickou anémií, erythroblastoftýzou, myelodysplastickým syndromem a anémií po transplantaci kostní dřeně,
c) léčba těžké anémie nezralých dětí
93B05AAsubstituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin)parent. B
94B05AAsubstituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní)parent. O
95B05BAroztoky k parenterální výživě (glukóza až do 40% koncentrace)parent. O
96B05BAroztoky k parenterální výživě (ostatní)parent. H
97B05BBroztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (chlorid sodný 0,9%)parent. O
98B05BBroztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (ostatní]parent. H
99B05BCroztoky k osmotické diurezeparent. H
100B05Croztoky k irigacilok. H
101B05Droztoky k peritoneální dialýzeparent. H
102B05Xpřídavky do nitrožilně podávaných roztoků (hydrogenuhličitan sodný)parent. O
103B05Xpřídavky do nitrožilně podávaných roztoků (ostatní)parent. H
104B05Zroztoky k hemodialýze a hemofiltracilok. H
105C01AAkardioglykosidy z náprstníkup.o.  
106C01AAkardioglykosidy z náprstníkuparent.  
107C01BAantiarytmika, třída Iap.o.  
108C01BAantiarytmika, třída Iaparent. O
109C01BBantiarytmika, třída Ibp.o.  
110C01BBantiarytmika, třída Ibparent. O/INT, KAR
111C01BCantiarytmika, třída Icp.o.  
112C01BCantiarytmika, třída Icparent. O/INT, KAR
113C01BDantiarytmika, třída IIIp.o.  
114C01BDantiarytmika, třída III a adenosinparent. O/INT, KAR
115C01CAadrenergní a dopaminergní léčiva (norepinefrin a dopamin)parent. O
116C01CAadrenergní a dopaminergní léčiva (ostatní)parent. H
117C01CEléčiva ze skupiny inhibitorů fosfodiesterázyparent. X
118C01DAvazodilatancia ze skupiny organických nitrátůp.o.  
119C01DAvazodilatancia ze skupiny organických nitrátůparent. H
120C01DAvazodilatancia ze skupiny organických nitrátůspr.  
121C01DAvazodilatancia ze skupiny organických nitrátůsublng.  
122C01DXostatní vazodilatanciap.o.  
123C01DXostatní vazodilatanciaparent. H
124C01EAprostaglandinyparent. X
125C02antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory a jejich kombinace s diuretikyp.o.  
126C02Aantihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptoryparent. H
127C02antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory a jejich kombinace s jinými antihypertenzivyp.o.  
128C02CAantihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptoryparent. O
129C02Dantihypertenziva působící přímou vazodilatacip.o.Léčbu minoxidilem ordinuje internista nebo kardiolog u pacientů se středně těžkou nebo těžkou hypertenzí v kombinaci a dalšími antihypertenzivy. 
130C02Dantihypertenziva působící přímou vazodilataciparent. H
131C03AAthiazidová diuretikap.o.  
132C03Bsulfonamidova diureiika a antihypertenzivap.o.  
133C03CAkličková diuretikap.o.  
134C03CAkličková diuretikaparent. O
135C03Dkalium šetřící diuretikap.o.  
136C03EAkombinace thiazidových a kalium šetřících diuretikp.o.  
137C04ABperiferní vazodilatancia ze skupiny derivátů imidazoluparent. O
138C04Aperiferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinovép.o.  
139C04Aperiferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinovéparent.  
140C04AEperiferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námelových alkaloidůp.o.  
141C04AEperiferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námelových alkaloidůparent.  
142C04AXjiná periferní vasodilatanciap.o.  
143C04AXjiná periferní vasodilatanciaparent.  
144C05ADantihemorhoidalia obsahující lokální anestetikalok.  
145C05AXjiná antihemorhoidalia k zevnímu použitílok.  
146C05BAlokální léčiva s heparinem nebo heparinoidy k zevnímu použitílok.  
147C05CAkapiláry stabilizující léčiva ze skupiny flavonoidůp.o.  
148C05jiné kapiláry stabilizující látkyp.o.  
149C05jiné kapiláry stabilizující látkyparent. H
150C07AAbeta-blokátory, bez beta-1 selektivity (sotalol)p.o. L/KAR, INT
151C07AAbeta-blokátory, bez beta-1 selektivity (ostatní)p.o.  
152C07AAbeta-blokátory, bez beta-1 selektivityparent. O
153C07ABbeta-blokátory, s beta-1 selektivitoup.o.  
154C07ABbeta-blokátory, s beta-1 selektivitouparent. O
155C07AGalfa, beta-blokátoryp.o. L/KAR, INT
156C07AGalfa, beta-blokátoryparent. H
157C07Fbeta-blokátory v kombinaci s jinými antihypertenzivyp.o.  
158C08CAantagonisté vápníku dihydropyridinové řadyp.o.Léčbu amlodipinem a lacipidinem ordinuje kardiolog nebo internista Léčbu nimodipinem ordinuje neurolog na základě schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny. 
159C08CAantagonisté vápníku dihydropyridinové řadyparent.Léčbu nimodipinem ordinuje neurolog na základě schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny.H
160C08DAantagonisté vápníku fenylalkylaminové řadyp.o.  
161C08DAantagonisté vápníku fenylalkylaminové řadyparent. H
162C08DBantagonisté vápníku benzothiazepinové řadyp.o.  
163C08DBantagonisté vápníku benzothiazepinové řadyparent. H
164C09AAinhibitory angiotenzin konvertujícího enzymup.o.  
165C09AAinhibitory angiotenzin konvertujícího enzymuparent. H
166C09BAinhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu v kombinaci s diuretikyp.o.  
167C09CAantagonisté angiotensinu IIp.o. Z
168C10AAhypolipidemika ze skupiny statinůp.o.Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:P
a) léčba pacientů s familiární hypercholesterolemií,
b) léčba pacientů s manifestní atherosklerózou s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinemií s pouze mírným zvýšením tnacylglycerolu,
c) léčba pacientů s kumulací rizikových faktorů s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinemií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,
d) u ostatních pacientů pouze po předchozím schválení revizním lékařem
169C10Ahypolipidemika ze skupiny fibrátů a některých dalších skupinp.o.  
170C10AChypolipidemika ze skupiny pryskyřicp.o.Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:P
a) léčba pacientů s hyperlipoproteinemií s vysokou hladinou cholesterolu,
b) léčba pacientů s pruntem při biliární cirhóze.
171D01AAantimykotika pro lokální podání ze skupiny antibiotiklok.  
172D01ACantimykotika pro lokální podání ze skupiny derivátu imidazolulok.  
173D01AEantimykotika pro lokální podání ostatních skupinlok.  
174D01BAantimykotika pro celkové podáníp.o.Léčbu terbinafinem ordinuje dermatolog:P
a) léčba onychomykóz způsobených dermatofyty (doložených laboratorním nebo mikroskopickým vyšetřením),
b) léčba těžkých forem dermatomykóz způsobených dermatofyty (doložených laboratorním nebo mikroskopickým vyšetřením).
175D02ABemolliencia obsahující oxid zinečnatýlok.  
176D02ACemolliencia obsahující měkký parafin a tukové produktylok. L/DER, PDD
177D02AXjiná emolliencia a protektivalok.  
178D03BAproteolytické enzymylok.Léčbu ordinuje chirurg, ortoped nebo dermatolog:P
a) léčba bércových vředů,
b) léčba nekrotických poúrazových nebo pooperačních ran,
c) ošetřování nekrotických ran a dekubitů
179D05Aantipsoriatika ze skupiny dehtů a derivátů vitaminu Dlok.Léčbu deriváty vitaminu D v lokálních lékových formách ordinuje dermatolog:
a) léčba torpidních lokalizovaných forem psoriázy v místech nekrytých oděvem nereagující na standardní léčbu v množství maximálně 100 g týdně,
b) v ostatních případech pouze po schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny.
180D05BBretinoidy pro celkové podáníp.o.Léčbu ordinuje dermatolog:P
a) léčba těžkých generalizovaných forem psoriázy nereagujících na jinou léčbu,
b) ostatní těžké formy poruchy keratinizace nereagující na jinou léčbu pouze po předchozím schválení revizním lékařem.
181D06AXantibiotika k zevnímu použitílok.  
182D06BAsulfonamidy s obsahem stříbrných solí pro lokální podánílok. L/DER, CHI
183D07AAkortikosteroidy třídy I, slabě účinnélok.  
184D07ABkortikosteroidy třídy II, středně účinnélok.  
185D07ACkortikosteroidy třídy III, účinné (fluorované)lok.  
186D07ACkortikosteroidy třídy III, účinné (nefluorované)lok. L/DER, ALG, PDD
187D07ADkortikosteroidy třídy IV vysoce účinnélok. L/DER
188D07BBkortikosteroidy, středně účinné, kombinace s antiseptikylok.  
189D07Xkortikosteroidy, jiné kombinacelok.  
190D08Aantiseptika a desinficiencialok.  
191D08AXjiná antiseptika a desinficiencialok. H
192D10Alokálně podávaná léčiva k léčbě aknelok.  
193D10Bcelkově podávaná léčiva k léčbě aknep.o. X
194D11AXjiná dermatologikalok.Lékové formy mastí s obsahem fluorouracilu ordinuje navíc onkolog.L/DER
195G01AAvaginálně podávaná antimykotika a antibiotikavag.Léčbu vaginálním clindamycinem ordinuje gynekolog:
a) léčba bakteriální vaginózy v těhotenství,
b) vaginitis s průkazem citlivosti bakteriálních kmenů na clindamycin
196G01AFvaginálně podávané imidazolové derivátyvag.  
197G01AXperorálně a vaginálně podávaná jiná antiinfektiva a antiseptikap.o., vag.Léčbu nifuratelem v perarálních lékových formách ordinuje gynekolog a urolog. 
198G02AButerotonika ze skupiny námelových alkaloidůp.o.  
199G02AButerotonika ze skupiny námelových alkaloidůparent.  
200G02ADuterotonika ze skupiny prostaglandinůp.o. H
201G02ADuterotonika ze skupiny prostaglandinůvag.Léčbu ordinuje gynekolog:K/P
a) preindukce porodu při ukončení těhotenství,
b) indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,
c) indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,
d) v poporodním období při závažné metrorhagii.
202G02ADuterotonika ze skupiny prostaglandinůparent.Léčbu ordinuje gynekolog:P
a) preindukce porodu při ukončení těhotenství,
b) indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,
c) indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,
d) v poporodním období při závadné metrorhagii.
203G02CAtokolytika ze skupiny beta-sympatomimetikp.o.Léčbu ordinuje gynekolog: pouze jako pokračování parenterální aplikace tokolytikP
204G02CAtokolytika ze skupiny beta-sympatomimetikparent.Léčbu ordinuje gynekolog:U/P
a) zahájení tokolytické léčby po 20 týdnu těhotenství,
b) léčba porodní dystokie,
c) intrapartální akutní tokolýza.
205G02CBinhibitory prolaktinup.o.Léčbu kabergolinem a quinagolidem ordinuje endoknnolog nebo gynekolog na základě předchozího schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny 
206G03Bandrogenyp.o. L/END, ONK, GYN, SEX
207G03Bandrogenyparent. L/END, ONK, GYN, SEX
208G03CApřirozené a semisyntetické estrogenyp.o.
vag.
transd.
Estradiol, léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog:P
a) substituční léčba žen po předčasné menopauze,
b) léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.
Estriol, léčbu ordinuje gynekolog, urolog, sexuolog nebo endokrinolog: léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.
209G03CApřirozené a semisyntetické estrogenyparent.  
210G03Dprogestinyp.o.Léčbu tibolonem ordinuje endokrinolog, gynekolog nebo internista na základě předchozího schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny.L/GYN, URN, END, INT, SEX
211G03Dprogestinyparent. L/GYN, URN, SEX
212G03Eandrogeny a ženské pohlavní hormonyparent. L/GYN, END, SEX
213G03Fprogestiny a estrogenyp.o.Léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog: léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.P
214G03GAgonadotrofin (choriový)parent. L/GYN, END, PDD, SEX
215G03GAgonadotrofin (lidský)parent. Z
216G03GBsyntetické stimulátory ovulacep.o. L/GYN, END, SEX
217G03HAantiandrogenyp.o. L/PSY, END, URN, GYN, SEX
218G03HAantiandrogenyparent. L/PSY, SEX
219G03XAantigonadotrofiny a podobná léčivap.o. L/GYN, END, HEM, ALG, SEX
220G04ABchinolonová chemoterapeutika močových infekcíp.o.  
221G04ACnitrofuranová chemoterapeutika močových infekcíp.o.  
222G04BCrozpouštědla močových kamenůp.o.  
223G04BDspasmolytika močových cestp.o.Léčbu propiverinem v pevných lékových formách obsahujících do 5 mg propiverinu v 1 tabletě včetně ordinuje navíc pediatr.L/URN, GYN, SEX
224G04BXjiná urologika, k léčbě benigní hyperplasie prostatyp.o. L/URN
225H01Ahormony předního laloku hypofýzyparent.Léčbu somatropinem ordinuje lékař pracující v centru pro léčbu defektu somatotrofního hormonu. Léčbu tetrakosaktidem ordinuje endokrinolog. 
226H01BAvasopresin a jeho derivátyparent. H
227H01BAvasopresin a jeho derivátylok.  
228H01BBoxytocin a jeho derivátyparent. H
229H01CAhormon uvolňující gonadotrofinlok. Z
230H01CBsomatostatin a jeho derivátyparent. X
231H02AAmineralokortikoidyp.o.  
232H02ABglukokortikoidyp.o.  
233H02ABglukokortikoidyparent. O
234H03AAhormony štítné žlázyp.o.  
235H03Bthyreostatikap.o.  
236H03Bthyreostatikaparent. H
237H04AAglukagon a jeho derivátyparent. L/DIA
238H05BAkalcitonininhal. L/INT, GYN, ORT, END
239H05BAkalcitoninparent. L/INT, GYN, ORT, END
240J01AAtetracyklinová antibiotikap.o.  
241J01AAtetracyklinová antibiotikaparent. K
242J01BAamfenikolová antibiotikap.o.  
243J01BAamfenikolová antibiotikaparent. K
244J01CAaminopenicilinová antibiotikap.o.  
245J01CAaminopenicilinová antibiotikaparent. K
246J01CAacylureidová antibiotikaparent. U/ATB
247J01CEna beta-laktamázu citlivé penicilinyp.o.  
248J01CEna beta-laktamázu citlivé penicilinyparent. K
249J01CFvůči beta-laktamáze stabilní penicilinyp.o.  
250J01CFvůči beta-laktamáze stabilní penicilinyparent. K
251J01CRkombinace inhibitoru beta-laktamázy s penicilinyp.o.  
252J01CRkombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny, nebo kombinace penicilínůparent.K léčbě kombinací penicilinů není třeba konzultace a schválení antibiotického střediska.U/ATB
253J01DAcefalosporinová antibiotikap.o.K léčbě cefiximem, cefetametem, cefpodoximem a ceftibutenem je třeba konzultace a schválení antibiotického střediska. 
254J01DAcefalosporinová antibiotikaparent.K léčbě cefalotinem a cefazolinem není třeba konzultace a schválení antibiotického střediska. Léčbu ceftnaxonem v ambulantní péči ordinuje neurolog, infekcionista, dermatolog, pediatr nebo revmatolog:U/ATB
a) inciální léčba bakteriální meningitidy u dětí mladších 18 let,
b) léčba Lymské boreliózy II. a III. stádium (doložené laboratorním vyšetřením),
c) léčba nekomplikované akutní kapavky (jednorázová nitrosvalová aplikace 250 mg ceftnaxonu).
Pro lůžkovou péči je úhrada ceftnaxonu dle symbolu U/ATB
255J01DFmonobaktámová antibiotikaparent. U/ATB
256J01DHkarbapenemová antibiotikaparent. U/ATB
257J01EBkrátkodobě působící sulfonamidyp.o.  
258J01EEsulfonamidy kombinované s trimetoprimemp.o.  
259J01EEsulfonamidy kombinované s trimetoprimemparent. K
260J01FAmakrolidová antibiotikap.o.  
261J01FAmakrolidová antibiotikaparent. K
262J01FFlinkosamidová antibiotikap.o. ATB
263J01FFlinkosamidová antibiotikaparent. U/ATB
264J01GAstreptomycin a jeho derivátyparent.  
265J01GBaminoglykosidová antibiotikaparent.K léčbě gentamycinem a tobramycinem není třeba konzultace a schválení antibiotického střediska.U/ATB
266J01MAfluorované chinolonyp.o.K léčbě sparfloxacinem je třeba konzultace a schválení antibiotického střediska. 
267J01MAfluorované chinolonyparent. U/ATB
268J01Xostatní antibiotikaparent. U/ATB
269J01Xostatní antibiotikap.o. U/ATB
270J01XDimidazolová chemoterapeutikaparent. U
271J02AAantimykotická antibiotikaparent. U
272J02ABimidazolová antimykotikap.o.  
273J02ABimidazolová antimykotikaparent. U
274J02ACtriazolová antimykotikap.o.Krátkodobou léčbu ordinuje gynekolog nebo dermatolog:P
a) vaginální mykózy nereagující na lokálně aplikovaná antimykotika,
b) recidivy vaginálních mykóz.
Vícedenní léčbu ordinuje infekcionista, hematolog, onkolog, specialista pracující na transplantačních jednotkách nebo dermatolog:
a) systémové mykózy u imunokomprimovaných pacientů,
b) těžké formy slizničních a nehtových mykóz vyvolaných kandidami nebo dermatofyty,
c) profylakticky u imunokomprimovaných pacientů nebo u pacientů před provedením transplantace.
275J02ACtriazolová antimykotikaparent.Terapeuticky: těžké, život ohrožující systémové mykózy. Profylakticky: u imunokomprimovaných pacientů nebo pacientů připravovaných k transplantaci.U/P
276J04ABantibiotika k léčbě tuberkulózyp.o.Léčbu rifabutinem ordinuje pneumolog nebo infekcionista: léčba tuberkulózy vyvolané atypickými mykobakteriemi. 
277J04ABantibiotika k léčbě tuberkulózyparent.  
278J04AChydrazidy k léčbě tuberkulózyp.o.  
279J04AKdalší léčiva k léčbě tuberkulózyp.o.  
280J04BAchemoterapeutika k léčbě lepryp.o.  
281J05Aantivirotikap.o.Léčbu brivudinem, acyklovirem, famcyklovirem a valacyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách:P
a) léčba iniciální fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20 týdnu těhotenství,
b) léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků),
c) léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji.
Léčbu inosin pranobexem ordinuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity.
Léčbu antiretrovirovými léčivy (zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir a indavir) indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.
282J05Aantivirotikaparent.Léčbu acyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog a specialista pracující na transplantačních centrech: léčba těžkých infekcí vyvolaných Herpesvirus sp. nebo případy kde nelze podávat léčivo perorálné.U/P
Léčbu gancyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:
a) léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacienta,
b) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s allogenní a autologní transplantací kostní dřeně,
c) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.
Léčbu foskarnetem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:
a) léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekci u HIV/AIDS pacientů v případě nemožnosti podat gancyklovir nebo při jeho neúčinnosti pro rezistenci,
b) profylaxe a léčba u pacientů s transplantací u gancyklovir CMV rezistentních infekcí nebo v případě nemožnosti podat gancyklovir.
Léčbu zidovudinem indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.
283J06AAimunitní séraparent.Sérum proti stafylokokovým infekcím ordinuje lékař ke komplexní léčbě těžkých stafylokokových infekcí.K/P
Sérum proti záškrtu ordinuje infekcionista nebo pediatr ke komplexní léčbě záškrtu
Sérum proti hadímu jedu ordinuje lékař k léčbě uštknutá zmijí obecnou.
Sérum proti botulismu ordinuje lékař ke komplexní léčbě botulismu.
Sérum proti plynaté snětí ordinuje infekcionista nebo specialista chirurgických oborů k profylaxi a terapii klostiridiových infekcí.
Sérum proti vzteklině ordinuje infekcionista k profylaxi nebo terapii vztekliny.
284J06BAimunoglobuliny, normální lidsképarent.Imunoglobuliny k extravaskulární aplikaci jsou hrazeny dle symbolu O, jako nespecifická imunoprofylaxe při opakovaných infektech u dětí do 18 let a osob starších 60 let. Imunoglobuliny k nitrožilní aplikaci jsou hrazeny dle symbolu B. Imunoqlobuliny s obsahem IqM isou hrazeny dle symbolu U. 
285J06BBspecifické imunoglobulinyparent.Léčbu imunoglobuliny proti neštovicím a pásovému oparu ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a pediatr:K
a) neočkované těhotné ženy,
b) novorozenec po kontaktu s varicellpu,
c) imunokomprimovaný pacient po kontaktu s varicellou,
d) varicelózní primární pneumonitis.
Léčbu imunoglobulinem proti cytomegalovirové infekci ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog nebo pediatr:
a) novorozenec s prokázanou cytomegalovirovou infekcí,
b) generalizovaná cytomegalovirová infekce u imunokomprimovaných pacientů,
c) profylaxe cytomegalovirových infekcí u transplantovaných pacientů při pozitivitě dárce nebo příjemce. Imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci je hrazen dle symbolu U.
Imunoglobulin proti tetanu je hrazen dle symbolu B.
286J07AMočkovací látky proti tetanuparent. K
287J07ANočkovací látky proti tuberkulózeparent. H
288J07AXjiné bakteriální očkovací látkyparent. K
289J07BGočkovací látky proti vztekliněparent. K
290L01AAalkylační cytostatikap.o.  
291L01AAalkylační cytostatikaparent.Cyclofosfamid mohou předepisovat lékaři bez omezení odbornosti.B/ONK, HEM
292L01ABalkylsulfatyp.o. L/ONK, HEM
293L01ADnitrosomočovinyp.o. L/ONK, HEM
294L01ADnitrosomočovinyparent. B/ONK, HEM
295L01BAantimetabolity ze skupiny analog kyseliny listovép.o.  
296L01BAantimetabolity ze skupiny analog kyseliny listovéparent. B
297L01BBantimetabolity ze skupiny analog purinůp.o. L/ONK, HEM
298L01BBantimetabolity ze skupiny analog purinUparent. B/ONK, HEM
299L01BCantimetabolity ze skupiny analog pyrimidinup.o. L/ONK, HEM
300L01BCantimetabolity ze skupiny analog pyrimidinuparent. B/ONK, HEM
301L01CAvinka alkaloidy a jejich derivátyparent. B/ONK, HEM
302L01UBpodofylotoxinové derivátyp.o. L/ONK, HEM
303L01UBpodofylotoxinové derivátyparent. B/ONK, HEM
304L01CDtaxanyparent. X
305L01DAaktinomycinyparent. B/ONK, HEM
306L01DBantracykliny a jejich derivátyp.o. X
307L01DBantracykliny a jejich derivátyparent. B/ONK, HEM
308L01DCostatní cytotoxická antibiotikaparent. B/ONK, HEM
309L01Mplatinová cytostatikaparent. B/ONK, HEM
310L01XBmethylhydrazinová cytostatikap.o. L/ONK, HEM
311L01XXostatní cytostatikap.o. L/ONK, HEM, URN
312L01XXostatní cytostatikaparent.Léčbu L-asparaginázou ordinuje onkolog nebo hematolog. Revizní lékař pojišťovny může na základě žádosti lékaře povolit plnou úhradu ekonomicky náročnějších přípravků obsahujících L-asparaginázu v případě, že se jedná o podání dětem do 18 let věku, nebo že se jedná o opakované podání starším osobám, případně u pacientů s alergickou anamnézou. Léčbu estramustinem ordinuje navíc urolog.B/ONK, HEM
313L02AAestrogenyp.o. L/ONK, HEM, URN, GYN, SEX
314L02AAestrogenyparent. B/ONK, HEM, URN, SEX
315L02ABprogestinyp.o. L/ONK, HEM, URN, GYN, SEX
316L02ABprogestinyparent. L/ONK, GYN, SEX
317L02AEhormon uvolňující gonadofrofin a jeho derivátyinhal. Z
318L02AEhormon uvolňující gonadofrofin a jeho derivátyparent.Léčbu ordinuje onkolog, urolog nebo gynekolog:K/P
a) léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen, jen po dobu adjuvantní chemo- nebo radioterapie,
b) léčba karcinomu prostaty,
c) léčba myomatóty spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu,
d) léčba těžkých, jinak konzetvativně nereagujících forem endometriózy,
e) pubertas precox,
f) indukce ovulace při in vitro fertilizaci pouze na základě předchozího schválení revizním lékařem.
319L02BAantiestrogenyp.o.  
320L02BBantiandrogenyp.o. L/ONK, URN, SEX
321L02BGinhibitory tvorby steroidních hormonůp.o. L/ONK, END
322L02BGinhibitory tvorby steroidních hormonůparent. X
323L03AAcytokinyparent. X
324L03AXostatní imunostimulační léčivalok, p.o. L/ALG
325L03AXostatní imunostimulační léčivaparent.Léčbu dialyzátem leukocytů ordinuje alergolog a imunolog. Léčbu bac propionylbacter acnes ordinuje onkolog. Léčbu BCG vakcínou ordinuje onkolog a urolog. Léčbu thymostimostimulinem ordinuje onkolog, imunolog nebo hematolog na základě předchozího schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny.O
326L04AAselektivní imunosupresivní léčivap.o.Léčbu cyklosporinem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech, onkolog, hematolog, dermatolog, urolog a revmatolog:P
a) prevence reakce štěpu proti hostiteli po transplantacích,
b) léčba myelodysplaastického syndromu nereagující na standardní léčbu,
c) léčba aplastické anemie nereagující na standardní léčbu,
d) léčba autoimunní hemolytické anemie a autoiimunní trombocytopenické purpury nereagující na standardní léčbu,
e) léčba nefrotického syndromu nereagující na standardní léčbu,
f) těžké formy revmatoidní artritidy dospělých a dětí se středně těžkým a těžkým průběhem kloubního postižení nebo se současným postižením jiných orgánů (zvláště plic),
g) těžké generalizované formy psoriázy (psoriasis vulgaris, arthropatica, pustulosa) nereagující na standardní léčbu,
h) systémový lupus eiythematodes nereagující na standardní léčbu,
i) těžké formy polymyositidy/dermatomyositidy nereagující na standardní léčbu,
Léčba se zahajuje obvykle v rámci hospitalizace pacienta s odpovídajícím odstupem od jiné terapie (např. PUVA, retinoidy, cytostatika), léčbu provádí pouze pracoviště s dostupností příslušných laboratorních vyšetření (včetně stanovení hladiny cyklosporinu).
Léčbu mophetil mycophenolatem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci profylaxe rejekce štěpu proti hostiteli pouze u pacientů u kterých byla provedena alogenní transplantace ledvin. Podává se v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy.
327L04AAselektivní imunosupresivní léčivaparent. U/J10
328L04AXostatní imunosupresivap.o. L/J10, REV, HEM
329L04AXostatní imunosupresivaparent. U/J10
330M01AAprotizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinůp.o.  
331M01AAprotizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinůparent.  
332M01ABprotizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octovép.o.Léčbu kombinací diklofenaku a misoprostolu ordinuje revmatolog, ortoped nebo internista na základě předchozího schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny. 
333M01ABprotizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octovép.rect.  
334M01ABprotizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octovéparent.  
335M01ACprotizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamůp.o.  
336M01ACprotizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamůp.rect.  
337M01ACprotizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamůparent.  
338M01AEprotizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionovép.o.  
339M01AEprotizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionovép.rect.  
340M01Aprotizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové a fenamátůparent.  
341M01AXostatní protizánětlivá léčivap.o.Azapropazon a proquazon mohou předepisovat lékaři bez omezení odbornosti.L/REV
342M01CBléčiva obsahující zlatoparent. L/REV
343M01Cpenicilamin a ostatní chorobu modifikující léčiva (včetně M09)p.o., parent.Léčbu kyselinou hyaluronovou ordinuje ortoped nebo revmatolog: součást léčby primární osteoarthrózy kolenních kloubů, rentgenologicky II. a III. stádium dle Kellgrena, při pravidelných bolestech větší intenzity, nebo u pacientů, u kterých je léčba nesteroidními antirevmatiky kontraindikována. 
344M02AAnesteroidní protizánětlivá léčiva k zevnímu podánílok.  
345M02ACderiváty kyseliny salicylové k lokálnímu podánílok.  
346M02AXjiná léčiva k léčbě kloubů a svalů k zevnímu podánílok.  
347M03AAsvalová relaxancia ze skupiny kurarových alkaloidůparent. H
348M03ABsvalová relaxancia ze skupiny derivativatů cholinuparent. H
349M03ACsvalová relaxancia ze skupiny kvarterních amoniových derivátůparent. H
350M03AXostatní svalová relaxanciaparent. X
351M03BXjiná centrálně působící svalová relaxanciap.o.Baclofen a tolperison mohou předepisovat lékaři bez omezení odbornosti.L/NEU, ORT, REV
352M03CApřímo působící svalová relaxanciaparent. T
353M04AAantiuratika inhibující tvorbu kyseliny močovép.o.  
354M04ABantiuratika zvyšující vylučovaní kyseliny močovép.o.  
355M04ACléčiva užívaná při léčbě dnavého záchvatup.o.  
356M05BAbisfosfonátyp.o.Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped nebo endokrinolog:L/ONK, INT, ORT, HEM
a) osteoporotické patologické zlomeniny,
b) všechny formy osteoporózy (včetně formy sekundární a osteoporózy indukované kortikosteroidy) potvrzené jedno nebo dvouenergetickou rentgenovou absorpcimetrií (T-skóre větší než -2,5 SD) nereagující na standardní léčbu (estrogeny, vápník, vitamin D a jeho deriváty, fluor),
c) Pagetova choroba se sérovou koncentrací alkalické fosfatázy nejméně dvojnásobné než horní hranice normálních hodnot, při bolestech nebo hypercirkulačním syndromu nebo v případě hrozících komplikací,
d) hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázemi nebo i bez metastáz, mnohočetný myelom.
357M05BAbisfosfonátyparent.Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped nebo endokrinolog:O/ONK, INT, ORT, HEM
a) osteoporotické patologické zlomeniny,
b) všechny formy osteoporózy (včetně formy sekundární a osteoporózy indukované kortikosteroidy) potvrzené jedno nebo dvouenergetickou rentgenovou absorpcimetrií (T-skóre větší než -2,5 SD) nereagující na standardní léčbu (estrogeny, vápník, vitamin D a jeho deriváty, fluor),
c) Pagetova choroba se sérovou koncentrací alkalické fosfatázy nejméně dvojnásobné než horní hranice normálních hodnot, při bolestech nebo hypercirkulačním syndromu nebo v případě hrozících komplikací,
d) hyperkalcémie provázející zhoubné nádory.
358N01AAinhalační anestetika ze skupiny etherůinhal. H
359N01ABinhalační anestetika ze skupiny halogenovaných uhlovodíkůinhal. H
360N01AI-injekční anestetika ze skupiny barbituratůparent. H
361N01AHopioidní anestetika (tentanyl)parent. O
362N01AHopioidní anestetika (ostatní)parent. H
363N01AXostatní celková anestetikaparent. O
364N01BAlokální anestetika ze skupiny esterů kyseliny aminobenzoovéparent. O
365N01BBlokální anestetika ze skupiny amidůlok. O
366N01BBlokální anestetika ze skupiny amidůparent. O
367N01BXostatní lokální anestetikalok. O
368N02AAanalgetika ze skupiny přírodních opioidůp.o.  
369N02AAanalgetika ze skupiny přírodních opioidůparent. O
370N02ABanalgetika ze skupiny fenylpiperidinových derivátůp.o.  
371N02ABanalgetika ze skupiny fenylpiperidinových derivátůparent. O
372N02ACanalgetika ze skupiny difenylpropylaminových derivátůp.o.  
373N02ADanalgetika ze skupiny benzomorfanových derivátůp.o.  
374D02ADanalgetika ze skupiny benzomorfanových derivátůparent. O
375N02AXanalgetika ze skupiny ostatních opioidůp.o., subling.  
376N02AXanalgetika ze skupiny ostatních opioidůp.rect., parent.Rektální lékové formy mohou předepisovat všichni lékaři na lékařský předpis bez omezení odbornosti.O
377N02BAanalgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátůp.o.  
378N02BAanalgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátůparent   
379N02BEanalgetika ze skupiny anilidůp.o.  
380N02BEanalgetika ze skupiny anilidůp.rect.  
381N02Bostatní analgetikaparent. O
382N02CAantimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidůp.o.  
383N02CAantimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidůparent.  
384N02Cjiná antimigrenikap.o.  
385N03AAantiepileptika ze skupiny barbituratů a jejich derivátůp.o.  
386N03AAantiepileptika ze skupiny barbituratů a jejich derivátůparent. O
387N03ABantiepileptika ze skupiny hydantoinůp.o.  
388N03ABantiepileptika ze skupiny hydanfoinůparent. O
389N03ADantiepileptika ze skupiny sukcinimidůp.o.  
390N03AEantiepileptika ze skupiny benzodiazepinůp.o.  
391N03AEantiepileptika ze skupiny benzodiazepinůparent. O
392N03AFantiepileptika ze skupiny derivátů karboxamidup.o.  
393N03AGantiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (kyselina valproová)p.o.  
394N03AGantiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (ostatní)p.o. L/NEU, PSY
395N03AGantiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselinparent. K
396N03AXostatní antiepileptikap.o. L/PSY, NEU
397N04AAantiparkinsonika ze skupiny terciárních aminůp.o.  
398N04AAantiparkinsonika ze skupiny terciárních aminůparent. O
399N04ACantiparkinsonika ze skupiny esterů tropinup.o.  
400N04BAantiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejich derivátůp.o.  
401N04BBantiparkinsonika ze skupiny amantadinu a jeho derivátůp.o. L/NEU, PSY, GER
402N04BDantiparkinsonika ze skupiny inhibitorů MAOp.o. L/NEU, PSY, GER
403N05AAneuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinůp.o.  
404N05AAneuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinůparent. O
405N05ABneuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinůp.o.  
406N05ABneuroleptika ze skupiny piperazinovych derivátů fenothiazinůparent. O
407N05ACneuroleptika ze skupiny piperidinových derivátů fenothiazinůp.o.Thioridazin mohou předepisovat lékaři bez omezení odbornosti.L/NEU, PSY, GER
408N05ADneuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonup.o.  
409N05ADneuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonuparent. O
410N05AFneuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenup.o.  
411N05AFneuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenuparent. O
412N05AGneuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátůp.o.  
413N05AGneuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátůparent. O
414N05AHneuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátůp.o. L/PSY
415N05AHneuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátůparent. H
416N05ALneuroleptika ze skupiny benzamidůp.o.Sulpirid v lékových formách do 50 mg včetně v 1 tabletě a mohou předepisovat lékaři bez omezení odbornosti.L/PSY, NEU
417N05ALneuroleptika ze skupiny benzamidůparent.Tiaprid mohou předepisovat lékaři bez omezení odbornosti.O/PSY, NEU
418N05ANlithiump.o.  
419N05AXostatní antipsychotikap.o. L/PSY
420N05BAanxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinup.o.Léčbu alprazolamem ordinuje psychiatr, neurolog nebo internista: léčba panické úzkosti. 
421N05BAanxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinup.rect. L/NEU,PSY,PDD,SEX
422N05BAanxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinuparent.  
423N05BXostatní anxiolytikap.o.  
424N05CAhypnotika ze skupiny barbituratůparent. H
425N05CDhypnotika ze skupiny benzodiazepinuparent. O
426N06AAantidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminůp.o.  
427N06AAantidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminůparent. O
428N06ABantidepresiva ze skupiny selektivních Inhibitorů reuptake serotoninup.o.Fluoxetin a fluvoxamin mohou předepisovat dále neurologové a internisté.L/PSY, SEX
429N06ABantidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninuparent. O/PSY, SEX
430N06Aostatní antidepresivap.o. L/PSY, NEU, SEX
431N06BAcentrálně působící stimulanciap.o. L/NEU, PSY, PDD, SEX
432N06BXostatní psychostimulancia a nootropikap.o.  
433N06BXostatní psychostimulancia a nootropikaparent. H
434N07AAparasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázyp.o.  
435N07AAparasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázyparent.  
436N07CAléčiva s antivertinózním účinkemp.o.  
437N07XXostatní léčiva nervové soustavyparent. X
438P01ABchemoterapeutika ze skupiny nitroimidazolových derivátůp.o.  
439P01BAantimalarika ze skupiny aminochinolonových derivátůp.o.Léčbu hydroxychlorochinem ordinuje infekcionista, revmatolog a dermatolog:
a) systémový lupus erythematodes,
b) revmatoidní arthritis,
c) juvenilní chronická arthritis,
d) diskoidní forma lupus erythematodes.
Léčbu meflochinem ordinuje infekcionista: léčba tropické malárie (z oblastí s vysokou rezistencí vůči chlorochinu na Plasmodium falciparum).
440P01BDantimalarika ze skupiny diaminopyrimidinůp.o.  
441P01CXostatní léčiva k léčbě protozoózparent. X
442P02CAanthelmintika ze skupiny benzimidazolových derivátůp.o.  
443P02CBanthelmintika ze skupiny piperazinu a jeho derivátůp.o.  
444P02CEanthelmintika ze skupiny imidazothiazolových derivátůp.o.  
445P02CXostatní anthelmintikap.o.  
446P02DAanticestodika ze skupiny derivátů kyseliny salicylovép.o.  
447P03ABektoparazitika ze skupiny halogenovaných léčivlok.  
448P03ACektoparazitika ze skupiny pyrethrinůlok.  
449R01ACprotialergická léčiva k lokálnímu podánílok. L/ALG, TRN, ORL
450R01ADkortikosteroidy k lokálnímu podánílok.Beklomethason mohou předepisovat lékaři bez omezení odbornosti.L/ALG, TRN, ORL
451R03ACinhalační selektivní beta-2 sympatomimetikainhal.Léčbu kombinací fenoterol s kromoglykatem a léčbu salmeterolem a formoterolem ordinují alergolog a pneumolog. 
452R03AKinhalační sympatomimetika a jiná antiastmatikainhal.  
453R03BAinhalační kortikosteroidyinhal.  
454R03BBinhalační anticholinergikainhal.Léčbu ipratropiem v tekutých lékových formách určených k nebulizaci ordinuje alergolog, pneumolog nebo otorhinolaryngolog. 
455R03BCinhalační protialergická léčivainhal.Léčbu nedokromilem ordinuje alergolog nebo pneumolog. 
456R03CBcelkově podávaná neselektivní sympatomimetikap.o.  
457R03CBcelkové podávaná neselektivni sympatomimetikaparent. O
458R03CCcelkově podávaná selektivní sympatomimetikap.o.  
459R03CCcelkově podávaná selektivní sympatomimetikaparent. O
460R03Dostatní antiastmatika k celkovému podáníp.o.Léčbu zafirlukastem ordinuje alergolog nebo pneumolog na základě schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny. 
461R03DAostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinůp.rect.  
462R03DAostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinůparent. O
463R05CBmukolytikap.o.  
464R05CBmukolytikainhal.Léčbu alfadornázou ordinuje specializované pracoviště zajišťující péči o pacienty s cystickou fibrózou, při zajištění dobré spolupráce pacienta:
a) při nedostatečné účinnosti inhalačních mukolytik nebo amilondu,
b) při častých respiračních infekcích vyžadujících antibiotickou léčbu.
465R05CBmukolytikaparent.  
466R05DAantitusika ze skupiny derivátů opioidůp.o.  
467R05DBantitusika chemicky blízká lokálním anestetikůmp.o., p.rect. parent.Léčbu pentoxyverinem ordinuje pediatr. Parenterální lékové formy jsou hrazeny dle symbolu H. 
468R06AAantihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherůp.o.  
469R06AAantihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherůparent. O
470R06ABantihistaminika ze skupiny derivátů alkylaminůp.o.  
471R06ADantihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinup.o.  
472R06ADantihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinuparent. O
473R06AXjiná antihistaminika k systémovému použitíp.o.  
474R06AXjiná antihistaminika k systémovému použitíparent. O
475R07AAplicní surfaktantyparent. T
476S01AAantibiotika k lokálnímu podánílok.  
477S01ABchemoterapeutika k lokálnímu podánílok.  
478S01ADantivirotika k lokálnímu podánílok. L/OPH
479S01AXostatní antiinfektivalok. L/OPH
480S01BAkortikosteroidy k lokálnímu podánílok.  
481S01BCnesteroidní protizánětlivá léčiva k lokálnímu podánílok.Léčbu diklofenakem a flurbiprofenem ordinuje oftalmolog. 
482S01CAkortikosteroidy a antiinfektiva k lokálnímu podánílok.Léčbu kombinaci beklomethason/gentamicin ordinuje navíc otorhinolaryngologL/OPH
483S01EAlokální symatomimetika k léčbě glaukómulok. L/OPH
484S01EBlokální parasympatomimetika k léčbě glaukómulok.Pilokarpin ve všech lékových formách mohou předepisovat lékaři všech odbornosti.L/OPH
485S01ECinhibitory karboanhydrazy k celkovému podáníp.o.  
486S01EDlokální beta-blokátory k léčbě glaukómulok.Léčbu betaxololem a levobutonololem ordinuje oftalmolog. 
487S01Fmydriatika a cykloplegikalok. O/OPH
488501Gdekongestanty a antialergikalok. L/OPH, ALG
489S01HAlokální místní anestetikalok. L/OPH
490S01jiná oftalmologikaparent., lok.Léčbu tolazolinem ordinuje oftalmolog. Léčbu kyselinou hyaluronovou ordinuje oftalmolog na základě schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny. 
491S02CAkortikosteroidy a antiinfektiva v kombinacilok. L/ORL
492V01AAextrakty alergenůp.o. L/ALG
493V01AAextrakty alergenůintrader. O/ALG
494V01AAextrakty alergenůPRICK test O/ALG
495V01AAextrakty alergenůparent. L/ALG
496V03Avšechny jiné terapeutické přípravkylok.  
497V03ABantidotaparent. K
498V03AFantidota užívaná při léčbě cytostatikyp.o.  
499V03AFantidota užívaná při léčbě cytostatikyparent. B/ONK, HEM
500V03AKtkáňová lepidlalok X
501V04CDtesty sekrece hormonů hypofýzyp.o. K/END
502V04CFtuberkulinový testparent. H
503V04CLtesty pro alergické chorobyintrader. O/ALG
504V04CXjiná diagnostikap.o.  
505V04CXjiná diagnostikaintrader. O
506V04CXjiná diagnostikaparent. O
507V06CAvýživa bez fenylalaninup.o. L/J4
508V06DAkombinace sachandy/proteiny/minerály/vitamínyp.o. H
509V06DBkombinace tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamínyp.o. H
510V06DDaminokyseliny včetně kombinací s polypeptidyp.o. L/J7
511V06DEkombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamínyp.o. L/J11
512V06DFnáhrady mléka obsahující sojovou bílkovinup.o. L/J11
513V06DXjiné kombinace přípravků pro výživup.o. L/J11
514V07ABrozpouštědla a ředidla, včetně irigačních roztokůparent.  
515V08Arozpustné nefrotropní RTG kontrastní látkyp.o. K
516V08AArozpustné nefrotropní hyperosmolární RTG kontrastní látkyparent. K
517V08ABrozpustné nefrotropní nizkoosmolární RTG kontrastní látkyparent.Vyšetřením iotrolanem ordinuje rentgenolog:K
a) pro intrathekální podání,
b) v ostatních případech po předchozím schváleni revizním lékařem.
518V08ACrozpustné hepatotropní RTG kontrastní látkyparent. K
519V08ADnerozpustné RTG kontrastní látkyparent. K
520V08BARTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatýp.o. K
521V08CAparamagnetické kontrastní látkyparent. K

Příloha č. 3

SEZNAM PROSTŘEDKŮ ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY

ODDÍL A

Seznam použitých zkratek a symbolů

V seznamu prostředků zdravotnické techniky nehrazených z prostředků zdravotního pojištění a v seznamu prostředků zdravotnické techniky hrazených z prostředků zdravotního pojištění při poskytování ambulantní péče mají použité zkratky a symboly tento význam:

a) skupina

1obvazový materiál, náplasti
2pomůcky pro inkontinentní
3pomůcky stomické
4ortopedicko protetické pomůcky sériově vyráběné
5ortopedicko protetické pomůcky individuálně zhotovené
6kompresivní punčochy a návleky
7vozíky invalidní včetně příslušenství
8sluchadla včetně příslušenství
9brýle a optické pomůcky
10pomůcky respirační a inhalační
11pomůcky pro diabetiky
12kompenzační pomůcky pro tělesně postižené
13dále nespecifikované pomůcky
14kompenzační pomůcky pro zrakově postižené
15kompenzační pomůcky pro sluchově postižené
16obuv ortopedická
17pomůcky pro laryngektomované,

b) zkratky

PVCpolyvinylchlorid,

c) specializace a nástavbové' specializace lékařů a označení speciálních zaměření pracovišť

ALGlékař s nástavbovou specializací v oboru alergologie a klinické imunologie
CHIlékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru chirurgie
DERlékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru dermatovenerologie
DIAlékař s nástavbovou specializací v oboru diabetologie, lékař se specializací II. stupně v oboru interního lékařství
FONlékař s nástavbovou specializací v oboru foniatrie
INTlékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru interního lékařství
J16odborná pracoviště s činností flebologickou, resp. angiologickou
NEUlékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru neurologie
ONKlékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru radioterapie, lékař s nástavbovou specializací v oboru klinické onkologie
OPlékař s nástavbovou specializací v oboru ortopedické protetiky
OPHlékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru oftalmologie
ORLlékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru otorhinolaryngologie
ORTlékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru ortopedie PRL lékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru všeobecného lékařství
REHlékař s nástavbovou specializací v oboru fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace
TRNlékař s nástavbovou specializací v oboru tuberkulózy a respiračních nemocí, lékař se specializací II. stupně v oboru interního lékařství
URNlékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru urologie, lékař se specializací II. stupně v oboru interního lékařství, lékař s nástavbovou specializací v oboru nefrologie.

ODDÍL B

Seznam prostředků zdravotnické techniky nehrazených z veřejného zdravotního pojištění při poskytování ambulantní péče

ČísloSkupinaNázev druhu (typu) prostředku zdravotnické technikyPoznámka
11náplastis výjimkou hypoalergických náplastí
21náplasti na kuří oka 
32plena PVC 
42podložky PVC 
54návlek tenisový 
64ortézy sportovní 
77příslušenství ke kočárku - pracovní deska 
87příslušenství ke kočárku - odkládací košík 
97příslušenství ke kočárku - pláštěnka 
107příslušenství k vozíku - pracovní deska 
117příslušenství k vozíku - pláštěnka 
127příslušenství k elektrickým vozíkům - ovládání pro doprovod 
1311testační proužky ke stanovení cholesterolu 
1412příslušenství k chodítkům, která jsou nad rámec jejich funkce 
1513kapátko oční 
1613tyčinka oční 
1713odsávačka mateřského mléka 
1813prst technický pryžový 
1913lůžko zdravotní 
2013nitroděložní tělísko 
2113polštář včetně povlaku 
2216neortopedická vložky do bot 
23 opravy prostředků zdravotnické techniky kromě vozíků a kočárků a individuálně vyráběných ortopedickoprotetických výrobků a oprav zvedáků a polohovacích postelí 

ODDÍL C

Seznam prostředků zdravotnické techniky hrazených z veřejného zdravotního pojištění při poskytování ambulantní péče

Čísl.SkupinaNázev druhu (typu) prostředku zdravotnické technikyPoznámkaVýše úhrad
11gáza hydrofilní skládanánejvýše do rozměru 10x10 cm a velikosti balení po 2 ks100 % nejvýše do 8 Kč
21krytí gelovénejvýše do rozměru 10x10 cm na základě schválení revizním lékařem100 % nejvýše do 150 Kč za 1 ks
31náplasti hypoalergickéu děti do 18 let věku a u pacientů se stomií a diabetikůnejvýše do 30 Kč
41obinadlo elastickénejvýše od rozměru 14 cm x 5 m100 % nejvýše do 50 Kč
51obinadlo hydrofilní sterilnínejvýše do rozměru 12 cm x 5 m100 % nejvýše do 15 Kč
61obinadlo pružné hadicové nejvýše do 30 Kč
71tampony vinutépouze na předepsání DIA 1 balení po 1000 ks ročněnejvýše do 70 Kč
81vata buničitá100 gnejvýše do 10 Kč
91vata obvazová skládaná100 gnejvýše do 20 Kč
101vata obvazová sterilní25 gnejvýše do 10 Kč
112absorpční prostředky pro inkontinentní - kalhotky plenkovémaximálně 150 ks měsíčně nehrazeno pacientům v ústavní péči a odborných léčebnáchnejvýše do 1.400 Kč
122absorpční prostředky pro inkontinentní - vložky pro lehkou inkontinencimaximálně 150 ks měsíčně nehrazeno pacientům v ústavní péči a v odborných léčebnáchnejvýše do 550 Kč
132absorpční prostředky pro inkontinentní - vložné plenymaximálně 150 ks měsíčně nehrazeno pacientům v ústavní péči a v odborných léčebnáchnejvýše do 900 Kč
142fixace absorpčních prostředků pro inkontinencimaximálně 24 ks ročně nehrazeno pacientům v ústavní péči a v odborných léčebnáchnejvýše do 190 Kč
152kondomy urinálnímaximálně 30 ks měsíčně100 % nejvýše do 900 Kč
162sáčky sběrné urinálnímaximálně 10 ks měsíčně100 % nejvýše do 600 Kč
172svorka inkontinenční pro mužemaximálně 2 ks ročně100 %
183krytky stomicképouze po schvální revizním lékařem maximálně 60 ks měsíčně100 % nejvýše do 3.100 Kč
193podložky kolostomické a ileostomickémaximálně 10 ks měsíčně100 % nejvýše do 1.100 Kč
203podložky urostomickémaximálně 15 ks měsíčně100 % nejvýše do 1.500 Kč
213prostředky čisticí stomicképouze po schválení revizním lékařem100 % nejvýše do 1.500 Kč
223prostředky ochranné stomickémaximálně 360 g ročně100 % nejvýše do 2.760 Kč
233systémy dvoudílné kolostomické uzavřené - sáčkymaximálně 60 ks měsíčně100 % nejvýše do 1.600 Kč
243systémy dvoudílné ileostomické výpustné - sáčkymaximálně 30 ks měsíčně100 % nejvýše do 1.350 Kč
253systémy jednodílné kolostomické uzavřené - sáčkymaximálně 60 ks měsíčně100 % nejvýše do 2.600 Kč
263systémy jednodílné ileostomické výpustné - sáčkymaximálně 30 ks měsíčně100 % nejvýše do 1.950 Kč
273systémy urostomické dvoudílné - sáčkymaximálně 30 ks měsíčně100 % nejvýše do 2.000 Kč
283systémy urostomické jednodílné - sáčkymaximálně 30 ks měsíčně100 % nejvýše do 2.000 Kč
293pasy a přídržné prostředky pro stomikymaximálně 2 bal ročně100 %
303zátky stomicképouze po schválení revizním lékařem, maximálně 60 ks měsíčně100 % nejvýše do 1.200 Kč
314epitéza mamárnímaximálně 1 ks za 2 roky, pouze na základě předepsání CHI, ONK, PRLnejvýše do 1.800 Kč
324ortéza seriově vyráběnápouze na základě předepsání ORT, OP, REH, CHI, NEU, maximálně 1 ks ročně100 %
334návlek pahýlovýnejvýše 8 ks ročně100 %
344suspenzormaximálně 2 ks ročně100 % nejvýše do 130 Kč
355epitéza mamární individuálně zhotovovanápouze ne základě schválení revizním lékařem, maximálně 1 ks za 2 roky100 %
365ortéza individuálně zhotovovanápouze na základě předepsání OP, ORT, REH, CHI, NEU a schválení revizním lékařem100 %
375protézy horních a dolních končetin základní provedenípouze na základě předepsání OP, REH, ORT, maximálně 1 ks za 2 roky100 %
385protézy modulární horních a dolních končetin, které jsou zhotoveny ze stavebnicových polotovarů a sestav, včetně tahových protéz horních končetinpouze na předepsání OP, REH, ORT a schválení revizním lékařem, maximálně 1 ks za 2 roky100 %
395protézy myoelektrické, ztráta obou horních končetin, nebo jednostranná amputace s funkčním postižením druhé horní končetinypouze na základě předepsání OP, REH, ORT, a schválení revizním lékařem S5, maximálně 1 ks za 5 let (v případě postiženi obou končetin 1 pár za 5 let)100 %
406kompresivní elastické punčochy lýtkové II. K.T.pouze na základě předepsání PRL, CHI, INT, DER, J16, maximálně 2 páry ročně100 % nejvýše do 410 Kč
416kompresivní elastické punčochy lýtkové III. K.T.pouze na základě předepsání CHI, INT, DER, J16, maximálně 2 páry ročně100 % nejvýše do 448 Kč
426kompresivní elastické punčochy lýtkové IV. K.T.pouze na základě předepsání CHI, INT, DER, J16, maximálně 2 páry ročně100 % nejvýše do 675 Kč
436kompresivní elastické punčochy polostehenní II. K.T.pouze na základě předepsání PRL, CHI, INT, DER, J16, maximálně 2 páry ročně100 % nejvýše do 517 Kč
446kompresivní elastické punčochy polostehenní III. K.T.pouze na základě předepsání CHI, INT, DER, J16, maximálně 2 páry ročně100 % nejvýše do 565 Kč
456kompresivní elastické punčochy polostehenní IV. K.T.pouze na základě předepsání CHI, INT, DER, J16, maximálně 2 páry ročně100 % nejvýše do 879 Kč
466kompresivní elastické punčochy stehenní II. K.T.pouze na základě předepsání PRL, CHI, INT, DER, J16, maximálně 2 páry ročně100 % nejvýše do 566 Kč
476kompresivní elastické punčochy stehenní III. K.T.pouze na základě předepsání CHI, INT, DER, J16, maximálně 2 páry ročně100 % nejvýše do 620 Kč
486kompresivní elastické punčochy stehenní IV. K.T.pouze na základě předepsání CHI, INT, DER, J16, maximálně 2 páry ročně100 % ne|výše do 1.013Kč
496kompresivní elastické punčochy stehenní s uchycením v pase II. K.T.pouze na základě předepsání PRL, CHI, INT, DER, J16, maximálně 2 páry ročně100 % ne|výše do 345Kč
506kompresivní elastické punčochy stehenní s uchycením v pase III. K.T.pouze na základě předepsání CHI, INT, DER, J16, maximálně 2 páry ročně100 % nejvýše do 372 Kč
516kompresivní elastické punčochy stehenní s uchycením v pase IV. K.T.pouze na základě předepsání CHI, INT, DER, J16, maximálně 2 páry ročně100 % nejvýše do 400 Kč
526kompresivní elastické punčochové kalhoty dámské II. K.T.pouze na předepsání PRL, CHI, INT, DER, J16, schvaluje revizní lékař, maximálně 2 ks ročně100 % nejvýše do 1.063 Kč
536kompresivní elastické punčochové kalhoty dámské III. K.T.pouze na předepsání CHI, INT, DER, J16, schvaluje revizní lékař, maximálně 2 ks ročně100 % nejvýše do 1.319 Kč
546kompresivní elastické punčochové kalhoty dámské IV. K.T.pouze na předepsání CHI, INT, DER, J16, schvaluje revizní lékař, maximálně 2 ks ročně100 % nejvýše do 1.319 Kč
556kompresivní elastické punčochové kalhoty těhotenské II. K.T.pouze na předepsání CHI, INT, DER, J16, schvaluje revizní lékař, maximálně 1 ks ročně100 % nejvýše do 1.619 Kč
566kompresivní elastické punčochové kalhoty těhotenské III. a IV. K.T.pouze na předepsání CHI, INT, DER, J16, schvaluje revizní lékař, maximálně 1 ks ročně100 % nejvýše do 1.987 Kč
576kompresivní elastické punčochové kalhoty panské II. K.T.pouze na předepsání PRL, CHI, INT, DER, J16, schvaluje revizní lékař, maximálně 2 ks ročně100 % nejvýše do 1.867 Kč
586kompresivní elastické punčochové kalhoty panské III. a IV. K.T.pouze na předepsání CHI, INT, DER, J16, schvaluje revizní lékař, maximálně 2 ks ročně100 % nejvýše do 2.100 Kč
596pažní návlek komplet II. K.T.pouze na předepsání CHI, INT, DER, J16, schvaluje revizní lékař, maximálně 2 ks ročně100 % nejvýše do 1.000 Kč
606pažní návlek komplet III. a IV. K.T.pouze na předepsání CHI, INT, DER, J16, maximálně 2 ks ročně100 % nejvýše do 300 Kč
616kompresivní elastické punčochy a návleky individuálně zhotovenépouze na předepsání CHI, INT, DER, J16, schvaluje revizní lékař, maximálně 2 ks ročně100 %
626kotníkový díl a kolenní díl II. a III. K.T.pouze na předepsání CHI, ORT, REV, PRL, DER, J16, maximálně 2 ks ročně100 % nejvýše do 130 Kč
636pomůcka pro navlékání kompresivních elastických punčochpouze na základě PRL, CHI, INT, DER, J16, maximálně 1 ks ročně100 % nejvýše do 242 Kč
647kočárek zdravotnína základě předepsání REH, ORT, NEU a schválení revizním lékařem, maximálně 1 ks za 3 roky100 % nejvýše do 21.000 Kč
657kočárek zdravotní - příslušenstvína základě předepsání REH, ORT, NEU a schválení revizním lékařem, maximálně 1 ks za 3 roky100 % nejvýše do 5.000 Kč
667opravy vozíku mechanického, elektrického a kočárku zdravotníhopouze na základě schválení revizním lékařem90 %
677rukavice kožené pro vozíčkářemaximálně 2 páry ročněnejvýše do 300 Kč
687tříkolka pro dospělé včetně příslušenstvípouze na základě předepsání REH, ORT, NEU a schválení revizním lékařem, maximálně 1 ks za 5 letnejvýše do 5.000 Kč
697vozík elektrický - příslušenstvípouze na základě předepsání REH, ORT, NEU, INT a schválení revizním lékařem S5, 1 ks za 5 let100 %
707vozík mechanickýpouze na předepsání REH, ORT, NEU, INT a schválení revizním lékařem, maximálně 1 ks za 5 let100 % nejvýše do 12.000Kč
717vozík mechanický - příslušenstvípouze na předepsání REH, ORT, NEU, INT a schválení revizním lékařem, maximálně 1 ks za 5 let100 %
727vozík s elektrickým pohonem pro provoz obvykle v exteriérupouze na předepsání REH, ORT, NEU, INT a schválení revizním lékařem S5, maximálně 1 ks za 5 let100 % nejvýše do 136.000 Kč
737vozík s elektrickým pohonem standardní pro lehký provoz obvykle v interiérupouze na předepsání REH, ORT, NEU, INT a schválení revizním lékařem S5, maximálně 1 ks za 5 let100 % nejvýše do 120.000 Kč
747vozík speciálnípouze na základě předepsání REH, ORT, NEU a schválení revizním lékařem100 % maximálně 1 ks za 5 let
758sluchadlo kapesní pro středně těžkou nedoslýchavost ztráty od 30 dB do 60 dB SRTpouze na základě předepsání FON S3, děti 0 až 2 roky, maximálně 1 ks za 3 roky100 % nejvýše do 3.200 Kč
768sluchadlo kapesní pro těžkou nedoslýchavost ztráty nad 60 dB SRTpouze na základě předepsání FON S3, děti 0 až 2 roky, maximálně 1 ks za 3 roky100 % nejvýše do 5.500Kč
778sluchadlo kapesní pro velmi těžkou nedoslýchavost ztráty 80 dB SRT a více zbytky sluchu hluchotapouze na základě předepsání FON S3, děti 0 až 2 roky, maximálně 1 ks za 3 roky100 % nejvýše do 5.500 Kč
788sluchadlo kapesní pro korekci anomálie zvukovodupouze na základě předepsání FON S3, děti 0 až 2 roky, maximálně 1 ks za 3 roky, schvaluje revizní lékař100 % nejvýše do 5.900 Kč
798sluchadlo závěsné pro středně těžkou nedoslýchavost ztráty od 30 dB do 60 dB SRTpouze na základě předepsání FON S3, děti od 2 do 7 let, maximálně 2 ks za 5 let100 % nejvýše do 5.300 Kč
808sluchadlo závěsné pro těžkou nedoslýchavost ztráty nad 60 dB SRT, zbytky sluchu hluchotapouze na základě předepsání FON S3, děti od 2 do 7 let, maximálně 2 ks za 5 let100 %
818sluchadlo brýlové na kostní vedenípouze na základě předepsání FON S3, děti od 2 do 7 let, maximálně 1 ks za 5 let, schvaluje revizní lékař100 % nejvýše do 11.000 Kč
828sluchadlo závěsné pro středně těžkou nedoslýchavost ztráty od 30 dB do 60 dB SRTpouze na základě předepsání FON S3 ORL S3, děti od 7 do 18 let, maximálně 2 ks za 5 let100 % nejvýše do 5.300 Kč
838sluchadlo závěsné pro těžkou nedoslýchavost ztráty nad 60 dB SRT, zbytky sluchu hluchotapouze na zaklade předepsaní FON S3, ORL S3, děti od 7 do 18 let, maximálně 2 ks za 5 let100 % nejvýše do 5.800 Kč
848sluchadlo brýlové na kostní vedenípouze na základě předepsání FON S3, děti od 7 do 18 let, maximálně 1 ks za 5 let, schvaluje revizní lékař100 % nejvýše do 6.800 Kč
858sluchadlo boltcové, závěsné, kapesní, zvukovodové pro středně těžkou nedoslýchavost ztráty od 40 dB do 59 dB SRTpouze na základě předepsání FON S3, ORL S3, od 18 let, maximálně 1 ks za 5 letnejvýše do 2.700 Kč
868sluchadlo boltcové, závěsné, kapesní, zvukovodové s kompresí pro těžkou nedoslýchavost ztráty od 60 dB do 79 dB SRTpouze na základě předepsání FON S3, ORL S3, od 18 let, maximálně 1 ks za 5 let100 % nejvýše do 3.900 Kč
878sluchadlo boltcové, závěsné, kapesní, PP nebo PP-AGC pro velmi těžkou nedoslýchavost ztráty od 80 dB SRT, zbytky sluchu hluchotapouze na základě předepsání FON S3, ORL S3, od 18 let, maximálně 1 ks za 5 let100 % ne|výše do 5.100Kč
888sluchadlo brýlové na kostní vedenípouze na základě předepsání FON S3, ORL S3, od 18 let, maximálně 1 ks za 5 let, schvaluje revizní lékař100 % nejvýše do 6.800 Kč
898baterie ke sluchadlupouze na základě předepsání FON S3,ORL S3, maximálně jedenkrát za 5 let100 % nejvýše do 80 Kč
908brýlový adapter k závěsnému sluchadlupouze na základě předepsání FON S3,ORL S3, maximálně 1 ks za 5 let100 % nejvýše do 90 Kč
918ušní tvarovka individuálnípouze na základě předepsání FON S3,ORL S3, do 18 let, maximálně 1 ks za 1 rok100 % nejvýše do 250 Kč
928ušní tvarovka individuálnípouze na základě předepsání FON S3,ORL S3, do 18 let, maximálně 1 ks za 5 let100 % nejvýše do 250 Kč
938ušní tvarovka továrnípouze na základě předepsání FON S3,ORL S3, maximálně 1 ks za 5 let100 % nejvýše do 20 Kč
949obruba brýlovápouze na základě předepsání OPH, děti do 6 let, maximálně 3 ks ročně, od 6 do 15 let max. 1 ks ročně, dvoje brýle při refrakční vadě +-3 DPTR do dálky100 % nejvýše do 300Kč
959obruba brýlovápouze na základě předepsání OPH, od 15 let výše, maximálně 1 ks za 3 roky, dvoje brýle při refrakční vadě + 3 DPTR do dálkynejvýše do 150 Kč
969čočka brýlová sférická, tórickápouze na základě předepsání OPH, děti do 6 let bez změny korekce nárok max. 3 ks ročně, od 6 do 15 let max. 1 ks ročně, od 15 let výše maximálně 1 ks za 3 roky100 %
979čočka brýlová lentikulárnípouze na předepsání OPH, děti do 6 let bez změny korekce max. 3 ks ročně, od 6 do 15 let max. 1 ks ročně, od 15 let výše max. 1 ks za 3 roky, nad +-10 DPTR, do 3 let u afakie100%
989čočka brýlová vysokoindexovápouze na základě předepsání OPH, děti do 6 let bez změny korekce nárok max. 3 ks ročně, od 6 do 15 let max. 1 ks ročně, od 15 let výše max. 1 ks za 3 roky, myopie nad -10 DPTR, poruchy centrálního zorného pole, schvaluje revizní lékař100 %
999čočka brýlová bifokální, franklinova, zatavovaná, vybrušovaná, silikát, plastpouze na základě předepsání OPH, děti do 6 let bez změny korekce nárok max. 2 ks ročně, od 6 do 18 let max. 1 ks ročně, strabismus, afakie, od 18 let nehrazeno100 %
1009čočka brýlová prismatickápouze na základě předepsání OPH, děti do 6 let bez změny korekce nárok max. 3 ks ročně, od 6 do 15 let max. 1 ks ročně, od 15 let max. 1 ks za 3 roky, při diplopii, strabismus100 %
1019čočka brýlová plastickápouze na předepsání OPH, děti do 6 let bez změny korekce nárok max. 2 ks ročně, od 6 do 15 let max. 1 ks ročně, od 15 let max. 1 ks za 3 roky, nad + -10 DPTR, do15 let nad + -3 DPTR100 %
1029čočka brýlová s absorpční vrstvoupouze na základě předepsání OPH, děti do 6 let bez změny korekce nárok max. 3 ks ročně, od 6 do 15 let max. 1 ks ročně, od 15 let max. 1 ks za 3 roky, afakie, pseudoafakie, choroby a vady provázené světloplachostí100 %
1039čočka brýlová hyperokulárnípouze na předepsání OPH, děti do 18 let bez změny korekce nárok max. 2 ks ročně, od 18 let max. 1 ks za 3 roky, schvaluje revizní lékař100 %
1049čočka kontaktní měkká (hydrofilní)na základě předepsaní OPH, děti do 15 let bez změny korekce narok max 2 ks ročně, od 15 let max 1 ks ročně, afakie nad +-10 DPT, astigmatismus irregularis, anisometropie 3,0 DPT a více100 %
1059čočka kontaktní tvrdá včetně plynopropustnýchpouze na základě předepsání OPH, děti do 15 let bez změny korekce nárok na max. 1 ks ročně, od 15 let max. 1 ks za 2 roky, keratokonus, astigmatismus irregularis, do 15 let anisometropie 3,0 DPT a více100 %
1069čočka kontaktní stenopeutická, barevná, terapeutickápouze na základě předepsání OPH, závažné choroby rohovky, schvaluje revizní lékař100 %
1079okluzor gelový, náplasťový, plastovýpouze na základě předepsání OPH100 %
1089dalekohledový systém na dálku i na blízko, s příslušenstvímpouze na základě předepsání OPH, maximálně 1 ks za 7 let, schvaluje revizní lékařnejvýše do 8 000 Kč
1099lupa asferická zvětšující 4x a vícepouze na základě předepsání OPH, maximálně 1 ks za 5 letnejvýše do 1 500 Kč
1109lupa sferická zvětšující do 4xpouze na základě předepsání OPH, maximálně 1 ks za 5 letnejvýše do 100 Kč
1119protéza oční skleněnápouze na základě předepsání OPH100 % nejvýše do 800 Kč
1129protéza oční akrylátová individuálně zhotovovanápouze na základě předepsání OPH a schválení revizním lékařem, maximálně 1 ks za 3 roky100 % nejvýše do 2.000Kč
11310aplikátory aerosolových přípravkůpouze na základě předepsání TRN, ALG, ORL, PED, u pacientů od 18 let pouze po schválení revizním lékařemnejvýše do 500 Kč
11410inhalátor kompresorovýpouze na základě předepsání TRN, ALG, ORL a schválení revizním lékařem, max. 1 ks za 10 let100 % nejvýše do 3.500 Kč
11510inhalátor ultrazvukovýpouze na základě předepsání TRN, ALG, ORL a schválení revizním lékařem, max. 1 ks za 10 let100 % nejvýše do 4.500 Kč
11610koncentrátor kyslíkupouze na základě předepsání TRN a schválení revizním lékařem, S5100 %
11710prostředky pro aplikaci práškových inhalačních forem léčivpouze na základě předepsání dle preskribčního omezení léčiva, maximálně 1 ks za 2 rokynejvýše do 300 Kč
11810přistroj CPAPpouze na základě předepsání TRN, NEU a schválení revizním lékařem, S5100 %
11910spirometr osobnípouze na základě předepsání TRN, ALG a schválení revizním lékařemnejvýše do 300 Kč
12011aplikátor inzulínu - inzulínové peropouze na základě předepsání DIA, max. 1 ks za 3 roky100 % nejvýše do 2.200 Kč
12111aplikátor inzulínu k aplikaci injekční stříkačkoupouze na základě předepsání DIA, max. 1 ks za 3 roky100 % nejvýše do 1.200 Kč
12211aplikátor odběru krve pomocí lancetpouze na základě předepsání DIA, max. 1 ks za 5 let100 % nejvýše do 250 Kč
12311glukometr - pro diabetiky léčené intenzifikovaným inzulínovým režimem (3 dávky denně nebo inzulínová pumpa), pro labilní diabetiky se 2 dávkami inzulínu denněpouze na základě předepsání DIA a schválení revizním lékařem, maximálně 1 ks za 10 let100% nejvýše do 5.000 Kč
12411jehly k injekčním stříkačkám k aplikaci inzulínupouze na základě předepsání DIA100 % nejvýše do 120 Kč za 100 ks
12511jehly k inzulínovým perůmpouze na základě předepsání DIA, max. 100 ks ročně100 % nejvýše do 530 Kč
12611komplet k aplikaci (stříkačka s fixovanou jehlou)pouze na základě předepsání DIA100 % nejvýše do 370 Kč za 100 ks
12711lancety pro odběr krvepouze na základě předepsání DIA, max. 100 ks ročně100 % nejvýše do 300 Kč
12811proužky diagnostické na stanovení glukózypouze na základě předepsání DIA, max. 400 ks ročně100 % nejvýše do 5.600 Kč
12911pumpa inzulínovápouze na základě předepsání DIA, a schválení revizním lékařem, S5, maximálně 1 ks nebo sada 2 kusů za 4 roky100 % nejvýše do 106.000 Kč
13011sety infusní k inzulínové pumpěpouze na základě předepsání DIA100 %ne|vyšedo160Kčza1 set
13111stříkačka injekční k aplikaci inzulínupouze na základě předepsání DIA100 % nejvýše do 230 Kč za 100 ks
13212berle podpažnímaximálně 1 pár za 2 roky100 % nejvýše do 400 Kč
13312berle předloketnímaximálně 1 pár nebo 1 ks za 2 roky100 % nejvýše do 300 Kč za 1 ks
13412chodítkopouze na základě předepsání REH, NEU, OP a schválení revizním lékařem, maximálně 1 ks za 5 let100 % nejvýše do 7.000 Kč
13512hůlmaximálně 1 ks za 3 roky100 % nejvýše do 130 Kč
13612lůžko polohovací s možností elektrického nastavenípouze na základě předepsání REH, ORT, NEU a schválení revizním lékařem, S5, maximálně 1 ks za 10 let100 % nejvýše do 30.000 Kč
136A12křeslo klozetovéna základě předepsání REH, OTR, NEU, max. 1 ks za 5 let100 % nejvýše 7.000 Kč
136B12nástavec na WCna základě předepsání REH, OTR, NEU, max. 1 ks za 3 roky100 % nejvýše 2.000 Kč
136C12sedačka do vany a pod sprchuna základě předepsání REH, OTR, NEU, max. 1 ks za 5 let100 % nejvýše 10.000 Kč
136D12zařízení polohovacína základě předepsání REH, OTR, NEU a schválení revizním lékařem, max. 1 ks za 10 let100 % nejvýše 60.000 Kč
136E12příslušenství k polohovacímu zařízenína základě předepsání REH, OTR, NEU a schválení revizním lékařem, max. 1 ks za 10 letmax. 20.000 Kč
136F12zvedák mechanický, elektrický, hydraulickýna základě předepsání REH, OTR, NEU a schválení revizním lékařem100 % nejvýše 33.000 Kč
13712lůžko polohovací s možnosti mechanického nastavenipouze na základě předepsání REH, ORT, NEU a schválení revizním lékařem, S5, maximálně 1 ks za 10 let100 % nejvýše do 15.000 Kč
13813parukapouze na základě předepsání ONK, PRL, DER, INT, maximálně 1 ks ročněnejvýše do 1.000 Kč
13913podložka antidekubitnípouze na základě předepsání REH, ORT, NEU a schválení revizního lékaře, maximálně 1 ks za 3 roky100 %
14013pomůcka pro posílení svalstva pánevního dnapouze na základě předepsaní GYN, URNnejvýše do 600 Kč
14113přilba ochrannána základě předepsání REH, NEU, PSY a schválení revizním lékařem, max. 1 ks za 2 roky100 % nejvýše do 2.500 Kč
14214hůl bílá slepeckápouze na základě předepsání OPH, PRL, maximálně 3 ks ročně100 %
14314kompenzační pomůcky pro nevidomépouze na základě předepsání OPH, PRL a schválení revizním lékařem100 % nejvýše do 2.000 Kč
14415indukční set zesilovačepouze na základě předepsání FON S3,ORL S3, maximálně 1 ks za 7 let100 % nejvýše do 1.000 Kč
14515kompenzační pomůcky pro sluchově postiženépouze na základě předepsání FON S3, ORL S3 a schválení revizním lékařem100 % nejvýše do 2.000 Kč
14616obuv ortopedická dětská individuálnína základě předepsání REH, ORT, OP a schválení revizním lékařem, max. 3 páry ročně100 % nejvýše do 2.000 Kč
14716obuv ortopedická dětská sériově vyráběnána základě předepsání REH, ORT, OP a schválení revizním lékařem, max. 3 páry ročněnejvýše do 1.000 Kč
14816obuv ortopedická individuálně zhotovená - jednoduchápouze na základě předepsání REH, ORT, OP, max. 1 pár za 2 roky50 %
14916obuv ortopedická individuálně zhotovená - složitější a velmi složitápouze na základě předepsání REH, ORT, OP, max. 1 pár za 2 roky90 %
15016obuv pro diabetikypouze na základě předepsání DIA a schválení revizním lékařem, max. 1 pár za 2 rokynejvýše do 1.000 Kč
15116vložky ortopedické individuálnípouze na základě předepsání REH, ORT, OP, max. 1 pár ročněnejvýše do 100 Kč
15216vložky ortopedické individuální dětsképouze na základě předepsání REH, ORT, OP, max. 2 páry ročněnejvýše do 300 Kč
15316vložky ortopedické speciálnípouze na základě předepsání REH, ORT, OP, max. 2 páry ročně80 %
15417tracheostomická kanyla z ušlechtilého kovupouze na základě předepsání ORL, FON, schvaluje revizní lékař, děti do 18 let max. 3 ks ročně100 % nejvýše do 3.500 Kč
15517tracheostomická kanyla z ušlechtilého kovupouze na základě předepsání ORL, FON, od 18 let max. 2 ks za 5 let100 % nejvýše do 2.000 Kč
15617tracheostomická kanyle silionová, PVCpouze na základě předepsání ORL, FON, schvaluje revizní lékař, max. 2 ks ročně100 % nejvýše do 2.000 Kč
15717příslušenství ke kanyle tracheostomickéna základě předepsání ORL, FON, max. 1 x ročně100 % nejvýše do 2.000 Kč
15817elektrolaryngna základě předepsání FON, maximálně 1 ks za 10 let, S5, schvaluje revizní lékař100 % nejvýše do 20.000Kč
15917akumulátor k elektrolaryngupouze na základě předepsání FON, maximálně 1 ks za 2 roky, schvaluje revizní lékař100 % nejvýše do 700 Kč

Příloha č. 4

SEZNAM STOMATOLOGICKÝCH VÝROBKŮ

Seznam použitých zkratek a vysvětlivek

Seznam stomatologických výrobků obsahuje individuálně zhotovované stomatologické protetické náhrady, ortodontické aparáty a rehabilitační a léčebné pomůcky.

Úhrada zdravotní pojišťovnou je u stomatologických výrobků stanovena odchylně u osob:

a) do 18 let (kódové označení stomatologických výrobků začíná číslicí 7)

b) starších 18 let (kódové označení stomatologických výrobků začíná číslicí 8)

U jednotlivých stomatologických výrobků se uvádí jejich:

1. identifikační kód

2. název

3. dentální slitina, a to pomocí číselného symbolu slitiny určené pro zhotovení stomatologického výrobku v základním provedení

4. kategorie ortodontických výrobků, a to pomocí symbolů označujících příslušnou kategorii ortodontického výrobku a výši úhrady zdravotní pojišťovnou

5. preskribční omezení, jestliže ošetření a zhotovení stomatologického výrobku může provádět jen lékař specialista, označuje se symbolem P

6. úhrada zdravotní pojišťovnou

a) v plném rozsahu, označuje se symbolem I

b) ve výši částky uvedené v Kč

Dentální slitiny pro zhotovování stomatologických výrobků v základním provedení
SymbolDentální slitina
1Wiron 99
2Koldan, Konstrulit
3Oralium, Kdynium (K1)

U snímací protetiky je cena použité dentální slitiny obsažená v ceně stomatologického výrobku. U fixní protetiky se cena za použitou dentální slitinu připočítává k ceně stomatologického výrobku.

Zdravotní pojišťovna hradí zhotovení lité výztuže k částečným snímatelným náhradám s jednoduchými retenčními prvky (výrobky s kódy 82001, 82002, 72001, 72002). Cena lité výztuže se připočítává k ceně stomatologického výrobku.

Ve výrobku „oprava snímacího aparátu s otiskem" (kód 86081 a 76081) není zahrnuta cena ortodontického šroubu. V případě použití šroubu se jeho cena připočítává k ceně stomatologického výrobku.

Zdravotní pojišťovna hradí dentální slitiny drahých kovů použité v případech:

1. rekonstrukce klinické korunky zubů u dětí do 15 let,

2. rekonstrukce klinické korunky zubů u vrozených nebo dědičných poruch tvorby tvrdých zubních tkání,

3. zhotovení fixních náhrad za chybějící zuby u vrozených nebo dědičných poruch vývoje a erupce zubů,

4. zhotovení fixních náhrad při celkové rekonstrukci skusů u čelistních anomálií, u kterých již nelze dosáhnout zlepšení ortodontickou léčbou, ale kde protetickou úpravou chrupu lze dosáhnout zlepšení funkce žvýkacího ústrojí,

a to ve výši minimálně 400 Kč za 1 gram zlata v ryzím kovu.

Životnost stomatologických výrobků

Zdravotní pojišťovna hradí:

- jednou za dva roky pryskyřičné korunky plášťové z plastu a kompozitního plastu,

- jednou za pět let ostatní fixní protetické náhrady,

- jednou za tři roky snímatelné částečné a celkové náhrady,

Výjimkou jsou:

- korunky plášťové z plastu (kódy 71111, 71112),

- korunky plášťové z kompozitního plastu (kódy 71113, 71114),

- korunky ochranné plášťové lité (kód 71103),

- korunky ochranné plášťové ražené (kód 71104),

- snímatelné částečné náhrady (kódy 72001 až 72152),

- snímatelné celkové náhrady (kódy 72201 až 72214),

které zdravotní pojišťovna hradí osobám do 18 let bez omezení.

Zdravotní pojišťovna nehradí:

- ztracené nebo nedbalým zacházením zničené stomatologicko-protetické náhrady, léčebné a rehabilitační pomůcky, ortodontické aparáty,

- odstranění závad v zákonné záruční lhůtě.

Kategorizace pro úhradu ortodontických výrobků zdravotní pojišťovnou
Označení
kategorie
Rozlišovací kritériaVýše
úhrady
arozštěpy rtu, čelisti a patra, vrozené celkové vady a systémová onemocnění s ortodontickými projevy, bez závislosti na věkuplná úhrada
b1. hypodoncie čtyř a více stálých zubů v jedné čelisti mimo zuby moudrosti80 % kalkulované ceny standard. výrobku
2. obrácený skus řezáků i jednotlivých
3. protruzní vady s incizálním schůdkem sedm a více milimetrů
4. otevřený skus v rozsahu všech stálých řezáků dva a více milimetrů
5. retence, palatinální poloha a agenze stálého špičáku. U dětí do 18 let nedostatek místa pro stálý špičák, pět milimetrů a více
6. retence stálého horního řezáku
7. hluboký skus s traumatizací gingivy
8. zkřížený skus s nuceným vedením dolní čelisti
9. nonokluze nejméně dvou párů antagonistů, mimo zuby moudrosti, v jednom laterálním segmentu
bez závislosti na věku s výjimkou uvedenou v bodě 5.
costatní anomálie zubů a skusu u dětí do 18 let věku50 % kalkulované ceny standard. výrobku
dostatní anomálie zubů a skusu u osob starších 18 letnehradí

Rozhodující pro zařazení pacienta do příslušné kategorie podle závažnosti anomálie je diagnóza v dokumentaci pacienta na počátku ortodontické léčby. Toto zařazení platí až do skončení léčby, včetně retenční fáze. Zlepšením anomálie v průběhu léčby se kategorizace nemění.

Modelová a rentgenová dokumentace pacienta musí být uložena v příslušném zdravotnickém zařízení po dobu tří let od ukončení léčby.

Doba životnosti ortodontických aparátů je dána léčebnou účelností těchto aparátů podle léčebných plánů.

Ortodontické výrobky hradí zdravotní pojišťovna jen těm smluvním zdravotnickým zařízením, kde tyto výrobky vykazuje:

- stomatolog s licencí pro obor ortodoncie,

- stomatolog s licencí praktický zubní lékař a s osvědčením ČSK pro obor ortodoncie.

Stomatologické výrobky - osoby do 18 let

Kód ZVL Název stomatologického výrobku Dentální slitina kat ome Úhrada pojišťovnou

Samostatné výrobní fáze

Kód ZVL Název stomatologického výrobku Dentální
slitina
kat ome Úhrada
pojišťovnou
70001 Studijní model s otiskem I
70002 Analýza modelů v okludoru I
70004 Diagnostická přestavba I
70011 Funkční otisk horní čelisti v individuální lžíci I
70012 Funkční otisk dolní čelisti v individuální lžíci I
70013 Anatomický otisk čelisti individuální lžíci I
70021 Registrace obličejovým obloukem I
70031 Rekonstrukce mezičelistních vztahů skusovými šablonami I
70041 Registrace funkčních poloh mandibuly I
70051 Sponová modelace - pilířová konstrukce I
70061 Frézování - pilířová konstrukce nebo člen můstku I

Rekonstrukce korunky

71041 Inlay kořenová, jeden kanálek, přímá, litá 2 I
71042 Inlay kořenová, jeden kanálek, nepřímá, litá 2 I
71051 Inlay kořenová, dva kanálky, přímá, litá 2 I
71052 Inlay kořenová, dva kanálky, nepřímá, litá 2 I
71061 Inlay kořenová, tři a více kanálků, přímá, litá 2 I
71062 Inlay kořenová, tři a více kanálků, nepřímá, litá 2 I
71071 Estetická faseta z plastu I

Korunkové náhrady

71101 Korunka plášťová celokovová, preparace do ztracena 1 I
71102 Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková 1 I
71103 Korunka ochranná plášťová litá I
71104 Korunka ochranná plášťová ražená I
71111 Korunka plášťová z plastu, preparace do ztracena I
71112 Korunka plášťová z plastu, preparace schůdková I
71113 Korunka plášťová z kompozitního plastu, preparace do ztracena 693,-
71114 Korunka plášťová z kompozitního plastu, preparace schůdková 745,-
71121 Korunka fasetovaná - plast, preparace do ztracena 1 I
71122 Korunka fasetovaná - plast, preparace schůdková 1 I
71123 Korunka fasetovaná - kompozitní plast, preparace do ztracena 1014,-
71124 Korunka fasetovaná - kompozitní plast, preparace schůdková 1066,-
71131 Korunka skeletová, armovaná - plast I
71132 Korunka fasetovaná - metalokeramika 1014,-

Fixní můstky, pilířové konstrukce můstků

71201 Korunka plášťová celokovová, preparace do ztracena 1 I
71202 Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková 1 I
71211 Korunka fasetovaná - plast, preparace do ztracena 1 I
71212 Korunka fasetovaná - plast, preparace schůdková 1 I
71221 Korunka fasetovaná - kompozitní plast, preparace do ztracena 942,-
71222 Korunka fasetovaná - kompozitní plast, preparace schůdková 994,-
71231 Korunka fasetovaná - metalokeramika 942,-
71251 Kořenová čepička, jeden kanálek 597,-
71252 Kořenová čepička, dva kanálky 662,-
71253 Kořenová čepička, tři a více kanálků 753,-

Spojení pilířových konstrukcí

71301 Člen můstku celokovový 1 I
71302 Člen můstku fasetovaný - plast 1 I
71303 Člen můstku fasetovaný - kompositní plast 598,-
71312 Člen můstku fasetovaný -metalokeramika 598,-
71321 Opěrný třmen individuálně zhotovený I
71322 Opěrný třmen prefabrikovaný I

Adhesivní náhrady

71501 Adhesivní můstek, jeden mezičlen - plast I
71502 Adhesivní můstek, další mezičlen - plast I
71531 Adhesivní litá dlaha - do 6 zubů I
71532 Adhesivní litá dlaha - 7 a více zubů I

Provizorní fixní náhrady, opravy fixních náhrad

71601 Provizorní ochranná korunka z plastu I
71611 Provizorní ochranný můstek z plastu - do 6 zubů I
71612 Provizorní ochranný můstek z plastu - 7 a více zubů I
71621 Oprava fixní náhrady s otiskem - nová faseta I
71631 Oprava fixní náhrady s otiskem - spájení I

Částečné snímatelné náhrady defektu chrupu

72001 Částečná snímatelná náhrada s jednoduchými retenčními prvky - do 6 zubů I
72002 Částečná snímatelná náhrada s jednoduchými retenčními prvky - 7 a více zubů I
72011 Částečná snímatelná náhrada s litými kotevními prvky - do 6 zubů 3 2010,-
72014 Částečná snímatelná náhrada s litými kotevními prvky - 7 a více zubů 3 2146,-
72021 Částečná snímatelná náhrada dolní s litou stabilizačně-spojovací deskou - 7 a více zubů 3 2490,-
72022 Částečná snímatelná náhrada horní s litou patrovou deskou - 7 a více zubů 3 2502,-
72041 Dětská snímací náhrada I
72104 Horní skeletová náhrada - 2 kotevní prvky 3 I
72105 Horní skeletová náhrada - 3 a více kotevních prvků 3 I
72106 Horní skeletová náhrada - nesponové kotevní prvky 3 I
72114 Dolní skeletová náhrada - 2 kotevní prvky 3 I
72115 Dolní skeletová náhrada - 3 a více kotevních prvků 3 I
72116 Dolní skeletová náhrada - nesponové kotevní prvky 3 I
72141 Litá dlaha snímací - do 6 zubů 3 I
72142 Litá dlaha snímací - 7 a více zubů 3 I
72151 Litá dlaha fixní - do 6 zubů 3 I
72152 Litá dlaha fixní - 7 a více zubů 3 I

Celkové snímatelné náhrady

72201 Celková náhrada horní I
72203 Celková náhrada horní s litou patrovou deskou 3 3125,-
72204 Celková náhrada horní hybridní 2707,-
72211 Celková náhrada dolní I
72212 Celková náhrada dolní s litou baží 3 3177,-
72213 Celková náhrada dolní hybridní 2759,-

Opravy snímacích náhrad, rebaze

72301   Oprava - zubu vypadlého z náhrady       I
72311   Oprava na modelu - prasklá, zlomená náhrada       I
72320   Oprava retenčních prvků náhrady       I
72331   Oprava - rozšíření baze náhrady - do 4 zubů       537,-
72332   Oprava - rozšíření baze náhrady - 5 a více zubů       600,-
72341   Oprava skeletové náhrady - spájení, bodování       I
72351   Rebaze částečné snímatelné náhrady bez otisku       353,-
72352   Rebaze částečné snímatelné náhrady s otiskem       940,-
72353   Rebaze celkové náhrady bez otisku       405,-
72354   Rebaze celkové náhrady s otiskem, funkční rámování       1122,-

Rekonstrukční náhrady

73001 Obturátor patra s částečnou pryskyřičnou náhradou I
73002 Obturátor patra s částečnou skeletovou náhradou 3 I
73003 Obturátor patra s celkovou náhradou chrupu I
73011 Částečná poresekční náhrada horní čelisti I
73012 Částečná poresekční náhrada horní čelisti s komorou I
73021 Částečná poresekční náhrada dolní čelisti I
73032 Celková poresekční náhrada dolní čelisti I

Rehabilitační a léčebné pomůcky

74001 Fixační pryskyřičná okluzní dlaha I
74011 Fixní pryskyřičná nákusná dlaha I
74012 Fixní skeletovaná nákusná dlaha 3 I
74021 Snímací pryskyřičná nákusná dlaha I
74022 Snímací skeletovaná nákusná dlaha 3 I
74031 Krycí pooperační deska, Kiliánova deska I
74032 Nosič transplantátu I
74033 Krycí deska pro novorozence s rozštěpem patra I
74034 Oklusní chirurgická dlaha - bimaxilární deska I
74035 Tomanova vzpěra I
74036 Vzpěra s destičkou k podepření spodiny očnice I
74041 Rozvolňovač ústního uzávěru I
74042 Pružinový rozvěrač I

Ortodontické výrobky

76001   Ortodontické diagnostické a dokumentační modely     P I
76010   Jednoduchý funkční snímací aparát (monobloky, propulsor)   a P I
76011   Jednoduchý funkční snímací aparát (monobloky, propulsor)   b P 1289,-
76012   Jednoduchý funkční snímací aparát (monobloky, propulsor)   c P 806,-
76013   Středně složitý funkční aparát (klammt, balters)   a P I
76014   Středně složitý funkční aparát (klammt, balters)   b P 1170,-
76015   Středně složitý funkční aparát (klammt, balters)   c P 1106,-
76016   Složitý funkční snímací aparát (fránkel, bimler, lehnam, hansa-platte)   a P I
75017   Složitý funkční snímací aparát (fránkel, bimler, lehnam, hansa-platte)   b P 2450,-
75018   Složitý funkční snímací aparát (fránkel, bimler, lehnam, hansa-platte)   c P 1532,-
76020   Positioner   a P I
76021   Positioner   b P 3258,-
76022   Positioner   c P 2036.-
76030   Jednoduchý deskový snímací aparát - do 4 prvků (drát., 1 šroub)   a P I
76031   Jednoduchý deskový snímací aparát - do 4 prvků (drát., 1 šroub)   b P 1043,-
76032   Jednoduchý deskový snímací aparát - do 4 prvků (drát., 1 šroub)   c P 652,-
76033   Složitý deskový snímací aparát   a P I
76034   Složitý deskový snímací aparát   b P 1323,-
76035   Složitý deskový snímací aparát   c P 827,-
76036   Clony, skluzná stříška   a P I
76036   Clony, skluzná stříška   b P 965,-
76037   Clony, skluzná stříška   c P 603,-
76040   Pevný aparát k rozšíření patrového švu   a P I
76041   Pevný aparát k rozšíření patrového švu   b P 1933,-
76042   Pevný aparát k rozšíření patrového švu   c P 1208,-
76050   Laboratorně zhotovený nábradek   a P I
76051   Laboratorně zhotovený nábradek   b P 709,-
76052   Laboratorně zhotovený nábradek   c P 443,-
76070   Laboratorně zhotovený intraorální oblouk   a P I
76071   Laboratorně zhotovený intraorální oblouk   b P 542,-
76072   Laboratorně zhotovený intraorální oblouk   c P 339,-
76080   Oprava snímacího aparátu jednoduchá (lom, 1 drát. Prvek)       I
76081   Oprava snímacího aparátu s otiskem     P I

Stomatologické výrobky - osoby starší 18 let

Kód ZVL Název stomatologického výrobku Dentální slitina kat ome Úhrada pojišťovnou

Samostatné výrobní fáze

80001 Studijní model s otiskem I
80002 Analýza modelů v okludoru 132,-
80004 Diagnostická přestavba 156,-
80011 Funkční otisk horní čelisti v individuální lžíci I
80012 Funkční otisk dolní čelisti v individuální lžíci I
80013 Anatomický otisk čelisti v individuální lžíci I
80021 Registrace obličejovým obloukem 156,-
80031 Rekonstrukce mezičelistních vztahů skusovými šablonami 190,-
80041 Registrace funkčních poloh mandibuly 300,-
80051 Sponová modelace - pilířová konstrukce 84,-
80061 Frézování - pilířová konstrukce nebo člen můstku 105,-

Rekonstrukce korunky

81041 Inlay kořenová, jeden kanálek, přímá 2 2350,-

Rekonstrukce korunky

81042 Inlay kořenová, jeden kanálek, nepřímá litá 2 596,-
81051 Inlay kořenová, dva kanálky, přímá, litá 2 369,-
81052 Inlay kořenová, dva kanálky, nepřímá, litá 2 666,-
81061 Inlay kořenová, tři a více kanálků, přímá, litá 2 429,-
81062 Inlay kořenová, tři a více kanálků, nepřímá, litá 2 770,-

Korunkové náhrady

81101 Korunka plášťová celokovová, preparace do ztracena 1 I
81102 Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková 1 I
81111 Korunka plášťová z plastu, preparace do ztracena I
81112 Korunka plášťová z plastu, preparace schůdková I
81113 Korunka plášťová z kompozitního plastu, preparace do ztracena 693,-
81114 Korunka plášťová z kompozitního plastu, preparace schůdková 745,-
81115 Korunka plášťová keramická, preparace schůdková 745,-
81121 Korunka fasetovaná - plast, preparace do ztracena 1 561,-
81122 Korunka fasetovaná - plast, preparace schůdková 1 592,-
81123 Korunka fasetovaná - kompozitní plast, preparace do ztracena 561,-
81124 Korunka fasetovaná - kompozitní plast, preparace schůdková 592,-
81132 Korunka fasetovaná - metalokeramika 561,-

Fixní můstky, pilířové konstrukce můstků

81201Korunka plášťová celokovová, preparace do ztracena1815,-
81202Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková1867,-
81203Korunka plášťová keramická, preparace schůdková550,-
81211Korunka fasetovaná - plast, preparace do ztracena1519,-
81212Korunka fasetovaná - plast, preparace schůdková1550,-
81221Korunka fasetovaná - kompozitní plast, preparace do ztracena519,-
81222Korunka fasetovaná - kompozitní plast, preparace schůdková550,-
81231Korunka fasetovaná - metalokeramika519,-
81251Kořenová čepička, jeden kanálek597,-
81252Kořenová čepička, dva kanálky662,-
81253Kořenová čepička, tři a více kanálků753,-

Spojení pilířových konstrukcí

81301 Člen můstku celokovový1 470,-

Spojení pilířových konstrukcí

81302Člen můstku fasetovaný - plast11321,-
81303Člen můstku fasetovaný - kompozitní plast321,-
81311Člen můstku keramický321,-
81312Člen můstku fasetovaný - metalokeramika321,-

Adhesivní náhrady

81531Adhesivní litá dlaha - do 6 zubů1230,-
81532Adhesivní litá dlaha - 7 a více zubů1716,-

Provizorní fixní náhrady, opravy fixních náhrad

81601Provizorní ochranná korunka z plastu282,-
81611Provizorní ochranný můstek z plastu - do 6 zubů679,-
81612Provizorní ochranný můstek z plastu - 7 a více zubů929,-
81621Oprava fixní náhrady s otiskem - nová faseta208,-
81631Oprava fixní náhrady s otiskem - spájení508,-

Částečné snímatelné náhrady defektu chrupu

82001Částečná snímatelná náhrada s jednoduchými retenčními prvky - do 6 zubůI
82002Částečná snímatelná náhrada s jednoduchými retenčními prvky - 7 a více zubůI
82011Částečná snímatelná náhrada s litými kotevními prvky - do 6 zubů32010,-
82014Částečná snímatelná náhrada s litými kotevními prvky - 7 a více zubů32146,-
82021Částečná snímatelná náhrada dolní s litou stabilizačně-spojovací deskou - 7 a více zubů32490,-
82022Částečná snímatelná náhrada horní s litou patrovou deskou - 7 a více zubů32502,-
82104Horní skeletová náhrada - 2 kotevní prvky31260,-
82105Horní skeletová náhrada - 3 a více kotevních prvků31395,-
82114Dolní skeletová náhrada - 2 kotevní prvky31246,-
82115Dolní skeletová náhrada - 3 a více kotevních prvků31345,-
82141Litá dlaha snímací - do 6 zubů1374,-
82142Litá dlaha snímací - 7 a více zubů2008,-
82151Litá dlaha fixní - do 6 zubů1712,-
82152Litá dlaha fixní - 7 a více zubů2321,-

Celkové snímatelné náhrady

82201Celková náhrada horníI
82203Celková náhrada horní s litou patrovou deskou31531,-
82204Celková náhrada horní hybridní1326,-
82211Celková náhrada dolníI
82212Celková náhrada dolní s litou bazí31555,-
82213Celková náhrada dolní hybridní1351,-

Opravy snímacích náhrad, rebaze

82301 Oprava - zubu vypadlého z náhrady   164,-
82311 Oprava na modelu - prasklá, zlomená náhrada   225,-
82320 Oprava retenčních prvků náhrady   363,-
82331 Oprava - rozšíření baze náhrady - do 4 zubů   587,-
82332 Oprava - rozšíření baze náhrady - 5 a více zubů   600,-
82341 Oprava skeletové náhrady - spájení, bodování   876,-
82351 Rebaze částečné snímatelné náhrady bez otisku   353,-
82352 Rebaze částečné snímatelné náhrady s otiskem   940,-
82353 Rebaze celkové náhrady bez otisku   405,-
82354 Rebaze celkové náhrady s otiskem, funkční rámování   1122,-

Rekonstrukční náhrady

83001 Obturátor patra s částečnou pryskyřičnou náhradou I
83002 Obturátor patra s částečnou skeletovou náhradou3 I
83003 Obturátor patra s celkovou náhradou chrupu I
83011 Částečná poresekční náhrada horní čelisti I
83012 Částečná poresekční náhrada horní čelisti s komorou I
83021 Částečná poresekční náhrada dolní čelisti I
83031 Celková poresekční náhrada horní čelisti I
83032 Celková poresekční náhrada dolní čelisti I

Rehabilitační a léčebné pomůcky

84001 Fixační pryskyřičná okluzní dlaha I
84011 Fixní pryskyřičná nákusná dlaha I
84012 Fixní skeletovaná nákusná dlaha3 I
84021 Snímací pryskyřičná nákusná dlaha I
84022 Snímací skeletovaná nákusná dlaha3 I
84031 Krycí pooperační deska, kiliánova deska I
84032 Nosič transplantátu I
84034 Oklusní chirurgická dlaha - bimaxilární deska I
84035 Tomanova vzpěra I
84036 Vzpěra s destičkou k podepření spodiny očnice I
84041 Rozvolňovač ústního uzávěru I
84042 Pružinový rozvěrač I

Ortodontické výrobky

86001 Ortodontické diagnostické a dokumentační modely aPI
86010 Jednoduchý funkční snímací aparát (monobloky, propulsor) aPI
86011 Jednoduchý funkční snímací aparát (monobloky, propulsor) bP1289,-
86013 Středně složitý funkční snímací aparát (klammt, balters) aPI
86014 Středně složitý funkční snímací aparát (klammt, balters) bP1770,-
86016 Složitý funkční snímací aparát (frákner, bimler, lehman, hansa-platte) aPI
86017 Složitý funkční snímací aparát (fráknel, bimler, lehman, hansa-platte) bP2450,-
86020 Positioner aPI
86021 Positioner bP3258,-
86030 Jednoduchý deskový snímací aparát - do 4 prvků (drát., 1 šroub) aPI
86031 Jednoduchý deskový snímací aparát - do 4 prvků (drát., 1 šroub) bP1043,-
86033 Složitý deskový snímací aparát aPI
86034 Složitý deskový snímací aparát bP1323.-
86036 Clony, skluzná stříška aPI
86037 Clony, skluzná stříška bP965,-
86040 Pevný aparát k rozšíření patrového švu aPI
86041 Pevný aparát k rozšíření patrového švu bP1933,-
86050 Laboratorně zhotovený nábradek aPI
86051 Laboratorně zhotovený nábradek bP709,-
86070 Laboratorně zhotovený intraorální oblouk aPI
86071 Laboratorně zhotovený intraorální oblouk bP542,-
86080 Oprava snímacího aparátu jednoduchá (lom. 1 drát. Prvek)   I
86081 Oprava snímacího aparátu s otiskem  PI

1) § 12a zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb.

2) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4) Např. zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5) § 76 a násl. a § 93 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

6) § 7 odst. 2 písm. b) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

7) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb.

8) § 12a zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 7 odst. 1 a § 17 odst. 7 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

10) Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

11) § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

12) § 1 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 284/1995 Sb.

13) § 37 odst. 2 písm. a) zákona č. 92/1949 Sb., branný zákon, ve znění zákona č. 164/1992 Sb.

14) § 11 písm. a) bod 1 zákona 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.

15) § 2 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě.

16) § 31 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb.

17) Zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

18) § 27 zákona ČNR č. 592/1992 Sb., ve znění zákona ČNR č. 15/1993 Sb.

19) § 7 odst. 1 zákona ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 149/1996 Sb.

20) Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 145/1988 Sb., o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161).
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

21) § 39 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.

22) § 77 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.

23) § 8 zákona ČNR č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních.

24) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb.

26) Výměr Ministerstva financí č. 01/1997, kterým se stanoví seznam zboží s regulovanými cenami.

27) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů.

28) Zákon ČNR č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

29) § 53 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví.

30) § 73b zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb.

31) Např. vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky č. 204/1988 Sb.

32) § 23 odst. 3 a 4 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.

33) § 73b a 93a zákona č. 100/1988 Sb., ve znění zákona č. 307/1993 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 310/1993 Sb., o úhradě za poskytování sociální péče ve zdravotnických zařízeních.

34) Hlava III díl 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

35) Zákon č. 258/2000 Sb.

36) Zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 61/1990 Sb., o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami, ve znění vyhlášky č. 427/1992 Sb.

37) § 8 odst. 7 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 61/1990 Sb., ve znění vyhlášky č. 427/1992 Sb.

38) § 12, 13 a 14 směrnic Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZ o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění směrnic č. 17/1970 Věst. MZ ČSR, reg. částka 2/1968 Sb. a částka 20/1970 Sb.

39) § 11, 12, 13 a 14 směrnic Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZ, ve znění směrnic č. 17/1970 Věst. MZ ČSR, reg. částka 2/1968 Sb. a částka 20/1970 Sb.

40) § 12 odst. 8 směrnic Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZ, ve znění směrnic č. 17/1970 Věst. MZ ČSR, reg. částka 2/1968 Sb. a částka 20/1970 Sb.

41) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a o pohřebnictví.

42) § 105 a § 115 odst. 1 trestního řádu.

43) Zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

44) Zákon ČNR č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

45) Příloha č. III odst. 3 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů a hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 274/1990 Sb.

46) Příloha č. I vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 110/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/1990 Sb.

47) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

48) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).