Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů - Čl. III

Předpis č. 91/1998 Sb.

Znění od 1. 1. 2014

91/1998 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů

Čl. III

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona České národní rady č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb. a zákona č. 15/1998 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 74 odst. 4 věta první zní: "K rozhodnutí o návrhu na předběžné opatření podle § 76a je příslušný okresní soud, který je místně příslušný pro obvod (okres) navrhovatele.".

2. § 113 odst. 1 se vypouští a zároveň se zrušuje číslování odstavců.

3. V § 142 odst. 1 větě druhé se slovo "prokurátora" nahrazuje slovy "nejvyššího státního zástupce".

4. V § 176 odst. 1 se slova "o omezení nebo zbavení rodičovských práv" nahrazují slovy "o přiznání, omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti anebo o pozastavení jejího výkonu, o poručenství".

5. V § 181 odst. 1 se za slovo "rodiče" vkládají tato slova: " , popřípadě poručník".

6. § 181 odst. 2 a 3 včetně poznámek č. 37) a 38) znějí:

"(2) Rozhodne-li soud v řízení, jehož účastníky jsou rodiče a dítě, že k osvojení není třeba souhlasu rodičů osvojovaného dítěte, ačkoliv jsou jeho zákonnými zástupci,37) nejsou rodiče osvojovaného dítěte účastníky řízení o osvojení.

(3) Rodiče osvojovaného dítěte nejsou účastníky řízení o osvojení, jestliže

a) jsou zbaveni rodičovské zodpovědnosti, nebo

b) nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, nebo

c) dali souhlas k osvojení předem bez vztahu k určitým osvojitelům.38)

37) § 68 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., ve znění zákona č. 132/1982 Sb.

38) § 68a zákona č. 94/1963 Sb.".

7. § 181 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

"(4) Manžel osvojitele není účastníkem řízení, není-li k osvojení třeba jeho souhlasu.".

8. § 238 odst. 2 písm. b) zní:

"b) ve věcech upravených zákonem o rodině, ledaže jde o rozsudek o omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu, určení (popření) otcovství nebo mateřství nebo nezrušitelného osvojení.".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).