Hlavní navigace

Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů (úplné znění)

Předpis č. 152/1994 Sb.

Znění od 1. 2. 2004

152/1994 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů

152

ZÁKON

ze dne 22. června 1994

o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST DRUHÁ

Doplnění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

§ 61

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona České národní rady č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb. a zákona č. 117/1994 Sb., se doplňuje takto:

Za § 200i se připojují nové § 200j, 200k a 200l, které včetně poznámek č. 34b) a č. 34c) znějí:

"§ 200j

(1) Jestliže příslušný orgán státní správy sám neodstraní chyby nebo nedostatky ve stálém seznamu voličů, může se občan tím dotčený obrátit na soud příslušný podle volebního okrsku s návrhem na vydání rozhodnutí o provedení opravy nebo doplnění tohoto seznamu.

(2) Účastníky řízení jsou navrhovatel a obec.

(3) Soud rozhodne bez jednání usnesením, a to do tří dnů.

(4) K řízení ve věcech chyb nebo nedostatků ve stálých seznamech voličů do zastupitelstev v obcích je příslušný okresní soud.

§ 200k

(1) Jestliže volební komise, příslušná podle zvláštního zákona34b) vydat konečné rozhodnutí, rozhodla o

a) odmítnutí kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva v obci, může se volební strana obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o zaregistrování této kandidátní listiny,

b) škrtnutí na kandidátní listině pro volby do zastupitelstva v obci, může se volební strana, jakož i kandidát, obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o ponechání kandidáta na kandidátní listině.

(2) Účastníkem řízení je navrhovatel a okresní, městská nebo Ústřední volební komise.

(3) Soud rozhodne bez jednání usnesením, a to do tří dnů.

(4) Proti rozhodnutí soudu nejsou přípustné opravné prostředky.

§ 200l

(1) O stížnosti proti vydání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva v obci34c) rozhodne soud bez jednání usnesením, a to do sedmi dnů.

(2) Účastníkem řízení je navrhovatel.

(3) Proti rozhodnutí soudu nejsou přípustné opravné prostředky.

34b) Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů.

34c) § 59 zákona č. 152/1994 Sb.".

ČÁST TŘETÍ

Změna a doplnění zákona ČNR č. 298/1992 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu

§ 62

Zákon České národní rady č. 298/1992 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu, se mění a doplňuje takto:

1. V názvu zákona se vypouštějí slova "o volbách do zastupitelstev v obcích a".

2. V § 10 se připojuje nové písmeno i), které zní:

"i) o rozdělení obce, pokud by jím měla vzniknout obec s méně než 300 občany s trvalým pobytem.".

3. § 1 písm. a) včetně označení textu v dosavadním písmenu b), § 2 odst.1 včetně označení odstavce 2, § 5 až 8, § 23 odst.4 a 5, § 45 až 52, § 54 až 69, § 94 až 96 se vypouštějí.

4. § 3, 4, § 16 až 22, § 23 odst.1, 2 a 3, § 24 až 44, § 53, § 87 až 89 a § 91 až 93 se nevztahují na volby do zastupitelstev v obcích.

§ 76

Účinnost zákona

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

1) § 27 zákona ČNR č.367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č.302/1992 Sb.

2) Čl. 102 ústavního zákona ČNR č.1/1993 Sb., Ústava České republiky.

3) Zákon č.135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.

4) § 27 odst. 2 písm. c) a e) zákona ČNR č.367/1990 Sb., ve znění zákona ČNR č.302/1992 Sb.

5) § 10 a 855 občanského zákoníku č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6) § 5 odst. 2 písm. b) a § 9 odst. 4 písm. a) zákona č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č.548/1991 Sb.

7) Zákon č.92/1949 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů.

8) § 60 zákona ČNR č.367/1990 Sb., ve znění zákona ČNR č.302/1992 Sb.

8a) Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů.

9) Zákon č.424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č.468/1991 Sb., zákona č.68/1993 Sb., zákona č.189/1993 Sb. a zákona č.117/1994 Sb.

10) § 58 a 200k zákona č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

10a) § 117 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb.

11) Zákon ČNR č.3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky.

12) § 20 zákona ČNR č.40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky.

13) § 200j občanského soudního řádu.

14) § 200k občanského soudního řádu.

15) § 200l občanského soudního řádu.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).