Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy (úplné znění)

Předpis č. 68/1993 Sb.

Znění od 1. 1. 2014

68/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy

68

ZÁKON

ze dne 27. ledna 1993,

kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb., a zákona č. 513/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 6 odst. 4 se slova "Československé socialistické republiky" nahrazují slovy "České republiky".

2. § 7 odst. 1 zní:

"(1) Návrh na registraci se podává ministerstvu vnitra České republiky (dále jen "ministerstvo").".

3. V § 9 odst. 2 se slova "Federálnímu statistickému úřadu" nahrazují slovy "Českému statistickému úřadu" a vypouštějí se slova "vyvíjejících činnost na území Československé socialistické republiky".

4. § 10 se vypouští.

5. V § 11 odst. 2 se slova "nejvyšších soudů republik" nahrazují slovy "Nejvyššího soudu České republiky".

6. § 11 odst. 4 se vypouští.

7. V § 12 odst. 3 v poslední větě se slova "nejvyššímu soudu republiky" nahrazují slovy "Nejvyššímu soudu České republiky".

8. V § 14 se slova "Federálnímu statistickému úřadu" nahrazují slovy "Českému statistickému úřadu".

9. § 20 včetně poznámky č. 7) zní:

"§ 20

Podmínky činnosti organizací s mezinárodním prvkem se řídí zvláštním zákonem.7)

7) Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění zákona č. 157/1989 Sb.".

10. Za § 20 se vkládá § 20a, který zní:

"§ 20a

(1) Hodlá-li sdružení působící do 31. prosince 1992 na území obou republik, registrované ve Slovenské republice, vyvíjet činnost i nadále na území České republiky, podá návrh na registraci podle tohoto zákona do 30. dubna 1993. Pokud tak neučiní, jeho právo vyvíjet činnost na území České republiky podle tohoto zákona zaniká.

(2) Organizace s mezinárodním prvkem7) povolené do účinnosti tohoto zákona federálním ministerstvem vnitra a které mají sídlo na území České republiky, se považují za organizace mající povolení ministerstva. Organizace mající sídlo na území Slovenské republiky podají ve lhůtě do 30. dubna 1993 žádost o povolení ministerstvu. Pokud tak neučiní, nemohou nadále vyvíjet činnost na území České republiky.".

Čl. II

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 odst. 3 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "České republiky".

2. V § 6 odst. 3 a 4 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "České republiky".

3. § 7 odst. 1 zní:

"(1) Návrh na registraci se podává ministerstvu vnitra (dále jen "ministerstvo")".

Poznámka č. 2) se vypouští.

4. V § 8 odst. 5 se vypouštějí slova "jde-li o rozhodnutí ministerstva České republiky, a Nejvyšší soud Slovenské republiky, jde-li o rozhodnutí ministerstva Slovenské republiky".

5. V § 9 se slova "Federálnímu statistickému úřadu" nahrazují slovy "Českému statistickému úřadu" a vypouštějí se slova "vyvíjejících činnost na území České a Slovenské Federativní Republiky".

6. § 10 se vypouští.

7. V § 11 odst. 2 se vypouštějí slova "a 10".

8. § 12 odst. 5 zní:

"(5) Zánik strany a hnutí oznámí ministerstvo do sedmi dnů od výmazu Českému statistickému úřadu.".

9. V § 13 odst. 5 se vypouštějí slova "a působily-li strana a hnutí registrované ministerstvem České republiky i ve Slovenské republice, též jejímu ministerstvu a naopak".

10. V § 13 odst. 7 se slova "té republiky, v níž mají strana a hnutí své sídlo" nahrazují slovem "státu".

11. § 15 zní:

"§ 15

O rozpuštění strany a hnutí [§ 13 odst. 1 písm. b)] a o pozastavení činnosti strany a hnutí (§ 14) rozhoduje Nejvyšší soud České republiky. Návrh podává prezident České republiky nebo vláda České republiky anebo generální prokurátor České republiky.".

12. V § 17 odst. 5 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "České republiky".

13. § 18 odst. 1 zní:

"(1) Strana a hnutí jsou povinny předložit každoročně do 1. dubna Poslanecké sněmovně Parlamentu výroční finanční zprávu.".

14. § 20 včetně poznámky č. 3) zní:

"§ 20

Strana a hnutí mají nárok na příspěvek ze státního rozpočtu České republiky za podmínek stanovených zvláštním zákonem.3)

3) Zákon ČNR č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 221/1990 Sb., zákona ČNR č. 435/1991 Sb. a zákona ČNR č. 94/1992 Sb. (úplné znění č. 120/1992 Sb.).".

15. Za § 21 se vkládá § 21a, který zní:

"§ 21a

Hodlají-li strany a hnutí působící do 31. prosince 1992 na území obou republik, registrované ve Slovenské republice, vyvíjet činnost i nadále na území České republiky, podají návrh na registraci podle ustanovení tohoto zákona ve lhůtě do 30. června 1993. Pokud tak neučiní, jejich právo vyvíjet činnost na území České republiky zaniká.".

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.

Klaus v. r.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).