Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy (úplné znění)

Předpis č. 68/1993 Sb.

Vyhlášené znění

68/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy

68

ZÁKON

ze dne 27. ledna 1993,

kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb., a zákona č. 513/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 6 odst. 4 se slova "Československé socialistické republiky" nahrazují slovy "České republiky".

2. § 7 odst. 1 zní:

"(1) Návrh na registraci se podává ministerstvu vnitra České republiky (dále jen "ministerstvo").".

3. V § 9 odst. 2 se slova "Federálnímu statistickému úřadu" nahrazují slovy "Českému statistickému úřadu" a vypouštějí se slova "vyvíjejících činnost na území Československé socialistické republiky".

4. § 10 se vypouští.

5. V § 11 odst. 2 se slova "nejvyšších soudů republik" nahrazují slovy "Nejvyššího soudu České republiky".

6. § 11 odst. 4 se vypouští.

7. V § 12 odst. 3 v poslední větě se slova "nejvyššímu soudu republiky" nahrazují slovy "Nejvyššímu soudu České republiky".

8. V § 14 se slova "Federálnímu statistickému úřadu" nahrazují slovy "Českému statistickému úřadu".

9. § 20 včetně poznámky č. 7) zní:

"§ 20

Podmínky činnosti organizací s mezinárodním prvkem se řídí zvláštním zákonem.7)

7) Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění zákona č. 157/1989 Sb.".

10. Za § 20 se vkládá § 20a, který zní:

"§ 20a

(1) Hodlá-li sdružení působící do 31. prosince 1992 na území obou republik, registrované ve Slovenské republice, vyvíjet činnost i nadále na území České republiky, podá návrh na registraci podle tohoto zákona do 30. dubna 1993. Pokud tak neučiní, jeho právo vyvíjet činnost na území České republiky podle tohoto zákona zaniká.

(2) Organizace s mezinárodním prvkem7) povolené do účinnosti tohoto zákona federálním ministerstvem vnitra a které mají sídlo na území České republiky, se považují za organizace mající povolení ministerstva. Organizace mající sídlo na území Slovenské republiky podají ve lhůtě do 30. dubna 1993 žádost o povolení ministerstvu. Pokud tak neučiní, nemohou nadále vyvíjet činnost na území České republiky.".

Čl. II

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 odst. 3 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "České republiky".

2. V § 6 odst. 3 a 4 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "České republiky".

3. § 7 odst. 1 zní:

"(1) Návrh na registraci se podává ministerstvu vnitra (dále jen "ministerstvo")".

Poznámka č. 2) se vypouští.

4. V § 8 odst. 5 se vypouštějí slova "jde-li o rozhodnutí ministerstva České republiky, a Nejvyšší soud Slovenské republiky, jde-li o rozhodnutí ministerstva Slovenské republiky".

5. V § 9 se slova "Federálnímu statistickému úřadu" nahrazují slovy "Českému statistickému úřadu" a vypouštějí se slova "vyvíjejících činnost na území České a Slovenské Federativní Republiky".

6. § 10 se vypouští.

7. V § 11 odst. 2 se vypouštějí slova "a 10".

8. § 12 odst. 5 zní:

"(5) Zánik strany a hnutí oznámí ministerstvo do sedmi dnů od výmazu Českému statistickému úřadu.".

9. V § 13 odst. 5 se vypouštějí slova "a působily-li strana a hnutí registrované ministerstvem České republiky i ve Slovenské republice, též jejímu ministerstvu a naopak".

10. V § 13 odst. 7 se slova "té republiky, v níž mají strana a hnutí své sídlo" nahrazují slovem "státu".

11. § 15 zní:

"§ 15

O rozpuštění strany a hnutí [§ 13 odst. 1 písm. b)] a o pozastavení činnosti strany a hnutí (§ 14) rozhoduje Nejvyšší soud České republiky. Návrh podává prezident České republiky nebo vláda České republiky anebo generální prokurátor České republiky.".

12. V § 17 odst. 5 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "České republiky".

13. § 18 odst. 1 zní:

"(1) Strana a hnutí jsou povinny předložit každoročně do 1. dubna Poslanecké sněmovně Parlamentu výroční finanční zprávu.".

14. § 20 včetně poznámky č. 3) zní:

"§ 20

Strana a hnutí mají nárok na příspěvek ze státního rozpočtu České republiky za podmínek stanovených zvláštním zákonem.3)

3) Zákon ČNR č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 221/1990 Sb., zákona ČNR č. 435/1991 Sb. a zákona ČNR č. 94/1992 Sb. (úplné znění č. 120/1992 Sb.).".

15. Za § 21 se vkládá § 21a, který zní:

"§ 21a

Hodlají-li strany a hnutí působící do 31. prosince 1992 na území obou republik, registrované ve Slovenské republice, vyvíjet činnost i nadále na území České republiky, podají návrh na registraci podle ustanovení tohoto zákona ve lhůtě do 30. června 1993. Pokud tak neučiní, jejich právo vyvíjet činnost na území České republiky zaniká.".

Čl. III

Zákon České národní rady č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona České národní rady č. 202/1990 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. a) se slova "Československé socialistické republiky" nahrazují slovy "České republiky".

2. V § 5 odst. 1 se slova "Československé socialistické republice" nahrazují slovy "České republice".

3. § 5 odst. 1 písm. f) se vypouští.

4. V § 5 odst. 2 se slova Československou socialistickou republiku" nahrazují slovy "Českou republiku" a vypouští se slovo "federálním".

5. V § 15 odst. 3 se slova "České socialistické republiky" nahrazují slovy "České republiky".

6. V § 18 odst. 1 a 2 se slova "České socialistické republiky" nahrazují slovy "České republiky".

Čl. IV.

Zákon č. 268/1949 Sb., o matrikách, ve znění zákona č. 4/1952 Sb., vládního nařízení č. 34/1958 Sb. a vládního nařízení č. 93/1958 Sb., se mění takto:

1. Nadpis pod § 21 zní: "Zvláštní matrika".

2. § 21 odst. 1 věta první zní: "Narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky, k nimž došlo na území cizího státu, se zapisují do zvláštní matriky vedené Magistrátem města Brna. Podrobnosti upraví ministerstvo vnitra vyhláškou.".

Čl. V

Zákon České národní rady č. 86/1990 Sb., o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb. a zákona Česká národní rady č. 358/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. Název zákona zní:

"o užívání státního znaku, státní vlajky a ostatních státních symbolů České republiky".

2. § 1 odst. 1 zní:

"(1) Státního znaku České republiky jsou oprávněni užívat:

a) Poslanecká sněmovna Parlamentu, Senát Parlamentu a kancelář zákonodárného sboru,

b) prezident republiky a Kancelář prezidenta České republiky,

c) vláda a Úřad vlády,

d) ministerstva a jiné správní úřady České republiky,

e) vyšší územní samosprávné celky, hlavní město Praha a její městské části, obce, města a územně členěná statutární města a jejich městské části nebo městské obvody,

f) soudy, státní zastupitelství, notáři,

g) ozbrojené síly a bezpečnostní sbory,

h) diplomatické mise a konzulární úřady České republiky.".

3. § 1 odst. 2,3 a 4 znějí:

"(2) Státní znak České republiky mohou užívat rovněž státní muzea, galerie a další státní kulturní a vědecké instituce, školy, Česká národní banka a jiné orgány a organizace, stanoví-li tak zvláštní předpis.

(3) Státního znaku mohou vhodným a důstojným způsobem užívat i jednotliví občané, politické strany a občanská sdružení.

(4) Státní znak může být použit na bankovkách a mincích České republiky.".

4. § 2 odst. 1 písm. a), b), c) a g) znějí:

"a) na významných listinách Parlamentu, Poslanecké sněmovny a Senátu, prezidenta republiky a vlády,

b) na insigniích starostů a primátorů obcí a měst uvedených v § 1 písm. e) a představitelů vyšších územních samosprávných celků, stanoví-li tak zvláštní zákon,

c) v místnostech, kde zasedají a jednají orgány uvedené v § 1 odst. 1, zejména v obřadních síních, jednacích síních soudů a dále ve volebních místnostech,

g) na osobních a úředních průkazech vydávaných státními orgány České republiky,".

5. V § 2 odst. 1 se za písmeno g) doplňuje písmeno h), které zní:

"h) na cenných papírech a jiných ceninách České republiky.".

6. V § 2 odst. 2 se slova "a organizace" nahrazují slovy ",organizace a instituce".

7. V § 3 odst. 1 se za slova "§ 1 odst. 1" vkládají slova "a 2".

8. V § 4 odst. 2 se slova "občanská sdružení" nahrazují slovy ",politické strany a občanská sdružení".

9. § 4 odst. 3 zní:

"(3) Jestliže se vyvěšují i další vlajky, umístí se státní vlajka České republiky na nejčestnějším místě.".

10. V § 4 se vypouští odstavec 4 a dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

11. § 4 odst. 4 písm. b) zní:

"b) orgány obcí nebo jejich částí při oficiálních příležitostech místního významu.".

12. § 4 odst. 5 zní:

"(5) Dokud zvláštní zákon nestanoví jinak, rozhoduje o použití státních vlajek na budovách Parlamentu předseda Poslanecké sněmovny.".

13. Za § 4 se vkládají § 4a, 4b, 4c a 4d, které znějí:

"§ 4a

Vlajku prezidenta republiky lze užít k označení

a) sídla prezidenta republiky v době jeho přítomnosti v České republice,

b) dopravního prostředku, používaného prezidentem republiky při oficielních příležitostech.

§ 4b

Státní znak České republiky lze užít

a) k pečetění mezinárodních smluv,

b) na pověřovací listiny diplomatických zástupců,

c) v dalších případech, pokud tak stanoví zákon, mezinárodní smlouva nebo pokud je to obvyklé.

§ 4c

(1) Státní hymnu České republiky lze hrát a zpívat při příležitostech státních svátků, památných a významných dnů a při dalších oficiálních a slavnostních příležitostech, nebo je-li to obvyklé.

(2) Státní hymnu lze současně hrát a zpívat, popřípadě jen hrát nebo jen zpívat.

§ 4d

Zakázáno je takové užívání státních symbolů České republiky, kterým by se projevovala neúcta k těmto symbolům.".

14. V § 5 se slova "o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky" nahrazují slovy "o užívání státních symbolů České republiky".

15. Za § 5 se vkládají § 5a a 5b, které znějí:

"§ 5a

Vláda může stanovit nařízením přechodná opatření pro postupné nahrazení státního znaku České a Slovenské Federativní Republiky státním znakem České republiky.

§ 5b

Podrobnosti o užívání státního znaku České republiky v Armádě České republiky stanoví prezident republiky.".

Čl. VI

Zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona České národní rady č. 439/1991 Sb., zákona České národní rady č. 485/1991 Sb., zákona České národní rady č. 553/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 302/1992 Sb., se mění takto:

§ 29 odst. 2 zní:

"(2) Člen obecního zastupitelstva skládá na prvním zasedání obecního zastupitelstva, jehož se po svém zvolení zúčastní, slib tohoto znění: "Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České republice. Budu dbát vůle a zájmu lidu, řídit se ústavními a ostatními zákony České republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život.".

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).