Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., zák (úplné znění)

Předpis č. 189/1993 Sb.

Znění od 1. 1. 2001

189/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., zák

189

ZÁKON

ze dne 15. června 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., zákona České národní rady č. 166/1992 Sb., zákona České národní rady č. 516/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb. a zákona č. 68/1993 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., zákona České národní rady č. 166/1992 Sb., zákona České národní rady č. 516/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

§ 36 zní:

"§ 36

(1) Ministr financí je oprávněn

a) provádět opatření potřebná k překonání dočasné neshody mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu, například opatřovat prostředky úvěrem až do výše nákupní hodnoty 16 mld. Kč na peněžním trhu; k tomu může zejména vydávat pokladniční poukázky České republiky,

b) poskytovat státní záruky k zajištění splátek úvěrů a jiných obdobných forem finanční výpomoci, určených k financování vládou schválených rozvojových programů. Státní záruky lze poskytnout pouze do výše, v níž souhrn splátek úvěrů a jiných obdobných finančních výpomocí, splatných v jednotlivých kalendářních rocích, nepřekročí v těchto rocích 8 % předpokládaných příjmů státního rozpočtu republiky.

(2) Osoba, jejíž závazek je zajištěn státní zárukou, je povinna uhradit České republice vše, co Česká republika vynaložila na základě ručení při uspokojení závazku. K zajištění této úhrady zřídí ministerstvo financí při poskytování státní záruky zástavní právo k majetku osoby, jejíž závazek má být státní zárukou zajištěn.

(3) Pro státní záruky podle odstavce 1 platí přiměřeně příslušná ustanovení obchodního zákoníku.15) Pro zástavní právo podle odstavce 2 platí přiměřeně příslušná ustanovení občanského zákoníku.16)

15) § 303 a násl. obchodního zákoníku.

16) § 151a a násl. občanského zákoníku.".

Čl. II

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb. a zákona č. 68/1993 Sb., se doplňuje takto:

Za § 21a se vkládá § 21b, který zní:

"§ 21b

(1) V letech 1993, 1994 a 1995 mají strana a hnutí nárok na příspěvek ze státního rozpočtu České republiky ve výši odpovídající jedné čtvrtině úhrady volebních nákladů, která jim byla vyplacena podle zákona č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění, ve znění pozdějších předpisů, za volby v roce 1992.

(2) Pro výplatu tohoto příspěvku se použije § 54a zákona České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, ve znění pozdějších předpisů. Příspěvek v roce 1993 se vyplatí nejpozději do 31. srpna 1993.".

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).