Hlavní navigace

Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů (úplné znění)

Předpis č. 152/1994 Sb.

Vyhlášené znění

152/1994 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů

152

ZÁKON

ze dne 22. června 1994

o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Volby do zastupitelstev v obcích

ODDÍL PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Podle tohoto zákona se volí obecní zastupitelstva.1)

§ 2

Volby do zastupitelstev v obcích se konají ve všech obcích v tytéž dny, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 3 odst.2, § 54 a 57).

§ 3

(1) Volby do zastupitelstev v obcích vyhlašuje prezident nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb uveřejněno ve Sbírce zákonů.

(2) Volby se konají ve dvou dnech; dodatečné volby (§ 54) a nové volby (§ 57) se konají v jednom dni.

(3) Konají-li se volby ve dvou dnech, začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin prvého dne. Ve druhý volební den začíná hlasování v 7.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. Pokud to místní potřeby vyžadují, může starosta obce nebo města, primátor statutárního města, které není územně členěno, v územně členěných statutárních městech a v hlavním městě Praze starosta městské části nebo městského obvodu (dále jen "starosta") stanovit začátek hlasování v první volební den již od 12.00 hodin, ve druhý volební den již od 5.00 hodin.

(4) Konají-li se volby v jednom dni, začíná hlasování v 7.00 hodin a končí ve 20.00 hodin. Pokud to místní potřeby vyžadují, může starosta stanovit začátek hlasování už na 5.hodinu. V obcích, městech nebo městských obvodech anebo městských částech, které mají méně než 1000 obyvatel, může starosta stanovit konec hlasování na dřívější hodinu, nejdříve však v 16.00 hodin.

§ 4

Funkční období zastupitelstev v obcích je čtyřleté.2)

Právo volit a právo být volen

§ 5

Volby do zastupitelstev v obcích se konají na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním.2)

§ 6

(1) Právo volit do zastupitelstva v obci má státní občan České republiky, který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, má v obci trvalý pobyt,3) a u kterého nenastala některá z překážek výkonu volebního práva (dále jen "volič"); do obvodního nebo místního zastupitelstva4) v městském obvodu nebo v městské části územně členěného statutárního města anebo v městské části hlavního města Prahy má právo volit ten volič, který má v tomto městském obvodu nebo městské části trvalý pobyt.

(2) Překážkami výkonu volebního práva jsou

a) zákonem stanovené omezení svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,

b) výkon vazby,

c) zadržení,

d) zbavení způsobilosti k právním úkonům,5)

e) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,6) nebo

f) výkon základní nebo náhradní vojenské služby,7) vyžaduje-li to bezpečnost státu.

§ 7

(1) Členem zastupitelstva v obci může být zvolen každý volič; členem obvodního nebo místního zastupitelstva v městském obvodu nebo v městské části územně členěného statutárního města anebo v městské části hlavního města Prahy může být zvolen ten volič, který má v tomto městském obvodu nebo městské části trvalý pobyt. K překážce výkonu volebního práva podle § 6 odst.2 písm. b), c), e) a f) se nepřihlíží.

(2) Funkce člena zastupitelstva v obci je neslučitelná s funkcemi

a) pracovníka obce zařazeného do jejího úřadu nebo do úřadu městského obvodu anebo městské části, pokud jde o volby do všech zastupitelstev v příslušné obci,

b) pracovníka pověřeného obecního úřadu,8) okresního úřadu a finančního úřadu, které mají působnost vztahující se na územní obvod zastupitelstva, vykonávajícího přímo státní správu vztahující se k působnosti zastupitelstva.

ODDÍL DRUHÝ

VOLEBNÍ OKRSKY A VOLEBNÍ OBVODY

§ 8

Volební okrsky

(1) Pro odevzdání hlasovacích lístků a pro sčítání hlasů se vytvářejí v každé obci stálé volební okrsky; měnit je lze pouze v případech podstatné změny počtu voličů nebo změny území.

(2) Volební okrsky a volební místnost pro každý volební okrsek stanoví obecní rada; v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech pak rada městské části nebo městského obvodu.

(3) Volební okrsky se vytvářejí tak, aby zahrnovaly přibližně 1000 voličů. Pro vzdálené části obce lze vytvořit samostatné volební okrsky i pro menší počet voličů.

§ 9

Volební obvody

(1) Obec tvoří jeden volební obvod; má-li se volit více než 15 členů zastupitelstva v obci, může obecní rada, rada městského obvodu nebo městské části, popřípadě obecní zastupitelstvo v případech, kdy obecní rada není ustavena, vytvořit nejpozději 85 dnů přede dnem konání voleb více volebních obvodů.

(2) O rozdělení obce nebo městské části na volební obvody podle odstavce 1 rozhoduje obecní, obvodní nebo místní rada. Tam, kde rada není ustavena, rozhoduje zastupitelstvo.

(3) Je-li vytvořeno více volebních obvodů, volí se v každém z nich poměrná část členů zastupitelstva v obci, odpovídající počtu obyvatel v tomto obvodu, avšak nejméně 5 a nejvíce 15 členů.

(4) Seznam vytvořených volebních obvodů, jejich popis a počty členů zastupitelstva v obci, kteří mají být v jednotlivých volebních obvodech voleni, a potřebný počet podpisů pro nezávislého kandidáta podle § 25 odst.3 se zveřejní nejpozději do dvou dnů po vytvoření volebních obvodů způsobem v místě obvyklým.

ODDÍL TŘETÍ

SEZNAMY VOLIČŮ

§ 10

(1) Stálý seznam voličů (dále jen "seznam") vede obec, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech městský obvod nebo městská část pro voliče, kteří mají v obci, městském obvodu nebo městské části trvalý pobyt.

(2) Občan, který po sestavení seznamu nabude nebo pozbude práva volit, bude do tohoto seznamu zapsán nebo z něho vyškrtnut.

(3) U voliče, u kterého nastala překážka ve výkonu volebního práva (§ 6 odst.2), se tato skutečnost poznamená v seznamu.

(4) Dva dny přede dnem zahájení voleb obecní úřad, městský úřad, úřad města, úřad městské části nebo úřad městského obvodu územně členěného statutárního města a místní nebo obvodní úřad v hlavním městě Praze (dále jen "obecní úřad") seznam po uplynutí úředních hodin uzavře. Okrskovým volebním komisím předá výpisy ze seznamů, které obsahují soupis voličů oprávněných volit v jejich volebním okrsku.

§ 11

(1) Voliči jsou zapsáni v seznamech v obci, kde mají trvalý pobyt.

(2) Každý volič může být zapsán pouze v jednom seznamu.

(3) Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadě ověřit, zda je zapsán v seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav.

(4) Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět (odstavec 3) nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

ODDÍL ČTVRTÝ

VOLEBNÍ KOMISE

§ 12

(1) Pro volby do zastupitelstev v obcích se zřizují okresní, městské, místní a okrskové volební komise. Volby do zastupitelstev v obcích řídí Ústřední volební komise.

(2) Členem volební komise může být státní občan České republiky, který dosáhl věku 18 let (dále jen "občan"), u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva. Kandidát pro volby do zastupitelstva v obci nemůže být členem volební komise, vytvořené pro volby do tohoto zastupitelstva.

(3) Delegováním do volební komise se rozumí doručení seznamu členů a náhradníků tomu, kdo svolává první zasedání příslušné komise. Seznam musí obsahovat jména a příjmení, rodná čísla a trvalá bydliště členů i náhradníků. Dále musí obsahovat podpis zmocněnce volební strany.

(4) Člen volební komise se ujímá své funkce složením slibu tohoto znění: "Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky.". Slib skládá člen volební komise tak, že se podepíše pod písemné znění slibu.

(5) Volební komise se usnáší za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů se návrh pokládá za zamítnutý.

§ 13

(1) Volební komise si na svém prvním zasedání určí losem ze svých členů předsedu a místopředsedu. Předseda a místopředseda volební komise nemohou být zástupci stejné volební strany. Losování řídí zapisovatel volební komise.

(2) Zapisovatel volební komise je členem volební komise s hlasem poradním a může komisi předkládat návrhy. Skládá slib ve znění a způsobem, uvedenými v § 12 odst.4. Je jmenován nejpozději 20 dnů před prvním zasedáním volební komise. Přestane-li zapisovatel vykonávat svoji funkci, musí být nejpozději do dvou dnů jmenován nový zapisovatel volební komise.

(3) Ústřední, okresní a městské volební komise si k výpočetnímu zpracování výsledků voleb vytvářejí sumarizační útvary z pracovníků, přidělených k tomuto účelu příslušnými orgány státní statistiky. Sumarizační útvary vytvářejí i místní volební komise v obcích, městech, městských obvodech a městských částech územně členěných statutárních měst a v městských částech hlavního města Prahy, pokud mají více než 5000 obyvatel. Ústřední volební komise si dále vytváří z vyčleněných pracovníků Ministerstva vnitra sekretariát pro zajištění svých úkolů a pro organizační a administrativní práce. Pracovníci, zařazení do sumarizačních útvarů volebních komisí, a pracovníci, zařazení do sekretariátu Ústřední volební komise, skládají slib ve znění a způsobem, uvedenými v § 12 odst.4.

Ústřední volební komise

§ 14

(1) Do Ústřední volební komise může delegovat nejpozději 60 dnů přede dnem voleb dva členy a dva náhradníky každá volební strana (§ 24 odst.1), která deleguje své zástupce do okresních volebních komisí nejméně ve čtvrtině okresů v České republice.

(2) Splňují-li navržení (odstavec 1) podmínky podle § 12 odst.2, jmenuje je ministr vnitra za členy Ústřední volební komise.

(3) Na návrh volební strany ministr vnitra člena komise odvolá. Na jeho místo jmenuje náhradníka, a pokud není k dispozici, jmenuje dalšího člena komise na návrh volební strany.

(4) Funkční období Ústřední volební komise končí dnem ustavení nové Ústřední volební komise pro následující volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

(5) Zapisovatele Ústřední volební komise jmenuje a odvolává vláda České republiky.

(6) První zasedání Ústřední volební komise svolá ministr vnitra tak, aby se uskutečnilo nejpozději 57 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích.

(7) Jednací řád Ústřední volební komise stanoví vláda České republiky nařízením.

§ 15

Ústřední volební komise při řízení voleb podle tohoto zákona

a) dozírá na dodržování právních předpisů o volbách,

b) rozhoduje o stížnostech na postup okresních volebních komisí a městských volebních komisí v hlavním městě Praze a ve městech Brně, Ostravě a Plzni a o odvoláních proti jejich rozhodnutím; rozhodnutí Ústřední volební komise je pro všechny ostatní volební komise uvedené v tomto zákoně závazné,

c) zjišťuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do zastupitelstev v obcích,

d) plní další úkoly.

Okresní volební komise

§ 16

(1) Do okresní volební komise může delegovat nejpozději 60 dnů přede dnem voleb dva členy a dva náhradníky každá volební strana (§ 24 odst.1), která podává kandidátní listinu v obcích, jejichž součet obyvatel činí alespoň čtvrtinu všech obyvatel okresu.

(2) Zapisovatele okresní volební komise jmenuje a odvolává přednosta okresního úřadu.

(3) První zasedání okresní volební komise svolá přednosta okresního úřadu tak, aby se konalo nejpozději pět dnů po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1.

(4) Okresní volební komise podle tohoto zákona se nezřizují v hlavním městě Praze a v okresech Brno-město, Ostrava-město a Plzeň-město.

§ 17

Okresní volební komise

a) dozírá na dodržování právních předpisů o volbách,

b) rozhoduje o stížnostech na postup místních volebních komisí a městských volebních komisí v územně členěných statutárních městech s výjimkou městské volební komise v hlavním městě Praze a městských volebních komisí ve městech Brně, Ostravě a Plzni a o odvoláních proti jejich rozhodnutím,

c) shromažďuje výsledky voleb do zastupitelstev v obcích v okrese a předá je Ústřední volební komisi,

d) předá volební dokumenty do úschovy okresnímu úřadu,

e) plní další úkoly podle tohoto zákona, jakož i úkoly, kterými ji pověří Ústřední volební komise.

Městská volební komise

§ 18

(1) Městské volební komise se zřizují pro územně členěná statutární města a pro hlavní město Prahu.

(2) Do městské volební komise může delegovat nejpozději 60 dnů přede dnem voleb dva členy a dva náhradníky každá volební strana (§ 24 odst.1), která podává kandidátní listinu v městských obvodech a městských částech, součet jejichž obyvatel činí alespoň čtvrtinu součtu obyvatel všech městských obvodů a městských částí hlavního města Prahy nebo územně členěného statutárního města a současně podává kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva územně členěného statutárního města nebo do Zastupitelstva hlavního města Prahy.

(3) Zapisovatele městské volební komise jmenuje a odvolává primátor územně členěného statutárního města nebo primátor hlavního města Prahy. Jmenování zapisovatele zveřejní do dvou dnů způsobem v místě obvyklým.

(4) První zasedání městské volební komise svolá primátor územně členěného statutárního města nebo primátor hlavního města Prahy tak, aby se konalo nejpozději pět dnů po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 2.

§ 19

(1) Městská volební komise

a) dozírá na dodržování právních předpisů o volbách,

b) projednává a registruje kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev měst a Zastupitelstva hlavního města Prahy,

c) rozhoduje o stížnostech na postup místních volebních komisí v územně členěných statutárních městech a v hlavním městě Praze,

d) shromažďuje výsledky voleb do obvodních nebo místních zastupitelstev v územně členěných statutárních městech a v hlavním městě Praze; městská volební komise v hlavním městě Praze a ve městech Brně, Ostravě a Plzni předá tyto výsledky Ústřední volební komisi, ostatní městské volební komise okresním volebním komisím,

e) předá volební dokumenty do úschovy magistrátům územně členěných statutárních měst nebo Magistrátu hlavního města Prahy,

f) plní další úkoly podle tohoto zákona, jakož i úkoly, kterými ji pověří nadřízená volební komise.

(2) Pro volby do zastupitelstev měst a do Zastupitelstva hlavního města Prahy městská volební komise sčítá hlasy a zjišťuje výsledky hlasování na podkladě zápisů o hlasování, zaslaných jí okrskovými volebními komisemi.

(3) Městská volební komise v hlavním městě Praze a městské volební komise ve městech Brně, Ostravě a Plzni plní současně i úkoly okresních volebních komisí podle tohoto zákona.

Místní volební komise

§ 20

(1) Místní volební komise se zřizují v obcích, městech a v těch statutárních městech, která se nečlení na městské obvody nebo městské části; rovněž se zřizují v městských obvodech a v městských částech územně členěných statutárních měst a v městských částech hlavního města Prahy.

(2) Do místní volební komise může delegovat nejpozději 60 dnů přede dnem voleb dva členy a dva náhradníky každá volební strana (§ 24 odst.1), která podává kandidátní listinu pro volby do příslušného zastupitelstva.

(3) Zapisovatele místní volební komise jmenuje a odvolává starosta. Jmenování zapisovatele zveřejní do dvou dnů způsobem v místě obvyklým.

(4) První zasedání místní volební komise svolá starosta tak, aby se konalo nejpozději pět dnů po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 2.

§ 21

(1) Místní volební komise

a) řídí hlasování v obci, v městském obvodu nebo v městské části územně členěného statutárního města a v městské části hlavního města Prahy,

b) dohlíží na dodržování právních předpisů o volbách,

c) projednává a registruje kandidátní listiny,

d) sčítá hlasy a zjišťuje výsledky hlasování na podkladě zápisů o hlasování, zaslaných okrskovými volebními komisemi; tyto výsledky předá okresní volební komisi, v územně členěných statutárních městech a v hlavním městě Praze městské volební komisi,

e) rozhoduje o stížnostech na postup okrskových volebních komisí a o odvoláních proti jejich rozhodnutím,

f) plní další úkoly podle tohoto zákona, jakož i úkoly, kterými ji pověří nadřízená volební komise.

(2) Pokud obec, městský obvod nebo městská část tvoří jeden volební okrsek, plní místní volební komise rovněž úkoly okrskové volební komise.

Okrsková volební komise

§ 22

(1) Starosta s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku stanoví minimální počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby počet členů byl nejméně pět, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise, kromě zapisovatele, tříčlenná.

(2) Každá volební strana (§ 24 odst.1), jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva v obci, může delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku, ve kterém se do příslušného zastupitelstva volí. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise podle odstavce 1, jmenuje členy na neobsazená místa starosta.

(3) Zapisovatele okrskové volební komise jmenuje a odvolává starosta.

(4) První zasedání okrskové volební komise svolá starosta tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 21 dnů přede dnem voleb.

§ 23

Okrsková volební komise

a) zajišťuje průběh hlasování, zejména dozírá na správné odevzdávání hlasovacích lístků a dbá o pořádek ve volební místnosti,

b) sčítá hlasy a vyhotoví zápis o průběhu a o výsledku hlasování, který předloží neprodleně místní volební komisi; zápis o průběhu a o výsledku hlasování do zastupitelstev územně členěných statutárních měst a do Zastupitelstva hlavního města Prahy zašle neprodleně městské volební komisi,

c) ostatní volební dokumenty odevzdá do úschovy obecnímu úřadu.

ODDÍL PÁTÝ

PODÁVÁNÍ KANDIDÁTNÍCH LISTIN

§ 24

Volební strana

(1) Volební stranou podle tohoto zákona mohou být registrované politické strany a politická hnutí9) (dále jen "politická strana"), koalice politických stran, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran a nezávislých kandidátů.

(2) Politická strana může být součástí pouze jedné volební strany pro volby do téhož zastupitelstva v obci. Podává-li politická strana kandidátní listinu samostatně, nemůže již být součástí jiné volební strany.

§ 25

Kandidátní listiny

(1) Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva v obci mohou podávat volební strany. Každá volební strana může podat pro volby do téhož zastupitelstva v obci pouze jednu kandidátní listinu; volí-li se do téhož zastupitelstva v obci ve dvou nebo více volebních obvodech, může volební strana podat kandidátní listinu v každém volebním obvodě.

(2) Kandidátní listiny se podávají nejpozději 66 dnů přede dnem voleb ve dvojím stejnopise zapisovateli místní volební komise. Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev územně členěných statutárních měst a do Zastupitelstva hlavního města Prahy se podávají zapisovateli městské volební komise.

(3) Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu s uvedením jména, příjmení, rodného čísla a trvalého pobytu. Podpisy kandidátů se nezapočítávají. Potřebné počty podpisů stanoví příloha tohoto zákona; číslo vypočtené podle přílohy se zaokrouhluje směrem nahoru na celé číslo.

§ 26

Obsah kandidátní listiny

(1) Kandidátní listina obsahuje

a) název zastupitelstva v obci,

b) označení volebních obvodů, jsou-li vytvořeny,

c) název volební strany,

d) jména a příjmení kandidátů, jejich rodná čísla, data narození, jejich povolání a trvalý pobyt a jejich členství v politické straně, popřípadě uvedení toho, že nejsou členy žádné politické strany,

e) pořadí na kandidátní listině, vyjádřené pomocí arabské číslice,

f) označení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením přesné adresy; nezávislý kandidát nemá zmocněnce,

g) jde-li o koalici politických stran, označení politické strany, která kandidáta navrhla,

h) jde-li o sdružení politických stran a nezávislých kandidátů, označení politické strany, která kandidáta navrhla, a označení, že jde o nezávislého kandidáta,

i) podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandidáta podpis kandidáta.

(2) Volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva v obci. Jsou-li pro volby do zastupitelstva v obci vytvořeny volební obvody, může volební strana na kandidátní listině pro každý volební obvod uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik členů tohoto zastupitelstva má být v tomto volebním obvodu voleno.

(3) Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva.

§ 27

(1) Podání kandidátní listiny zapisovatel místní nebo městské volební komise potvrdí zmocněnci volební strany nebo nezávislému kandidátu. Zjistí-li zapisovatel, že předložená kandidátní listina a přílohy k ní nesplňují předepsané náležitosti podle § 25 a 26, upozorní na to zmocněnce volební strany; nemá-li volební strana zmocněnce (§ 26 odst.1 písm. f)), upozorní nezávislého kandidáta.

(2) Zapisovatel místní nebo městské volební komise předloží příslušné volební komisi kandidátní listinu na prvním zasedání této komise.

§ 28

Projednání kandidátních listin místní nebo městskou volební komisí

(1) Místní nebo městská volební komise přezkoumá předložené kandidátní listiny. V případě, že kandidátní listina nesplňuje náležitosti uvedené v § 26 odst.1 a 3 nebo není-li k ní připojena petice podle § 25 odst.3, vyzve volební stranu, aby ve stanovené lhůtě, nejpozději do 50 dnů před konáním voleb, závady odstranila. Neodstraní-li volební strana závady a nápravy nelze dosáhnout podle odstavce 2, místní nebo městská volební komise kandidátní listinu odmítne.

(2) Místní nebo městská volební komise škrtne

a) kandidáta na kandidátní listině, u něhož není připojeno prohlášení podle § 26 odst.3, pokud volební strana ve lhůtě uvedené v odstavci 1 tuto závadu neodstraní,

b) kandidáta v případě, že je uveden na kandidátních listinách více volebních stran nebo na více kandidátních listinách téže volební strany ve více volebních obvodech, a to na té kandidátní listině, ke které není připojeno prohlášení podle § 26 odst.3; podepsal-li kandidát prohlášení k více kandidátním listinám, škrtne jej místní nebo městská volební komise na všech kandidátních listinách,

c) kandidáty, kteří jsou na kandidátních listinách uvedeni nad nejvýše stanovený počet (§ 26 odst.2).

(3) Proti rozhodnutí místní volební komise o odmítnutí kandidátní listiny podle odstavce 1 nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině podle odstavce 2 může volební strana, u rozhodnutí o škrtnutí kandidáta rovněž tento kandidát, podat do 24 hodin po doručení rozhodnutí odvolání k okresní volební komisi, v územně členěných statutárních městech a v hlavním městě Praze k městské volební komisi. Proti rozhodnutí městské volební komise v hlavním městě Praze a ve městech Brně, Ostravě a Plzni o odmítnutí kandidátní listiny nebo škrtnutí kandidáta na kandidátní listině pro volby do zastupitelstev uvedených měst se odvolání podává Ústřední volební komisi. Proti rozhodnutím ostatních městských volebních komisí o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině pro volby do zastupitelstev měst se odvolání podává okresní volební komisi. O odvolání rozhodne příslušná volební komise do 24 hodin od jeho doručení.

(4) Místní nebo městská volební komise zaregistruje kandidátní listiny nejpozději do 48 dnů přede dnem voleb a oznámí to písemně volebním stranám. V případě, že k registraci dojde na základě rozhodnutí okresní volební komise, městské volební komise nebo Ústřední volební komise o odvolání podle odstavce 3 nebo na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního zákona,10) zaregistruje místní nebo městská volební komise kandidátní listinu i po této lhůtě, nejpozději však do 30 dnů přede dnem voleb. Registrace je podmínkou pro vytištění kandidátních listin na hlasovací lístek.

§ 29

Vzdání se a odvolání kandidatury

(1) Kandidát se může před zahájením voleb vzdát písemně své kandidatury.

(2) U kandidátních listin, podaných politickými stranami nebo jejich koalicemi, může písemně odvolat kandidaturu kandidáta též zmocněnec.

(3) Prohlášení o vzdání se nebo o odvolání kandidatury nelze vzít zpět. Prohlášení je nutno doručit ve dvojím stejnopise předsedovi nebo zapisovateli místní nebo městské volební komise. Předseda místní nebo městské volební komise zajistí zveřejnění prohlášení ve všech volebních místnostech, pokud je obdrží alespoň 48 hodin před zahájením voleb.

(4) Bylo-li prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidáta učiněno po zaregistrování, zůstávají údaje o kandidátu na kandidátní listině, ale při zjišťování výsledků voleb se k němu nepřihlíží.

§ 30

Hlasovací lístky

(1) Po registraci kandidátních listin zajistí předseda místní nebo městské volební komise jejich vytištění na hlasovací lístek, a to prostřednictvím obecního úřadu, magistrátů územně členěných statutárních měst nebo Magistrátu hlavního města Prahy.

(2) V záhlaví každého hlasovacího lístku musí být uveden název obce, města, městské části nebo městského obvodu a počet členů zastupitelstva, který má být zvolen. Jsou-li vytvořeny volební obvody, uvede se v záhlaví hlasovacího lístku též označení volebního obvodu a počet členů zastupitelstva, který má být v daném obvodu zvolen. Hlasovací lístky jsou opatřeny razítkem téže barvy příslušné obce, města, městské části nebo městského obvodu, které musí být na všech hlasovacích lístcích umístěno na stejném místě. Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev územně členěných statutárních měst a do Zastupitelstva hlavního města Prahy jsou označeny na levém okraji svislým barevným pruhem.

(3) Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni v pořadí určeném volební stranou v samostatných zarámovaných sloupcích. Tyto sloupce jsou umístěny vedle sebe, popřípadě pod sebou, na společném hlasovacím lístku; jejich pořadí stanoví místní nebo městská volební komise losem po ukončení registrace kandidátních listin. U každého kandidáta se uvede jeho jméno, příjmení, věk, povolání a část obce, ve které má trvalý pobyt, a údaj o tom, které politické strany je kandidát členem, popřípadě údaj, že není členem žádné politické strany; je-li volební stranou sdružení politických stran a nezávislých kandidátů, navíc i údaj, že jde o nezávislého kandidáta. Před jménem kandidáta se umístí rámeček a pořadové číslo. Každý sloupec je nadepsán názvem volební strany. Dále je v záhlaví sloupce umístěn čtvereček, a to tehdy, jestliže jsou v tomto sloupci alespoň dva kandidáti.

(4) Hlasovací lístky pro volby do příslušného zastupitelstva musí být vytištěny pouze na jedné straně papíru téže barvy, jakosti a rozměrů, přičemž pro označení všech volebních stran i pro údaje o všech kandidátech musí být použito stejných druhů a velikostí písma.

(5) Takto rozmnožené hlasovací lístky dodá obecní úřad voličům nejpozději tři dny přede dnem voleb, jakož i v den voleb všem okrskovým volebním komisím.

ODDÍL ŠESTÝ

PŘÍPRAVA VOLEB

§ 31

Informování voličů

(1) Obec vydá a zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději do 15 dnů přede dnem voleb vyhlášku o době a místu konání voleb v obci. Bylo-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, uvede se, které části obce připadají k jednotlivým volebním okrskům, a vyhláška se zveřejní na území každého z nich.

(2) Obec ve vyhlášce rovněž upozorní voliče na povinnost prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky a uvede další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu voleb. Pokud starosta rozhodl o tom, že v obcích do 1000 obyvatel bude hlasování ukončeno dříve než ve 20.00 hodin, uvede se ve vyhlášce rovněž tato skutečnost.

§ 32

Volební kampaň

(1) Dobou volební kampaně se pro účely tohoto zákona rozumí období, počínající 10 dnů a končící 48 hodin před zahájením voleb. Posunutí začátku hlasování starostou (§ 3 odst.3 a 4) nemá na ukončení volební kampaně vliv.

(2) Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech a o volebních stranách, na jejichž kandidátních listinách jsou uvedeni, zveřejňovány nepravdivé údaje.

(3) Vyhradí-li starosta plochu pro vylepení volebních plakátů, musí možnost jejího využívání odpovídat zásadě rovnosti kandidujících volebních stran.

(4) V době volební kampaně mají všechny volební strany rovný přístup k místním veřejným sdělovacím prostředkům, jejichž provozovatelem je obec.

(5) 48 hodin před zahájením voleb a v den voleb je zakázána volební agitace slovem, písmem, zvukem i obrazem v místních veřejných sdělovacích prostředcích, v budovách, kde sídlí okrskové volební komise, a v jejich bezprostředním okolí, vylepování plakátů a konání předvolebních shromáždění. Zveřejňovat výsledky předvolebních průzkumů veřejného mínění je dovoleno nejpozději do sedmého dne přede dnem voleb. V době voleb je zakázán jakýkoliv volební průzkum v objektu, v němž je umístěna volební místnost.

(6) Členové volebních komisí a pracovníci zařazení do jejich útvarů nesmějí poskytovat informace o průběhu a dílčích výsledcích voleb, a to až do podepsání zápisu o výsledku hlasování.

(7) V průběhu voleb až do uzavření volebních místností je zakázáno uveřejňovat výsledky volebních průzkumů.

§ 33

Volební místnost

(1) Volební místnost musí být vybavena volební schránkou, přenosnou volební schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, psacími potřebami, výpisy ze seznamu voličů a tímto zákonem, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

(2) Ve volebních místnostech jsou pro úpravu hlasovacích lístků určeny zvláštní prostory, oddělené tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Počet těchto prostorů určí starosta s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku. V těchto prostorách nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise.

(3) Na objektu, ve kterém se nachází volební místnost, se vyvěsí státní vlajka a ve volební místnosti se na důstojném místě umístí velký státní znak.11)

(4) Předseda okrskové volební komise je povinen zkontrolovat před zahájením hlasování, zda je volební místnost vybavena podle předchozích odstavců, a před ostatními členy komise zapečetí zkontrolovanou a prázdnou volební schránku a přenosnou volební schránku.

(5) Konají-li se volby ve dvou dnech, zajistí předseda okrskové volební komise zapečetění volební schránky, popřípadě přenosné volební schránky tak, aby do nich nebylo možno vkládat hlasovací lístky ani je vybírat. Takto zajištěné volební schránky spolu s ostatními volebními dokumenty uloží. Před zahájením hlasování druhého dne voleb zkontroluje předseda okrskové volební komise neporušenost početí a sejme je.

ODDÍL SEDMÝ

HLASOVÁNÍ

§ 34

Zahájení hlasování

Po provedení kontroly podle § 33 odst.4 prohlásí předseda okrskové volební komise volby za zahájené. Jako první mají právo hlasovat předseda a po něm ostatní členové komise, pokud jsou v daném okrsku oprávněni volit.

§ 35

(1) Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.

(2) Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.

(3) Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky.12) Po záznamu ve výpisu ze seznamu obdrží od okrskové volební komise prázdnou obálku opatřenou otiskem úředního razítka (dále jen "úřední obálka"). Tyto úřední obálky musí být neprůhledné, stejné velikosti, papíru stejné jakosti a barvy. Konají-li se volby do zastupitelstev v obcích společně s jinými volbami, musí být úřední obálka pro volby do zastupitelstev v obcích odlišná od obálky pro jiné volby. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

(4) Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky12), nebude mu hlasování umožněno.

(5) Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze seznamu voličů dodatečně a umožní mu hlasování.

§ 36

Způsob hlasování

(1) Po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků (§ 33 odst.2).

(2) Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno.

(3) Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran.

(4) Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.

(5) Počet hlasů odevzdaných pro volební stranu je dán součtem všech hlasů, které obdrželi všichni její kandidáti.

(6) Po úpravě hlasovacího lístku podle odstavců 3 a 4 jej volič vloží do úřední obálky, kterou obdržel od okrskové volební komise. V územně členěných statutárních městech a v hlavním městě Praze volič vloží hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva územně členěného statutárního města nebo do Zastupitelstva hlavního města Prahy a hlasovací lístek pro volby do obvodního nebo místního zastupitelstva do jedné úřední obálky.

(7) Volič po opuštění prostoru, určeného pro úpravu hlasovacích lístků, vloží úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky. Voliči, který se neodebral do tohoto prostoru, komise hlasování neumožní.

§ 37

Zvláštní ustanovení pro hlasování

(1) Volič, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst nebo psát, si může vzít s sebou do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků jiného voliče, nikoli však člena okrskové volební komise, aby za něj hlasovací lístek upravil a vložil do úřední obálky.

(2) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad, a v den voleb okrskovou volební komisi, o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou hlasovací schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

§ 38

Pořádek ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí

Za pořádek ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné.

§ 39

Přerušení hlasování

Nastanou-li okolnosti, které znemožňují zahájit hlasování, pokračovat v něm nebo je ukončit, může okrsková volební komise, po dohodě s místní volební komisí nebo s městskou volební komisí, odročit zahájení hlasování na pozdější hodinu nebo je přerušit nebo prodloužit dobu hlasování. Okrsková volební komise o takovém opatření vyrozumí voliče způsobem v místě obvyklým. V případě, že hlasování je přerušeno, zapečetí okrsková volební komise volební dokumenty a volební schránku. Při opětovném zahájení hlasování předseda za přítomnosti komise ověří neporušenost pečeti a poznamená to v zápise o průběhu hlasování.

§ 40

Ukončení hlasování

Jakmile uplyne doba, stanovená pro ukončení voleb, uzavře se volební místnost, avšak před tím se umožní odvolit všem, kteří jsou ve volební místnosti nebo před ní. Potom prohlásí předseda okrskové volební komise hlasování za ukončené.

ODDÍL OSMÝ

ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB

§ 41

Sčítání hlasů okrskovou volební komisí

(1) V místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy, mají právo být přítomni členové volebních komisí vyššího stupně, pracovníci zařazení do jejich sumarizačních útvarů a sekretariátu Ústřední volební komise, jakož i osoby, kterým k tomu dala povolení Ústřední volební komise.

(2) Po ukončení hlasování dá předseda okrskové volební komise soustředit nepoužité hlasovací lístky a nepoužité úřední obálky a zapečetí je s výjimkou nepoužitých hlasovacích lístků, určených ke sčítání hlasů (§ 43 odst.3). Poté dá otevřít volební schránku. V případě, že bylo okrskovou volební komisí na výslovnou žádost jednotlivých voličů použito i přenosné volební schránky, komise obsah schránek po jejich otevření smísí.

(3) Okrsková volební komise vyjme obálky s hlasovacími lístky z volební schránky, spočítá úřední obálky a porovná počet úředních obálek se záznamy ve výpisu ze seznamu voličů. Neúřední obálky komise vyloučí.

(4) Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise sečte hlasy pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé kandidáty. Počet hlasů odevzdaných pro volební stranu je dán součtem všech hlasů, které obdrželi její kandidáti. Hlasuje-li se v okrsku do zastupitelstva města nebo do Zastupitelstva hlavního města Prahy a současně do obvodního nebo místního zastupitelstva, hlasovací lístky se před sčítáním rozdělí podle jednotlivých druhů zastupitelstev, a poté se sčítají zvlášť.

(5) Každý člen okrskové volební komise může nahlížet do hlasovacích lístků. Předseda okrskové komise kontroluje správnost sčítání hlasů.

§ 42

Posuzování hlasovacích lístků

(1) Neplatný je hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise.

(2) Hlas voliče je neplatný,

a) jestliže neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta,

b) označil-li na hlasovacím lístku křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce volební strany více než jednu volební stranu,

c) označil-li na hlasovacím lístku křížkem v rámečku před jménem kandidáta více kandidátů, než má být voleno členů zastupitelstva v obci,

d) jestliže hlasovací lístek nebyl vložen do úřední obálky.

(3) Je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva v obci se shodně označenou volbou kandidátů nebo volebních stran, počítají se jako jeden hlas. Liší-li se od sebe hlasovací lístky pouze počtem jinak shodně provedených voleb kandidátů, přihlíží se k tomu hlasovacímu lístku, na kterém byla označena volba více kandidátů, nepřesahuje-li počet volených členů zastupitelstva v obci. V ostatních případech jsou všechny stejné hlasovací lístky neplatné.

(4) Je-li na hlasovacím lístku označena volební strana křížkem ve čtverečku v záhlaví jejího sloupce a současně jsou označeni kandidáti této volební strany křížkem v rámečku před svým jménem, k označení kandidátů se nepřihlíží.

(5) Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. K jiným než zákonem stanoveným úpravám hlasovacího lístku se nepřihlíží.

§ 43

Zápis o hlasování ve volebním okrsku

(1) Okrsková volební komise vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o průběhu a o výsledku hlasování. Zápis podepíší členové okrskové volební komise; jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody.

(2) V zápise okrskové volební komise o hlasování ve volebním okrsku se uvede

a) doba počátku a ukončení hlasování, popřípadě jeho přerušení,

b) celkový počet osob ve volebním okrsku, zapsaných do výpisu ze seznamu voličů,

c) počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,

d) počet odevzdaných úředních obálek,

e) počet platných hlasů, odevzdaných pro každou volební stranu,

f) počet platných hlasů, odevzdaných pro jednotlivé kandidáty,

g) stručný obsah oznámení a stížností, které byly podány okrskové volební komisi, usnesení, která komise přijala, a jejich stručné zdůvodnění.

(3) K uvedení údajů podle odstavce 2 písm. e) a f) využije komise potřebný počet nepoužitých hlasovacích lístků, které po ukončení hlasování pro tento účel výslovně označil předseda za přítomnosti komise.

§ 44

Skončení jednání v okrskové volební komisi

(1) Po sečtení hlasů a po podepsání zápisu o průběhu a o výsledku hlasování ohlásí předseda okrskové volební komise výsledek hlasování v okrsku a jeden stejnopis zápisu zašle neprodleně příslušné volební komisi (§ 23 písm. b)) a vyčká jejího pokynu k ukončení činnosti.

(2) Okrsková volební komise zapečetí odevzdané hlasovací lístky, úřední obálky a výpisy ze seznamů a předá je spolu s ostatními volebními dokumenty do úschovy obecnímu úřadu.

§ 45

Sčítání hlasů místní nebo městskou volební komisí a přidělování mandátů

(1) Místní nebo městská volební komise po přezkoumání zápisů okrskových volebních komisí zjistí, kolik hlasů bylo odevzdáno pro každého kandidáta na kandidátní listině a kolik pro každou kandidátní listinu. Poté dělí celkový počet platných hlasů, který obdržela kandidátní listina, postupně lichými čísly počínaje jednou, třemi, pěti atd. tak, aby počet dělících operací odpovídal počtu kandidátů, kteří jsou na kandidátní listině.

(2) Podíly vypočítané způsobem uvedeným v odstavci 1 seřadí místní nebo městská volební komise podle jejich velikosti až do počtu mandátů, které mají být při volbách do zastupitelstva v obci přiděleny. Za každý podíl obsažený v této početní řadě získá kandidátní listina jeden mandát. V případě rovnosti podílu je rozhodující celkový počet hlasů, který získala kandidátní listina, jinak rozhodne los.

(3) Místní nebo městská volební komise přikáže mandáty přidělené kandidátní listině na ní uvedeným kandidátům podle pořadí, v jakém jsou uvedeni na kandidátní listině, pokud nedojde ke změně pořadí podle odstavce 4.

(4) Volební komise vydělí celkový počet hlasů odevzdaných pro volební stranu počtem kandidátů této volební strany. Má-li některý z kandidátů nejméně o 10% více hlasů, než je takto stanovený průměr vyjádřený celým číslem bez zaokrouhlení, postupuje v kandidátní listině na první místo. Je-li takových kandidátů více, určí se jejich pořadí podle počtu hlasů, které byly pro ně odevzdány; v případě rovnosti hlasů mezi postupujícími kandidáty je rozhodující původní pořadí kandidátů na kandidátní listině.

(5) Kandidáti, kteří neobdrželi mandát, se stávají náhradníky v pořadí stanoveném podle odstavců 3 a 4. V případě rovnosti hlasů je rozhodující pořadí kandidáta na kandidátní listině. Nezíská-li kandidátní listina žádný mandát, kandidáti na ní uvedení se náhradníky nestávají.

(6) Místní nebo městská volební komise vydá kandidátům zvoleným za členy zastupitelstva v obci osvědčení o zvolení, a to nejpozději do prvního zasedání zastupitelstva.

(7) Jestliže byly vytvořeny volební obvody, provede místní nebo městská volební komise úkony uvedené v odstavcích 1 až 5 pro každý volební obvod zvlášť.

§ 46

Zápis místní volební komise

(1) Místní volební komise vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o výsledku hlasování. Zápis podepíší členové místní volební komise; jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody.

(2) V zápise místní volební komise se uvede

a) počet volebních okrsků v obci a počet okrskových volebních komisí, které zaslaly výsledek hlasování,

b) počet volebních obvodů, pokud byly vytvořeny,

c) počet osob zapsaných v obci ve výpisech ze seznamů voličů, jak byly v den hlasování doplněny okrskovými volebními komisemi,

d) počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,

e) počet odevzdaných úředních obálek,

f) počet platných hlasů, odevzdaných pro každou volební stranu,

g) počet platných hlasů, odevzdaných pro jednotlivé kandidáty,

h) jména, příjmení a datum narození kandidátů, kteří byli zvoleni do zastupitelstva v obci, a na kandidátce které volební strany byli uvedeni,

i) jména, příjmení a datum narození náhradníků jednotlivých volebních stran podle § 45 odst.5,

j) stručný obsah oznámení a stížností, které byly podány okrskové volební komisi, usnesení, která komise přijala, a jejich stručné zdůvodnění.

(3) K uvedení údajů podle odstavce 2 písm. f) a g) využije místní volební komise potřebný počet nepoužitých hlasovacích lístků předaných jí k tomuto účelu okrskovými volebními komisemi.

(4) Po podepsání obou stejnopisů zápisů o výsledku hlasování v obci zašle předseda místní volební komise neprodleně jeden stejnopis okresní volební komisi.

(5) Ostatní volební dokumenty předá místní volební komise do úschovy obecnímu úřadu.

§ 47

Vyhlášení výsledků hlasování

Místní volební komise vyhlásí výsledky hlasování zveřejněním na úřední desce obecního úřadu bezodkladně po podepsání zápisu o výsledku hlasování.

§ 48

Zvláštní ustanovení pro územně členěná statutární města a pro hlavní město Prahu

(1) Okrsková volební komise vyhotoví zápis o hlasování ve volebním okrsku (§ 43) zvlášť pro volby do obvodních nebo místních zastupitelstev a zvlášť pro volby do zastupitelstev územně členěných statutárních měst nebo pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy.

(2) Stejnopis zápisu podle § 43, týkající se voleb do obvodního nebo místního zastupitelstva, zašle předseda okrskové volební komise místní volební komisi, stejnopis zápisu, týkající se voleb do zastupitelstva územně členěného statutárního města nebo do Zastupitelstva hlavního města Prahy, zašle městské volební komisi.

(3) Předseda místní volební komise zašle stejnopis zápisu podle § 46 městské volební komisi.

§ 49

Zápis okresní volební komise

(1) Okresní volební komise zjistí výsledky hlasování v okrese na podkladě zápisů místních volebních komisí, popřípadě městské volební komise (§ 50) o výsledku a průběhu hlasování v obci.

(2) Okresní volební komise vyhotoví ve dvou stejnopisech zápis o výsledku hlasování v okrese. Zápis podepíší členové okresní volební komise; jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody.

(3) V zápise okresní volební komise se uvede

a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo,

b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů voličů,

c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,

d) počet zvolených členů zastupitelstev v obcích podle jednotlivých volebních stran.

(4) Po podepsání obou stejnopisů zápisu o výsledku hlasování zašle předseda okresní volební komise jeden stejnopis neprodleně Ústřední volební komisi.

(5) Ostatní volební dokumenty předá okresní volební komise do úschovy okresnímu úřadu.

§ 50

Zápis městské volební komise a vyhlášení výsledků hlasování

(1) Městská volební komise zjistí výsledky hlasování do zastupitelstva města nebo Zastupitelstva hlavního města Prahy na podkladě zápisů okrskových volebních komisí. Dále shromažďuje výsledky voleb do obvodních nebo místních zastupitelstev na základě zápisů místních volebních komisí.

(2) Městská volební komise vyhotoví ve dvou stejnopisech zápis o výsledku hlasování v územně členěném statutárním městě nebo zápis o výsledku hlasování v hlavním městě Praze. Zápis podepíší členové městské volební komise; jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody.

(3) V zápise městské volební komise se uvedou údaje podle § 46 odst.2 pro volby do zastupitelstva územně členěného statutárního města nebo do Zastupitelstva hlavního města Prahy; ustanovení § 46 odst.3 se použije obdobně. Městská volební komise dále v zápise uvede

a) počet obvodních nebo místních zastupitelstev zvolených ve volbách,

b) počet zvolených členů příslušných zastupitelstev podle jednotlivých volebních stran, a to odděleně pro volby do obvodních nebo místních zastupitelstev a pro volby do zastupitelstva územně členěného statutárního města nebo do Zastupitelstva hlavního města Prahy.

(4) Po podepsání obou stejnopisů zápisu zašle předseda městské volební komise v hlavním městě Praze a ve městech Brně, Ostravě a Plzni jeden stejnopis Ústřední volební komisi; v ostatních územně členěných statutárních městech zašle jeden stejnopis okresní volební komisi.

(5) Ostatní volební dokumenty předá městská volební komise do úschovy magistrátu územně členěného statutárního města nebo Magistrátu hlavního města Prahy.

(6) Městská volební komise vyhlásí bezodkladně po podepsání zápisu o výsledku hlasování v územně členěném statutárním městě nebo v hlavním městě Praze výsledky hlasování do zastupitelstva města nebo do Zastupitelstva hlavního města Prahy zveřejněním na úřední desce magistrátu.

§ 51

Zápis Ústřední volební komise

(1) Ústřední volební komise vyhotoví na podkladě zápisů okresních volebních komisí a městských volebních komisí ve městech Brně, Ostravě, Plzni a v hlavním městě Praze zápis o výsledcích voleb v České republice, který podepíší členové Ústřední volební komise; jestliže některý z členů Ústřední volební komise podpis odepře, uvedou se důvody.

(2) V zápise o výsledku voleb se uvede

a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo,

b) celkový počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů voličů,

c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,

d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev v obcích podle volebních stran.

§ 52

Uveřejnění výsledků voleb

Ústřední volební komise uveřejní celkové výsledky voleb ihned po podepsání zápisu podle § 51. Může též uveřejnit částečné nebo předběžné výsledky.

§ 53

Ukončení činnosti volebních komisí

Činnost okresní, městské, místní a okrskové volební komise při volbách je ukončena 20.dnem po uveřejnění celkových výsledků voleb Ústřední volební komisí. To neplatí, pokud jde o komisi, jejíž působnost se vztahuje na obec nebo městskou část anebo městský obvod, v nichž nedošlo k řádnému provedení voleb podle tohoto zákona. V takovém případě je činnost této komise ukončena 20.dnem po uveřejnění výsledků dodatečně nebo znovu provedených voleb (§ 54).

§ 54

Opatření k dodatečnému provedení voleb

Nedošlo-li z jakýchkoli důvodů v některé obci, městském obvodu nebo městské části k řádnému provedení voleb podle tohoto zákona, ministr vnitra nejpozději do týdne po vyhlášení výsledků voleb nebo do týdne poté, kdy mu bylo oznámeno usnesení soudu, že stížnost podle § 59 je oprávněná pro neplatnost hlasování, učiní opatření k tomu, aby volby byly dodatečně nebo znovu provedeny. Lhůty stanovené tímto zákonem mohou být přitom přiměřeně zkráceny.

§ 55

Zánik mandátu

(1) Mandát zaniká

a) odmítnutím slibu člena zastupitelstva v obci nebo složením slibu s výhradou,

b) okamžikem, kdy starosta, primátor územně členěného statutárního města nebo primátor hlavního města Prahy obdrží písemnou rezignaci člena zastupitelstva na jeho mandát; starosta, primátor územně členěného statutárního města a primátor hlavního města Prahy podává rezignaci na zasedání zastupitelstva,

c) úmrtím člena zastupitelstva v obci,

d) dnem nových voleb do zastupitelstva v obci.

(2) Kromě případů uvedených v odstavci 1 zaniká mandát člena zastupitelstva v obci okamžikem, kdy to vysloví příslušné zastupitelstvo z důvodů

a) pravomocného rozhodnutí soudu, kterým byl člen zastupitelstva odsouzen za úmyslný trestný čin,

b) že člen zastupitelstva v obci přestal být volitelný (§ 7),

c) neslučitelnosti funkcí podle § 7 odst.2.

(3) Nevysloví-li zastupitelstvo v obci na nejbližším zasedání zánik mandátu podle odstavce 2, přednosta okresního úřadu požádá o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva, které se uskuteční nejpozději do 30 dnů od doručení této žádosti. Není-li zániku mandátu dosaženo, zaniká mandát člena zastupitelstva v obci okamžikem, kdy to vysloví přednosta okresního úřadu.

(4) Úkoly přednosty okresního úřadu podle odstavce 3 plní u místních zastupitelstev v územně členěných statutárních městech a v hlavním městě Praze primátoři těchto měst; u Zastupitelstva hlavního města Prahy a u zastupitelstev měst Brna, Ostravy a Plzně plní tyto úkoly ministr vnitra.

(5) V případě neslučitelnosti funkcí podle odstavce 2 písm. c), která nastane okamžikem zvolení členem zastupitelstva v obci, nevysloví příslušné zastupitelstvo zánik mandátu na ustavujícím zasedání, ale umožní takto zvolenému členu zastupitelstva v obci, aby do 48 hodin po ustavujícím zasedání učinil právní úkon směřující ke skončení pracovního poměru. Pokud člen zastupitelstva v obci nepředloží do tří měsíců po ustavujícím zasedání příslušnému zastupitelstvu doklad o tom, že důvod neslučitelnosti funkcí pominul, postupuje zastupitelstvo obce podle odstavce 3.

§ 56

Obsazování uprázdněných mandátů

(1) Uprázdní-li se mandát v zastupitelstvu v obci, nastupuje za člena tohoto zastupitelstva náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle § 45 odst.5.

(2) Za člena zastupitelstva v obci prohlásí náhradníka uvedeného v odstavci 1 obecní rada, a není-li zřízena, zastupitelstvo, a to do 15 dnů poté, co se uprázdnil mandát. Obecní rada, popřípadě zastupitelstvo předá náhradníkovi osvědčení o tom, že se stal členem zastupitelstva a kterým dnem se jím stal.

(3) Není-li náhradník, zůstane mandát uprázdněn do konce funkčního období zastupitelstva v obci.

§ 57

Nové volby

(1) Nové volby do zastupitelstva podle tohoto zákona se konají,

a) jestliže se počet členů zastupitelstva sníží o více než jednu třetinu oproti počtu určenému podle zákona a nejsou-li náhradníci podle § 56,

b) jestliže se počet členů zastupitelstva sníží pod hranici pět,

c) dojde-li ke vzniku nové obce,

d) dojde-li ke vzniku nové městské části nebo nového městského obvodu.

(2) Nové volby do zastupitelstev v obcích vyhlásí ministr vnitra. V posledních šesti měsících funkčního období zastupitelstev v obcích se nové volby nekonají.

(3) Pro nové volby platí ustanovení tohoto zákona s tím, že lhůty podle § 3 odst.1, § 9 odst.1, § 18 odst.2, § 20 odst.2, § 22 odst.2 a 4, § 25 odst.2, § 28 odst.1 a 4 a § 31 odst.1 mohou být zkráceny nejvíce o jednu třetinu.

(4) Při nových volbách se nezřizují okresní volební komise. Městská volební komise se zřizuje pouze v případě, že se konají nové volby do zastupitelstva územně členěného statutárního města nebo do Zastupitelstva hlavního města Prahy.

(5) Úkoly okresních volebních komisí a úkoly městských volebních komisí, pokud nejsou podle odstavce 4 zřizovány, plní pro nové volby Ústřední volební komise.

ODDÍL DEVÁTÝ

SOUDNÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ

§ 58

(1) Ve věcech chyb a nedostatků v seznamech se lze domáhat rozhodnutí soudu podle zvláštního zákona.13)

(2) Ve věci odmítnutí kandidátní listiny nebo škrtnutí kandidáta na kandidátní listině pro volby do zastupitelstva v obci se může volební strana, a u škrtnutí kandidáta i tento kandidát, do 24 hodin domáhat rozhodnutí soudu podle zvláštního zákona.14)

§ 59

Se stížností proti vydání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva v obci se může každý občan, zapsaný do seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva volen, jakož i každá volební strana, která podala kandidátní listinu pro volby do tohoto zastupitelstva, domáhat nejpozději do 10 dnů po uveřejnění výsledků voleb Ústřední volební komisí rozhodnutí soudu podle zvláštního zákona.15)

§ 60

K řízení podle § 58 odst.2 a § 59 je příslušný krajský soud.

ČÁST DRUHÁ

Doplnění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

§ 61

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona České národní rady č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb. a zákona č. 117/1994 Sb., se doplňuje takto:

Za § 200i se připojují nové § 200j, 200k a 200l, které včetně poznámek č. 34b) a č. 34c) znějí:

"§ 200j

(1) Jestliže příslušný orgán státní správy sám neodstraní chyby nebo nedostatky ve stálém seznamu voličů, může se občan tím dotčený obrátit na soud příslušný podle volebního okrsku s návrhem na vydání rozhodnutí o provedení opravy nebo doplnění tohoto seznamu.

(2) Účastníky řízení jsou navrhovatel a obec.

(3) Soud rozhodne bez jednání usnesením, a to do tří dnů.

(4) K řízení ve věcech chyb nebo nedostatků ve stálých seznamech voličů do zastupitelstev v obcích je příslušný okresní soud.

§ 200k

(1) Jestliže volební komise, příslušná podle zvláštního zákona34b) vydat konečné rozhodnutí, rozhodla o

a) odmítnutí kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva v obci, může se volební strana obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o zaregistrování této kandidátní listiny,

b) škrtnutí na kandidátní listině pro volby do zastupitelstva v obci, může se volební strana, jakož i kandidát, obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o ponechání kandidáta na kandidátní listině.

(2) Účastníkem řízení je navrhovatel a okresní, městská nebo Ústřední volební komise.

(3) Soud rozhodne bez jednání usnesením, a to do tří dnů.

(4) Proti rozhodnutí soudu nejsou přípustné opravné prostředky.

§ 200l

(1) O stížnosti proti vydání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva v obci34c) rozhodne soud bez jednání usnesením, a to do sedmi dnů.

(2) Účastníkem řízení je navrhovatel.

(3) Proti rozhodnutí soudu nejsou přípustné opravné prostředky.

34b) Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů.

34c) § 59 zákona č. 152/1994 Sb.".

ČÁST TŘETÍ

Změna a doplnění zákona ČNR č. 298/1992 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu

§ 62

Zákon České národní rady č. 298/1992 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu, se mění a doplňuje takto:

1. V názvu zákona se vypouštějí slova "o volbách do zastupitelstev v obcích a".

2. V § 10 se připojuje nové písmeno i), které zní:

"i) o rozdělení obce, pokud by jím měla vzniknout obec s méně než 300 občany s trvalým pobytem.".

3. § 1 písm. a) včetně označení textu v dosavadním písmenu b), § 2 odst.1 včetně označení odstavce 2, § 5 až 8, § 23 odst.4 a 5, § 45 až 52, § 54 až 69, § 94 až 96 se vypouštějí.

4. § 3, 4, § 16 až 22, § 23 odst.1, 2 a 3, § 24 až 44, § 53, § 87 až 89 a § 91 až 93 se nevztahují na volby do zastupitelstev v obcích.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna a doplnění zákona ČNR č.367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

§ 63

Zákon České národní rady č.367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona České národní rady č.439/1991 Sb., zákona České národní rady č.485/1991 Sb., zákona České národní rady č.553/1991 Sb., zákona České národní rady č.302/1992 Sb. a zákona č.68/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 11 odst.1 věta první zní: "Obec se může rozdělit na dvě nebo více obcí, pokud každá z nich bude mít alespoň 300 občanů s trvalým pobytem, vlastní katastrální území a bude tvořit jeden územní celek.".

2. § 28 zní:

"§ 28

(1) Počet členů obecního zastupitelstva stanoví příslušné zastupitelstvo nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb. Přihlédne přitom zejména k počtu obyvatel a k rozsahu a velikosti územního obvodu. Počet členů zastupitelstva se stanoví tak, aby mělo

obec, město a městská část

do 500 obyvatel 5-9 členů zastupitelstva nad 500 do 3000 obyvatel 7-15 členů zastupitelstva nad 3000 do 10000 obyvatel 11-25 členů zastupitelstva nad 10000 do 50000 obyvatel 15-35 členů zastupitelstva nad 50000 do 150000 obyvatel 25-45 členů zastupitelstva nad 150000 obyvatel 35-55 členů zastupitelstva. (2) Počet členů, který má být zvolen, oznámí zastupitelstvo způsobem v místě obvyklým nejpozději do dvou dnů po jeho stanovení.

(3) Rozhodující pro počet obyvatel obce je stav k 1.lednu roku, v němž se konají volby.

(4) Není-li v obci nebo ve městě zastupitelstvo, stanoví počet členů zastupitelstva pro účely voleb okresní úřad. Není-li v městském obvodu nebo v městské části územně členěného statutárního města anebo není-li v městské části hlavního města Prahy obvodní nebo místní zastupitelstvo, stanoví počet členů zastupitelstva pro účely voleb magistrát územně členěného statutárního města nebo Magistrát hlavního města Prahy.

(5) Pokud nebyl počet členů zastupitelstva stanoven ve lhůtě podle odstavce 1 nebo pokud byl stanoven v rozporu s odstavcem 1, volí se počet členů zastupitelstva podle dolní hranice rozpětí, stanoveného v odstavci 1.".

3. V § 32 se za odstavec 4 doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Členovi obecního zastupitelstva, jemuž v době skončení jeho funkčního období podle § 30 odst.1 příslušela odměna podle odstavce 1, přísluší tato odměna ještě nejméně po dobu dvou měsíců poté, co ke skončení jeho funkčního období došlo, pokud mu bezprostředně po skončení funkčního období nevznikl opětovný nárok na odměnu podle odstavce 1. To platí i pro členy obvodních a místních zastupitelstev, stanoví-li tak zastupitelstvo příslušného statutárního města, jakož i pro členy obvodních a místních zastupitelstev v hlavním městě Praze, stanoví-li tak Zastupitelstvo hlavního města Prahy.".

4. § 44 odst.4 zní:

"(4) Obecní rada je tvořena starostou, zástupcem (zástupci) starosty a dalšími radními. Počet členů obecní rady je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva. Obecní rada se nevolí v obcích, v městských obvodech a městských částech uvedených v § 3, kde obecní (obvodní, místní) zastupitelstvo má méně než 15 členů.".

ČÁST PÁTÁ

Změna a doplnění zákona ČNR č.418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

§ 64

Zákon České národní rady č.418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona České národní rady č.439/1991 Sb. a zákona České národní rady č.8/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 24 se vypouští odstavec 1 a zrušuje se označení odstavce 2.

2. V § 25 se slova "10 až 15" nahrazují slovy "5 až 11".

3. Za § 27 se vkládá nový § 27a, který zní:

"§ 27a

Počet členů obvodních a místních rad činí nejméně 5 a nejvýše 9 členů. Obvodní a místní rady se nevolí v městských částech, kde obvodní a místní zastupitelstva mají méně než 15 členů.".

ČÁST ŠESTÁ

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 65

(1) Všechny pomocné prostředky, zejména volební místnosti a potřeby pro ně, úřední obálky a potřebné pracovní síly zajistí pro okrskovou volební komisi obecní úřad.

(2) Pro místní volební komisi zajistí všechny pomocné prostředky podle odstavce 1 a potřebné pracovní síly obecní úřad.

(3) Pro městskou volební komisi zajistí všechny pomocné prostředky podle odstavce 1 a potřebné pracovní síly magistrát územně členěného statutárního města nebo Magistrát hlavního města Prahy.

(4) Pro okresní volební komisi opatří všechny pomocné prostředky podle odstavce 1 a potřebné pracovní síly okresní úřad.

§ 66

Člen okrskové, místní a městské volební komise má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce.

§ 67

Výdaje orgánů státní správy, obcí a volebních komisí spojené s volbami do zastupitelstev v obcích, se hradí ze státního rozpočtu; při nových volbách do zastupitelstev v obcích se hradí ze státního rozpočtu pouze výdaje orgánů státní správy a Ústřední volební komise, ostatní výdaje se hradí z rozpočtu obcí.

§ 68

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou

a) v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ministerstvem financí výši zvláštní odměny za výkon funkce člena volební komise, způsob její úhrady a výplaty;

b) podrobnosti o úkolech obcí a okresních úřadů při vytváření volebních okrsků, sestavování a vedení seznamů, zajišťování a vybavení volebních místností, úschově hlasovacích lístků a jiných volebních dokumentů;

c) vzory hlasovacího lístku, seznamu voličů a osvědčení o zvolení.

§ 69

Na opatření učiněná orgány státní správy a obcemi k přípravě provedení tohoto zákona již před počátkem jeho účinnosti, pokud neodporují zákonu, se hledí tak, jako by byla učiněna za jeho účinnosti.

§ 70

Konají-li se volby do zastupitelstev v obcích společně s volbami do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu, plní

a) okrskové volební komise zřízené podle tohoto zákona úkoly okrskových volebních komisí i pro volby do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu,

b) okresní volební komise a ve městech Brně, Ostravě a Plzni městské volební komise zřízené podle tohoto zákona i úkoly okresních volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny.

§ 71

Konají-li se volby do zastupitelstev v obcích ve dvou dnech, rozumí se dnem voleb podle tohoto zákona první volební den, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 6 odst.1).

§ 72

Při nových volbách (§ 57) se volí členové zastupitelstev pouze na zbývající část funkčního období.

§ 73

(1) Obec nejpozději do dvou dnů po vyhlášení voleb do zastupitelstev v obcích zveřejní na úřední desce obecního úřadu potřebný počet podpisů na peticích podle § 25 odst.3.

(2) Pokud tento zákon odkazuje na počet obyvatel, stanoví se podle stavu k 1.lednu toho roku, v němž se konají volby.

§ 74

Kandidát má právo, aby ode dne následujícího po registraci kandidátní listiny místní nebo městskou volební komisí do dne předcházejícího volbám mu ten, k němuž je v pracovním nebo obdobném poměru, poskytl pracovní volno bez náhrady mzdy. Činnost kandidáta v tomto období je jiným úkonem v obecném zájmu.

§ 75

Dosavadní počty členů zastupitelstev v obcích a obecních rad zůstávají zachovány až do dne voleb do zastupitelstev v obcích v roce 1994.

§ 76

Účinnost zákona

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Příloha k zákonu č.152/1994 Sb.

Počty podpisů na peticích podle § 25 odst.3

Obec, městská část a městský obvodPotřebné počty podpisů občanů, zapsaných ve stálých seznamech voličů
 pro nezávislé kandidátypro sdružení nezávislých kanditátů
z počtu obyvatel obce, městské části a městského obvodu
do 500 obyvatel5 %7 %
nad 500 do 3000 obyvatel4 %, nejméně 257 %
nad 3000 do 10000 obyvatel3 %, nejméně 1207 %
nad 10000 do 50000 obyvatel2 %, nejméně 6007 %
nad 50000 do 150000 obyvatel1 %, nejméně 10007 %
nad 150000 obyvatel0,5 %, nejméně 15007 %.

2) Čl. 102 ústavního zákona ČNR č.1/1993 Sb., Ústava České republiky.

3) Zákon č.135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.

4) § 27 odst. 2 písm. c) a e) zákona ČNR č.367/1990 Sb., ve znění zákona ČNR č.302/1992 Sb.

5) § 10 a 855 občanského zákoníku č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6) § 5 odst. 2 písm. b) a § 9 odst. 4 písm. a) zákona č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č.548/1991 Sb.

7) Zákon č.92/1949 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů.

8) § 60 zákona ČNR č.367/1990 Sb., ve znění zákona ČNR č.302/1992 Sb.

9) Zákon č.424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č.468/1991 Sb., zákona č.68/1993 Sb., zákona č.189/1993 Sb. a zákona č.117/1994 Sb.

10) § 58 a 200k zákona č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon ČNR č.3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky.

12) § 20 zákona ČNR č.40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky.

13) § 200j občanského soudního řádu.

14) § 200k občanského soudního řádu.

15) § 200l občanského soudního řádu.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).