Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění)

Předpis č. 381/2009 Sb.

Znění od 2. 1. 2010

381/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

381

ZÁKON

ze dne 8. října 2009,

kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 77a odst. 4 se za písmeno m) vkládá nové písmeno n), které zní:

n) vydávají stanoviska ke koncepcím nebo k záměrům podle § 45i odst. 1, ukládají kompenzační opatření a informují o uložených kompenzačních opatřeních Ministerstvo životního prostředí,“.

Dosavadní písmena n) až w) se označují jako písmena o) až x).

2. V § 78 odstavce 1 a 2 znějí:

(1) Na území národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území, nejde-li o vojenské újezdy, vykonávají státní správu v ochraně přírody a krajiny správy národních parků a správy chráněných krajinných oblastí (dále jen „správy“), není-li podle tohoto zákona příslušný obecní úřad nebo Ministerstvo životního prostředí. Správy, jejich sídla a jejich správní obvody, tvořené národními parky, chráněnými krajinnými oblastmi a jejich ochrannými pásmy, jsou uvedeny v příloze tohoto zákona. Ministerstvo životního prostředí stanoví vyhláškou, které správy vykonávají státní správu ve správních obvodech tvořených jednotlivými národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy.

(2) Správy dále v obvodu své územní působnosti podle odstavce 1:

a) vydávají souhlasy k vyhrazení míst ke zneškodňování ostatních odpadů majících původ na území národních parků [§ 16 odst. 1 písm. b)] a k vyhrazení míst ke zneškodňování odpadů na území chráněných krajinných oblastí [§ 26 odst. 1 písm. a)],

b) vydávají opatření obecné povahy k vyhrazení míst k táboření a rozdělávání ohňů [§ 16 odst. 1 písm. c)],

c) vydávají opatření obecné povahy, kterým se vydává návštěvní řád národního parku [§ 19 odst. 2)],

d) vydávají souhlasy k vyhrazení míst k táboření a rozdělávání ohňů na území chráněných krajinných oblastí [§ 26 odst. 1 písm. b)],

e) vydávají souhlasy k vyhrazení míst k vjezdu a setrvávání motorových vozidel a obytných přívěsů na území národních parků [§ 16 odst. 1 písm. d)] a chráněných krajinných oblastí [§ 26 odst. 1 písm. c)],

f) vydávají souhlasy k vyhrazení míst pro pořádání a organizování hromadných sportovních, turistických a jiných veřejných akcí na území národních parků [§ 16 odst. 1 písm. e)] a k vyhrazení míst pro pořádání soutěží na jízdních kolech na území chráněných krajinných oblastí [§ 26 odst. 3 písm. c)],

g) vydávají souhlasy k vyhrazení míst pro provozování horolezectví, létání na padácích a závěsných kluzácích a jízdu na kole na území národních parků [§ 16 odst. 1 písm. f)],

h) vydávají souhlasy k vyznačení cest na území národních parků [§ 16 odst. 2 písm. b)] a národních přírodních rezervací [§ 29 písm. d)],

i) vydávají souhlasy k vyhrazení míst k činnostem a k táboření a rozdělávání ohňů [§ 29 písm. f) a j)],

j) omezují nebo vylučují výkon práva myslivosti a práva rybářství v národních parcích (§ 21) a vydávají souhlasy k výkonu rybářského a mysliveckého práva na území národních přírodních rezervací (§ 30),

k) vydávají souhlasy k činnostem a zásahům vymezeným v bližších ochranných podmínkách ochranných pásem národních parků, národních přírodních rezervací a národních přírodních památek (§ 37 odst. 1) a k činnostem a zásahům podle § 37 odst. 2,

l) povolují výjimky ze zákazů (§ 16, 26, 29 a § 35 odst. 2) u národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a národních přírodních památek (§ 43 odst. 3),

m) vydávají závazné stanovisko potřebné k ohlášení stavby, vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení, rozhodnutí o změně užívání stavby, kolaudačního souhlasu, je-li spojen se změnou stavby, povolení k odstranění stavby či k provedení terénních úprav podle stavebního zákona, povolení k nakládání s vodami a k vodním dílům, povolení k některým činnostem či udělení souhlasu podle vodního zákona (§ 44 odst. 1),

n) vydávají souhlasy k činnostem a zásahům vymezeným v bližších ochranných podmínkách národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a národních přírodních památek (§ 44 odst. 3),

o) vydávají opatření obecné povahy k omezení nebo zákazu vstupu podle § 64.“.

3. V § 78 odst. 3 se slova „§ 19,“ a „a dále podle § 64“ zrušují.

4. V § 78 se odstavec 9 zrušuje a vkládají se nové odstavce 9 až 11, které znějí:

(9) Správy navrhují plány péče o národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky a jejich ochranná pásma (§ 38) a zřizují radu národního parku (§ 20).

(10) Správy vymezují a hodnotí místní a regionální systém ekologické stability (§ 4 odst. 1) na území chráněných krajinných oblastí, národních parků a jejich ochranných pásem.

(11) Správy jsou ve své územní působnosti podle odstavce 1 odvolacím orgánem proti rozhodnutím orgánů obcí vydaným podle tohoto zákona.“.

5. Příloha k zákonu zní:

„Příloha k zákonu č. 114/1992 Sb.

Správy, jejich sídla a jejich správní obvody, tvořené národními parky, chráněnými krajinnými oblastm a jejich ochrannými pásmy, podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona:

Národní parky:

Název správySídlo správySprávní obvodZřizovací právní předpis národního parku
Správa Národního parku ŠumavaVimperkNárodní park Šumavanařízení vlády ČR č. 163/1991 Sb.
Správa Národního parku PodyjíZnojmoNárodní park Podyjí a jeho ochranné pásmonařízení vlády ČR č. 164/1991 Sb.
Správa Krkonošského národního parkuVrchlabíKrkonošský národní park a jeho ochranné pásmonařízení vlády ČR č. 165/1991 Sb.
Správa Národního parku České ŠvýcarskoKrásná LípaNárodní park České Švýcarskozákon č. 161/1999 Sb.

Chráněné krajinné oblasti:

Název správySídlo správySprávní obvodZřizovací právní předpis chráněné krajinné oblasti
Správa Chráněné krajinné oblasti BeskydyRožnov pod RadhoštěmChráněná krajinná oblast Beskydyvýnos MK ČSR č.j. 5373/1973
Správa Chráněné krajinné oblasti Bílé KarpatyLuhačoviceChráněná krajinná oblast Bílé Karpatyvýnos MK ČSR č.j. 17644/1980
Správa Chráněné krajinné oblasti BlaníkLouňovice pod BlaníkemChráněná krajinná oblast Blaníkvýnos MK ČSR č.j. 17332/1981
Správa Chráněné krajinné oblasti Blanský lesČeský KrumlovChráněná krajinná oblast Blanský lesvyhláška MK ČSR č. 197/1989 Sb.
Správa Chráněné krajinné oblasti BroumovskoPolice nad MetujíChráněná krajinná oblast Broumovskovyhláška MŽP ČR č. 157/1991 Sb.
Správa Chráněné krajinné oblasti České StředohoříLitoměřiceChráněná krajinná oblast České Středohořívýnos MK ČSR č.j. 6883/1976
Správa Chráněné krajinné oblasti Český krasKarlštejnChráněná krajinná oblast Český krasvýnos MK ČSR č.j. 4947/1972
Správa Chráněné krajinné oblasti Český lesPřimdaChráněná krajinná oblast Český lesnařízení vlády č. 70/2005 Sb.
Správa Chráněné krajinné oblasti Český rájTurnovChráněná krajinná oblast Český rájnařízení vlády č. 508/2002 Sb.
Správa Chráněné krajinné oblasti JeseníkyJeseníkChráněná krajinná oblast Jeseníkyvýnos MK ČSR č.j. 9886/1969
Správa Chráněné krajinné oblasti Jizerské horyLiberecChráněná krajinná oblast Jizerské horyvýnos MK ČSR č.j. 13853/1967
Správa Chráněné krajinné oblasti KokořínskoMělníkChráněná krajinná oblast Kokořínskovýnos MK ČSR č.j. 6070/1976
Správa Chráněné krajinné oblasti KřivoklátskoZbečnoChráněná krajinná oblast Křivoklátskovýnos MK ČSR č.j. 21973/1978
Správa Chráněné krajinné oblasti Labské pískovceDěčínChráněná krajinná oblast Labské pískovcevýnos MK ČSR č.j. 4946/1972
Správa Chráněné krajinné oblasti Litovelské PomoravíLitovelChráněná krajinná oblast Litovelské Pomoravívyhláška MŽP ČR č. 464/1990 Sb.
Správa Chráněné krajinné oblasti Lužické horyJablonné v PodještědíChráněná krajinná oblast Lužické horyvýnos MK ČSR č.j. 6227/1975
Správa Chráněné krajinné oblasti Moravský krasBlanskoChráněná krajinná oblast Moravský krasvýnos MŠK č.j. 18001/1955
Správa Chráněné krajinné oblasti Orlické horyRychnov nad KněžnouChráněná krajinná oblast Orlické horyvýnos MK ČSR č.j. 16369/1969
Správa Chráněné krajinné oblasti PálaváMikulovChráněná krajinná oblast Pálavávýnos MK ČSR č.j. 5790/1976
Správa Chráněné krajinné oblasti PoodříStudénkaChráněná krajinná oblast Poodřívyhláška MŽP ČR č. 155/1991 Sb.
Správa Chráněné krajinné oblasti Slavkovský lesMariánské LázněChráněná krajinná oblast Slavkovský lesvýnos MK ČSR č.j. 7657/1974
Správa Chráněné krajinné oblasti ŠumavaVimperkChráněná krajinná oblast Šumavavýnos MK č.j. 53855/1963
Správa Chráněné krajinné oblasti TřeboňskoTřeboňChráněná krajinná oblast Třeboňskovýnos MK ČSR č.j. 22737/1979
Správa Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchyŽďár nad SázavouChráněná krajinná oblast Žďárské vrchyvýnos MK ČSR č.j. 8908/1970
Správa Chráněné krajinné oblasti Železné horyNasavrkyChráněná krajinná oblast Železné horyvyhláška MŽP ČR č. 156/1991 Sb.

“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Ochranná pásma chráněných krajinných oblastí, vyhlášená podle dosavadních právních předpisů do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zanikají dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 2. ledna 2010.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).