Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkůma některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. (úplné znění)

Předpis č. 295/2012 Sb.

Znění od 1. 1. 2016

295/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkůma některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č.

295

ZÁKON

ze dne 16. srpna 2012,

kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o rozpočtovém určení daní

Čl. I

Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 377/2007 Sb., zákona č. 370/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. b) se číslo „19,93“ nahrazuje číslem „20,83“.

2. V § 4 odst. 1 písm. c) se číslo „21,4“ nahrazuje číslem „22,87“.

3. V § 4 odst. 1 písm. d) až f) se číslo „21,4“ nahrazuje číslem „23,58“.

4. V § 4 odst. 2 písmeno a) zní:

a) poměru započtené výměry katastrálních území obce (odstavec 7) k celkové započtené výměře katastrálních území všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,03,“.

5. V § 4 odst. 2 písm. b) se číslo „0,03“ nahrazuje číslem „0,10“.

6. V § 4 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c) poměru počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k počtu těchto dětí a žáků za všechny obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,07,“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

7. V § 4 odst. 2 písm. d) se číslo „0,94“ nahrazuje číslem „0,80“.

8. V § 4 odst. 5 písmeno a) zní:

a) poměru započtené výměry katastrálních území obce (odstavec 7) k celkové započtené výměře katastrálních území všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,03,“.

9. V § 4 odst. 5 písm. b) se číslo „0,03“ nahrazuje číslem „0,10“.

10. V § 4 odst. 5 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c) poměru počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k počtu těchto dětí a žáků za všechny obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,07,“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

11. V § 4 odst. 5 písm. d) se číslo „0,94“ nahrazuje číslem „0,80“.

12. V § 4 odstavce 6 a 7 znějí:

(6) Při stanovení počtu obyvatel obce pro účely propočtů podle odstavců 2 až 5 a odstavce 7 se vychází ze stavu k 1. lednu běžného roku uvedeného v bilanci obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu běžného roku.

(7) Započtenou výměrou katastrálních území obce pro účely propočtů podle odstavců 2 až 5 se rozumí výměra, která vychází z údajů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního k 1. lednu běžného roku, maximálně však výměra 10 ha na každého obyvatele obce.“.

13. V § 4 se za odstavec 7 vkládají nové odstavce 8 a 9, které znějí:

(8) Při stanovení počtu dětí a žáků se pro účely propočtů podle odstavců 2 až 5 vychází z dokumentace škol vedené podle školského zákona, a to ze stavu k 30. září roku, který bezprostředně předchází běžnému roku.

(9) Pro účely propočtu podle odstavců 2 až 5 se počtem dětí rozumí počet dětí účastnících se předškolního vzdělávání a počtem žáků se rozumí počet žáků plnících povinnou školní docházku.“.

Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 10 a 11.

14. V § 4 odst. 11 úvodní části ustanovení se slovo „vyhlásí“ nahrazuje slovem „stanoví“ a slova „v dohodě s Českým statistickým úřadem a Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním“ se nahrazují slovy „na základě údajů zpracovaných Českým statistickým úřadem, Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“.

15. V § 6 odst. 4 se slova „odst. 2“ nahrazují slovy „odst. 11“.

16. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k zákonu č. 243/2000 Sb.

Koeficienty a násobky postupných přechodů

Obce s počtem obyvatel od-doKoeficient postupných přechodůNásobek postupných přechodů
0-501,00001,0000 x počet obyvatel obce
51-20001,070050 + 1,0700 x počet obyvatel z počtu obyvatel obce přesahujících 50
2001-300001,15232136,5 + 1,1523 x počet obyvatel z počtu obyvatel obce přesahujících 2000
30001-a více1,366334400,9 +1,3663 x počet obyvatel z počtu obyvatel obce přesahujících 30000

“.

17. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k zákonu č. 243/2000 Sb.

Přepočítací koeficient
Hlavní město Praha4,0641
Plzeň2,2961
Ostrava2,2961
Brno2,2961
Ostatní obce1,0000

“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Při stanovení podílů obcí na daňových příjmech a převodu daňových příjmů, na které vznikl obcím nárok do 31. prosince 2012 podle zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a které nebyly převedeny do rozpočtů obcí do 31. prosince 2012, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

2. Poprvé se vyhláška podle § 4 odst. 11 zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vydá tak, aby nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2013 s počty obyvatel obcí a výměrou katastrálních území obcí k 1. lednu 2012, s počty zaměstnanců k 1. prosinci 2011 a s počty dětí a žáků k 30. září 2011.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Čl. III

V části čtvrté čl. VI zákona č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se bod 4 zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o rozpočtovém určení daní

Čl. IV

Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 377/2007 Sb., zákona č. 370/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:

2. V § 4 odst. 1 písm. c) se číslo „22,87“ nahrazuje číslem „23,58“.

Čl. V

Při stanovení podílů obcí na daňových příjmech a převodu daňových příjmů, na které vznikl obcím nárok do 31. prosince 2015 podle zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této části, a které nebyly převedeny do rozpočtů obcí do 31. prosince 2015, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013, s výjimkou části třetí, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).