Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozd (úplné znění)

Předpis č. 212/2006 Sb.

Znění od 1. 1. 2013

212/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozd

212

ZÁKON

ze dne 19. dubna 2006,

kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů

Čl. I

Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na nový řádek doplňuje věta "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/101/ES ze dne 27. října 2004, kterou se s ohledem na projektové mechanismy Kjótského protokolu mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství.".

2. V § 1 úvodní části ustanovení se za slova "Evropských společenství1) a" vkládají slova "v souladu s Rámcovou úmluvou OSN o změně klimatu1a) (dále jen "Úmluva")".

Poznámka pod čarou č. 1a zní:

"1a) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 80/2005 Sb. m. s., o sjednání Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu.".

3. V § 1 písm. b) se slova "vypouštění emisí" nahrazují slovem "emisím".

4. V § 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

"d) použití jednotky snížení emisí a ověřeného snížení emisí z projektových činností v systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů,".

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).

5. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova "do stejné kategorie" nahrazují slovy "pod totéž označení" a slova "v rámci" se zrušují.

6. V § 2 odst. 1 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) až n), která včetně poznámky pod čarou č. 1b znějí:

"k) stranou přílohy I - strana uvedená v příloze I Úmluvy, která ratifikovala Kjótský protokol1b) v souladu s článkem 1 bodem 7 Kjótského protokolu,

l) projektovou činností - opatření realizované formou projektu schváleného jednou nebo více stranami přílohy I v souladu s článkem 6 nebo článkem 12 Kjótského protokolu a rozhodnutími přijatými na základě Úmluvy nebo Kjótského protokolu,

m) jednotkou snížení emisí - jednotka vydaná na základě článku 6 Kjótského protokolu a rozhodnutí přijatých na základě Úmluvy nebo Kjótského protokolu,

n) jednotkou ověřeného snížení emisí - jednotka vydaná na základě článku 12 Kjótského protokolu a rozhodnutí přijatých na základě Úmluvy nebo Kjótského protokolu.

1b) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 81/2005 Sb. m. s., o sjednání Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu.".

7. V § 3 se slova "které je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto zákonu a" a slova "po dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu" zrušují.

8. V § 5 odst. 1 se slova "po dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu" zrušují.

9. V § 5 odst. 3 písm. c) se slova ", parcelní číslo a" nahrazují slovy "a je-li přiděleno též".

10. V § 6 odst. 2 se za slova "odstavce 1," vkládají slova "které mohou mít podstatný vliv na provoz zařízení, zjišťování a vykazování emisí,".

11. V § 7 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

12. V § 7 odst. 3 se věta první nahrazuje větou "Množství emisí skleníkových plynů ze zařízení za kalendářní rok vykázané podle odstavce 1 a doklady o jeho ověření předloží provozovatel zařízení ministerstvu do 15. března následujícího kalendářního roku; pokud k tomuto dni není množství emisí vykázáno nebo doklady o jeho ověření předloženy, nebo pokud dle dokladů o ověření neodpovídá vykázané množství emisí požadavkům podle odstavce 1, ministerstvo o tom informuje správce rejstříku obchodování s povolenkami podle § 9.".

13. V § 7 odst. 3 větě druhé se slovo "registru" nahrazuje slovem "rejstříku" a slovo "neprovede" se nahrazuje slovem "neumožní".

14. V § 8 se doplňují odstavce 6 až 8, které znějí:

"(6) Provozovateli zařízení, kterému byly v souladu s národním alokačním plánem přiděleny povolenky podle § 10 odst. 4, se tyto povolenky přidělí v množství odpovídajícím očekávané úrovni emisí CO2 daného zařízení. Ve dvou národních alokačních plánech schválených pro obchodovací období následující po obchodovacím období, v rámci něhož došlo k prvnímu přídělu povolenek podle § 10 odst. 4, maximálně však pro období 15 let, se rovněž přidělí množství povolenek odpovídající očekávané úrovni emisí CO2 daného zařízení.

(7) Provozovateli zařízení, u kterého došlo v důsledku změny zásadního rozsahu investiční povahy ke změně podmínek povolení podle § 6 spočívající ve změně v užívání, způsobu provozu nebo kapacitě zařízení, se v národním alokačním plánu schváleném pro obchodovací období následující po obchodovacím období, ve kterém došlo k prvnímu přídělu povolenek podle § 10 odst. 4, přidělí množství povolenek ve shodné výši. Ve druhém období následujícím po obchodovacím období, ve kterém došlo k prvnímu přídělu povolenek podle § 10 odst. 4, maximálně však pro období 15 let, se přidělí množství povolenek odpovídající očekávané úrovni emisí CO2 daného zařízení. V případě, že v důsledku změny zásadního rozsahu investiční povahy dojde ke změně podmínek povolení podle § 6 spočívající v navýšení kapacity zařízení, budou pro kapacitu navýšení přiděleny povolenky podle odstavce 6.

(8) Předloží-li osoba, která bude ve smyslu § 2 odst. 1 písm. j) a národního alokačního plánu novým provozovatelem zařízení, nejpozději 2 měsíce před termínem předložení národního alokačního plánu Evropské komisi ministerstvu platné územní rozhodnutí nebo stavební povolení pro zařízení, které bude do provozu uvedeno po dni doručení národního alokačního plánu Evropské komisi, nebo dojde ke změně povolení podle tohoto zákona po doručení národního alokačního plánu Evropské komisi, vyčlení ministerstvo v národním alokačním plánu pro tohoto nového provozovatele povolenky pro jednotlivé roky ve smyslu odstavce 6 nebo odstavce 7. V případě, že zařízení, na které bylo předloženo územní rozhodnutí nebo stavební povolení, bude v období platnosti příslušného národního alokačního plánu uvedeno do provozu později, než bylo předpokládáno při vyčlenění povolenek ve smyslu tohoto odstavce, může být příděl povolenek pro daný rok v souladu s pravidly národního alokačního plánu pro nové účastníky krácen a takto nevyužité povolenky lze v souladu s národním alokačním plánem přidělit jinému novému provozovateli zařízení.".

15. § 9 včetně nadpisu zní:

"§ 9

Rejstřík obchodování s povolenkami

(1) Zřizuje se veřejně přístupný rejstřík obchodování s povolenkami (dále jen "rejstřík"). Zřízení rejstříku, jeho provozování a údržbu zajišťuje ministerstvo, které může těmito činnostmi pověřit operátora trhu s elektřinou4) (dále jen "správce rejstříku"). Rejstřík spravuje správce rejstříku podle právních předpisů Evropských společenství5), a to za sjednanou cenu6).

(2) Podrobnosti provozování rejstříku, zejména zřizování a uzavírání účtů v rejstříku, zablokování účtu a pozastavení přístupu k účtu v rejstříku stanoví v souladu s právním předpisem Evropských společenství5), který upravuje standardizovaný a bezpečný systém rejstříků, prováděcí právní předpis.".

16. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní:

"§ 9a

(1) Provozovatel zařízení je povinen poskytnout správci rejstříku pro účely zřízení vkladního účtu v rejstříku informace stanovené prováděcím právním předpisem.

(2) Provozovatel zařízení je povinen oznámit do 10 dnů správci rejstříku změnu údajů poskytnutých správci rejstříku podle odstavce 1.".

17. V § 10 odst. 1, 2, 3 a 4, § 12 odst. 3, § 14 odst. 1, § 16 písm. g) a § 21 odst. 2 se slovo "registru" nahrazuje slovem "rejstříku".

18. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 6a zní:

"§ 10a

Použití jednotek snížení emisí a jednotek ověřeného snížení emisí z projektových činností

(1) V každém z dalších obchodovacích období může provozovatel zařízení použít jednotky snížení emisí a jednotky ověřeného snížení emisí z projektových činností až do výše procentního podílu přídělu povolenek stanoveného pro toto zařízení v národním alokačním plánu. Tím není omezeno právo nákupu povolenek nad rámec jejich přiděleného množství podle národního alokačního plánu.

(2) Jednotky snížení emisí a jednotky ověřeného snížení emisí z projektových činností uskutečněných v jaderných zařízeních, z činností spojených s využíváním území, změnami při využívání území nebo s lesnictvím se nepoužijí. Využíváním území, změnami při využívání území a lesnictvím se pro účely tohoto zákona rozumí jakákoliv činnost člověka související s využíváním a péčí o stávající území, s jeho změnami v důsledku této činnosti a s hospodařením v lesích, která může mít dopad na změnu klimatu.

(3) Do konce prvního z dalších obchodovacích období (§ 10 odst. 2) mohou být jednotky snížení emisí a jednotky ověřeného snížení emisí vydány a přiděleny postupem stanoveným právními předpisy Evropských společenství6a) pro projektové činnosti, jež přímo snižují nebo omezují emise zařízení pouze v případě, že provozovatel tohoto zařízení vyřadí z obchodování počet povolenek odpovídající množství jednotek snížení emisí a jednotek ověřeného snížení emisí, které mají být vydány. Přímým snížením nebo omezením emisí se rozumí realizace opatření vedoucího ke snížení nebo omezení emisí v zařízení, na které se vztahuje tento zákon.

(4) Do konce prvního z dalších obchodovacích období mohou být jednotky snížení emisí a jednotky ověřeného snížení emisí vydány a přiděleny postupem stanoveným právními předpisy Evropských společenství6a) pro projektové činnosti, jež nepřímo snižují nebo omezují emise zařízení pouze v případě, že správce rejstříku státu původu projektové činnosti vyřadí z rezervy určené národním alokačním plánem počet povolenek odpovídající množství jednotek snížení emisí a jednotek ověřeného snížení emisí, které mají být vydány. Nepřímým snížením nebo omezením emisí se rozumí realizace opatření, které není realizováno v zařízení, na které se vztahuje tento zákon, ale které vede ke snížení nebo omezení znečištění v jiném zařízení, na které se tento zákon vztahuje.

6a) Nařízení Komise (ES) č. 2216/2004 o standardizovaném a bezpečném systému rejstříků podle směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady a rozhodnutí 280/2004/ES Evropského parlamentu a Rady.".

19. § 11 včetně nadpisu zní:

"§ 11

Obchodování s povolenkami

(1) Povolenky, které provozovateli zařízení byly přiděleny podle § 10 odst. 2 nebo které nabyl jiným způsobem, může provozovatel zařízení převést na jinou osobu. K převodu povolenky dochází okamžikem připsání povolenky na účet nabyvatele v rejstříku.

(2) Povolenky nemohou být předmětem zástavního práva, ani vkladem do základního kapitálu obchodní společnosti.

(3) V případě zániku majitele povolenek, jedná-li se o právnickou osobu, nebo v případě úmrtí majitele povolenek, jedná-li se o fyzickou osobu, přecházejí povolenky na právního nástupce majitele povolenek.".

20. V § 12 odst. 3 větě třetí se za slova "předchozí věty" vkládají slova ", s výjimkou prvního z dalších obchodovacích období,".

21. V § 16 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až k) se označují jako písmena d) až j).

22. V § 16 písm. j) se za slova "písm. e)" vkládají slova "a g)".

23. V § 17 písm. c) se slovo "která" nahrazuje slovem "které".

24. V § 17 se na konci textu písmene d) doplňují slova "a f)".

25. V § 18 odst. 1 se úvodní část ustanovení nahrazuje úvodní částí ustanovení "Provozovatel zařízení se dopustí správního deliktu tím, že".

26. V § 18 odst. 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

"f) nesplní opatření stanovené mu inspekcí podle § 17 písm. c),

g) neoznámí správci rejstříku změnu údajů poskytnutých správci rejstříku podle § 9a.".

27. V § 18 odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují slova "nebo f)".

28. V § 18 odst. 3 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. g).".

29. V § 19 odst. 1 se slova "nebo fyzická osoba, která se správního deliktu dopustila při podnikání nebo v přímé souvislosti s ním," zrušují.

30. V § 19 odst. 4 se za slova "§ 18 odst. 1 písm. e)" vkládají slova "a g)" a za slova "§ 18 odst. 1 písm. a) až d)" se vkládají slova "a f)".

31. V § 19 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které včetně poznámky pod čarou č. 9a znějí:

"(5) V případě, že provozovatel nesplní povinnost předložit výkaz o množství emisí skleníkových plynů ze zařízení za předcházející kalendářní rok a doklady o jeho ověření podle § 7 odst. 3, vypočte se množství emisí skleníkových plynů, které je rozhodné pro uložení pokuty podle § 18 odst. 4, na základě dostupných údajů.

(6) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby9a) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

9a) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.".

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.

32. § 23 zní:

"§ 23

Na vydávání a přidělování povolenek správcem rejstříku se nevztahuje část druhá a třetí správního řádu.".

33. V § 24 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d) podrobnosti provozování rejstříku podle § 9 odst. 2 a výčet informací poskytovaných provozovatelem správci rejstříku podle § 9a odst. 1.".

34. V příloze č. 1 v nadpise se slovo "Zařízení" nahrazuje slovy "Činnosti v zařízeních".

35. V příloze č. 1 úvodní části ustanovení se slovo "zařízení" nahrazuje slovem "činnosti".

36. V příloze č. 1 pod úvodní větou se slovo "Zařízení" nahrazuje slovem "Činnosti".

37. V příloze č. 3 se za bod 11 doplňují body 12 a 13, které znějí:

"12. Návrh plánu pro každé z dalších obchodovacích období obsahuje procento přídělu povolenek pro každé zařízení, na které se vztahuje tento zákon, do jehož výše může provozovatel tohoto zařízení používat jednotky snížení emisí a jednotky ověřeného snížení emisí z projektových činností.

13. Návrh plánu může obsahovat zvláštní rezervu v podobě určitého množství povolenek, které nebudou přiděleny provozovatelům zařízení a které budou vyřazeny ve smyslu § 10a odst. 4.".

ČÁST TŘETÍ

Změna živnostenského zákona

Čl. III

V příloze č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb. a zákona č. 695/2004 Sb., se v části SKUPINA 214: Ostatní ve sloupci 1 za slova "Měření znečišťujících látek a pachových látek" vkládají slova ", ověřování množství emisí skleníkových plynů a" a obor "Ověřování množství emisí skleníkových plynů" se zrušuje.

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. Fyzické a právnické osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona byly držiteli platných živnostenských oprávnění k provozování vázané živnosti v oboru Měření znečišťujících a pachových látek, zpracování rozptylových studií a v oboru Ověřování množství emisí skleníkových plynů, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stávají držiteli platného živnostenského oprávnění k provozování vázané živnosti v oboru Měření znečišťujících látek a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií; živnostenský úřad vydá těmto právnickým a fyzickým osobám živnostenský list s předmětem podnikání v oboru Měření znečišťujících látek a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií, na jejich žádost nebo při první změně ohlášené podle § 49 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a tohoto zákona.

2. Vydání živnostenského listu podle bodu 1 je osvobozeno od správního poplatku.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. II bodu 6, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008, a ustanovení čl. II bodu 7, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

v z. Kasal v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).