Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele (úplné znění)

Předpis č. 68/2000 Sb.

Znění od 1. 5. 2000

68/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele

68

ZÁKON

ze dne 25. února 2000,

kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, se mění takto:

1. § 1 zní:

"§ 1

Tento zákon upravuje ochranu chmele a chmelové sadby stanovením chmelařských oblastí a chmelařských poloh a stanovením podmínek pro zajištění pravosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti chmele a chmelových produktů a pro zamezení falšování při jejich úpravách. Dále upravuje státní dozor nad dodržováním povinností vyplývajících z tohoto zákona.".

2. V § 2 písmena a) a b) včetně poznámek pod čarou č. 1) a 2) znějí:

"a) chmelem plodenství samičích rostlin chmele otáčivého (Humulus lupulus L.),

b) podnikatelem s chmelem podnikatel1) pěstující chmelovou sadbu a chmelové rostliny nebo ošetřující chmel a upravující nebo vyrábějící chmelové produkty anebo dovážející nebo uvádějící do oběhu2) chmelovou sadbu nebo chmelové produkty.

1) § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

2) § 2 písm. n) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.".

3. V § 2 písmena d) až h) znějí:

"d) neupraveným chmelem chmel prvně usušený a prvně balený,

e) upraveným chmelem chmel, který prošel konečným sušením a konečným balením,

f) partií chmele počet obalů s chmelem nebo chmelovými produkty majícími stejné vlastnosti a podané k označení nebo ověření jedním podnikatelem,

g) označováním uvedení údajů stanovených tímto zákonem na obalu chmele a opatřeného příslušným dokladem,

h) ověřováním uvedení údajů o původu chmele stanoveným tímto zákonem na obalu, včetně vydání ověřovací listiny obsahující rovněž údaje o hmotnosti, které provede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský3) (dále jen "Ústav"),".

4. V § 2 písm. i) se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) až u), která znějí:

"j) izomerizací fyzikálně chemická úprava zvyšující rozpustnost hořkých látek v chmelových produktech,

k) chmelovými produkty chmelový prášek s vyšším obsahem lupulinu, chmelový extrakt, izomerizovaný chmelový prášek, izomerizovaný chmelový extrakt, nový izomerizovaný produkt a smíšený chmelový produkt,

l) chmelovým práškem produkt získaný mletím chmele obsahujícího všechny přirozené části, který byl případně návazně upraven mechanicky do formy granulí,

m) chmelovým práškem s vyšším obsahem lupulinu produkt získaný mletím chmele, ze kterého byly mechanicky odděleny části krycích listenů, listů a řapíků,

n) chmelovým extraktem koncentrovaný produkt získaný působením rozpouštědla na chmel nebo chmelový prášek,

o) smíšeným chmelovým produktem produkt vzniklý smíšením dvou či více chmelových produktů uvedených pod písmeny l), m) a n),

p) izomerizovaným chmelovým práškem chmelový prášek, ve kterém alfa kyseliny byly téměř úplně izomerizovány,

r) novým izomerizovaným chmelovým produktem chmelový produkt, ve kterém byly alfa kyseliny téměř úplně izomerizovány a kde i ostatní složky produktu byly změněny proti původní surovině nebo kde byly úmyslně vyloučeny z konečného produktu,

s) zaplombováním nebo zapečetěním obalu uzavření obalu a jeho opatření plombou nebo pečetí za přítomnosti zaměstnance Ústavu tak, že jeho otevřením dojde k porušení plomby nebo pečeti,

t) uzavřeným okruhem operace proces ošetřování nebo zpracování chmele uskutečněný pod dohledem zaměstnance Ústavu zajišťující nemožnost přidání nebo odebrání chmele nebo chmelového výrobku během tohoto procesu. Uzavřený okruh začíná otevřením zaplombovaného nebo zapečetěného obalu obsahujícího chmel nebo chmelový produkt a končí zaplombováním nebo zapečetěním obalu obsahujícího chmel nebo chmelový produkt,

u) místem produkce chmelařské oblasti a chmelařské polohy.".

5. V § 4 odst. 1 se za slovy "Veškeré chmelnice" slova "ve chmelařských oblastech" zrušují.

6. § 5 se zrušuje.

7. V § 6 odstavec 1 zní:

"(1) Ústav označí každý obal s chmelem štítkem s názvem státu, ročníkem sklizně, názvem chmelařské oblasti, popřípadě i polohy, katastrálního území, číslem obalu a názvem odrůdy a uzavře ho plombami. Po provedeném označení a zvážení vystaví doklad podle jednotlivých podnikatelů s chmelem a katastrálních území obsahující údaje o počtu obalů s chmelem a jejich zjištěné hmotnosti. Doklad o označení doprovází partii chmele po celou dobu dalšího zpracování nebo míchání až do vydání ověřovací listiny. Náležitosti dokladu stanoví prováděcí právní předpis.".

8. § 7 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 6) zní:

"§ 7

Ověřování

(1) Ústav ověří pouze označený chmel, který splňuje požadavky stanovené prováděcím předpisem, a chmelové produkty vyrobené z ověřeného chmele.

(2) Ověřování nepodléhá

a) chmel sklizený z chmelnice na pozemku ve vlastnictví pivovaru a používaný tímto pivovarem v původním nebo zpracovaném stavu, chmelové produkty z tohoto chmele použité tímto pivovarem,

b) chmel, chmelový prášek s vyšším obsahem kyselin, smíšený chmelový produkt do 1 kg a chmelový extrakt do 300 g určený k prodeji spotřebiteli6) pro jeho vlastní spotřebu,

c) izomerizovaný chmelový extrakt,

d) izomerizovaný chmelový prášek,

e) nový izomerizovaný chmelový produkt.

(3) Pivovar je povinen nahlásit Ústavu sklizené množství, odrůdu a místo produkce chmele nejpozději do 1. listopadu roku sklizně. Podnikatel s chmelem je povinen nahlásit vyrobené množství jednotlivých chmelových produktů uvedených v odstavci 2 písm. c), d) a e) Ústavu do 31. prosince roku výroby.

(4) Ověřování provede Ústav neprodleně, jakmile je o to podnikatelem s chmelem požádán.

(5) Ověřování je ukončeno uvedením údajů na každý obal s chmelem nebo chmelovým produktem a vydáním ověřovací listiny, která provází chmel nebo chmelový produkt.

(6) Ověřovací listina musí obsahovat

a) u chmele údaj, zda jde o chmel upravený nebo neupravený, číslo ověřovací listiny, zemi původu, místo produkce, obchodní jméno podnikatele s chmelem, rok sklizně, odrůdu, čistou nebo hrubou hmotnost, identifikační čísla obalů a datum vystavení ověřovací listiny,

b) u chmelových produktů údaj o výrobku, číslo ověřovací listiny, zemi původu, místo produkce, obchodní jméno podnikatele s chmelem, rok sklizně, odrůdu, čistou nebo hrubou hmotnost, identifikační čísla obalů, místo a datum zpracování a datum vystavení ověřovací listiny,

c) u míseného chmele a mísených chmelových produktů údaje o použitých odrůdách, místech produkce a ročníku sklizně, o hmotnostním procentu jednotlivých použitých složek a čísle ověřovacích listin použitého chmele či chmelového produktu.

(7) Obal s chmelem nebo chmelovým produktem musí obsahovat

a) u chmele údaj, zda jde o chmel upravený nebo neupravený, identifikační číslo obalu, zemi původu chmele, místo produkce, obchodní jméno podnikatele s chmelovým produktem, rok sklizně a odrůdu chmele,

b) u chmelových produktů údaj o výrobku, identifikační číslo obalu, zemi původu, místo produkce, obchodní jméno podnikatele s chmelovým produktem, rok sklizně, odrůdu, místo a datum zpracování.

(8) Došlo-li u chmele nebo chmelového produktu po jeho ověření k přebalu, musí být tento chmel nebo chmelový produkt znovu ověřen.

6) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.".

9. § 8 včetně nadpisu zní:

"§ 8

Pěstování, úpravy a uvádění chmele a chmelových produktů do oběhu

(1) Podnikatel s chmelem je povinen

a) jednotlivé odrůdy chmele pěstovat odděleně,

b) sklízet, skladovat a balit neoznačený chmel podle jednotlivých odrůd a katastrálních území,

c) přihlásit chmel k označení nejpozději do 30. listopadu roku sklizně,

d) přihlásit chmel k ověření nejpozději do 31. března roku následujícího po sklizni; nemůže-li z vážného důvodu termín dodržet, může mu být tato lhůta Ústavem prodloužena nejpozději do 30. června roku následujícího po sklizni,

e) balit chmel a chmelové produkty jen do takových obalů, které zajistí jeho ochranu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí,

f) zajistit, aby jednotlivé odrůdy chmele byly skladovány odděleně,

g) při úpravách chmele mísit jen označený nebo ověřený chmel stejného ročníku sklizně, stejné odrůdy, stejného místa produkce a jen za přítomnosti zaměstnance Ústavu, kterému předloží recepturu mísení a ověřovací listiny, s výjimkou chmele uvedeného v § 7 odst. 2 písm. a) a b),

h) při výrobě chmelových produktů mísit jen označené nebo ověřené chmele původem z České republiky a ověřené chmelové produkty připravené z těchto chmelů, které pocházejí ze stejného ročníku sklizně, pouze za přítomnosti zaměstnance Ústavu, kterému předloží recepturu mísení a ověřovací listiny, s výjimkou chmelových produktů uvedených v § 7 odst. 2,

i) vést evidenci o zpracovaném chmelu; náležitosti evidence stanoví prováděcí předpis.

(2) Mísení chmele podle odstavce 1 písm. g) a výroba chmelových produktů podle odstavce 1 písm. h) musí probíhat v uzavřeném okruhu.".

10. Pod § 9 se vkládá nadpis "Vývoz" a v § 9 odstavec 1 zní:

"(1) Podnikatel s chmelem smí vyvážet pouze ověřený chmel a ověřené chmelové produkty.".

11. § 9a včetně nadpisu zní:

"§ 9a

Dovoz

(1) Dovoz chmele a chmelových produktů lze uskutečnit pouze v případě, že byly v zemi původu ověřeny a splňují požadavky stanovené prováděcím předpisem. To neplatí při dovozu izomerizovaného chmelového extraktu, izomerizovaného chmelového prášku a nového izomerizovaného chmelového produktu.

(2) Podnikatel s chmelem je povinen při dovozu chmele a chmelových produktů předložit celnímu orgánu ověřovací listinu vydanou příslušným orgánem země původu obsahující ustanovení, že dovážený chmel splňuje požadavky stanovené prováděcím předpisem. To neplatí při dovozu izomerizovaného chmelového extraktu, izomerizovaného chmelového prášku a nového izomerizovaného chmelového produktu.

(3) Podnikatel s chmelem, který dovezl chmel nebo chmelové produkty, je povinen do 15 dnů od jejich propuštění do volného oběhu v tuzemsku oznámit tuto skutečnost Ústavu. Údaje o předmětu dovozu, které musí oznámení obsahovat, stanoví prováděcí předpis.".

12. V § 10 odstavce 2 a 3 znějí:

"(2) Ústav provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 4, § 8 odst. 1 písm. a) až e), § 8 odst. 1 písm. g), h) a i), § 8 odst. 2, § 9 a 9a.

(3) Inspekce provádí dozor nad dodržováním povinnosti stanovené v § 8 odst. 1 písm. f).".

13. V § 12 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) poruší povinnosti stanovené v § 4, § 8 odst. 1 písm. a), b), e) a i) nebo v § 9a, pokutu až do výše 100 000 Kč,".

14. V § 12 odst. 1 písm. c) se slova "uvedené v § 8" nahrazují slovy "stanovené v § 8 odst. 1".

15. V § 12 odst. 1 písmeno d) zní:

"d) poruší povinnosti stanovené v § 8 odst. 1 písm. g) nebo h), pokutu až do výše 500 000 Kč.".

16. V § 12 odst. 2 písmeno b) zní:

"b) poruší povinnost stanovenou v § 8 odst. 1 písm. f), pokutu až do výše 100 000 Kč.".

17. V § 13 se slova "podle § 5, 6 a 7 tohoto zákona" nahrazují slovy "o označování a ověřování".

18. V § 14 písmeno c) zní:

"c) podrobnosti o označování a ověřování,".

19. V § 14 písm. f) se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:

"g) údaje o předmětu dovozu,

h) náležitosti evidence o zpracovaném chmelu.".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 2000.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).