Hlavní navigace

Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením - ČÁST TŘETÍ - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 359/1992 SB., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH, VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 107/1994 SB.

Předpis č. 200/1994 Sb.

Vyhlášené znění

200/1994 Sb. Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

ČÁST TŘETÍ

ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 359/1992 SB., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH, VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 107/1994 SB.

§ 22

Zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění zákona č. 107/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 3 písm. e) se za slovem "republiky," vypouští poznámka č. 4).

2. § 3 písm. f) včetně nové poznámky č. 4) zní:

"f) rozhoduje v případě pochybností, zda jde o výkon zeměměřických činností,4)

4) § 3 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.".

3. V § 3 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které včetně poznámky č. 5) zní:

"j) uděluje a odnímá úřední oprávnění,5)

5) § 14 a 15 zákona č. 200/1994 Sb.".

Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno k).

4. Poznámka č. 6) zní:

"6) Např. § 14 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb.".

5. V § 3a písm. g) se za slova "bod 1" vkládají slova "a písm. c)".

6. Poznámky č. 6a) a č. 6b) znějí:

"6a) § 2 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.

6b) § 3 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.".

7. V § 4 písm. b) se slova "zeměměřické činnosti prováděné fyzickými a právnickými osobami, jejichž výsledky" nahrazují slovy "ověřování výsledků zeměměřických činností, které".

8. § 4 písm. e) včetně nové poznámky č. 8) zní:

"e)předkládají návrh na odejmutí úředního oprávnění,8)

8) § 15 odst. 5 zákona č. 200/1994 Sb.".

9. V § 4 písm. f) se slova "c) a d)" nahrazují slovy "d) až g)".

10. Poznámka č. 9) zní:

" 9) Např. § 7 odst. 3 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb.".

11. § 6 zní:

"§ 6

Obecné předpisy o správním řízení11) se vztahují na rozhodování Úřadu, Zeměměřického úřadu, inspektorátů a katastrálních úřadů ve věcech podle § 3 písm. f), h) a j), § 3a písm. b) a g), § 4 písm. d) a f) a § 5 písm. a), b) a d) tohoto zákona.".

12. § 7 písm. a) zní:

"a) neoprávněně znemožňuje nebo ztěžuje výkon zeměměřických činností, které mají být využívány pro katastr nemovitostí České republiky nebo základní státní mapové dílo, kontrolu zeměměřických činností nebo dohled na ověřování jejich výsledků,".

13. V § 7 písm. b) se za slova "zařízení bodů" vkládají slova "nebo neoznámí změnu a zjištěnou závadu v geodetických údajích11a) bodů".

Poznámka č. 11a) zní:

"11a) § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb.".

14. § 7 písm. c) včetně poznámky č. 11b) zní:

"c) poruší povinnosti stanovené pro chráněné území bodu geodetických základů,11b)

11b) § 9 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb.".

15. V § 7 písm. d) se slovo "státním" nahrazuje slovem "veřejném".

16. V § 7 se za písmeno d) doplňují písmena e) až g), která včetně poznámek č. 11c) a č. 11d) znějí:

"e) neposkytne příslušným orgánům státní správy bezplatně výsledky zeměměřických činností využívané ve veřejném zájmu,11c)

f) na vyzvání nepředloží k nahlédnutí, popřípadě k využití geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby,11d)

g) nedodržuje podmínky stanovené pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro katastr nemovitostí České republiky nebo základní státní mapové dílo.

11c) § 6 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 200/1994 Sb.

11d) § 6 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb.".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).