Hlavní navigace

Aktuálně k novele nového občanského zákoníku

Dagmar Kučerová

Novelu občanského zákoníku s číslem sněmovního tisku 642 čeká již třetí čtení. Je tedy reálná šance, že nabude účinnosti, a nejvyšší čas na připomenutí změn.

Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Novela obsahuje novinky, o kterých se hovoří již dlouho, ale i další, jež přináší aktuálně předložené pozměňovací návrhy.

Nový občanský zákoník nabyl účinnosti v roce 2014. Je tu první rozsáhlejší novela, jejímž cílem je napravit některé kritizované nedostatky tohoto obsáhlého právního předpisu. Přinášíme výběr z navržených změn, jež v novele zůstaly po připomínkovém řízení, a které byly naopak zpracovány v rámci pozměňovacích návrhů.

Sjednávání pracovněprávních vztahů nezletilými

Podle současné právní úpravy je možné uzavřít pracovněprávní vztah s nezletilým, který dovršil věku 15 let a současně ukončil povinnou školní docházku. Novela upravuje ustanovení § 35 občanského zákoníku tak, aby bylo možné sjednat pracovní poměr či dohodu již po dosažení věku patnácti let s tím, že jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den předcházející dni ukončení povinné školní docházky. Tedy v podstatě návrat k předchozí právní úpravě platné do konce roku 2013. Zaměstnavatelé si budou moci dohodnout prázdninovou brigádu s patnáctiletým zaměstnancem ještě před skončením školního roku, ovšem s nástupem nejdříve k 1. červenci.

Omezení svéprávnosti

V současné době jsou soudy zahlceny poměrně časově náročným posuzováním omezení svéprávnosti. Novelou se v ustanovení § 59 občanského zákoníku prodlužuje doba, na kterou je možné omezit svéprávnost, ze tří na pět let. Použije se ovšem pouze v případech, kdy je zjevné, že se stav člověka nezlepší. Pokud by se stav člověka, který byl ve svéprávnosti omezen na delší časové období, přeci jen zlepšil, je možné rozhodnutí o omezení změnit nebo zrušit.

Smluvní zastoupení a smluvní zmocněnec

Podle aktuálního znění ustanovení § 452 nového občanského zákoníku platí, že pokud je pro právní jednání vyžadována zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc. Pro sepsání veřejné listiny (notářského zápisu) by tak byla rovněž nutná plná moc ve formě notářského zápisu. Což je výklad v praxi obtížně použitelný, proto se v oblasti korporátní již nyní vyžaduje pouze plná moc s úředně ověřeným podpisem. V ustanovení § 441 občanského zákoníku se z těchto důvodů doplňuje věta: Vyžaduje-li se pro právní jednání forma veřejné listiny, postačí, bude-li plná moc k tomuto právnímu jednání udělena v písemné formě s úředně ověřeným podpisem.

Společné jmění manželů

Znění § 709 občanského zákoníku se upravuje tak, aby nevznikaly pochybnosti v situaci, kdy se manžel v době trvání manželství stane společníkem v obchodní společnosti nebo členem družstva, a nenabyl podíl způsobem, který zakládá jeho výlučné vlastnictví. Druhý manžel se stává oprávněným pouze z majetkové hodnoty podílu, která je součástí společného jmění, ale není tím založena jeho účast v dotčené obchodní společnosti nebo družstvu (vyjma bytového), a tedy ani práva, ani povinnosti s takovou účastí spojené. Již nebude možný teoretický výklad, který by za součást společného jmění manželů považoval nejen hodnotu podílu společnosti, ale z obou manželů učinil společníky společnosti.

Svěřenské fondy

Návrh novely zákona řeší i problematiku svěřenských fondů. Ministerstvo spravedlnosti hodlá zavést zápisovou povinnost svěřenských fondů do veřejného rejstříku (zápis do evidence svěřenských fondů). V návaznosti na zavedení povinného zápisu do evidence svěřenských fondů se navrhuje rovněž zavedení konstitutivního výmazu z této evidence. Rejstřík by měl být součástí systému veřejného rejstříku právnických osob a podléhat i stejným pravidlům.

Nájem bytu a domu

Nový občanský zákoník umožňuje ustanovením § 2254 sjednání peněžité jistoty mezi nájemcem a pronajímatelem. Jistota nesmí být vyšší než šestinásobek měsíčního nájemného. Navrhuje se hranici nejvýše přípustné výše peněžité jistoty snížit ze šestinásobku měsíčního nájemného na trojnásobek.

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví a personalistika
PhDr. Dagmar Kučerová
poradkyně pro mzdové účetnictví

Pozměňovacím návrhem by se mohl zavést nový bod § 2301 občanského zákoníku, který řeší situaci po úmrtí nájemce a vyklizení bytu členy domácnosti či dědici. Obsahuje i ujednání o přechodu nájmu na osobu, která žila s nájemcem nejméně po dobu jednoho roku ve společné domácnosti a nemá vlastní byt a je současně osobou se zdravotním postižením nebo dosáhla věku sedmdesáti let.

Okamžité zrušení pracovněprávního vztahu 

Stejnou novelou se navrhuje ze zákoníku práce vypustit ustanovení § 56a a 77 odst. 5 a 6 umožňující zákonným zástupcům nezletilého, který nedosáhl věku 16 let, rozvázat jeho pracovní poměr či dohodu konanou mimo pracovní poměr. K tomuto kroku je nezbytné získat přivolení soudu. Obdobně se možnost okamžitého zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem plánuje zrušit i v ustanovení § 35 občanského zákoníku.

Zápočet pohledávek a dohody o srážkách ze mzdy

Pozměňovacím návrhem k novele občanského zákoníku se připravuje zrušení ustanovení o možném zápočtu pohledávky mzdy, platu, odměny ze smlouvy o výkonu závislé práce zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek a náhradě mzdy nebo platu ve výši přesahující jejich polovinu (ustanovení § 1988). Obdobně se v ustanovení § 2045 občanského zákoníku navrhuje vypustit slovní spojení „ve výši nepřesahující jejich polovinu“. 

Tip-onlineucto

Znamená to, že by po novele občanského zákoníku již nebylo možné dluh započíst, ale nadále srážet na základě dohody o srážkách ze mzdy zaměstnance. Ovšem bez stanoveného limitu do poloviny mzdy, který v současné době přináší při provádění srážek ze mzdy nemalé potíže.

Prohlášení o započtení a ujednání o započtení učiněná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (v případě přijetí pozměňovacích návrhů) se budou řídit dosavadními právními předpisy. Stejně tak dohody o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů, uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. To nebrání ujednání stran, že se jejich práva a povinnosti budou řídit tímto zákonem nejdříve od nabytí jeho účinnosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).